Patrz oto Dewarim 11;26-16;17 Wprowadzenie do parszyPobieranie 157.89 Kb.
Strona1/4
Data05.05.2016
Rozmiar157.89 Kb.
  1   2   3   4
47. Cotygodniowe czytanie Tory

Parsza Reeh רְאַה (Patrz oto) Dewarim 11;26-16;17
Wprowadzenie do parszy:

Parasza Re'eh rozpoczyna się dramatycznym apelem do Izraela, by zdecydować się przestrzegać przykazania JAHWE: "Patrz, oto dziś przedstawiam przed wami błogosławieństwo (beracha)i przekleństwo (kelalah)" - błogosławieństwo, jeśli się trzyma drogi Bożej, a przekleństwo jeśli zwróci się do bałwochwalstwa i porzucić drogę Bożą. A ceremony would later be held between the mountains of Gerizim and Ebal upon entering the Promised Land, during which the consequences of the blessing and curse would be pronounced (see Pwt. 27:12-ff ; Joz. 8:30-35 ). Ceremonia odbędzie się później pomiędzy górami Gerizim i Ebal po wejściu do Ziemi Obiecanej, podczas której konsekwencje błogosławieństwa i przekleństwa będą podane (patrz Pwt 27:12-ff. ; Joz. 8:30-35

Parsza zaczyna się słowami:

רְאֵה אָנכִי נתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בּרָכָה וּקְלָלָה

Patrz, oto dziś kładę przed wami błogosławieństwo (beracha) i przekleństwo (kelalah) (Dewarim 11,26)
Zauważ, że re'eh kluczowe słowo jest w liczbie pojedynczej (Patrz!), natomiast lifneikhem zaimek (przed) jest w liczbie mnogiej. Each person is to personally see that the blessing and the curse will affect klal Yisrael - the entire community of Israel. Każdy człowiek może osobiście zobaczyć (doświadczyć), jak błogosławieństwo i przekleństwo wpływa na klal Izrael - całą społeczność Izraela.

Doktryna, że człowiek ma wolną wolę (bechirah chofszit) uważana jest za podstawową zasadę w myśli żydowskiej, przynajmniej według niektórych żydowskich mędrców. For example, Rabbi Akiva is reported to have said: "Though everything is foreseen by God, yet free will is granted to man" (Avot 3:19). Na przykład, rabin Akiva miał powiedzieć: "Wszystko jest przewidziane [przez Boga], [ale] wolna wola jest dana człowiekowi" (Pirke Avot 3:19).


Notice that the keyword re'eh is singular (you see!), whereas the pronoun lifneikhem (before you) is plural.

כּל יִשְׂרָאֵל עֲרבִים זֶה לָזֶה"Cały Izrael jest odpowiedzialny za siebie."
Ofiary tylko w wyznaczonym miejscu

Ponieważ bałwochwalcze praktyki były bardzo powszechne w Ziemi Chanaan (w tym ofiary z dzieci dla fałszywych bogów), nakazano ludowi zniszczenie wszystkich obiektów związanych z Awoda Zara (bałwochwalstwo). They were not to serve the LORD in a manner that even vaguely resembled the abominable customs of the seven Canaanite nations with their altars upon hilltops and under trees. Nie mogły one służyć Bogu w sposób, który nawet odrobinę przypominał obrzydliwe obyczaje siedmiu narodów Kanaanu z ich ołtarzami na wzgórzach, pod drzewami itp. Instead, the Jews were commanded to "seek the place that the LORD your God will choose out of all your tribes to put his Name and make His habitation there." Zamiast tego, Żydzi mieli oddawać cześć JHWH "w miejscu, które Jahwe Bóg twój, wybierze Sobie na mieszkanie na obszarze zamieszkałym przez jedno z waszych plemion, aby tam umieścić Swoje Imię." Sacrifices were to be offered at the LORD's chosen place -- and no other. Ofiary miały być składane wyłącznie w wybranym przez JHWH miejscu .


Ubój rytualny

Zasady uboju koszernego zwierzęcia dopuszczonego do spożycia, podane są w Dewarim 12;20-22, Zwierzę powinno być odpowiednio przygotowane (przez rzeźnika) przede wszystkich cała krew musi zostać usunięta (wylana z mięsa na ziemie jak woda, potem mięso jest solone, a później myte, aby usunąć wszelkie pozostałości). An animal that was not properly slaughtered (according to shechitah) is called neveilah and may not be eaten. Zwierzęta które nie zostały prawidłowo ubite (zgodnie z szechitah) nazywa się neveilah i nie mogą być spożywane przez żydów. Podział zwierząt na czyste i nieczyste podany jest w Dewarim 14;3-21 (por. Kapł. 11;1-47)

As explained earlier in Kedoshim , the eating of blood is strictly forbidden and is subject to being kareit, having your life "cut short."Jak wyjaśniono wcześniej w parszy Kedoszim, spożywania krwi jest surowo zabronione i podlega karze karet, tj. „skróceniu” swojego życia . The same penalty applies to those who engage in the practice of interpreting omens (ov) or performing any form of witchcraft (yidoni). Perhaps this prohibition derives from the practices of the ancient Egyptians, who used to kill animals and drink their blood in order to predict the future. Taka sama kara ma zastosowanie do tych, którzy angażują się w praktyki interpretacji wróżby (ow) lub wykonują czary (jidoni) w jakiejkolwiek formie. Być może zakaz ten wywodzi się z praktyk starożytnych Egipcjan, którzy pili krew zabijanych zwierząt, w celu uzyskania mocy do przepowiadania przyszłości. W każdym razie Bóg kategorycznie zabrania swojemu ludowi praktykowania okultyzmu pod jakąkolwiek postacią.

Dawanie dziesięciny

W tej części Tory wymienione są trzy rodzaje dziesięciny:  1. Ma'aser Rishon: A tenth of a farmer's produce was given to the Levite (who did not have their own portion of land in Israel) as a tithe. Ma'aser Riszon: 1/10 część z produkcji rolnika dawano lewitom (którzy nie mają własnego skrawka ziemi w Izraelu) jako dziesięcinę.This amounted to supporting the priesthood and Torah teachers of Israel. Stanowiło to wsparcie kapłaństwa i nauczycieli Tory w Izraelu.

  2. Ma'aser Sheni: The land itself was tithed a second (additional) time (after separating the Ma'aser Rishon) on the 1st, 2nd, 4th, and 5th year of the seven-year Sabbatical cycle (shemittah). Ma'aser Szeni: sama ziemia była dziesięcinę drugi (dodatkowy) czas (po oddzieleniu Ma'aser Riszon) na 1, 2, 4 i 5 rok w siedmioletnim cyklu ziemi (szemita).This produce was taken to the appointed place of worship (later, Jerusalem) and eaten there in celebration. Te produkty były przekazane na wyznaczone miejsce kultu (później, w Jerozolimie) i spożywane tam podczas uroczystości.

Ma'aser Anni: In the 3rd and 6th year, the ma'aser sheni was given to the poor instead of being brought to the appointed place. 3. Ma'aser Anni: W roku 3 i 6, ma'aser szeni można było rozdać ubogim, jeśli nie trafiły na wyznaczone miejsce. The poor could then glean from the crops and enjoy the good of the land. Biedni mogą następnie zebrać z upraw i cieszyć się z dóbr ziemi.
Navi szeker - fałszywy prorok

Jeśli prorok (navi) lub tłumacz snów (choleim chalom) zapowiada, i wykonuje "znaki i cuda", a potem zachęca do oddawania czci innym bogom, nie wolno słuchać jego słowa, ale trzeba przyjąć, że jest to próba od Boga aby sprawdzić, czy kochasz Go z całego serca i duszy. We can discern if a prophet is false by testing them: If they claim a god (idol) spoke to them, then they are lying, since only the LORD is God and other so-called gods are impostors (ie, demons). Możemy stwierdzić, że jest to fałszywy prorok, testując go: Jeśli twierdzi, że bogowie (idole) mówili do niego, to kłamie, bo tylko JHWH jest Bogiem, a inni tak zwani bogowie są to oszuści (np. demony). Another test is to see whether they abide by the mitzvot given by Moses.Innym testem jest sprawdzenie, czy przestrzega micwot danych przez Mojżesza. A true prophet would not add or take away from his message. Prawdziwy prorok nie może zmieniać, dodawać lub ujmować czegokolwiek z jego przesłania.

The penalty of delivering nevuah sheker (false prophecy) is severe: the false prophet shall be put to death.Kara wyznaczona za nevuah szeker (fałszywe proroctwo) jest ciężka: fałszywy prorok będzie ukarany śmiercią. Indeed, if even a close family member secretly suggests that you abandon the LORD to follow after other gods, you shall not listen to him but rather reprove him openly. Rzeczywiście, jeśli nawet ktoś z bliskiej rodziny potajemnie proponuje, porzucenie Boga dla innych bogów, nie będziesz go słuchać, ale raczej napiętnujesz go otwarcie. Then "...you shall kill him. Your hand shall be first against him to put him to death, and afterward the hand of all the people. You shall stone him to death with stones, because he sought to draw you away from the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. And all Israel shall hear and fear and never again do any such wickedness as this among you." Wtedy "... Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud.

Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Jahwe, Boga twojego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i zaniecha tego zła pośród siebie.”(Dewarim 13;10-12)
A jeśli całe miasto pada ofiarą bałwochwalstwa, miasto powinno być całkowicie zniszczone (cherem) To się nazywa ir hanidachat -. Miasto skazane za bałwochwalstwo. All the inhabitants shall be put to death, and all their possessions must be burned "as a whole burnt offering (kelil - a synonym of olah) to the LORD your God." Wszyscy mieszkańcy są skazani na śmierć, a cały ich dobytek musi być spalony całkowicie jak całopalenie (kelil - synonim Olah) dla JAHWE Boga" The city may never be rebuilt again. Takie miasto nie może być ponownie obudowane.
Szemitah - rok szabatowy

Co siedem lat jest szemittah - czas odpoczynku dla ziemi. In addition, Moses added that the seventh year should mark a time of shemitat kesafim - the canceling of debts owed to one's fellow Jew: Ponadto Mojżesz dodał, że siódmy rok powinien oznaczać także czas szemitat kesafim - anulowanie długów wobec bliźniego Żyda:

" Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów(szemittah). Na tym będzie polegało darowanie długów(szemittah): każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swojego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie dla czci Władcy (szemittah l'Adonai). Od obcego możesz się domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa ręka (taszmeit yadekha). Ale u ciebie nie powinno być ubogiego. Jahwe bowiem pobłogosławi ci na ziemi, którą JHWH, Bóg twój, daje ci w posiadanie.” (Pwt 15:1-4) .

Po roku Szemittah który minął, Żyd, który pożyczył pieniądze od innego nie może już wystąpić o zwrot (tego nie stosuje się do pożyczek udzielanych cudzoziemcom). Moses further warned the people not to begrudge their giving to the needy brother because the Shemittah year was near. Mojżesz dalej ostrzegł ludzi, aby nie odmawiali dawania pożyczek potrzebującym braciom, ponieważ rok Szemittah był już blisko.No - they were commanded to be generous and willingly help the poor among them. Nie - polecono im być hojnymi i chętnie pomagać biednym wśród nich.Doing so yields a promise: "for this the LORD your God will bless you in all your work and in all that you undertake" (Deut 15:10). W ten sposób daje im obietnicę: „Za to będzie ci Jahwe, Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twoich rąk” (Pwt 15:10). Indeed, if the Israelites were obedient to the commandments the LORD promised them such an abundance that there will be no poor people living in the land! Rzeczywiście, jeśli Izraelici byli posłuszni przykazaniom Boga obiecał im takie mnóstwo, że nie będzie biednych ludzi żyjących w ich ziemi!


The regular practice of tzedakah (charity) and the forgiving of debts were intended to provide a dignified society of people that cared for one another as mishpachah (family).

Regularna praktyka cedakah (dobroczynności) i umorzenie długów miały na celu zapewnienie godnego życia w społeczności ludzi, przez traktowanie ich, jak swoje miszpachah (rodziny). The LORD was not creating a caste system in Israel. Bóg nie zezwolił tworzyć systemu kastowego w Izraelu. This leads to the opening thought of this parasha: kol Yisrael aravim zeh lazeh - "All Israel is responsible for one another." Prowadzi to do sformowania głównej myśli tej paraszy: kol Jisrael aravim zeh lazeh - "cały Izrael jest odpowiedzialny za siebie."

Indeed, according to many Jewish sages, the giving of tzedakah (charity) can change an evil decree from the LORD, as long as it is accompanied by true teshuvah (repentance). Zgodnie z nauczaniem wielu żydowskich mędrców, dawanie cedakah (miłosierdzia) można zmienić złe dekrety od Boga, o ile towarzyszy temu prawdziwa teszuwa (skrucha).

Note: Later, when Hillel saw people refraining from lending in transgression of Shemittah law, he ordained the "prosbul" which ensured the repayment of loans notwithstanding the Sabbatical year (Mishnah: Sheviit 10:3). Uwaga: Później, pisze Hillel Widziałem ludzi, powstrzymując się od kredytów w przekroczenia prawa Szemittah on wyświęcony "prosbul", która zapewnia spłatę kredytów, niezależnie od roku szabatowego (Miszna: Szeviit 10:3). Hillel's interpretation meant that a creditor was free to accept payment of a debt notwithstanding an intervening Sabbatical year, so long as the creditor had first verbally relinquished the debt. Interpretacja Hillela oznacza, że wierzyciel miał prawo wyboru zapłaty długu pomimo trwania roku szabatowego, o ile wierzyciel najpierw ustnie nie zrezygnował z długu. [UWAGA: tekst Hillela jest niejasny i trudno go przetłumaczyć!!!]


Służebności

Jeśli Izraelita ukradł pieniądze i nie może ich zwrócić, on miał być sprzedany jako niewolnik na sześć lat pracy w niewoli jako sługa (pieniędzmi ze sprzedaży zapłacił za kradzież). In the seventh year, however, he was to be set free. W siódmym roku, był on jednak na wypuszczany wolność.

When the slave was set free, however, he or she was to be given gifts and supplies to begin life again (Deut. 15:13–14). Kiedy niewolnik został uwolniony, miał dostać odprawę i dary do rozpoczęcia życia na nowo. Nie mógł odejść z pustymi rękami (Pwt 15:13-14). If the slave preferred to remain as a servant to the master, however, the master was to take an awl and put it through the slave's ear into a door, as a mark ownership for perpetuity. Jeśli niewolnik wolał jednak pozostać jako sługa u dotychczasowego pana, to jego pan miał wziąć szydło i przebić niewolnikowi ucho u drzwi, jako znak własności na wieki (ebed olam) w tym przypadku „na wieki” znaczy aż do śmierci.
Pierworodne płci męskiej (bechorim)

Wszystko pierworodne płci męskiej ze stada będzie poświęcone Bogu. They shall not be "worked" or put to profane use, but only sacrificed and eaten before the LORD at the appointed place. Nie mogą być one używane do zwykłej pracy, czy wykorzystane do innych świeckich celów, ale tylko na ofiary i spożywane przed Bogiem w wyznaczonym miejscu. However, if the firstborn has any blemish (mum), it shall not be sacrificed, though it may be ritually slaughtered and eaten as other kosher meat. Jednakże, jeśli pierworodne ma skazy (mama), nie powinien być poświęcony, choć może być zabity rytualnie (zgodnie z szechitah) i spożyty jako inne mięso koszerne.


Szelosz Regalim - Trzy Święta Pielgrzymie

Parasza kończy się przypomnieniem, że cały Izrael miał uczestniczyć w Szelosz Regalim, trzech najważniejszych świętach pielgrzymich: Pascha , Szavu'ot i Sukkot . Every Israelite was to make a pilgrimage to the Mishkan (and later at the Bet Hamikdash) and offer sacrifices according to his means. Każdy Izraelita miał odbyć pielgrzymkę do Miszkan (a później w Hamikdasz Bet) i składać ofiary według swoich możliwości finansowych.These were times of rejoicing and fellowship before the LORD as am segulah - God's treasured people. Były to czasy, radości i przyjaźni wobec Jahwe, jak am segulah - lud Boży skarb.


Czytanie z Haftory Księga Izajasza 54;11- 55;5:

Haftarah z Re'eh nazywa się trzecią "Haftarot Pocieszenia," zawiera zachęty dla klal Izraela, nawet w obliczu wygnania. Though Jerusalem is desolate, the LORD will one day "lay its foundation with diamonds" and then "all your children shall be taught by the LORD, and great will be the peace of your children." Choć Jerozolima jest spustoszona, pewnego dnia Bóg "osadzi jej kamienie węgielne na diamentach" a następnie "wszystkie jej dzieci staną się uczniami JHWH, i wielka będzie pomyślność twoich dzieci."

This will be fulfilled when klal Israel comes to the waters of life freely given by the Mashiach Yeshua. To będzie spełnione, jeżeli klal Izrael przyjdzie do wody życia, darowanej przez Mesjasza Jeszuę. "Incline your ear, and come to me; hear, that your soul may live; and I will make with you an everlasting covenant, my steadfast, sure love for David." " Nakłońcie swoje uszy i przyjdźcie do Mnie: słuchajcie, a żyć będzie dusza wasza: bo Uczynię zwami wieczne przymierze i udzielę Miłosierdzia Dawidowi.". BnT

When the Jewish people finally turn to the LORD Yeshua and accept Him as Mashiach (after the Great Tribulation), the covenant promises given to Israel will be fulfilled during the 1,000 year reign of Mashiach, and the nations of the world will be gathered to him as their Prince and Commander:Kiedy naród żydowski w końcu się nawróci do Władcy Jeszui i przyjmie Go jako Mesjasza

(w Wielkim Ucisku), obietnice przymierza dane Izraelowi zostaną spełnione w ciągu 1000 lat Panowania Mesjasza, a narody świata będą zbierane do niego jak ich Król i Władca:Oto ustanowiłem go na świadectwo ludów, przywódcą i zwierzchnikiem ludów. (Izajasz 55:4)

Uwaga gramatyczna: słowo "ludzie" w pasuk wydaje się być synonimem dla goim i amim Jego lemat pojawia się w Rodz. 25:23; 27:29; Psalmy 2:1; 7:8; 9:9; 44:3; 47:4; 65:8; 67:5; 105:44; 148:11; Prov.2:1, 7:8, 9:9, 44:3, 47:4, 65:8, 67:5; 105:44; 148:11; Prz. 11:26; 14:28, 34; 24:24; Isa.11:26, 14:28, 34; 24:24; Izajasz. 17:12f; 34:1; 41:1; 43:4, 9; 49:1; 51:4; 55:4; 60:2; Jer. 17:12n; 34:1; 41:1; 43:4, 9; 49:1; 51:4; 55:4; 60:2;

Jer. 51:58; Hab.51:58; Hab. 2:13. 2:13. The exact meaning of the shoresh (root) is unclear, but seems to imply "togetherness" or an "assembly." Dokładne znaczenie Szoresz (korzeń) jest niejasne, ale zdaje się sugerować, "my" lub "zgromadzenie". The Lamed in the word does not appear to be a prefixive Lamed, but is rather part of the root (therefore translations such as "to the people" or "for the people" are incorrect). Litera lamed w tym słowie nie wydaje się być prefixive Lamed, ale to raczej część rdzenia (w związku z tym tłumaczenia, takie jak "do ludzi" czy "dla ludzi" są niepoprawne).

In Genesis 25:23 Rebekah is told that two nations (goyim) are in her womb and two peoples (l'ummim, pl. of le'om) were to be come from her. W Księdze Rodzaju 25:23 Rebeka mówi się, że dwa narody (goim) znajdują się w jej łonie i dwa narody (l'ummim, pl. z le'om) miały pochodzić od niej. Isaac's descendants would consist of two distinct types of people (hence the KJV translation "two manner of people"), each identified by their unique quality (Ya'akov representing Israel; Esav representing Edom/the world). Potomkowie Izaaka będą składać się z dwóch różnych typów ludzi (stąd tłumaczenie KJV "dwóch różnych ludzi"), każdy posiadający unikalne cechy (Jaakow reprezentujących Izraela Esaw reprezentujących Edom / na świecie).In Genesis 27:29 ammim appears as a poetic/parallel for l'ummim. In the Psalms, l'om is also used in parallelism with goyim (eg, Psalm 2:1; Psalm 44:2 [H 3]) and ammim (Psa 7:7 [H 8]). . W Księdze Rodzaju 27:29 ammim pojawia się jako wyrażenie poetyckie / równolegle do l'ummim W Psalmach l'OM stosuje się również w zbieżności z goim (np. Psalm 2:1; Psalm 44:2 [H 3]) i ammim (Ps 7:7 [H 8]).


Czytanie z Brith Chaddasza Ew. Jana 7:37-52;

Czytanie z Ewangelii Jana przypomina wołanie Jeszui w czasie uroczystości Sukkot do klal Izrael, aby przyszli do Niego i swobodnie otrzymywali obiecaną "wodę życia" (nawiązanie do rytuału libacji [ rozlewania] wody" w ostatni dzień święta Namiotów/Szałasów ). Tą „WODĄ ŻYCIA” jest Duch Święty zesłany (wylany na ziemię) po Wniebowstąpieniu Jeszua.


(37) W ostatnim zaś dniu tych wielkich Świąt Jezus stanął, mówiąc: „Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i niech pije, Kpł 23,36 ; Jn 4,10-14

(38) ci którzy we Mnie wierzą, jak mówi Pismo: Z Jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej.”

Prz 18,4 ; Iz 58,11; Mk 16,19n ; Łk 24,45.48 ; Jn 16,7 i 20,22 ; Dz 2,4

(39) To zaś im mówił o Duchu, Którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem jeszcze nie mieli Ducha, ponieważ Jezus nie został wywyższony.

(40) (Niektórzy) z tłumu usłyszawszy te słowa, mówili: „On jest Prawdziwym

Prorokiem!” Pwt 18,15 ; Mt 14,5 i 16,14 i 21,46 ; Jn 6,14 ; Dz 3,22 i 7,37

(41) Inni zaś mówili: „On jest Pomazańcem” A jeszcze inni mówili: „Czy Chrystus przyjdzie z Galilei? Jn 4,29 i 7,26.52 i 19,19 ; Dz 2,22 i 9,22

(42) Czy Pismo nie mówi, że z nasienia Dawida i z wioski Betlejemskiej, w której mieszkał Dawid przyjdzie Mesjasz?” 2Sm 7,12 ; Ps 89,4n ; Mi 5,2 ; Mt 2,5n

(43) I tak właśnie nastąpił rozłam w tłumie z Jego powodu. Jn 9,16 i 10,19

(44) Niektórzy z nich, chcieli Go pojmać, ale nikt nie śmiał położyć na Niego ręki.

Mt 26,45 ; Jn 7,30 i 8,20 i 12,27

(45) Przyszli więc słudzy do arcykapłanów i faryzeuszy, a oni im powiedzieli:

Dlaczego Go nie pochwyciliście?”(46) Słudzy odpowiedzieli: „Nigdy tak nie przemawiał żaden człowiek.”

(47) Odpowiadając im faryzeusze, rzekli: „Czy i wy zostaliście zwiedzeni?

(48) Czy któryś z faryzeuszy i przywódców uwierzył w Niego? Jn 12,42n

(49) Ale ten tłum, nie zna Prawa i jest przeklęty.” Wj 20,1-17 ; Pwt 5,6-21 ; Łk 10,25-28

(50) Rzekł do nich Nikodem ten, który sam przedtem przyszedł do Niego:

(51) „Czy nasze Prawo nie sądzi człowieka, zanim go najpierw nie przesłucha i nie pozna, dlaczego tak czyni? Pwt 1,16

(52) Odpowiadając, tak rzekli do Niego: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz,

że z Galilei (żaden) prorok nie powstał.” Jn 1,46 i 7,41 BnTDALSZE MYŚLI O PARSZY REEH (Patrz!) 5 Mojż 11;26-16;17

Błogosławieństwo i przekleństwo na górach Gerizim i Ebal (11:26-32) • Zachowanie czystości Ziemi Obiecanej (12:1-12) • Nakaz składania ofiar i dziesięcin w miejscu wyznaczonym na świątynię (12:13-32) • Przestroga przed fałszywymi prorokami (13:1-18) • Powtórzenie przepisów o świętości i czystości (14:1-21) • Powtórzenie przepisów o dziesięcinach (14:22-29) • Powtórzenie przepisów o roku sabatowym oraz o odpuszczaniu długów (15:1-18) • Przypomnienie przepisów o pierworodnych zwierzętach (15:19-23) • Przypomnienie przepisów o obchodach świąt Paschy, Tygodni i Szałasów (16:1-17) •

  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna