Patronat honorowy prezydent miasta chełm agata fisz patronat medialny sponsorzyPobieranie 49.8 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar49.8 Kb.

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
,,Tadeusz Kościuszko –nasz patron”


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
z Oddziałami Integracyjnymi w ChełmiePATRONAT HONOROWY
PREZYDENT MIASTA CHEŁM AGATA FISZ

PATRONAT MEDIALNYSPONSORZY

17 maja 2013 r.

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
,,Tadeusz Kościuszko –nasz patron”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem udziału w konkursie zatytułowanym ,,Tadeusz Kościuszko –nasz patron”

jest wykonanie osobiste pracy związanej z życiem Tadeusza Kościuszki lub dorobkiem własnej szkoły powiązanej z patronem Tadeuszem Kościuszko w poszczególnych kategoriach.

2. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki


z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.
3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego warunków zawartych
w niniejszym regulaminie.

4. Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest skierowany do wszystkich zainteresowanych uczniów, mieszczących się w dwóch kategoriach wiekowych (określonych w § 2 Regulaminu o Uczestnikach Konkursu).

5. Oceną prac konkursowych i wytypowaniem zwycięzców zajmie się powołane do tego Jury (szczegóły dotyczące Jury zostały określone w § 6).
§ 2 Cele konkursu

1. Prezentacja dorobku szkół podstawowych noszących imię T. Kościuszki oraz nauczycieli


i uczniów tych placówek oświatowych.

2. Integracja środowiska szkół podstawowych noszących imię T. Kościuszki.

3. Wzbogacanie oferty edukacyjnej ww placówek poprzez stworzenie forum wymiany doświadczeń, prezentację osiągnięć uczniów, szkół i nauczycieli.

4. Popularyzacja patrona T. Kościuszki wśród dzieci i młodzieży i głoszonych przez niego uniwersalnych ponadczasowych haseł.

5. Promocja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie i miasta Chełm.
§ 3 Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu jest Autor nadesłanej pracy.

2. Autorem jednej pracy może być tylko jeden uczeń.

3. Uczestnicy konkursu są pogrupowani przez Organizatorów w dwóch kategoriach wiekowych:

- Kategoria I (osoby 7- 9 lat) - uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3

- Kategoria II (osoby 10-13 lat) - uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6


§ 4 Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.2. Każda szkoła może przesłać max. 1 pracę w poszczególnych kategoriach.

3. Praca konkursowa w kategorii praca plastyczna musi być zeskanowana i przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres email przez organizatora.

W kategorii: historia, j. angielski, muzyka, zajęcia komputerowe w postaci pliku przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres email przez organizatora. W kategorii: j. angielski dopuszcza się scan pracy.

4. Prace konkursowe podlegające ocenie Jury muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były publikowane ani nagradzane.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub merytorycznej.

6. Każda z prac ma być dostarczona w postaci elektronicznej na adres strefasp@op.pl


z oficjalnego adresu email szkoły, której uczniowie przystępują do konkursu.

7. Kategorie konkursowe, wiek uczestników i parametry techniczne nadsyłanych prac: • Wiek 7-9 (klasy 1-3), KATEGORIA praca plastyczna - Portret Patrona – format A4, pionowo, rozdzielczość scanu z pracy min. 300 DPI, technika: rysunek, malarstwo

 • Wiek 10-13 (klasy 4-6), KATEGORIA j. polski, praca literacka- opowiadanie –Tadeusz Kościuszko-wzór do naśladowania format A4-pionowo RTF, DOC, DOCX, ODT max. 4 strony czcionką 11, Arial, interlinia 1,0-1,15

 • Wiek 10-13 (klasy 4-6), KATEGORIA historia, praca literacka –Tadeusz Kościuszko w historii mojej szkoły format A4-pionowo RTF, DOC, DOCX, ODT max. 4 strony czcionką 11, Arial, interlinia 1,0-1,15

 • Wiek 10-13 (klasy 4-6), KATEGORIA j. angielski, praca komiks –Tadeusz Kościuszko w historii Stanów Zjednoczonych i Polski format A4- pionowo
  lub poziomo RTF, DOC, DOCX, ODT, PDF lub scan pracy rysowanej, malowanej ręcznie, lub komputerowo - max. 4 strony

 • Wiek 10-13 (klasy 4-6), KATEGORIA muzyka, utwór wokalny, instrumentalny lub wokalno-instrumentalny wykonany solo, związany z Tadeuszem Kościuszką, jego działalnością lub związanym poprzez patrona z moją szkołą format MP3
  min. bitrate 128 kbit/s, czas trwania utworu max. 8 min.

 • Wiek 10-13 (klasy 4-6), KATEGORIA zajęcia komputerowe, prezentacja multimedialna- Tadeusz Kościuszko w życiu i historii mojej szkoły, w formacie PPT, PPTS, ODP-max. 25 slajdów

8. W przesłanym na meil Organizatora pliku scanie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (zał. nr 1) należy podać podstawowe informacje o Uczestniku konkursu
i jego pracy:

 • imię i nazwisko, nazwa placówki edukacyjnej

 • tytuł pracy

 • datę i miejsce wykonania pracy

 • Zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w konkursie i przeniesienie praw autorskich na Organizatora

 • imię i nazwisko opiekuna uczestnika z ramienia szkoły potwierdzającego osobiste wykonanie pracy przez ucznia

9. Technika wykonania prac jest określona w poszczególnych kategoriach, .

10. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. Zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie i udostępnione na szkolnej stronie www.sp1chelm.internetdsl.pl


/
innym nośniku elektronicznym lub w postaci drukowanej.

11. KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA należy nadsyłać tylko w formie plików JPG lub PDF.

12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia wadliwie przesłanych lub zapisanych prac. Dane osobowe uczestników konkursu
są chronione zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o ochronie danych osobowych,
z dn. 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).
§ 5 Miejsce i termin nadsyłania prac

1. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: strefasp@op.pl z oficjalnych adresów meilowych placówek oświatowych, gdyż tylko takie będą mogły być dopuszczone do konkursu i oceniane przez Jury.

2. Uczestnicy konkursu przesyłają oznaczoną pracę (prace), opis pracy oraz podpisany scan karty zgłoszenia udziału w konkursie, dołączoną do regulaminu konkursu.

3. Rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich podpisują, wraz z biorącym udział


w konkursie, kartę zgłoszenia, o której mowa w pkt. 4.2, a opiekun ucznia ze strony szkoły skanuje (z wyjątkiem prac dźwiękowych i prezentacji) i przesyła na adres: strefasp@op.pl ww tj pracę i kartę zgłoszenia

4. Termin składania prac upływa z dniem 3 maja 2013 r. Liczy się data wpływu na adres strefasp@op.pl. Każdy wpływ zostanie potwierdzony meilem zwrotnym w terminie do 2 dni


od daty wpływu.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 17 maju 2013 r.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego Dnia Patron naszej szkoły
w dniu 17 maja 2013 r.

7. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.sp1chelm.internetdsl.pl Jednocześnie laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni pocztą.


§ 6 Jury

1. Jury jest powoływane przez Organizatora- Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1


im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi.

2. Zadaniem Jury jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac Uczestników


wg podanych przez Organizatora kryteriów (szczegóły w dziale kryteria oceny prac).

3. Przedmiotem oceny Jury będzie wartość artystyczna i merytoryczna oraz techniczna prac,

4. W skład Jury wchodzi po dwóch nauczycieli szkoły z poszczególnych przedmiotów
i przedstawiciele mediów patronackich, profesjonalni plastycy i specjaliści z wybranych dziedzin.

5. Pełny skład Jury zostanie zamieszczony na stronie www.sp1chelm.internetdsl.pl

6. Jury jest zobowiązane do sporządzenia protokołu z jego prac i poprzez Koordynatora drogą meilową i na stronie www organizatora powiadomić laureatów konkursu o werdykcie.

7. Decyzje Jury o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


§ 7 Nagrody i wyróżnienia

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac wyłonionych przez Jury.

2. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na www.sp1chelm.internetdsl.pl.

3. Nagrodami dla uczniów w poszczególnych kategoriach konkursu za I, II i III miejsce


są nagrody rzeczowe.

4. Wręczenie nagród dla laureatów nastąpi poprzez przesłanie ich drogą pocztową


za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres szkoły podany przez opiekuna uczestnika.

5. Organizatorzy w porozumieniu z Jury zastrzegają sobie możliwość nie przyznania nagród w związku z niskim poziomem prac, a także prawo do innego podziału nagród


oraz przyznania wyróżnień.
§ 8 Kategorie i kryteria oceny prac

Wszystkie prace będą oceniane w skali 0-6pkt. za każdy rozpatrywany przez Jury walor pracy. O wygranej decyduje największa ilość punktów.

 • Wiek 7-9 (klasy 1-3), KATEGORIA praca plastyczna - Portret Patrona (max 24pkt)

- zgodność z tematyką
- pomysłowość
- kompozycja
- estetyka pracy.

 • Wiek 10-13 (klasy 4-6), KATEGORIA j. polski, praca literacka- opowiadanie
  Tadeusz Kościuszko-wzór do naśladowania (max 24pkt)
  - wartość merytoryczna i zgodność z tematyką
  - poziom literacki pracy
  - twórczy charakter utworu;
  - poprawność stylistyczna i językowa.

 • Wiek 10-13 (klasy 4-6), KATEGORIA historia, praca literacka –Tadeusz Kościuszko w historii mojej szkoły (max 24pkt)

- zgodność z tematyką
- merytoryczna poprawność
- piękno i czystość języka
- przemyślana i dopracowana forma.

 • Wiek 10-13 (klasy 4-6), KATEGORIA j. angielski, praca komiks –Tadeusz Kościuszko w historii Stanów Zjednoczonych i Polski (max 24pkt)

- oryginalność pomysłu

- treść (rzetelność przekazanych informacji o Kościuszce i podanie ich źródła)

- poprawność językową (nie ma konieczności używania pełnych zdań w komiksie)

- wykonanie (techniczna strona pracy) • Wiek 10-13 (klasy 4-6), KATEGORIA muzyka, utwór wokalny, instrumentalny lub wokalno-instrumentalny wykonany solo, związany z Tadeuszem Kościuszką, jego działalnością lub związanym poprzez patrona z moją szkołą (max 18pkt)

- zgodność z tematyką
- poprawność intonacyjną
- walory artystyczne

 • Wiek 10-13 (klasy 4-6), KATEGORIA zajęcia komputerowe, prezentacja multimedialna- Tadeusz Kościuszko w życiu i historii mojej szkoły, (max 24pkt)

- oryginalność pomysłu na prezentację

- treść (rzetelność przekazanych informacji o Patronie szkoły T. Kościuszce oraz podanie ich źródła, ciekawostki z życia społeczności, ważne daty i wydarzenia)

- poprawność językową i formę narracji

- wykonanie (techniczna strona pracy-multimedia, dźwięk, animacje, czytelność)§ 9 Prawa autorskie

1. Prace nadesłane, nagrodzone, wyróżnione i wybrane do wystawy pokonkursowej stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

2. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia (do Organizatora przesłany skan), oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w wersji elektronicznej lub drukowanej.

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.),
w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu;

3. Organizator zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

4. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych informacyjno - promocyjnych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac powstałych w konkursie


do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości
z zachowaniem praw autorskich.
§ 10 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do nie wyłaniania zwycięzcy.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone


z konkursu.

4. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Jury oraz materiały konkursowe będą publikowane na stronie internetowej www.sp1chelm.internetdsl.pl.

5. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się
z Koordynatorem Organizatora tel. 796 098 808, strefasp@op.pl Adam Dębicki w dniach
od pn-pt 16.00-18.00

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w konkursie ,,Tadeusz Kościuszko –nasz patron”

Imię i Nazwisko........................................................................wiek.............

Adres: ul.........................................nr domu.......nr .....mieszkania...... kod pocztowy................ miejscowość........................... kraj.................
Szkoła ........................ ..........................................................................adres korespondencyjny/ siedziby:, ul.........................................nr domu............. kraj................. kod pocztowy................ miejscowość........................... mail...............................

tel. kom......................................................

Imię i Nazwisko Opiekuna uczestnika z ramienia szkoły............................................................
Kategoria konkursowa i tytuł pracy

Format pliku

Uwagi

Organizatora

1


2


3


4


5.


Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu ,,Tadeusz Kościuszko –nasz patron” i akceptuję jego treść.

Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do prac i przenoszę je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania prac do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie elektronicznej.

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania -Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku,


(Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w konkursie w konkursie ,,Tadeusz Kościuszko –nasz patron”.*


................................................................. .......................................................................

(data i podpis autora pracy) *(podpis rodzica/opiekuna prawnego

niepełnoletniego uczestnika konkursu)
Potwierdzam oryginalność podpisów uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu jako przedstawiciel i opiekun z ramienia szkoły.

................................................................................................................................(data i czytelny podpis- imię i nazwisko opiekuna uczestnika z ramienia szkoły)Pobieranie 49.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna