Perły doliny popradu – strategia rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego 6 gmin: krynica zdróJ Łabowa muszyna piwniczna zdrój rytro stary sącz opracowana przez: Warszawa, wrzesień – grudzień 2003 r


Stan i zasoby środowiska naturalnegoPobieranie 3.15 Mb.
Strona9/87
Data05.05.2016
Rozmiar3.15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   87

3.2.Stan i zasoby środowiska naturalnego


Większość Obszaru Produktu należy do Popradzkiego Parku Krajobrazowego i podlega szczególnej ochronie w zakresie zasobów przyrodniczych, a wg klasyfikacji EECONET ma najwyższą rangę, jako biocentrum o znaczeniu międzynarodowym. Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu stawia ten region w rzędzie najczystszych w Polsce.

Podstawowe zanieczyszczenia

Najpoważniejsze zanieczyszczenia wynikają z braku komplementarnej infrastruktury komunalnej: kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz utylizacji odpadów. O ile powietrze i gleby Obszaru są odpowiedniej czystości, o tyle wody są nadal narażone na zanieczyszczenia cywilizacyjne. Stan rzeki Poprad i niektórych potoków to jeden z kluczowych problemów ekologicznych Obszaru. Stan Popradu, na skutek wieloletnich działań rządowych8


i samorządowych uległ zasadniczej poprawie, m.in. w efekcie realizacji priorytetów ekologicznych i budowy infrastruktury ochronnej (oczyszczalnie, kolektory) na Słowacji. Jednak nie jest to jeszcze stan zadowalający i optymalny.

Według informacji Grupy Roboczej Polsko-Słowackiej9 „zdrowotność” Popradu znacząco wzrosła. W 2000 r. osiągnęła 10 w przekroju Czercza10 i 11 w przekroju Piwnicznej spośród 15 pozytywnych wskaźników czystości, planowanych do osiągnięcia w 2010 r.Wskaźniki czystości rzeki Poprad przedstawia Tabela nr 1.

Tabela 1 Przekrój Czercz i Piwniczna Zdrój

Wskaźnik zanieczyszczeniaStan w 1990

ilość w mg/l /klasa

Stan w 2001

Stan optymalny – projektowany
na 2010 r.


Piwniczna Zdrój

Czercz

Piwniczna Zdrój

Czercz

odczyn ph

6 – 8,5/IV

6 – 8,5/IV

8,1 – 8,5/II

7,7-8,3/II

6,5 – 8,5/II

tlen rozpuszczony

8/I

8/I

9,2/II

9/II

8/I

substancje rozpuszczalne

500/II

500/II

299/II

306/II

500/300/II/I11

zawiesina ogólna

100/IV

200/V

118/V

87/IV

50/II

chlorki

50/I

50/I

50/I

16/I

13/II

siarczany

150/II

150/II

36/II

42/I

150/50/II/I12

azot amonowy

2/IV

2/IV

0,48/III

0,86/IV

0,5 - 0,2/II/I13

azot azotanowy

3/II

3/II

2,15/II

2,29/II

3/II

fosforany

Brak danych

0,41/III

0,55/II

0,2/II

ChZT

10/II

10/II

13,6/III

11,5/ III

10/II

BZT5

4/II

4/II

6,6/III

5,3/III

4/II

cynk

1/II

1/II

0,05/I

0,06/I

1 - 0,2/II/I14

detergenty anionowe

0,5/II

0,5/II

0,1/II

0,06/II

0,5/II

fenole lotne

0,01/II

0,01/II

0,005/II

0,003/II

0,01/II

miano coli

Brak

danych

0,006/IV

0,005/IV

0,1/II

aprobowość biosestonu

Brak

danych

2/III

2,1/III

brak danych

Źródło: www.mos.pl (Ministerstwo Ochrony Środowiska)

3.2.1.Rolnictwo ekologiczne – możliwości rozwoju


Na większej części Obszaru istnieją dogodne warunki do produkcji zdrowej żywności i rozwoju gospodarstw ekologicznych.

Istotą gospodarstwa ekologicznego (w odróżnieniu od agroturystycznego) jest łączenie naturalnej produkcji i aktywnej ochrony terenu uprawy z przetwórstwem lub konserwacją żywności, bez chemicznych substancji. W przypadku takiej produkcji do minimum musi być skrócona droga od producenta do odbiorcy.

W sensie gospodarczym, produkcja ekologiczna to jeden z największych potencjałów Obszaru. Dogodne tereny wymagają niewielkich inwestycji w przygotowanie gruntu i narzędzi, natomiast dużych pieniędzy i inicjatywy w dziedzinie edukacji społeczeństwa w zakresie zmiany nawyków żywieniowych, edukacji grup rolniczych w zakresie zmiany profili produkcyjnych oraz pomocy w organizowania własnych, kooperatywnych systemów przetwórstwa
i dystrybucji zdrowej żywności.

Ważnym stymulatorem rozwoju takiej produkcji mogą być wieloletnie kontraktowania produktów ekologicznych miejscowych przez system hotelowo-gastronomiczny Obszaru.W tym względzie lokalna żywność (surowiec i produkt) powinny mieć pierwszeństwo przed importowaną żywnością (i wodami mineralnymi) spoza Obszaru.

Miód - złoto doliny Popradu

Szczególnym bogactwem Obszaru jest miód, jego przetwórstwo i ośrodki apiterapii. Ilość i jakość miodów, czystość środowiska, w którym powstają oraz renoma ośrodków pszczelarskich, jak Kamianna, są ważnym potencjałem dla rozwoju różnych ofert uzdrowiskowo-wypoczynkowych.


3.2.2.Złoża wód mineralnych i leczniczych


Zasoby wód leczniczych Obszaru należą do najcenniejszych w Europie i stanowią ok. 25% polskich zasobów. Główne rodzaje to szczawy chłodne nasycone dwutlenkiem węgla o mineralizacji od kilku do 30 g/dm³, zawierające: wapń, magnez, sód, potas, jod, brom i inne makro i mikropierwiastki.

Wody mineralne Obszaru są szczególnie zasobne w życiodajny zestaw magnezowo-wapniowy


o wartości15 od 50 do 314 mg/dm³.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   87


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna