Pedagog wymiar czasu pracy : 1 etat Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach wymagania w stosunku do kandydatóWPobieranie 28.91 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar28.91 Kb.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko: pedagog


wymiar czasu pracy : 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:


 1. wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 4. wykształcenie wyższe – tytuł mgr pedagogiki,

 5. kierunkowe lub uzupełniające wykształcenie z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej lub resocjalizacji lub pedagogiki specjalnej lub terapii pedagogicznej,

 6. doświadczenie zawodowe w instytucjach zajmujących się pomocą pedagogiczną lub terapią pedagogiczną,

 7. znajomość zagadnień związanych z diagnozą pedagogiczną i wydawaniem opinii pedagogicznych,

 8. znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej,

 9. doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych,

 10. doświadczenie w pracy indywidualnej z klientem,

 11. biegła obsługa komputera.

 12. niekaralność
 1. wymagania dodatkowe:
 1. dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii i innych uprawnień,

 2. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność,

 3. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

 4. samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

 5. umiejętność pracy z dziećmi.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pedagoga:
 1. prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

 2. organizowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,

 3. szkolenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców biologicznych dzieci objętych tą pieczą,

 4. prowadzenie zajęć pedagogicznych dla wychowanków w różnych grupach wiekowych,

 5. uczestnictwo w zespołach do spraw oceny dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,

 6. uczestnictwo w zespołach do spraw oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,

 7. podejmowanie działań profilaktycznych wśród podopiecznych Centrum,

 8. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,

 9. przygotowanie wolontariuszy do wejścia w środowisko rodzinne poprzez konsultacje i szkolenia,

 10. zgłaszanie do ośrodków adopcyjno- opiekuńczych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

 11. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej,

 12. prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,

 13. inicjowanie działań na rzecz poprawy, jakości i organizacji opieki nad dzieckiem osieroconym,

 14. przygotowanie projektów dot. realizacji zadań z zakresu pomocy dziecku i rodzinie,

 15. współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności: OPS, Sąd Rodzinny, instytucje oświatowe, podmiotami leczniczymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi,

 16. objęcie pomocą rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w realizacji ich zadań,

 17. przygotowywanie planu pomocy dziecku przy współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą,

 18. zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym: psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

 19. nadzór i kontrola funkcjonowania mieszkań chronionych.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku ( załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 mają 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 ostatnia zm. Dz. U. Z 2006 r. Nr 125, poz. 869);

 2. życiorys;

 3. list motywacyjny;

 4. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata

 6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kursy, szkolenia oraz posiadany staż pracy,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa; przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 10. oświadczenia zawierające zgodę o przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją

 11. referencje z poprzednich miejsc pracy.
 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. termin: do 12 stycznia 2012 r., godz. 15.00
 1. sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

W zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach od 7.00 do 15.00 lub listem poleconym;


 1. miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Artylerzystów 6

68-200 Żary
prosimy o dopisanie na kopercie słów: „ Nabór – pedagog”.


 1. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt: tel. 68 363 0680, email: pcprzary@powiatzarski.pl

 2. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,

 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, przy ul. Artylerzystów 6 na stronie internetowej Centrum oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
Justyna Rasztubowicz

p.o. Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Żarach
Pobieranie 28.91 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna