Pge elektrownia Opole saPobieranie 140.14 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar140.14 Kb.PGE Elektrownia Opole SA

adres do korespondencji:

46-021 Brzezie k. Opola

tel.: 77 423 50 50

faks: 77 423 50 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


PGE Elektrownia Opole Spółka Akcyjna


zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr 1005/11
prowadzonym w trybie –
przetargu nieograniczonego

na


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Wymiana urządzeń instalacji mazutowej na parametry niskociśnieniowe w zakresie pompowni oleju opałowego i kotłów bloków 1 i 2”
Ilekroć w niniejszym SIWZ jest mowa o:

 1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć PGE Elektrownię Opole SA

 2. Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem osób fizycznych będących pracownikami Zamawiającego, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Wymiana urządzeń instalacji mazutowej na parametry niskociśnieniowe w zakresie pompowni oleju opałowego i kotłów bloków 1 i 2”.

2. Szczegółowy zakres i wymagania zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

3. Wymagana jest wizja lokalna na obiekcie.

4. Dokumentacja techniczna istniejącej instalacji jest do wglądu u specjalisty, inspektora nadzoru:

a/ branż mechaniczna:

– w zakresie pompowni oleju opałowego - Wiesław Baraniuk (RPN) tel. 77 423 5863;

- w zakresie części trzykotłowej - Jarosław Swat (RBK) tel. 77 423 5707;

b/ branża budowlana - Jacek Werner (RPB) tel. 77 423 6094,

c/ branża automatyki – Marek Szum (REA) tel. 77 423 5952,

d/ branża elektryczna – Rafał Kurzywilk (REE) tel. 77 423 5820.
II. Terminy realizacji

1. Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 30.10.2011 r.III. Warunki realizacji prac:

      1. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z pkt. III załącznika nr 1 do SIWZ oraz powinna spełniać wymagania techniczne określone w tym załączniku.

      2. Wykonawca będzie wymagał od osób przez siebie zatrudnionych przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych włącznie z tymi, które dotyczą bezpieczeństwa pracy, a w szczególności przepisów zawartych w:

 1. Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Elektrowni Opole SA,

 2. Instrukcji Organizacji Ochrony Przeciw Pożarowej w PGE Elektrowni Opole S.A.,

 3. Innych procedurach i rozwiązaniach organizacyjnych obowiązujących w PGE Elektrowni Opole SA, w tym w Regulaminie dla osób wchodzących lub wjeżdżających na teren PGE Elektrowni Opole SA.

3. Zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska w PGE Elektrowni Opole:

 • należy segregować odpady umieszczając je w specjalnych do tego celu przeznaczonych i oznaczonych pojemnikach,

 • nie wolno wylewać do kanalizacji ani do ziemi substancji ropopochodnych i innych

substancji niebezpiecznych takich jak: kwasy, ługi,

farby, oleje, rozpuszczalniki itp., • pracę należy wykonywać tak, by nie była ona źródłem dodatkowego zanieczyszczenia środowiska ( nieuzasadnione zużycie materiałów i surowców, nadmierna emisja zanieczyszczeń itp.).

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości obowiązujący zakaz zlecania prac, będących

przedmiotem umowy, pracownikom Zamawiającego bez zgody Zarządu PGE Elektrowni

Opole S.A. Nieprzestrzeganie tej klauzuli może być podstawą do odstąpienia od umowy

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy ze skutkiem naliczania kary umownej zgodnie z

pkt. XIII SIWZ .

5. Do umowy składanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której

proponowana cena wykonania zamówienia przewyższa dwukrotną wartość kapitału

zakładowego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uchwałę zgromadzenia

wspólników lub umowę spółki (wpis z odpowiednimi postanowieniami umowy)

zawierającą stosowne uprawnienia do rozporządzania prawem lub zaciągania

zobowiązań do tej wysokości (art. 230 KSH).

6. Wykonawca zapozna się z ulotką informacyjną pn. ”Kodeks postępowania dla

Dostawców PGE Elektrowni Opole SA” zamieszczoną na stronie internetowej

www.elopole.pgegiek.pl i zadeklaruje przestrzeganie i doskonalenie zasad społecznej

odpowiedzialności w prowadzonej działalności gospodarczej według załącznika nr 4.


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym SIWZ i musi

obejmować całość przedmiotu zamówienia .

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do

niniejszej SIWZ .

3. Część merytoryczna oferty powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane przez

Zamawiającego, a wyszczególnione w punkcie XIV SIWZ.

Wszystkie złożone dokumenty winne być oryginałami lub kopiami poświadczonymi przez

Wykonawcę za zgodność z oryginałem podpisami osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy.

Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie

wynika ono z przedłożonego dokumentu tj. wyciągu z właściwego rejestru.

4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję realizacji prac. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej

alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5. Cenę oferty tj. cenę całkowitą wykonania prac projektowych przewidzianych zakresem

objętym niniejszym przetargiem należy określić w wysokości netto oraz podać wysokość

podatku VAT i wpisać do formularza oferty – zał.2.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

7. Oferta powinna być przedłożona w formie pisemnej.

8. Oferta powinna zawierać spis treści.

9. Strony oferty winny być ponumerowane. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część

i powinny być czytelnie oznaczone.

10. Wszystkie strony oferty oraz załączników winny być podpisane przez upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy.

11. Dopuszcza się dokonanie zmian w ofercie pod warunkiem, że wszystkie miejsca, w których wprowadzono zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania lub wprowadzić zmiany poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu się lub o wprowadzeniu zmian do złożonej oferty.

Powiadomienie musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

13. Do oferty powinno być dołączone pisemne pełnomocnictwo Zarządu Wykonawcy udzielone swojemu Przedstawicielowi do udziału w postępowaniu przetargowym i rozmów

z Zamawiającym o ile nie wynika ono z przedłożonego dokumentu tj. wyciągu z właściwego rejestru.

14. Wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonywać w nich jakichkolwiek zmian po upływie

terminu składania ofert do Zamawiającego.

15. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą - 90 dni.

16. Oferty złożone po terminie wyznaczonym w punkcie VI.1 zostaną zwrócone Wykonawcom

bez otwierania.

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. SKŁADANIE OFERT


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:
  1. koperta zewnętrznaPGE Elektrownia Opole SA, 46-021 Brzezie

oferta w przetargu nieograniczonym nr 1005/11

„Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę

urządzeń instalacji mazutowej

Nie otwierać przed godz. 1000 dnia 30.06.2011r.

b) koperta wewnętrzna
NAZWA OFERENTA

ADRES OFERENTA

PGE Elektrownia Opole SA

46-021 Brzezie

oferta w przetargu nieograniczonym nr 1005/11

„Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę

urządzeń instalacji mazutowej
Uwaga: W przypadku wysyłania oferty pocztą lub pocztą kurierską ewentualna dodatkowa

koperta pocztowa, koperta Pocztexu lub koperta kurierska muszą być oznakowane jw. (jak

koperta zewnętrzna).

Brak właściwego oznakowania koperty zawierającej ofertę, (w tym ewentualnych dodatkowych kopert pocztowych, kopert Pocztexu, kopert kurierskich) może spowodować opóźnienie w ich dostarczeniu do Komisji Przetargowej, a w konsekwencji ich zwrot bez otwierania, zgodnie z punktem IV.16VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT


 1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pokoju 513 budynku administracyjnego (tzw.”Szpilka”) PGE Elektrowni Opole; 46-021 Brzezie k. Opola w terminie do dnia 30.06.2011 r. do godziny 9:30.

 2. Osobą uprawnioną do przyjmowania ofert ze strony Zamawiającego jest mgr inż. Beata

Stuglik z wydziału Przetargów i Umów /TP/ p.513.

 1. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia.

4. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 514 w budynku

administracyjnym (tzw.”Szpilka”) PGE Elektrowni Opole SA 46-021 Brzezie k. Opola

w dniu 30.06.2011 r. o godz. 10:00. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość obecności Wykonawców podczas otwarcia kopert z ofertami.

 2. Po otwarciu kopert z ofertami Komisja Przetargowa ogłosi:

 • numer identyfikacyjny oferty,

 • nazwę Wykonawcy i jego adres,

 • dowód wpłaty wadium,

 • cenę całkowitą oferty

 1. O wynikach przetargu wszystkich Wykonawców powiadomimy pisemnie.

 2. W części niejawnej Komisja dokona:

- badania ofert zgodnie z punktem X SIWZ,

- oceny ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryteriami podanymi w punkcie VIII SIWZ. 1. Dokumenty ofertowe nie będą podlegały zwrotowi.VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla PGE Elektrowni Opole SA Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami z uwzględnieniem ich znaczenia procentowego jn :L.P.

KRYTERIUM

Waga kryterium / % /

1.

Cena oferty – cena w złotych za całkowity zakres prac projektowych objętych zakresem postępowania


100
RAZEM

100


Kryterium oceny ofert

Ocena punktowa dokonana zostanie przez wzajemne porównanie danych ofertowych

proponowanych przez ubiegających się o zamówienie. 1. kryterium – cena - cena za całkowity zakres prac projektowych objęty przetargiem

1.1 waga : 100 %,

1.2 sposób obliczania ( określania kryterium ):PC = (Cmin z ofert / Cbadanej oferty)x WC

gdzie:


PC – ilość otrzymanych punktów w kryterium „cena”

Cmin – minimalna cena z ofert

Cof – cena podana w rozpatrywanej ofercie

WC – waga kryterium „cena” czyli 100%


IX. WADIUM


 1. Wadium w wysokości 6000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych) powinno być wniesione przed terminem składania ofert.

 2. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek PGE Elektrowni Opole S.A. w banku PEKAO S.A. II Oddział Opole konto nr 08 1240 3103 1111 0000 3483 0471 i opisać: „wadium w przetargu nr 1005/11 na „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę urządzeń instalacji mazutowej”

 1. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjęta zostanie data uznania rachunku Zamawiającego.

 2. Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia wadium.

 1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

  • upłynął termin związania ofertą,

  • przetarg został unieważniony,

  • zawarto umowę z wygrywającym przetarg.

 2. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium, w ciągu 3 dni od zgłoszenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę:

 • który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty,

 • którego oferta została odrzucona.

  1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.

 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy:

  • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  • zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduję utratę wadium.

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Brak dowodu wniesienia wadium w pełnej wysokości skutkuje odrzuceniem oferty bez jej dalszego rozpatrywania.

X. ODRZUCANIE OFERT


 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą następujące okoliczności:

  1. jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ

  2. zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zamówienia niepublicznego

  3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia niepublicznego

  4. zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny

  5. wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści jego oferty

  6. jest ona nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.


XI. WYCENA PRAC

   1. Do oferty należy dołączyć szczegółową kalkulację cenową, sporządzoną w oparciu o cenniki: „Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych – 2009”, wydane przez Izbę Projektowania Budowlanego - Radę Koordynacyjną Biur Projektowych, jako materiały pomocnicze do określania cen prac projektowych oraz przedstawić ją w niżej podany sposób:

a. w polskich nowych złotych,

b. bez podatku VAT,

c. w języku polskim,

Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.   1. Oferta winna zawierać cenę oferty (ryczałtową) tj. cenę całkowitą za realizację prac projektowych objętych zakresem postępowania - zgodnie z formularzem oferty stanowiącym zał. nr 2.

   2. Cena ustalona w drodze przetargu jest ostateczna i nie podlega zmianie.

   3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu przetargu i zawrzeć je w oferowanej cenie.XII. WYNAGRODZENIE

1. Fakturowanie odbędzie po zakończeniu całości prac projektowych przewidzianych

zakresem postępowania.

2. Faktura będzie wystawiona po obustronnym podpisaniu protokółu

odbioru przedmiotu umowy.

3. Faktura będzie płatna w ciągu 21 dni roboczych od daty otrzymania jej przez

Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

4. Zamawiający nie udziela zaliczek.
XIII. UMOWA

1. Po ogłoszeniu wyniku przetargu, wygrywający przetarg w terminie 7 dni przedłoży Zamawiającemu umowę.
Niedotrzymanie 7 – dniowego terminu przedłożenia projektu umowy traktowane będzie jako rezygnacja oferenta z podpisania umowy.

2. Przedmiotem umowy będzie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Wymiana urządzeń instalacji mazutowej na parametry niskociśnieniowe w zakresie pompowni oleju opałowego i kotłów bloków 1 i 2”.

3. Do specyfikacji dołączamy druk umowy zawierający nasze wymogi formalno- prawne.

Wykonawca, który wygra przetarg będzie musiał w swoim projekcie umowy zawrzeć

zapisy znajdujące się w SIWZ i druku stanowiącym załącznik nr 5.

4. W umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wygrywającym przetarg ustanowiona

będzie odpowiedzialność stron za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jej

postanowień:

4.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a/ z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia

za przedmiot umowy.

b/ za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający będzie naliczał

kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

c/ za każdy dzień zwłoki przy usuwaniu wad Zamawiający będzie naliczał kary
w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot umowy, liczone od odpowiedniego

terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie wad.

4.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a/ z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy , z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego , Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia

za przedmiot umowy.

5. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić

odszkodowania uzupełniającego.XIV. WARUNKI UDZIAŁU oraz DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełnienia warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków:

1/ jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym

1.1 W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia :

a/ aktualnego odpisu właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane do sześciu miesięcy przed terminem składania ofert (może być kopia potwierdzona przez osoby upoważnione do podpisywania oferty). Umowę spółki w odniesieniu do spółek cywilnych.

b/ aktualnej informacji z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca lub dostawca nie

zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


2/ Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny:

2.1 Wykonawca musi spełniać warunek:

a/ wykonawca powinien posiadać 5 letnie doświadczenie w realizacji prac projektowych zgodnych z przedmiotem przetargu tj. o podobnym zakresie i charakterze.

2.2 W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca musi dostarczyć:

a/ wykaz minimum 3 prac projektowych odpowiadających przedmiotowi przetargu zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat zawierający datę wykonania, rodzaj pracy, wartość umowy, nazwę i adres inwestora.
3/ Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.1 Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać:

a/ właściwe uprawnienia projektowe

3.2 W celu spełnienia tego warunku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia:

a/ wykazu pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z ksero uprawnień

oraz ksero wpisu na listę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB).
4/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

4.1 Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki :

- Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania polisy przez cały

okres trwania umowy. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż zaproponowana w

ofercie wartość przedmiotu zamówienia.

4.2 w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków Wykonawca musi dostarczyć :

- poświadczoną kopię polisy jw. Lub oświadczenie o treści: Wykonawca zobowiązuje się do

dostarczenia , przed zawarciem umowy , poświadczonej kopii polisy (lub innego

dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli

zostanie wybrana jego oferta.


5/ Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem,

a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do

wykonania danego zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ.
XV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wszystkie informacje uzyskane w postępowaniu przetargowym objęte są poufnością i nie mogą być ujawnione bez pisemnej zgody PGE Elektrowni Opole SA.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania aukcją elektroniczną

pomiędzy wykonawcami, którzy złożą w terminie oferty nie podlegające odrzuceniu.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia niniejszej SIWZ, pod warunkiem, że pytanie wpłynie nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona w ogłoszeniu na stronie internetowej www.elopole.pgegiek.pl

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa lub zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

6. Wszelkie zapytania i wątpliwości kierować prosimy na piśmie do wydziału Przetargów

i Umów TP pok. 513 lub przesyłać pod nr faks: 77- 423-52-98 do dnia 24.06.2011 r.

7. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do udzielania wyjaśnień

i odpowiedzi na pytania Wykonawców są:

a) w zakresie przedmiotu zlecenia – mgr inż. Wiesław Baraniuk z Wydziału Urządzeń

Nawęglania i Odpopielania (RPN) tel.: 77- 423-58-63,

b) w sprawach organizacyjnych - mgr inż. Beata Stuglik z Wydziału Przetargów i Umów

(TP) tel.:77- 423-52-84.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez

podania przyczyny.

9. W niniejszym postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia

29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie realizowane jest w oparciu o

„Regulamin Zakupów PGE Elektrowni Opole SA” dostępny na stronie internetowej:http://www.elopole.pgegiek.pl/uploads/pliki/regulamin_zakupow_pge_elektrowni_opole.pdf
10 . Wykonawcom przysługują środki odwoławcze opisane w rozdziale 8 „Regulaminu

Zakupów PGE Elektrowni Opole SA”

Załączniki :


 1. Szczegółowy zakres i wymagania – załącznik nr 1

 2. Formularz oferty – załącznik nr 2,

 3. Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 3

3. Deklaracja o przestrzeganiu i doskonaleniu zasad społecznej odpowiedzialności w

prowadzonej działalności gospodarczej – załącznik nr 4

4. Druk umowy – załącznik nr 5

Kopie: TPZałącznik nr 1
Szczegółowy zakres i wymagania 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wymiana urządzeń instalacji mazutowej na parametry niskociśnieniowe w zakresie pompowni oleju opałowego i kotłów bloków 1 i 2.”

 1. Zakres prac projektowych obejmuje:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej w szczególności:

 • projekt budowlany do pozwolenia na budowę (jeśli wyniknie taka potrzeba z rozwiązania projektowego)

 • projekty wykonawcze branżowe (w tym technologiczne),

 • kosztorys inwestorski z podziałem na branże.

 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wyrównania potencjałów dla urządzeń znajdujących się w strefie zagrożenia wybuchem, na terenie całej pompowni oleju opałowego.

 2. Opracowanie studium wykonalności prac wszystkich branż

 • etapy, czasookresy etapów, kolejność demontażu zbędnych elementów istniejącej instalacji

 • etapy montażu nowoprojektowanych elementów instalacji

Etapy demontażu i montażu należy opracować ze szczegółowym

podziałem na prace wymagające odstawienia bloków 1 i 2 i prace nie wymagające odstawienia bloków 1 i 2
 1. Wymagania

 1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami i przepisami prawa oraz winna zawierać oświadczenie projektanta o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami i aktualną wiedzą techniczną i obejmować wszystkie zagadnienia i niezbędne rozwiązania techniczne gwarantujące osiągnięcie założeń projektowych oraz gwarantujące bezpieczeństwo obsługi.

 2. Projektowane instalacje i urządzenia muszą spełniać wymagania przepisów prawa, Polskich Norm, stosownych Dyrektyw UE i odpowiadającym im rozporządzeń. Muszą być bezpieczne oraz eliminować lub minimalizować ryzyko tak dalece jak to jest możliwe.

 3. Dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania stanu istniejącego oraz adaptację nowych konstrukcji do istniejących będących własnością inwestora.

 4. Dokumentacja powinna zawierać:

 1. oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć

 2. dokumentacja winna posiadać klauzule zgodności projektu z przepisami bhp i ergonomii oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

5. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w wersji papierowej - 5 kpl. oraz w wersji elektronicznej 5 kpl. przy zastosowaniu następującego oprogramowania:

 • dla części opisowych programy pakietu biurowego MS Office,

 • dla części branży budowlanej AutoCad 2000 lub nowszej,

 • dla części branży elektrycznej EPLAN Electric P8 z zachowaniem pełnej logiki elektrycznej oraz pełnymi możliwościami edycji,

 • całość dodatkowo należy przekonwertować do Acrobat Adobe Reader.

Niedopuszczalne jest wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w innym oprogramowaniu niż EPLAN Electric P8, np. AutoCad czy CorelDraw i przekonwertowanie jej do EPLAN Electric P8, gdyż dokumentacja taka nie będzie posiadała logiki układów elektrycznych.

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w plikach edytowalnych z zachowaniem pełnej funkcjonalności programów, w których została stworzona, dla części elektrycznej dokumentacja ma zwierać również bazy danych zastosowanych elementów. Dokumentacja stworzona w EPLAN Electric P8 ma być dostarczona w postaci „transportowej” w plikach z rozszerzeniami ZW1. 1. WYMAGANIA TECHNICZNE:

Pompownia oleju opałowego

Ze względu na zmianę rodzaju palników mazutowych kotłów bloków 1 i 2 na niskociśnieniowe, istnieje potrzeba wymiany instalacji mazutowej do ich zasilania. 1. Instalacja przeznaczona jest do zasilania palników olejem opałowym ciężkim (mazutem) – rodzaj 3 o parametrach:

 1. ciśnienie robocze – 1,3MPa, ciśnienie max – 2MPa

 2. temperatura 130oC (+- 5oC)

 3. temperatura zapłonu mazutu- powyżej 110 oC

 1. Instalacja do zasilania bloków 1 i 2 musi być połączona z instalacją do zasilania bloków 3 i 4 (wyposażoną już w palniki niskociśnieniowe) w taki sposób aby mogły pracować zamiennie.

 2. Instalację do zasilania bloków 1 i 2 należy projektować tak, by można było wymienić pojedynczo pompy I-go stopnia (ONG 1-3), wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem, na pompy docelowe bez odstawiania bloków. Każda z nowych pomp powinna przejąć funkcję pomp I-go stopnia do czasu przebudowy instalacji. Po przebudowie docelowym układem do zasilania bl. 1 i 2 będzie układ jednostopniowy jak dla bl. 3 i 4.
 1. Dokumentacja technologiczna powinna przedstawiać całość układu mazutowego do zasilania kotłów 1 i 2 w zakresie pompowni oleju opałowego wraz z instalacją:

 • pary grzewczej do grzania i przedmuchiwania instalacji mazutowej

 • ścieków i spustów mazutu

 • odpowietrzeń

 • instalacje wyrównania potencjałów elektrostatycznych wraz z uziemieniami oraz powinna obejmować antykorozję i izolację.

 1. W obiektach gospodarki olejem opałowym wyznaczone są lokalne strefy zagrożenia wybuchem i mogą wystąpić obszary, w których występujące atmosfery oparów oleju z powietrzem mogą stworzyć mieszaniny wybuchowe. Dotyczy to części instalacji w której olej opałowy ciężki jest podgrzewany do temperatury powyżej 110 oC. W pompowni oleju opałowego występuje strefa zagrożenia wybuchem 2, a jej zasięg to kula o promieniu 0,5m wokół kołnierza, połączenia rozłącznego, armatury. Zaprojektowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia ich do pracy w ww. strefach.


Układ rozpałkowy kotła nr 1 i 2 w części przykotłowej

Przedmiotem zamówienia tej części jest wykonanie dokumentacji modernizacji układu rozpałkowego kotła nr 1 i 2 w części przykotłowej przy zmianie z wysokiego ciśnienia na niskie ciśnienie z rozpylaniem parowym w zakresie : 1. Palnika rozpałkowego z wymianą lancy oraz zapalarki

 2. Instalacji rozpałkowej od węzła zasilającego do węzłów przypalnikowych układu parowego i mazutowego wraz z uwzględnieniem rozprowadzenia pary z regulatorami na III poziomy( regulator ciśnienia pary osobny dla każdego poziomu).

 3. Węzłów przypalnikowych z uwzględnieniem i zachowaniem istniejącej armatury, a z rozszerzeniem o parę do rozpylania i układem skroplin.

 4. Instalacją ścieków mazutowych z układu węzła mazutowego oraz instalacji pary grzewczej 0,45 Mpa oraz instalacji do przedmuchu instalacji do prac remontowych .

 5. Powietrza chłodzącego oraz sterowniczego dla układu.

Dodatkowe wymogi do projektowania:

  • Lanca olejowa z głowicą do rozpylania parowego przy kącie wylotu 70do 90°

  • Przyłącze lancy elastyczne wężami w podwójnym oplocie z szybkozłączem DN 25

  • Zapalarka wysokoenergetyczna do rozpalania palnika z siłownikiem powrotnym ( adaptacja istniejącego układu)

  • Pełna eliminacja gazu propan-butan do rozpalania palnika

  • Palnik należy wyposażyć w czujniki płomienia oraz elementy do pomiaru ciśnienia lub przepływu zgodnie z wymogami CLDT

  • Układu mazutowy na węźle należy rozpatrzyć z istniejącą armaturą na zasilaniu oraz reduktorem ciśnienia (armatura w większości to zawory kulowe z uszczelnieniem grafitowym firmy STAR-LINE )

  • Węzły przypalnikowe należy wykonać z adaptacją istniejącej armatury oraz rozwiązania wprowadzając zmiany w instalacji pary do rozpylania i przedmuchu

  • Dokumentacja powinna przedstawiać całość układu przykotłowego od zasilania na estakadzie A do palnika rozpałkowego pod względem technologicznym( w tym parametrów pracy) oraz antykorozji i izolacji

 • Jednocześnie w związku z remontem kotła nr 2 w miesiącu wrześniu do listopada należy adaptować wykonaną dokumentacje dla kotła nr 1 dotyczącą zmian ciśnienia z wysokiego na niskie z rozpylaniem parowym, aby można było uruchomić blok po remoncie ( na okres przejściowy do czasu modernizacji pompowni mazutu).


Branża budowlana

  1. Lokalizacja

Prace projektowe w zakresie branży budowlanej dotyczą pomieszczenia pompowni w Budynku Gospodarki Olejowej na poz. – 3,60 m.

  1. Zakres prac projektowych

W zakres branży budowlanej wchodzi :

 • przystosowanie istniejących fundamentów pomp ONG1, ONG2 i ONG3 dla potrzeb nowoprojektowanych urządzeń – poprzez ich rozbudowę i wzmocnienie, bądź likwidację i wykonanie nowych,

 • prace związane bezpośrednio z wykonaniem nowej instalacji technologicznej – takie jak : wykucia, przepusty, kanały – itp.,

 • prace wykończeniowe.


Branża automatyki

Celem modernizacji jest wymiana układu sterowania i regulacji instalacji olejowej w związku ze zmianą technologii zasilania mazutem bloków 1÷4 na niskociśnieniową.

Wszystkie układy pomiarowe muszą zostać zmodernizowane ( wymienione na nowe w związku ze zmianą zakresów pomiarowych).

-45 pomiarów ciśnienia

- 33 pomiary temperatur

-22 pomiary poziomu

- 2 kontrole napięcia na rozdzielni RP7,RP8

Istniejąca szafa sterowań i regulatorów 25 CGA 01 zlokalizowana na nastawni gospodarki olejowej jak również skrzynki sterowania miejscowego pozostaną bez zmian. W miejscu obecnie istniejących trzech szaf sterowniczych powinny być zainstalowane 2 szafy o odpowiednim IP uwzględniając 2 strefę.

W związku z planowanym sterowaniem pomp przez falowniki należy uwzględnić ewentualną wymianę okablowania sygnałów sterujących na ekranowane by uniknąć zakłóceń.

Jeśli chodzi o sterowniki to preferujemy sterowniki SIMATC S7-400 H (w tym układzie mamy zapewnioną redundancję) wraz z modułami rozszerzeń WE/WY oraz układem UPS.Szacunkowa ilość We/Wy uwzględniająca potrzeby modernizacji jak również przejęcia kontroli nad istniejącym a nie podlegającym modernizacji układem zasilania bloków 3 i 4(stan obecny):

 1. Sterownik 25CBA03

  1. DI – 32 x 2 = 64

  2. DQ- 32 x 1 = 32

  3. AI-   8 x 3   = 24

  4. AQ- 8 x 1   = 8

 1. Sterownik 25CBA02

  1. DI – 32 x 2 = 64

  2. DQ- 32 x 1 = 32

  3. AI-   8 x 5   = 40

  4. AQ- 8 x 2   = 16

 2. Sterownik 25CBA01

  1. DI – 32 x 3 = 96

  2. DQ- 32 x 1 = 32

  3. AI-   8 x 5   = 40

  4. AQ- 8 x 1   = 8

Należy przewidzieć wymianę stacji operatorskich oraz elementów sprzęgających układ sterowania. W zależności od przyjętych szczegółowych rozwiązań technologicznych należy opracować nowe wersji aplikacji operatorskich. W przypadku konieczności rozbudowy/modernizacji części komputerowej systemu dopuszcza się aktualizację/rozbudowę na bazie istniejącego oprogramowania InTouch lub wymianę warstwy operatorskiej na nową, opartą na oprogramowaniu ASIX lub WinCC.
Branża elektryczna

 1. Opis zakresu modernizacji branż elektrycznej

Należy wykonać modernizację układu elektrycznego obejmującego zasilanie pomp ONG1, ONG2 i ONG3 polegającą na:

 1. sprawdzeniu istniejących kabli zasilających pompy ONG 1-3 pod względem wytrzymałości na prąd roboczy oraz prąd zwarciowy, począwszy od pola odpływowego rozdzielni aż do silnika pompy, w odniesieniu do mocy nowych silników pomp ONG 1-3. W przypadku nie spełnienia minimalnych wymagań, przez istniejące kable, dobór kabli zasilających o odpowiednim przekroju, oraz ich wymiana.

 2. wymianie, aparatury elektrycznej zamontowanej na członach ruchomych w polach zasilających pompy ONG1 i ONG-2 na następującą zgodną ze standardami obowiązującymi u zamawiającego, dostosowaną prądowo do mocy zasilanych silników:

 • wyłącznik silnikowy NZMN1 prod. MOELLER lub Tmax prod. ABB wyposażony w wyzwalacze przeciążeniowy i zwarciowy wraz z napędem drzwiowy z rękojeścią obrotową,

 • stycznik powietrzny typu DILM prod. MOELLER lub typu A prod. ABB wraz ze stykami pomocniczymi.

 1. dostawie nowych skrzyń wyboru zasilania dla silników pomp ONG-3 i ONG-6 wraz z następująca aparaturą, zgodną ze standardami obowiązującymi u zamawiającego, dostosowaną prądowo do mocy zasilanych silników:

 • rozłącznik wyboru zasilania typu „102” lub dwa sprzęgnięte mechanicznie rozłączniki, wyposażone w obrotowe rękojeści drzwiowe, produkcji MOELLER, JEAN MULLER, FERRAZ SHAWMUT, ABB lub SIEMENS,

 • wyłącznik silnikowy NZMN1 prod. MOELLER lub Tmax prod. ABB wyposażony w wyzwalacze przeciążeniowy i zwarciowy wraz z napędem drzwiowy z rękojeścią obrotową,

 • stycznik powietrzny typu DILM prod. MOELLER lub typu A prod. ABB wraz ze stykami pomocniczymi.

 1. wymianie, aparatury elektrycznej zamontowanej na członach ruchomych w polach zasilających pompy ONG-3 i ONG-6 w rozdzielniach RP-7 i RP-8 na następującą zgodną ze standardami obowiązującymi u zamawiającego, dostosowaną prądowo do mocy zasilanych silników:

 • rozłącznik bezpiecznikowy typu OS prod. ABB lub typu SALIT prod. JEAN MULLER lub typu SENTRON prod. SIEMENS, wyposażone w obrotowe rękojeści drzwiowe.

 1. dostawie nowych skrzyń przyłączeniowych (przejście z kabla „sztywnego” na kabel giętki”) dla silników wszystkich wymienianych pomp, zlokalizowanych przy silnikach pomp, poza strefa zagrożenia wybuchem, wykonanych w odpowiednim do otoczenia stopniu ochrony IP oraz Ex.

 2. dostawie, dla silników wszystkich wymienianych pomp, nowych skrzynek sterowania lokalnego, wykonanych na bazie obudów i osprzętu firmy MOELLER, zlokalizowanych przy silnikach pomp, poza strefa zagrożenia wybuchem, wykonanych w odpowiednim do otoczenia stopniu ochrony IP, wyposażonych w:

 • stacyjkę kluczykową przełącznika sterowania zdalne/miejscowe,

 • przycisk załącz – zielony,

 • przycisk wyłącz – czerwony,

 • przycisk grzybkowy Awaryjnego Wyłączenia z mechaniczną blokadą zadziałania,

 • lampki sygnalizujące pracę lub postój pompy (zielona i czerwona).

 1. dostawie nowych połączeń kablowych pomiędzy skrzyniami przyłączeniowymi a silnikami wymienianych pomp, o odpowiednich dla mocy silników przekrojach, wykonanych z elastycznych wielożyłowych linkowych kabli miedzianych w odpornej na wysoka temperaturę oraz działanie substancji oleistych izolacji silikonowej.
 1. RĘKOJMIA

Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w ten sposób, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu rękojmi wykonawcy robót budowlanych lub usług wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, nie później jednak niż wraz z upływem 5 lat od daty odbioru przedmiotu Umowy.

Załącznik nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym nr 1005/11 na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Wymiana urządzeń instalacji mazutowej na parametry niskociśnieniowe w zakresie pompowni oleju opałowego i kotłów bloków 1 i 2”” my, niżej podpisani

.............................................................................................................

……………………………………………………………………………….


działając w imieniu i na rzecz

................................................................................................................................


……………………………………………………………………………………………..

składamy niniejszą ofertę.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią udostępnionej nam przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz „Regulaminem zakupów PGE Elektrowni Opole S.A.” zamieszczonym na stronie http://www.elopole.pgegiek.pl i przyjmujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki w nich zawarte.
Oferujemy realizację przetargowego zakresu prac za:

cenę oferty (ryczałtową) – cenę całkowitą zgodnie z SIWZ pkt.XI 2 a/:

netto : ..............................................................................zł + ................. % podatku VAT,

(słownie ............................................................................................................................).
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ustalony przez Zamawiającego tj. 90 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu o cenę.

Całość oferty składamy na …….... kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach.
Załączniki:

1/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.1/ Umowę spółki w odniesieniu do spółki cywilnej.

Umowa (uchwała) wspólników powinna określać sposób reprezentacji przy wykonaniu zamówienia oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności za poddostawców, jeżeli składana oferta przewiduje ich udział w realizacji zamówienia. Zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa wyżej powinny być składane przez każdego wspólnika spółki cywilnej.

2/ Zaświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą podatku w Urzędzie Skarbowym.

3/ Zaświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą świadczenia ZUS.

4/ wykaz min.3 prac odpowiadających przedmiotowi przetargu zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat zawierający datę wykonania, rodzaj pracy, wartość umowy, nazwę i adres inwestora.

5/ Wykaz pracowników wraz z ksero uprawnień

6/ Poświadczona kopia polisy potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7/ Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3.

8/ Deklaracja/Zobowiązanie przestrzegania i doskonalenia zasad społecznej odpowiedzialności w prowadzonej działalności gospodarczej – załącznik nr 4.

9/ Nazwiska i imiona osób wyznaczonych przez Wykonawcę do udziału w aukcji elektronicznej wraz z podaniem danych kontaktowych tj. numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej oraz numeru NIP firmy.

10/ Dowód wpłaty wadium.

.......................,dnia...........2011 r.

........................................................................

/Podpisy i pieczątki imienne upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy/

( pieczęć Wykonawcy )Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w przetargu nr 1005/11 na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Wymiana urządzeń instalacji mazutowej na parametry niskociśnieniowe w zakresie pompowni oleju opałowego i kotłów bloków 1 i 2”


my niżej podpisani przedstawiciele firmy

.......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………
oświadczamy, że :
Firma, którą reprezentujemy:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2/ posiada wiedzę i doświadczenie,

3/ dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

4/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

Dane zawarte w przedłożonym dokumencie dopuszczają do obrotu prawnego, są

aktualne oraz zgodne z danymi zawartymi w rejestrze.

............................., dnia ................ 2011 r.

…..………………………………………..

( podpisy i pieczątki imienne upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy )Załącznik nr 4

…………………………….

pieczątka firmy

………..………………

miejsce i data


Deklaracja / Zobowiązanie

przestrzegania i doskonalenia zasad społecznej odpowiedzialności

w prowadzonej działalności gospodarczej

Mając na względzie spełnianie w prowadzonej działalności gospodarczej wysokich standardów etycznych opartych na zasadach odpowiedzialności społecznej określonych w „Kodeksie postępowania dla dostawców PGE Elektrowni Opole”, deklarujemy:
 • Przestrzeganie i doskonalenie zasad społecznej odpowiedzialności określonych w „Kodeksie postępowania dla dostawców PGE Elektrowni Opole SA”
 • Pełne uczestnictwo w działaniach kontrolnych realizowanych na wniosek i przez PGE Elektrownię Opole SA w zakresie przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności.
 • Niezwłoczne usunięcie wszelkich stwierdzonych niezgodności z zasadami społecznej odpowiedzialności.
 • Niezwłoczne i pełne informowanie PGE Elektrowni Opole SA o wszelkich istotnych związkach (stosunkach) z innymi dostawcami i podwykonawcami.

…………………………………

Podpisy i pieczątki upoważnionych

przedstawicieli firmy


Kodeks dostępny jest na stronie internetowej PGE Elektrowni Opole SA www.elopole.pgegiek.pl w zakładceCSR → Dokumenty związanePGE Elektrownia Opole Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 63, adres do korespondencji: 46-021 Brzezie k. Opola, woj. opolskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050076, NIP: 754-03-34-576, Kapitał zakładowy: 1.000.000 złotych w całości opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO SA - II O. Opole, Nr 89 1240 3103 1111 0000 3483 0468, www.elopole.pgegiek.pl

Pobieranie 140.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna