Patofizjologia nerek I gospodarki wodno-elektrolitowej I kwasowo-zasadowejPobieranie 123.67 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar123.67 Kb.
PATOFIZJOLOGIA NEREK I GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ I KWASOWO-ZASADOWEJ
1. Zdefiniuj pojęcia (należy zacząć od słów jest to/są to).

Azotemia (+przyczyny)

Mocznica/uremia (+przyczyny)

Toksyny mocznicowe (+przykłady, +właściowości)

„Średnie cząsteczki” (+przykłady, +właściwości)

Zespół nefrytyczny (+przyczyny)

Zespół nerczycowy/nefrotyczny (+przyczyny)

Ostra niewydolność nerek/ONN (+przyczyny)

Przewlekła niewydolność nerek/PNN (+przyczyny)

GFR (+metody określania, +przyczyny obniżenia)

Białkomocz /proteinuria (+rodzaje, +przyczyny)

Białkomocz przednerkowy (+przyczyny)

Białkomocz nerkowy (+przyczyny)

Białkomocz pozanerkowy (+przyczyny)

Mikroalbuminuria

Białkomocz selektywny

Białkomocz nieselektywny

Anuria (+przyczyny)

Oliguria (+przyczyny)

Poliuria (+przyczyny)

Kłębuszkowe zapalenie nerek/KZN (+przyczyny)

Ischemiczna martwica kanalikowa

Glomerulopatie (+przyczyny)

Tubulopatie (+przyczyny)

Kwasice nerkowe cewkowe/kanalikowe

Ketonuria (+przyczyny)

Krwiomocz /hematuria (+przyczyny)

Krwinkomocz/erytrocyturia (+przyczyny)

Hemoglobinuria (+przyczyny)

Glukozuria/glikozuria/cukromocz (+przyczyny, +definicja progu nerkowego glukozy)

Hipostenuria

Hiperstenuria

Izostenuria

Hiperkalciuria/hiperkalcuria

Hiperurykozuria

Hiperoksaluria

Cystynuria

Osteodystrofia nerkowa

2. Wyjaśnij jak najdokładniej różnicę pomiędzy podanymi pojęciami (w niektórych przypadkach można podać również przykłady, np. danych zaburzeń)Różnica pomiędzy azotemią i uremią/mocznicą

Różnica pomiędzy pojęciami glomerulopatia i kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN)

Różnica pomiędzy pojęciami zespół nytyczne i kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN)

Różnica pomiędzy glomerulopatią i tubulopatią

Różnica pomiędzy zespołem nefrytycznym i nerczycowym (nefrotycznym)

Różnica pomiędzy pojęciami białkomocz i zespół nerczycowy

Różnica pomiędzy pojęciami klirens kreatyniny i GFR

Różnica pomiędzy pojęciami: glikozuria, ketonuria, proteinuria

Różnica pomiędzy pojęciami: hipeurykozuria, hiperoksaluria, hiperkalciuria

Różnica pomiedzy pojęciami hiperkalcemia i hiperkalciuria

Różnica pomiędzy pojęciami: hemoglobinuria, hematuria (krwiomocz), erytrocyturia (krwinkomocz)

Różnica pomiędzy pojęciami: hipostenuria, izostenuria, hiperstenuria

Różnica pomiędzy pojęciami: oliguria, anuria, poliuria

Różnica pomiędzy ostrą i przewlekła niewydolnością nerek

Różnica pomiędzy ostrą niewydolnością nerek przednerkową, nerkową, zanerkową

Różnica pomiędzy mocznicą/uremią i moczówką

Różnica pomiędzy pojęciami kamica nerkowa (moczowa) i kamica moczanowa

Różnica pomiędzy kamicą nerkową i kamicą żółciową

3. Uzupełnij tabelę dotyczącą roli układu renina-angiotensyna-aldosteron w patologii nerek.1. Narysuj schemat układu renina-angiotensyna aldosteron:

- podaj pełne nazwy wszystkich jego elementów

- napisz gdzie powstają poszczególne elementy

- określ działanie w organizmie jego 2 głównych efektorów

- wymień czynniki bezpośrednio nasilające wydzielanie reniny


2. Omów dokładnie (lub narysuj schemat) etiopatogenezę wybranego stanu patologicznego związanego z nerkami, w którym dochodzi do aktywacji układu RAA.

4. Białkomocz (proteinuria) – uzupełnij tabelę.1. Definicja białkomoczu (+ podaj normę dobowego wydalania białka z moczem):

2. Przyczyny białkomoczu:

przednerkowego

nerkowego

pozanerkowego

5. Porównaj zespół nefrytyczny i zespół nerczycowy (nefrotyczny).Zespół nefrytyczny

Zespół nerczycowy (nefrotyczny)

Cechy/objawy:

Cechy/objawy:

Przyczyny:

Przyczyny:

6. Wymień cechy zespołu nerczycowego (zaburzenia w nim występujące) i omów patomechanizm obrzęków w zespole nerczycowym.1. Cechy charakterystyczne zespołu nerczycowego (min. 6):

2. Patomechanizm obrzęków w zespole nerczycowym:

7. Kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN) – uzupełnij tabelę.1. Definicja KZN:

2. Klasyfikacja i przyczyny:

- klasyfikacja kliniczna:

- klasyfikacja etiologiczna (scharakteryzuj każdy z typów i podaj ich przyczyny):


3. Ogólna patogeneza:

4. Objawy/skutki/powikłania:

(proszę pamiętać, że ze względu na niejednorodny charakter KZN, może on przebiegać pod różnymi postaciami, np. pod postacią zespołu nefrytycznego, zespołu nerczycowego, postępującej PChN i n. – należy więc scharakteryzować każdy z nich odrębnie)

5. Kłębuszkowe zapalenie nerek jest zaliczane do glomerulopatii. Co oznacza to pojęcie? Jakie są inne niż KZN przyczyny glomerulopatii?

8. Omów patogenezę wybranych zaburzeń dotyczących nerek.

1. Patogeneza obrzęków w zespole nerczycowym.

2. Patogeneza osteodystrofii nerkowej w przewlekłej niewydolności nerek.

3. Patogeneza przednerkowej ostrej niewydolności nerek.

4. Patogeneza nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.

9. Ostra niewydolność nerek (ONN) – uzupełnij tabelę.1. Definicja ONN:

2. Przyczyny ONN:

przednerkowe

nerkowe

zanerkowe


3. Ogólna patogeneza ONN:

4. Etapy/okresy ONN:

1)

2)3)

4)


5. Objawy/skutki/powikłania:

(może być wskazanie na wybrane układy i narządy, np. omów zaburzenia hormonalne w ONN, omów zaburzenia hematologiczne w ONN, itp.)

10. Przyczyny ostrej niewydolności nerek (ONN) – uzupełnij tabelę.1. Wymień przyczyny ONN:

przednerkowe

nerkowe

zanerkowe


2. Omów patogenezę wybranego typu ONN:

11. Przewlekła niewydolność nerek (PNN) – uzupełnij tabelę.1. Definicja PNN:

2. Główne przyczyny PNN:

3. Stadia/okresy przewlekłej choroby nerek (PChN):

1)

2)3)

4)

5)4. Ogólna patogeneza (w tym wyjaśnienie dlaczego dochodzi do stałej progresji niewydolności):

5. Objawy/skutki/powikłania:

(może być wskazanie na wybrane układy i narządy, np. omów zaburzenia hormonalne w PNN, omów zaburzenia hematologiczne w PNN, np.)

12. Mocznica (uremia) – uzupełnij tabelę.1. Definicja mocznicy:

2. Przyczyny mocznicy: (jak w PNN)

3. Toksyny mocznicowe – przykłady, właściwości:

4. Objawy/skutki/powikłania: (jak w PNN)

13. Kamica nerkowa (moczowa) – uzupełnij tabelę.1. Definicja kamicy nerkowej:

2. Skład chemiczny/rodzaje kamieni nerkowych:

3. Przyczyny, czynniki sprzyjające wytrącaniu kamieni nerkowych:

4. Objawy/skutki/powikłania:

14. Podaj z jakich substancji utworzone są kamienie nerkowe/żółciowe oraz wymień czynniki sprzyjające występowaniu kamicy nerkowej i żółciowej:

Kamica żółciowa

Kamica nerkowa

Rodzaj kamieni/substancje je tworzące:

Rodzaj kamieni/substancje je tworzące:

Czynniki sprzyjające powstawaniu kamieni:

Czynniki sprzyjające powstawaniu kamieni:

(na obecne ćwiczenie obowiązuje rubryka dotycząca kamicy nerkowej)
15. Nadciśnienie tętnicze a nerki – uzupełnij tabelę.

1. Rola nerek w regulacji ciśnienia tętniczego.

(można opisać, np. opisać rolę nerki w regulacji ciśnienia krwi poprzez wpływ na objętość płynów ustrojowych i stężenie sodu we krwi, układ RAA, zjawisko natriurezy ciśnieniowej)2. Rola nerek w rozwoju nadciśnienia pierwotnego.

(należy opisać prawdopodobną rolę nerek w rozwoju nadciśnienia pierwotnego, np. teoria heterogenności nefronów, teoria oligonefropatii, polimorifizmy genu nabłonkowego kanału sodowego EnaC)

3. Rola nerek w rozwoju nadciśnienia wtórnego.

(należy podać przyczyny nadciśnienia pochodzenia nerkowego: przednerkowe, wewnątrznerkowe i zanerkowe)

4. Wpływ nadciśnienia tętniczego na nerki.
(należy opisać mechanizy uszkodzenia nerek i ich skutki uszkodzenia nerek)

16. Rola nerek w rozwoju nadciśnienia wtórnego – uzupełnij tabelę.1. Przyczyny nadciśnienia wtórnego:

- przednerkowego

- wewnątrznerkowego

- zanerkowego2. Omów etiopatogenezę nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.

17. Podaj definicje poniższych pojęć jednym zdaniem + podaj przynajmniej jedną przyczynę.Anuria

Oliguria

Poliuria

Nykturia

Hipostenuria

Hiperstenuria

Izostenuria

Bilirubinuria

Ketonuria

Glukozuria/glikozuria

Hemoglobinuria

Hematuria

Erytrocyturia

Proteinuria

Mikroalbuminuria

Hiperurykozuria

Hiperoksaluria

18. Uzupełnij tabelę.Definicja i przyczyny zaburzenia

Typowe i charakterystyczne objawy i powikłania

Typowe zmiany w testach laboratoryjnych

1. Ostra niewydolność nerek (ONN)


2. Przewlekła niewydolność nerek (PNN)


19. Zdefiniuj pojęcia (należy zacząć od słów jest to/są to).

Odwodnienie (+rodzaje, +przyczyny, +skutki)

Odwodnienie hipotoniczne (+przyczyny, +skutki)

Odwodnienie izotoniczne (+przyczyny, +skutki)

Odwodnienie hipertoniczne (+przyczyny, +skutki)

Przewodnienie (+rodzaje, +przyczyny, +skutki)

Przewodnienie hipotoniczne (+przyczyny, +skutki)

Przewodnienie izotoniczne (+przyczyny, +skutki)

Przewodnienie hipertoniczne (+przyczyny, +skutki)

Zatrucie wodne

Obrzęk (+mechanizmy biorące udział w powstawaniu, +podział i przyczyny)

Hiponatremia (+przyczyny, +skutki)

Hipernatremia (+przyczyny, +skutki)

Hipokaliemia (+przyczyny, +skutki)

Hiperkaliemia (+przyczyny, +skutki)

Hipokalcemia (+przyczyny, +skutki)

Hiperkalcemia (+przyczyny, +skutki)

Hipomagnezemia (+przyczyny, +skutki)

Hipermagnezemia (+przyczyny, +skutki)

Kwasica (acydemia) (+rodzaje, +przyczyny, +skutki)

Kwasica (acydemia) oddechowa (+przyczyny)

Kwasica (acydemia) metaboliczna (+przyczyny)

Zasadowica (alkaloza) (+rodzaje, +przyczyny, +skutki)

Zasadowica (alkaloza) oddechowa (+przyczyny)

Zasadowica (alkaloza) metabliczna (+przyczyny)

Kwasica mleczanowa

Kwasica mocznicowa

Kwasica ketonowa

Kwasice nerkowe cewkowe/kanalikowe

20. Wyjaśnij jak najdokładniej różnicę pomiędzy podanymi pojęciami (w niektórych przypadkach można podać również przykłady, np. danych zaburzeń)Różnica pomiędzy pojęciami: izoosmia, izotonia, izojonia, izohydra, izowolemia

Różnica pomiędzy odwodnieniem hipertonicznym, izotonicznym i hipotonicznym

Różnica pomiędzy przewodnieniem hipertonicznym, izotonicznym i hipotonicznym

Różnica pomiędzy odwodnieniem i przewodnieniem izotonicznym

Różnica pomiędzy przestrzenią wewnątrzkomórkową (ICF) i zewnątrzkomórkową (ECF) organizmu

Różnica pomiędzy pojęciami: hipo-/hiperkalcemia i hipo-/hiperkaliemia

Różnica pomiędzy obrzękami miejscowymi i uogólnionymi

Różnica pomiędzy kwasicą oddechową i metaboliczną

Różnica pomiędzy zasadowicą oddechową i metaboliczną

Różnica pomiędzy zaburzeniem gospodarki kwasowo-zasadowej niewyrównanym, częściowo wyrównanym i całkowicie wyrównanym

Różnica pomiędzy kompensacją oddechowową i metaboliczną (nerkową) zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej

Różnica pomiędzy pojęciami: kwasica mleczanowa, ketonowa, mocznicowa, kanalikowa/cewkowa

21. Kwasica (acydoza) – uzupełnij tabelę.1. Definicja kwasicy:

2. Rodzaje kwasicy:

nazwa:

nazwa:

przyczyny (min. 3)

przyczyny (min. 3)

kompensacja:

kompensacja:

3. Skutki kwasicy w organizmie (w tym wpływ na stężenie potasu i wapnia zjonizowanego we krwi):

22. Zasadowica (alkaloza) – uzupełnij tabelę.1. Definicja zasadowicy:

2. Rodzaje zasadowicy:

nazwa:

nazwa:

przyczyny (min. 3)

przyczyny (min. 3)

kompensacja:

kompensacja:

3. Skutki zasadowicy w organizmie (w tym wpływ na stężenie potasu i wapnia zjonizowanego we krwi):

23. Odwodnienie – uzupełnij tabelę.Odwodnienie

Przyczyny (min. 3)

Skutki w organizmie (min. 6)


24. Przewodnienie – uzupełnij tabelę.Przewodnienie

Przyczyny (min. 3)

Skutki w organizmie (min. 6)


24. Odwodnienia – uzupełnij tabelę:Rodzaj:

Wpływ na ECF i ICF
(wzrost, spadek, bez zmian)

Przyczyny

Skutki

hipotoniczne

ECF

ICF
izotoniczne

ECF

ICF
hipertoniczne

ECF

ICF25. Przewodnienia – uzupełnij tabelę:Rodzaj:

Wpływ na ECF i ICF
(wzrost, spadek, bez zmian)

Przyczyny

Skutki

hipotoniczne

ECF

ICF
izotoniczne

ECF

ICF
hipertoniczne

ECF

ICF
26. Hipokaliemia (lub hiperkaliemia, hiponatremia, hipernatremia, hipokalcemia, hiperkalcemia, hipomagnezemia, hipermagnezemia) – uzupełnij tabelę.Hipokaliemia (lub hiperkaliemia, hiponatremia, hipernatremia, hipokalcemia, hiperkalcemia, hipomagnezemia, hipermagnezemia)

1. Definicja:

2. Przyczyny:

3. Skutki/objawy:

27. Uzupełnij tabelę dotyczącą zaburzeń elektrolitowych w organizmie.Nazwa elektrolitu, którego dotyczą poniższe zaburzenia oraz jego prawidłowy zakres stężeń w surowicy krwi:


Hipokaliemia
(hiponatremia, hipokalcemia, hipomagnezemia)

Hiperkaliemia
(hipernatremia, hiperkalcemia, hipermagnezemia)

Przyczyny:

Przyczyny:

Skutki/objawy:

Skutki/objawy:

28. W oparciu o przedstawiony wynik rozpoznaj proste zaburzenie gospodarki kwasowo-zasadowej (kwasica/zasadowica, oddechowa/metaboliczna, niewyrównana/wyrównana) i uzasadnij swoją odpowiedź (podaj, które parametry wskazują na dane zaburzenie). Podaj 3 przyczyny mogące prowadzić do takiego zaburzenia – w każdym przypadku należy również krótko omówić podaną przyczynę.

PARAMETR

WYNIK

ZAKRES WARTOŚCI REFERENCYJNYCH

pH

7, 29

7,35-7,45

pO2

56,9 mmHg

75-100 mmHg

pCO2

63,3 mmHg

32-45 mmHg

HCO3-akt

29 mmol/l

21-27 mmol/l

BE

-2,1 mmol/l

±2,3 mmol/l
1. Rodzaj zaburzenia:

kwasica oddechowa częściowo wyrównana

(dane zostaną zmienione, ale będą obejmowały zaburzenia proste, niewyrównane lub częściowo wyrównane, tzn. kwasicę/zasadowicę oddechową/metaboliczną niewyrównaną/częściowo wyrównaną)2. Uzasadnienie:

Kwasica – gdyż pH jest poniżej normy

Oddechowa – gdyż zaburzony jest parametr oddechowy, a kierunek jego zmiany jest zgodny z kierunkiem zmiany pH (wzrost pCO2); dodatkowo na zaburzenie oddechowe może wskazywać niska prężność pO2

Częściowo wyrównana – gdyż pH jest nieprawidłowe i zaburzony jest parametr metaboliczny odpowiadający w tym przypadku za kompensację (wzrost pHCO3-), a kierunek jego zmiany jest zgodny z kierunkiem zaburzenia pierwotnego (natomiast wpływ na pH odwrotny)

3. Możliwe przyczyny zaburzenia:

1)

2)3)

29. Jakie zaburzenie HIPERNATREMIA/HIPONATREMIA może wystąpić w niżej wymienionych sytuacjach. Należy podać dokładne uzasadnienie (np. wyjaśnić na czym polega dana choroba/zaburzenie, opisać działanie hormonu w przypadku endokrynopatii itp.); w niektórych przypadkach obydwie odpowiedzi są prawidłowe:a) Zespół Conna

b) Zespół Cushinga (lub choroba Cushinga)

c) Choroba Addisona

d) Moczówka prosta

e) SIADH

f) Wymioty

g) Biegunka

h) Przyjmowanie diuretyków

30. Jakie zaburzenie HIPERKALIEMIA/HIPOKALIEMIA może wystąpić w niżej wymienionych sytuacjach. Należy podać dokładne uzasadnienie (np. wyjaśnić na czym polega dana choroba/zaburzenie, opisać działanie hormonu w przypadku endokrynopatii itp.); w niektórych przypadkach obydwie odpowiedzi są prawidłowe:a) Zespół Conna

b) Zespół Cushinga (lub choroba Cushinga)

c) Choroba Addisona

d) Wymioty

e) Biegunka

f) Przyjmowanie diuretyków

g) Uszkodzenie mięśni szkieletowych

h) Kwasica metaboliczna

31. Jakie zaburzenie KWASICA/ZASADOWICA, ODDECHOWA/METABOLICZNA może być wywołane przez następujące zaburzenia. Należy podać dokładne uzasadnienie (np. wyjaśniając na czym polega dana choroba/zaburzenie); w niektórych przypadkach występują zaburzenia mieszane:a) Śpiączka ketonowa

b) Hiperwentylacja

c) Biegunka

d) Wymioty

e) Hiperkaliemia

f) Zatrucie salicylanami (zaburzenie mieszane)

g) Hipowentylacja na skutek depresji ośrodka oddechowego (zaburzenie mieszane)

h) Niewydolność nerek

i) Kwasice nerkowe kanalikowe (cewkowe)

31. Podaj prawidłowe wartości + jednostki podanych parametrów krwi tętniczej służących do oceny równowagi kwasowo-zasadowej oraz rozpoznaj proste zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej (strzałki oznaczają, że zmierzona wartość wykracza poza zakres wartości prawidłowych):

KWASICA/ZASADOWICA, ODDECHOWA/METABOLICZNA, NIEWYRÓWNANA/CZĘŚCIOWO WYRÓWNANA
pH

[ ]


pCO2

[ ]


HCO3- (akt)

[ ]


Zaburzenie


1.

N
2.

N
3.N


4.N


5.


6.


7.


8.


32. Obrzęki – uzupełnij tabelę.1. Definicja obrzęku:

2. Przykłady/przyczyny obrzęków:

- uogólnionych:

- miejscowych:


3. Podstawowe mechanizmy patofizjologiczne powstawania obrzęków:

33. Uzupełnij tabelę dotycząca zaburzeń elektrolitowych.Obniżone stężenie jonu

Podwyższone stężenie jonu

1. SÓD/POTAS/MAGNEZ/WAPŃ – norma w surowicy krwi:

Nazwa zaburzenia:

Nazwa zaburzenia:

Przyczyny:

Skutki:

Przyczyny:

Skutki:

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna