{peti}Komisja Petycji {20/09/2013}20 2013Pobieranie 68.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar68.21 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{PETI}Komisja Petycji

{20/09/2013}20.9.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0683/2005, którą złożył Vinzenzo Marmora (Włochy) w imieniu grupy obywatelskiej „Campagna nostra”, w sprawie sprzeciwu wobec planu utworzenia wysypiska śmieci

Petycja 0031/2006, którą złożył Giampero Angeli (Włochy), z 21 podpisami, w sprawie poważnego zagrożenia dla zdrowia spowodowanego dioksynami powstającymi w procesie utylizacji odpadów

Petycja 0026/2007, którą złożyła Monica Sepe (Włochy) w imieniu komitetu „Serre per la vita”, w sprawie sprzeciwu wobec powstania zwałowiska stałych odpadów komunalnych

Petycja 0587/2007, którą złożyła Marina Salvadore (Włochy), w sprawie poważnego problemu zdrowotnego w regionie Kampania i odpowiedzialności władz regionalnych i lokalnych

Petycja 0756/2007, którą złożył Giovanni Roviello (Włochy), w sprawie sprzeciwu wobec składowiska odpadów stanowiącego zagrożenie dla zdrowia publicznego i zasobów wód gruntowych

Petycja 0789/2007, którą złożyła Gigliola Izzo (Włochy), w sprawie sprzeciwu wobec składowania paliwa ekologicznego (tzw. peletu) w pobliżu gospodarstw rolnych i terenów mieszkalnych

Petycja 0910/2007, którą złożył Francesco Di Pasquale (Włochy), w sprawie zagrożenia środowiskowego w Kampanii

Petycja 0991/2007, którą złożył Vincenzo Gala (Włochy), w sprawie systemu segregacji odpadów w regionie Kampanii

Petycja 1075/2007, którą złożył Paride Amoroso (Włochy), w sprawie regionalnego rejestru guzów w obszarze częstego występowania nowotworów

Petycja 0012/2008, którą złożył Francesco Miglino (Włochy) w imieniu Partito Internettiano, w sprawie sytuacji dotyczącej składowania i przetwarzania odpadów domowych w Neapolu i regionie Kampania we Włoszech

Petycja 0016/2008, którą złożył F.C. (Włochy), w sprawie kryzysu związanego z odpadami domowymi w Kampanii (Włochy)

Petycja 0209/2008, którą złożył Sebastiano Perrone (Włochy), w sprawie kryzysu związanego z usuwaniem odpadów oraz demokratycznych praw mieszkańców Marigliano w pobliżu Neapolu

Petycja 0347/2008, którą złożyli Tommaso Esposito i Virginia Petrellese (Włochy) w imieniu Grupy Obywateli Działających Przeciwko Spalarni, w sprawie spalarni odpadów w miejscowości Acerra (koło Neapolu) we Włoszech

Petycja 0955/2008, którą złożył Ferdinando Kaiser (Włochy), w sprawie umiejscowienia wysypiska śmieci w Chiaiano (Włochy)

Petycja 1011/2008, którą złożył A.S. (Włochy), w sprawie wysypiska odpadów w Chiaiano w pobliżu Neapolu we Włoszech

Petycja 1082/2008, którą złożył Raffaele Pacilio (Włochy), w sprawie nielegalnego spalania opon samochodowych i innych odpadów w rejonie Neapolu (Włochy)

Petycja 1223/2009, którą złożył Daniele Giove (Włochy), w sprawie problemu zanieczyszczenia środowiska w Casalnuova di Napoli (Włochy)

Petycja 0413/2010, którą złożyła Anna Margherita Ranieri (Włochy) w imieniu Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, z 2406 podpisami, w sprawie 15 lat zagrożenia odpadami w Kampanii

Petycja 0694/2010, którą złożył R.I. (Włochy) w imieniu Valori Democtratici Uniti, w sprawie oczyszczenia nielegalnych składowisk odpadów toksycznych w gminie Quarto (NA)

Petycja 0787/2010, którą złożyła Carmela Alberico (Włochy) w imieniu Co.Re.Ri, w sprawie niespełnienia przez region Kampania warunków regionalnego programu operacyjnego dla funduszy strukturalnych oraz naruszenia przepisów dyrektyw 2006/12/WE i 1999/31/WE w związku z umiejscowieniem składowisk odpadów Ferandelle i Maruzzella w prowincji Caserta

Petycja 1166/2010, którą złożyła Marana Avvisati (Włochy), w sprawie składowisk odpadów w Terzigno w Kampanii

Petycja 1277/2010, którą złożył Francesco di Pasquale (Włochy), w sprawie rozwiązania kryzysu w dziedzinie gospodarowania odpadami w Kampanii

Petycja 1656/2010, którą złożył A.D'A (Włochy), w sprawie ciągłego kryzysu w dziedzinie gospodarowania odpadami w Kampanii

Petycja 1270/2011, którą złożyła Teresa Campolattano (Włochy) w imieniu Comitato Civico Terra Pulita, z około 750 podpisami, w sprawie naruszenia dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów oraz dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów w związku z obiektami w Ferandelle i Maruzzella 3 (Kampania)

Petycja 0025/2012, którą złożyła A.N. (Włochy), w sprawie problemów związanych ze zbiórką odpadów w Casercie


Petycja 0658/2012, którą złożył A.S. (Włochy) z 18 podpisami, w sprawie naruszenia ramowej dyrektywy o odpadach 2008/98/UE w związku z regionalnym planem gospodarowania odpadami dla Kampanii
1. Streszczenie petycji 0683/2005

Składający petycję wyraża zaniepokojenie z powodu ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych i pobliskiego dorzecza w wyniku utworzenia wysypiska odpadów komunalnych na terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty, co stanowi naruszenie dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz Konwencji z Ramsar, ponieważ zgłoszony projekt został błędnie oznaczony jako plan przebudowy kamieniołomu i jako taki uzyskał akceptację.Streszczenie petycji 0031/2006

Składający petycję wyraża zaniepokojenie związane z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia i środowiska naturalnego stwarzanymi przez dioksyny pochodzące z zakładów utylizacji i składowania specjalnych i toksycznych odpadów w różnych częściach Kampanii wyznaczonych przez regionalne władze i stanowiących źródło nielegalnych dochodów organizacji przestępczych. Ponieważ regionalne i państwowe władze nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i istnieją liczne nielegalne zakłady utylizacji odpadów, składający petycję zwracają się do Unii Europejskiej o podjęcie działania w celu wprowadzenia znacznych zmian do obowiązujących ustaleń w zakresie utylizacji odpadów na szczeblu regionalnym, przy jednoczesnym wstrzymaniu wyraźnie szkodliwych działań, kontrolowaniu szkód wyrządzanych zdrowiu publicznemu i środowisku naturalnemu oraz ponownym wyznaczeniu skażonych obszarów wykorzystywanych do celów rolniczych lub hodowlanych.Streszczenie petycji 0026/2007

Składająca petycję, przedstawicielka prawna członków komitetu, wyraża sprzeciw wobec planów utworzenia zwałowiska stałych odpadów komunalnych (na obszarze 60 000 m2 i o głębokości 25 metrów) przez organ, któremu przysługują specjalne kompetencje. Podkreśla ona katastrofalne skutki tego przedsięwzięcia dla obszaru, który został uznany za obszar mający znaczenie dla społeczeństwa zarówno pod względem środowiskowym, gospodarczym, kulturowym, jak i ze względu na rolnictwo. Składająca petycję zwraca szczególną uwagę na położony w pobliżu miejsca wyznaczonego na zwałowisko teren „Medio corso del fiume Sele/Persano” (bagna Persano) mający znaczenie dla Wspólnoty, który jest również rezerwatem przyrody WWF, objętym konwencją ramsarską. W związku z powyższym składająca petycję zwraca się do instytucji europejskich o interwencję, aby chronić środowisko naturalne i zapewnić odpowiednie zarządzanie środkami przyznanymi na ten cel z funduszy wspólnotowych.


Streszczenie petycji 0587/2007

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie poważnym pogorszeniem sytuacji w dziedzinie urbanizacji, zdrowia, ochrony środowiska naturalnego i kwestii społecznych w miejscowościach położonych w regionie Kampania. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że władze lokalne i regionalne nie są w stanie zaradzić sytuacji kryzysowej związanej z usuwaniem odpadów. Składająca petycję domaga się odszkodowania za spowodowane szkody biologiczne, zwolnienia osób odpowiedzialnych za powstałą sytuację, poddania władz lokalnych kontroli administratora zewnętrznego oraz podjęcia działań przez Unię Europejską zgodnie z zasadą pomocniczości.


Streszczenie petycji 0756/2007
Składający petycję wyraża zaniepokojenie ponownym otwarciem składowiska odpadów powodującego zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych w Kampanii oraz twierdzi, że wydane przez rząd zezwolenie jest sprzeczne z wcześniejszym zarządzeniem sądu nakazującym jego zamknięcie.

Ponadto przygotowano niedawno plany otwarcia w pobliżu innego składowiska, na niestabilnym geologicznie obszarze. Mimo że żadne z omawianych składowisk nie jest położone na obszarze dzikiej przyrody czy też obszarze chronionym, mogą one oddziaływać niekorzystnie na pobliskie tereny, które są przeznaczone głównie pod uprawy rolne.Streszczenie petycji 0789/2007
Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego wywołanym przez wielkie składowisko paliwa ekologicznego (tzw. pelet) położone w miejscu wyznaczonym przez specjalnego komisarza ds. składowania odpadów niebezpiecznych w Kampanii, w pobliżu pól uprawnych i terenów mieszkalnych. Jest to rozwiązanie tymczasowe, dlatego władze najwidoczniej nie przeprowadziły oceny oddziaływania na środowisko naturalne wymaganej przez prawodawstwo Wspólnoty. Składająca petycję twierdzi, że wzrosło zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego w wyniku częstych pożarów, którym towarzyszy emisja dioksyn ze składowanych materiałów. W związku z powyższym składająca petycję zwraca się do Unii Europejskiej (ewentualnie do delegacji Parlamentu Europejskiego) o położenie kresu przedmiotowemu przedsięwzięciu z zakresu zarządzania niebezpiecznymi odpadami, stanowiącemu zagrożenie dla zdrowia publicznego, szkodliwemu dla okolicznych gospodarstw rolnych i realizowanemu bez zachowania koniecznej przejrzystości.
Streszczenie petycji 0910/2007
Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z krytyczną sytuacją w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kampanii. Obecnie można już mówić o kryzysie.
Streszczenie petycji 0991/2007
Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego w Kampanii, wywołanym nieprzestrzeganiem przez władze regionalne prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego wywozu stałych odpadów komunalnych. Twierdzi on w szczególności, że brak systemu segregacji odpadów przyczynił się do wyczerpania możliwości istniejących składowisk odpadów i bezładnego pozbywania się śmieci na terenach publicznych wokół domów. Składający petycję domaga się wszczęcia dochodzenia i wzywa do zwrotu podatków zapłaconych władzom lokalnym za niezrealizowane usługi wywozu odpadów.

Streszczenie petycji 1075/2007

Składający petycję, miejski radny, zwraca się o stworzenie regionalnego rejestru guzów w celu prowadzenia środowiskowego i epidemiologicznego monitoringu obszaru (Kampania), w którym współzależność między nowotworami i zanieczyszczeniem środowiska została potwierdzona przez badania naukowe (WHO).
Streszczenie petycji 0012/2008
Składający petycję opisuje obecną katastrofalną sytuację dotyczącą odpadów domowych w Neapolu i regionie Kampania we Włoszech. Wymienia działania, które jego zdaniem należy podjąć w celu składowania i przetwarzania odpadów domowych, oraz kontrole niezbędne do nadzorowania procesu wdrażania tych działań. Przedstawia również długą listę powodów, które doprowadziły do kryzysu związanego z odpadami domowymi. Jest przekonany, że jedynie komisja ekspertów technicznych spoza włoskiego systemu politycznego, posiadających udokumentowane umiejętności naukowe i zarządcze, byłaby w stanie rozwiązać ten problem, który wciąż istnieje, pomimo że przez 14 lat powoływano różne komisje specjalne i wydano ogromną ilość pieniędzy podatników. Składający petycję wzywa Unię Europejską do interwencji i uważa, że jest to możliwe na mocy prawodawstwa europejskiego.
Streszczenie petycji 0016/2008
Składający petycję wzywa Parlament Europejski do rozwiązania problemu katastrofy ekologicznej, narastającego w Kampanii i Neapolu. Twierdzi on, że wśród mieszkańców dochodzi do coraz większej liczby zachorowań na raka, a gleba i zasoby wód podziemnych są zanieczyszczone. Zdaniem składającego petycję sytuacja ta stanowi naruszenie art. 174 Traktatu WE.
Streszczenie petycji 0209/2008
Składający petycję wyraża sprzeciw wobec lokalizacji „czasowego” składowiska odpadów. Składowisko to znajduje się w bezpośredniej bliskości zakładu uzdatniania wody dla 34 otaczających gmin. Składający petycję utrzymuje, że w żaden sposób nie uwzględniono prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Twierdzi on, że składowisko usytuowane jest na obszarze zwanym „trójkątem śmierci”, na którym występuje już wiele problemów środowiskowych. Wody gruntowe sięgają głębokości zaledwie czterech metrów, natomiast gleba jest bardzo porowata. Składający petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań.
Streszczenie petycji 0347/2008
Składający petycję wyrażają sprzeciw wobec planowanej lokalizacji jednej z największych w Europie spalarni odpadów w miejscowości Acerra koło Neapolu. Przytaczają długą listę argumentów uzasadniających ich sprzeciw i obawiają się poważnych konsekwencji, jeżeli spalarnia zacznie działać. Uważają ponadto, że procesy planowania i budowy spalarni naruszają prawo europejskie i włoskie, w szczególności dyrektywę 2001/77/WE w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, dyrektywę 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów oraz dyrektywę 85/337/EWG i 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.
Streszczenie petycji 0955/2008
Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z planami włoskich władz dotyczącymi umiejscowienia wysypiska śmieci w Chiaiano, na północ od Neapolu, zaledwie kilkaset metrów od dzielnicy, w której funkcjonują największe szpitale południowych Włoch. Składający petycję informuje, że odnośny obszar jest gęsto zaludniony i stanowi część Parco Metropolitano Delle Colline, jednego z nielicznych terenów zielonych w Neapolu. Planowane wysypisko śmieci ma zostać umiejscowione na terenie dawnej kopalni tufu, która zaczyna się zapadać. Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z możliwością składowania tam toksycznych odpadów z uwagi na duże niebezpieczeństwo zagrożenia wód gruntowych, gdyż tuf dobrze przepuszcza wodę. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego, aby zbadał, czy planowane wysypisko pozostaje w zgodzie z właściwym prawodawstwem.


Streszczenie petycji 1011/2008
Składająca petycję skarży się na plany władz włoskich dotyczące ulokowania wysypiska odpadów obok jej domu w Chiaiano w pobliżu Neapolu. Twierdzi ona, że jest to sprzeczne z ustawodawstwem krajowym i prawodawstwem europejskim. Wysypisko mieści się na gęsto zaludnionym obszarze, który wchodzi też w skład Parco Metropolitano Delle Colline. Składająca petycję stwierdza, że eksperci ocenili lokalizację planowanego wysypiska (były kamieniołom, gdzie wydobywano tuf wapienny) za nieodpowiednią, ponieważ poniżej tego miejsca znajduje się wodonośna warstwa gleby. Może ona zastać łatwo zanieczyszczona, gdyż tuf wapienny to skała o dużej przepuszczalności. Składająca petycję utrzymuje też, że istnieje możliwość składowania na tym wysypisku odpadów toksycznych. Uważa ona, że wysypisko odpadów nie będzie potrzebne, jeżeli polityka przetwarzania odpadów ulegnie zmianie, a przed transportem będą one segregowane i poddawane obróbce przy użyciu środków mechanicznych/biologicznych.

Streszczenie petycji 1082/2008
Składający petycję informuje, że opony samochodowe i inne odpady są codziennie spalane przy drogach w rejonie Neapolu, a władze nie podejmują działań, by zapobiegać temu zjawisku. Zaznacza on, że powstające na skutek tego dymy są o wiele bardziej szkodliwe niż dymy emitowane przez specjalne spalarnie. Składający petycję domaga się szybkich działań, gdyż dymy powstające na skutek nielegalnego spalania są toksyczne dla ludzi, zwierząt, roślin i gleby.

Streszczenie petycji 1223/2009
Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z dużą liczbą przypadków różnego rodzaju guzów występujących u ludzi we wszystkich kategoriach wiekowych w Casalnuovi di Napoli, utrzymując, że jest to rezultat zanieczyszczenia środowiska spowodowanego przez miejscowy zakład przemysłowy, elektrownie oraz porzucone tereny fabryczne. Pragnie on dowiedzieć się, czy poziomy zanieczyszczeń (emisja elektromagnetyczna i/lub radioaktywna) w gminie są mierzone i monitorowane, czy poziomy rejestrowane mieszczą się w ustalonych limitach, czy przewidziane są środki mające na celu usuwanie zanieczyszczenia, czy normy zdrowia publicznego są przestrzegane i monitorowane, czy wpływ zanieczyszczenia na zdrowie publiczne jest mierzony, czy prowadzony jest rejestr przypadków występowania guzów, oraz czy władze gminne zaangażowały niezależnego eksperta odpowiedzialnego za kontrolowanie sytuacji.

Streszczenie petycji 0413/2010
Składająca petycję opisuje dobrze znaną komisji sprawę gospodarowania odpadami w Kampanii, zwłaszcza istniejących i projektowanych składowisk odpadów w Terzigno na terenie rezerwatu przyrody góry Wezuwiusz.

Streszczenie petycji 0694/2010
Składający petycję informuje, że w kilku kopalniach znajdujących się w gminie Quarto latami były nielegalnie składowane odpady toksyczne. Władzom nie udało się jeszcze ustalić rodzaju usuwanych odpadów toksycznych, ale wskaźniki zdrowotne świadczą o coraz to częstszym występowaniu konkretnych schorzeń, które prawdopodobnie wynikają z zanieczyszczenia odpadami toksycznymi. Składający petycję zwraca się o szybkie unieszkodliwienie zanieczyszczonych składowisk odpadów oraz sporządzenie rejestru guzów, które mogą być powodowane tego typu zanieczyszczeniem.

Streszczenie petycji 0787/2010
W rzeczywistości są to dwie odrębne petycje złożone przez tę samą osobę w sprawach dobrze znanych komisji, na co zwrócono uwagę podczas misji informacyjnej w kwietniu 2010 r. Jedna sprawa dotyczy nieprzestrzegania przez władze Kampanii warunków zawartych w regionalnym programie operacyjnym dla funduszy strukturalnych na lata 2000–2006. Komisja podjęła już decyzję o wstrzymaniu tych środków finansowych. Druga z poruszonych kwestii dotyczy umiejscowienia składowisk odpadów Ferandelle i Maruzzella na obszarze Campania Felix. Składająca petycję zwraca uwagę na ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych i pół uprawnych.
Streszczenie petycji 1166/2010
Składająca petycję powtarza wszystkie argumenty dobrze już znane komisji i zwraca się do władz europejskich o podjęcie działań zmierzających do zapobieżenia otwarciu składowiska Vitello oraz do oczyszczenia składowiska Sari.
Streszczenie petycji 1277/2010
Składający petycję zwraca się do władz lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich o połączenie sił w celu zażegnania raz na zawsze kryzysu w dziedzinie gospodarowania odpadami w Kampanii. Sugeruje on, by sprywatyzować zbiórkę odpadów, pozostawiając w gestii poszczególnych gmin i obywateli wybór przedsiębiorcy. Na koniec ubolewa on nad istnieniem licznych nielegalnych składowisk odpadów i niedogodnościami powodowanymi przez występujące na nich pożary.
Streszczenie petycji 1656/2010
Składający petycję zwraca uwagę komisji na nieustający kryzys w gospodarce odpadami w Kampanii i artykuł prasowy autorstwa Roberta Saviano. Pragnie on poinformować komisję, że od jej misji informacyjnej w kwietniu 2010  r. sytuacja w ogóle nie uległa zmianie.
Streszczenie petycji 1270/2011
W związku z wizytą informacyjną, która odbyła się w kwietniu 2010 r., Komisja Petycji doskonale zdaje sobie sprawę z istnienia składowisk odpadów w tej części Kampanii. Ogromne składowisko odpadów Ecobails i innych odpadów miało mieć charakter tymczasowy, jednak kilka lat później nadal funkcjonuje. Wycieki do gleby i warstw wodonośnych zniszczyły uprzednio rolniczy teren i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludności. Składający petycję zwracają się do Parlamentu i Komisji o dopilnowanie, by rząd włoski przyjął wszystkie niezbędne środki w celu położenia kresu temu naruszaniu prawodawstwa wspólnotowego.
Streszczenie petycji 0025/2012
Składająca petycję cierpi z powodu braku zbiórki odpadów na ulicach Caserty. Domaga się odpowiedzi na trzy następujące pytania: 1) Dlaczego musi wnosić opłatę za zbiórkę odpadów, a nie otrzymuje w zamian przedmiotowej usługi? 2) Dlaczego decydenci polityczni i władze miejskie nie ponoszą żadnych kosztów wobec mieszkańców za niewłaściwe świadczenie usług? 3) Co może zrobić ludność lokalna, aby zaradzić tak niegodziwym warunkom życia?

Streszczenie petycji 0658/2012

Składający petycję przedstawia swoje uwagi dotyczące planu gospodarowania odpadami dla Kampanii, w szczególności fakt, że plan ten jest niezgodny z hierarchią postępowania z odpadami.2. Dopuszczalność

Petycja 0683/2005 uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2005 r.

Petycja 0031/2006 uznana została za dopuszczalną dnia 21 kwietnia 2006 r.

Petycja 0026/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 21 maja 2007 r.

Petycja 0587/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 24 października 2007 r.

Petycja 0756/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2007 r.

Petycja 0789/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 08 stycznia 2008 r.

Petycja 0910/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 19 lutego 2008 r.

Petycja 0991/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 04 marca 2008 r.

Petycja 1075/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 11 marca 2008 r.

Petycja 0012/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 19 czerwca 2008 r.

Petycja 0016/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 19 czerwca 2008 r.

Petycja 0209/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2008 r.

Petycja 0347/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r.

Petycja 0955/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2008 r.

Petycja 1011/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 10 grudnia 2008 r.

Petycja 1082/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2008 r.

Petycja 1223/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 4 grudnia 2009 r.

Petycja 0413/2010 uznana została za dopuszczalną dnia 12 lipca 2010 r.

Petycja 0694/2010 uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2010 r.

Petycja 0787/2010 uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2010 r.

Petycja 1166/2010 uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2011 r.

Petycja 1277/2010 uznana została za dopuszczalną dnia 7 lutego 2010 r.

Petycja 1656/2010 uznana została za dopuszczalną dnia 31 stycznia 2012 r.

Petycja 1270/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2012 r.

Petycja 0025/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 25 kwietnia 2012 r.

Petycja 0658/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 27 września 2012 r.

Zwrócono się do Komisji o dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu i art. 202 ust. 6 Regulaminu).3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Dotycząca petycji 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008

Wszystkie wspomniane powyżej petycje dotyczą kryzysu związanego z odpadami, który panuje obecnie w regionie Kampania we Włoszech, wzbudzając ogromne zaniepokojenie wśród jego mieszkańców.

Niektórzy składający petycje wyrażają sprzeciw wobec katastrofalnej sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w Neapolu i na pobliskich obszarach, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia tamtejszych mieszkańców oraz środowiska naturalnego.

Brak należytego planowania w dziedzinie gospodarki odpadami oraz odpowiedniej sieci infrastruktury usuwania odpadów w regionie Kampania to jedne z podstawowych przyczyn kryzysu wymieniane przez składających petycje. Mowa jest również o związku między obecnym kryzysem dotyczącym odpadów a udziałem organizacji przestępczych w gospodarce odpadami.

Ponadto składający petycje są zaniepokojeni faktem, że poszczególni komisarze nadzwyczajni, mianowani przez rząd w celu zażegnania kryzysu, nie są w stanie znaleźć solidnych i długoterminowych rozwiązań.

Niektórzy składający petycje wyrażają sprzeciw wobec lokalizacji i charakteru nowych obiektów służących gospodarce odpadami, które rząd postanowił uruchomić w związku z omawianym kryzysem.

Składający petycje kwestionują w szczególności następujące decyzje:  • otwarcie składowiska odpadów w Kampanii (lokalizacja Basso dell’Olmo) w prowincji Salerno;

  • otwarcie nowego składowiska odpadów w Serre (lokalizacja „Valle della Masseria”) w prowincji Salerno;

  • ponowne otwarcie składowiska odpadów w Ariano Irpino i otwarcie nowego składowiska odpadów w Savignano Irpino w prowincji Avellino;

  • budowę tymczasowego składowiska odpadów w Marigliano w prowincji Neapol;

  • budowę tymczasowego składowiska peletu w Giugliano (lokalizacja „Taverna del Re”).

Co więcej, w jednej z petycji składający petycję wyrażają sprzeciw wobec budowy obiektu służącego gospodarce odpadami w miejscowości Acerra w prowincji Neapol. Twierdzą oni, że dwa rozporządzenia rządowe z dnia 6 i 20 lutego 2008 r. dotyczące koncesji taryfowych na sprzedaż energii elektrycznej, a także funkcjonowanie budowanego obiektu w miejscowości Acerra, stanowią naruszenie prawa europejskiego i włoskiego, w szczególności odpowiednio dyrektywy 2001/77/WE w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych1, dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (dalej zwaną: dyrektywą o spalaniu odpadów)2 oraz dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne3.

Komisja Europejska, głęboko zaniepokojona wybuchem kryzysu dotyczącego odpadów, zwłaszcza w świetle poważnych zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego stwarzanych przez odpady pozostawiane na ulicach, wszczęła dochodzenie, a w czerwcu 2007 r. rozpoczęła przeciwko Włochom procedurę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niewłaściwym stosowaniem ramowej dyrektywy w sprawie odpadów (dyrektywa 2006/12/WE w sprawie odpadów4) w regionie Kampania.

W kontekście przedmiotowego postępowania Komisja uznała, że w regionie Kampania istnieją nieodpowiednie instalacje i sieć usuwania odpadów, będące źródłem problemów środowiskowych i zdrowotnych. W dniu 3 lipca 2008 r., w związku z dalszymi naruszeniami prawa WE w Kampanii, Komisja skierowała sprawę Włoch do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W ramach wspomnianego postępowania służby Komisji monitorowały i nadal ściśle monitorują rozwój sytuacji w Kampanii, w tym środki wprowadzone lub planowane przez władze włoskie, służące rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, jak również problemu strukturalnego wynikającego z braku należytej sieci gospodarki odpadami w tym regionie.

Doszło już do spotkań służb Komisji z władzami włoskimi; planowane są kolejne spotkania, które mają umożliwić Komisji monitorowanie sytuacji. W tym kontekście Komisja bada wraz z władzami włoskimi stosowanie prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do działań podjętych w celu rozwiązania kryzysu dotyczącego odpadów i ustanowienia systemu gospodarki odpadami.

Co się tyczy lokalizacji i charakteru poszczególnych obiektów służących gospodarce odpadami, należy zauważyć, że ocena zagrożeń związanych z otwarciem tego rodzaju instalacji wchodzi w zakres obowiązków władz krajowych oraz że Komisja nie może ingerować w decyzje władz krajowych dotyczące lokalizacji i charakteru takiej infrastruktury, o ile są one podejmowane zgodnie z prawem wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W odniesieniu do spalarni odpadów w miejscowości Acerra Komisja jest zdania, że wspomniane powyżej rozporządzenie z dnia 6 lutego 2008 r. jest zgodne z dyrektywą 2001/77/WE. Chociaż źródło energii elektrycznej wytwarzanej z frakcji odpadów nieulegających biodegradacji nie powinno być z oczywistych względów uznawane za odnawialne do celów przedmiotowej dyrektywy, jej przepisy nie zabraniają państwom członkowskim zapewniania tego rodzaju energii elektrycznej przy takim samym wsparciu, jakie udzielane jest w przypadku energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zdefiniowanych w dyrektywie. Tego rodzaju wsparcie powinno być jednak zgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa i Komisja bada obecnie pod tym względem zastosowane środki pomocy.

Wnioski


Komisja będzie kontynuować względem Włoch działania egzekwujące przestrzeganie prawa, dopóki nie zostaną wyeliminowane obecne przypadki naruszania prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Przed Trybunałem Sprawiedliwości toczy się obecnie postępowanie w sprawie braku należytej sieci infrastruktury gospodarki odpadami, zatem najnowsze informacje w tej kwestii będą dostępne po wydaniu orzeczenia Trybunału. Komisja będzie nadal monitorować sytuację w celu zapewnienia zgodności działań służących rozwiązaniu kryzysu z prawem wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Dotycząca petycji 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 991/2007, 1075/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008, 955/2008, 1011/2008, 1082/2008, 1223/2009, 413/2010 i 694/2010

Jak stwierdzono w poprzednich komunikatach dotyczących kryzysu związanego z odpadami w Kampanii, Komisja początkowo wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom w związku z niewłaściwym stosowaniem dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów1) w Kampanii. W lipcu 2008 r., w związku ze stałymi naruszeniami w Kampanii unijnego prawa w dziedzinie ochrony środowiska, Komisja skierowała sprawę Włoch do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-297/08).

W dniu 4 marca 2010 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS) orzekł, że obecność znacznych ilości odpadów na ulicach regionu Kampania wywołała zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi oraz że sieć instalacji usuwania odpadów w Kampanii nie jest w stanie zapewnić należytego usuwania odpadów komunalnych. Dlatego też TS stwierdził, że władze Włoch nie działały w Kampanii w zgodzie z prawodawstwem unijnym w dziedzinie odpadów.

W związku z orzeczeniem TS Komisja zwróciła się do władz włoskich o przedłożenie szczegółowych informacji w sprawie podjętych i planowanych działań mających na celu uwzględnienie orzeczenia Trybunału. Po przeanalizowaniu nadesłanej przez Włochy odpowiedzi właściwe służby Komisji odbyły w lipcu 2010 r. spotkanie z władzami włoskimi celem wyjaśnienia, które działania Komisja uważa za niezbędne dla zapewnienia skutecznego wykonania orzeczenia.W kontekście wspomnianego powyżej postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Komisja będzie kontynuować działania egzekucyjne celem zapewnienia, że włoskie władze podejmą bez zbędnej zwłoki konieczne działania na rzecz wykonania orzeczenia TS poprzez ulepszenie systemu gospodarowania odpadami w Kampanii zgodnie z prawem UE w zakresie ochrony środowiska. Służby Komisji uważają także, że rzeczą istotną jest, aby włoskie władze przyjęły i wdrożyły bez zbędnej zwłoki nowy plan gospodarki odpadami komunalnymi w Kampanii i zapewniły należyte usuwanie zbelowanych odpadów piętrzących się w niektórych miejscach w całym regionie Kampania.

5. (REV V) Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Dotycząca petycji 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 991/2007, 1075/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008, 955/2008, 1011/2008, 1082/2008, 1223/2009, 413/2010, 694/2010, 787/2010, 1166/2010, 1277/2010, 1656/2010 i 1270/2011
W ciągu 2011 r. władze włoskie przekazały kilka wersji projektów planów gospodarki odpadami w Kampanii (jeden dla odpadów komunalnych, jeden dla odpadów specjalnych), które powinny wyznaczyć ramy dla utworzenia obiektów niezbędnych do wykonania orzeczenia TS.
Ponieważ zgodnie z wszystkimi dostępnymi Komisji informacjami w regionie Kampania nadal brakuje odpowiedniej sieci instalacji do gospodarki odpadami, w dniu 30 września 2011 r. wysłano do Włoch formalne wezwanie do usunięcia uchybienia zgodnie z art. 260 TFUE.
Odpowiedź władz włoskich na wezwanie do usunięcia uchybienia wpłynęła w dniu 16 stycznia 2012 r. Władze włoskie informują w niej w szczególności, że regionalne zgromadzenie parlamentarne w Kampanii przyjęło wreszcie plan gospodarki odpadami komunalnymi.
Komisję niepokoi szczególnie okres przejściowy poprzedzający całkowite oddanie do użytku wszystkich instalacji przewidzianych w planie gospodarki odpadami. Dlatego też, jeśli władze włoskie nie przyjmą i nie wdrożą obok planu gospodarki odpadami również specjalnych środków krótko- i średniookresowych, Komisja będzie musiała ponownie skierować sprawę do TS. Komisja jest w bliskim kontakcie z władzami włoskimi w celu oceny, czy stosowane są właściwe środki dla zakończenia przedłużającego się kryzysu związanego z odpadami w Kampanii i by upewnić się, że podejmowane są zdecydowane kroki w kierunku utworzenia odpowiedniej sieci instalacji gospodarki odpadami i oddania jej do użytku w pełnym zakresie.
6. (REV VI) Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Dotycząca petycji 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 991/2007, 1075/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008, 955/2008, 1011/2008, 1082/2008, 1223/2009, 413/2010, 694/2010, 787/2010, 1166/2010, 1277/2010, 1656/2010 1270/2011 0025/2012 i 0658/2012
Komisja otrzymała identyczne pismo od tych samych osób składających petycje. Skarga jest obecnie rozpatrywana.
Po zakończeniu rozpatrywania skargi Komisja przekaże swoje wnioski skarżącym.
Komisja będzie informowała na bieżąco Parlament Europejski o wnioskach, do jakich dojdzie.


1 Dz.U. L 283 z 27.10.2001, s. 33.

2 Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91.

3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.

4 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

CM\1006072PL.doc


PE452.706v04-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna