Pge górnictwo I Energetyka Konwencjonalna sa oddział Elektrownia OpolePobieranie 269.39 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar269.39 Kb.
  1   2PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Oddział Elektrownia Opole

46-021 Brzezie k. Opola

tel.: 77 423 50 50; faks: 77 423 50 12

e-mail: elektrownia.opole.giekelo@gkpge.pl

www.elopole.pgegiek.plSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole


zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr GEK/ELO/0001/2013
prowadzonym w trybie
przetarg nieograniczony na
„Serwis 27 wag w zakresie wzorcowania, legalizacji, serwisu zwykłego oraz awaryjnego”


 1. Tryb udzielenia zamówienia
 1. Postępowanie prowadzone w trybie przetarg nieograniczony niepodlegającemu ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami.

 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Zakupów PGE GiEK SA.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania aukcją elektroniczną pomiędzy wykonawcami, którzy złożą w terminie oferty niepodlegające odrzuceniu lub negocjacjami.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 6. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) jest mowa
  o Zamawiającym - należy przez to rozumieć PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole, 46-021 Brzezie k. Opola.

 7. Ilekroć w SIWZ jest mowa o Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się
  o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę, zawarła umowę zakupową lub umowę ramową.

 8. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym
  w postępowaniu.
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest serwis 27 wag w zakresie wzorcowania, legalizacji, serwisu zwykłego i awaryjnego.

 1. Szczegółowy zakres czynności objętych usługą wraz z wykazem wag zawierają załączniki
  do SIWZ.
 1. Termin realizacji zamówienia
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 1. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancje i kary umowne
 1. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :
  1. Zakres czynności serwisowych wag WT1 – 8 oraz biomasy WTB zawiera załącznik nr 2.

  2. Zakres usług serwisu wag nieautomatycznych (wagi serwisowane, legalizowane
   i wzorcowane) zawiera załącznik nr 3.

  3. Zakres czynności serwisowych wag 30 UE1, UE2, UE3, UE4 (wagi serwisowane, kalibrowane i wzorcowane) ujęto w załączniku nr 4.

  4. Wymagania pozostałe :

   1. Oferta musi przedstawiać wycenę czynności serwisowych zwykłych, wzorcowania, legalizacji jak w zał. nr 2, 3, 4 oraz serwisu awaryjnego.

   2. W odniesieniu do prac związanych z realizacją serwisów awaryjnych wymagane jest podanie :

- wartości rbg dla czynności naprawczych.

1.4.3. Czas reakcji podjęcia serwisu awaryjnego :

- w dni robocze 24 h – powiadomienie od 7 rano po wystąpieniu awarii,

- w dni wolne od pracy 48 h – powiadomienie od 7 rano po wystąpieniu awarii.  1. Wzorce masy, balast oraz ich transport zapewni Wykonawca.

  2. Zamawiający zapewni wagony tarowe na własny koszt.

  3. Wykonawca dostarczy kserokopie Świadectw Wzorcowania użytych wzorców masy.

  4. Wykonawca dostarczy świadectwa wzorcowania Zamawiającemu w nieprzekraczającym terminie 30 dni od wykonania tych czynności.

  5. O ile wynik sprawdzenia wykaże, że błędy wagi przekroczyły wartości błędów granicznych dopuszczalnych, to należy usunąć przyczynę błędów (np. wymienić przetwornik/i lub miernik wagi) oraz w porozumieniu ze Zamawiającym wykonać adiustację i ponowną legalizację i/lub wzorcowanie.

  6. Wykonawca zabezpieczy podwykonawców i środki transportu dla sprawdzenia , wzorcowania i legalizacji wag.

  7. Przynajmniej dwóch pracowników Wykonawcy wykonujących prace musi posiadać aktualne uprawnienia kwalifikacyjne typu E grupa 2 pkt. 7,8. Powyższe uprawnienia winny być wydane na podstawie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

  8. Dla wag typu EWP ( WT1-8,10) Wykonawca zabezpieczy w swoim magazynie minimum 2 komplety zestawu czujników, mierników oraz kół z czujnikami tachometrycznymi
   - Oferent złoży oświadczenie i kopię dowodu magazynowego.

  9. W zakresie serwisu zwykłego i awaryjnego wag typu EWP (WT1-8,10) Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis lub serwis autoryzowany przez producenta wag.

  10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu - Księgę Jakości i procedury wzorcowania, szacowania niepewności - do wglądu przed podpisaniem umowy.

  11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany terminu realizacji usług serwisowych (poza serwisem awaryjnym), ze względu na ważny interes Elektrowni (np. potrzebę nawęglania).

  12. Legalizacja w świetle prawa jest formą kontroli metrologicznej z zakresu metrologii prawnej dla spełnienia wymagań dla wag przenośnikowych.
   Okres ważności następnej legalizacji ponownej określany jest w miesiącach
   i wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym legalizacja została dokonana. Obecnie termin ważności legalizacji ponownej wagi biomasy WTB mija 30 września 2014 r., zaś wag WT1-8,10 31 maja 2014
   Podstawa prawna: §27 i 28 oraz załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
   z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Z 2008 r. Nr 5, poz. 29).

 1. Kary umowne:

  1. Kary umowne zostały szczegółowo określone w § 11 projektu umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

 2. W celu uzyskania zgody PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole na zatrudnienie pracowników do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zwraca się do Dyrektora Oddziału PGE GiEK SA Oddział Elektrowni Opole lub jego zastępcy  z pisemną prośbą, która powinna zawierać:

  1. wykaz pracowników PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole przewidywanych do zatrudnienia przez Wykonawcę.

  2. dane dotyczące umowy na podstawie, której realizowane jest zlecenie na rzecz elektrowni (numer umowy, przedmiot umowy),

  3. zakres prac jakie mają być świadczone przez ww. pracowników,

  4. okres przewidywanego zatrudnienia oraz czas pracy ww. pracowników,

  5. uzasadnienie zatrudnienia ww. pracowników w celu realizacji przedmiotu umowy.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

  1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane do sześciu miesięcy przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument składa każdy Wykonawca.

  2. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument składa każdy Wykonawca.

  3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
   z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument składa każdy Wykonawca.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
  i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi
  do wykonania zamówienia.

  1. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

   1. Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
    a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną pracę odpowiadającą charakterem i wartością jak przedmiot przetargu.

   2. Posiada potencjał ludzi (przynajmniej dwóch pracowników) posiadających doświadczenie zawodowe w realizacji tego typu prac , w tym:

 1. Pracownicy prowadzący pracę posiadają aktualne uprawnienia kwalifikacyjne typu E grupa II punkt 8 (zgodnie z rozporządzeniem MGP i PS z dnia

 2. Posiada wymagane prawem zezwolenie na wytwarzanie odpadów lub oświadcza, że nie podlega temu obowiązkowi, a powstałe odpady zagospodaruje zgodnie z postanowieniami obowiązującej ustawy o odpadach.

  1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. V.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

   1. Wykazu wykonanych przez Wykonawcę prac (min. 1), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadającą charakterem i wartością jak przedmiot przetargu.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę: zdolność techniczna – doświadczenie Wykonawcy oceniana jest łącznie. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę zadań składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców jako jeden wspólny dokument.

   1. Imiennego wykazu pracowników z opisem posiadanego doświadczenia zawodowego oraz kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zamawiajacy na tym etapie nie wymaga dołączania kserokopii posiadanych uprawnień. Kserokopie uprawnień zostaną przedstawione Zamawiającemu po zawarciu umowy - przed wejściem Wykonawcy na obiekt. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
    W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę: posiadany potencjał ludzi oceniany jest łącznie. Imienny wykaz pracowników składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców jako jeden wspólny dokument.

   2. Zezwolenia na wytwarzanie odpadów lub deklaracji wykonawcy w formie oświadczenia, że nie ma obowiązku posiadania zezwolenia, a powstałe odpady zagospodaruje zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę wymagane jest zezwolenie dla jednego
    z wykonawców.


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającą wykonanie dostawy.

  1. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

   1. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż wartość,
    za cały zakres dostaw objętych postępowaniem przetargowym, przedstawiona
    w ofercie.

  2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. V.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

   1. Kserokopii polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku oświadczenie
    o treści: Wykonawca, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuje się do dostarczenia przed zawarciem umowy poświadczonej kopii polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż wartość, za cały zakres dostaw objętych postępowaniem przetargowym, przedstawiona w ofercie.
    W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę wymagana jest jedna polisa ubezpieczeniowa na realizację przedmiotowego zamówienia.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Koszt przygotowania oferty:

  1. Wykonawca przygotuje Ofertę na swój koszt.

  2. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy są również ponoszone przez Wykonawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.

 2. Język postępowania:

  1. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu niniejszego postępowania jest język polski.

  2. Cała korespondencja musi być prowadzona w języku polskim.

  3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Jeśli Wykonawca składa dokumenty wydane w języku obcym, musi złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.

  4. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem, wydanym przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy), bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy przedłożyć pełnomocnictwo.

 3. Termin związania z ofertą:

  1. Wykonawca będzie związany Ofertą przez 60 (sześćdziesiąt) dni, a bieg tego terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania Ofert.

  2. Zamawiający może na co najmniej 3 (trzy) dni przed upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się do Wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą o oznaczony okres.

  3. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania Ofertą.

 4. Wycena zakresu rzeczowego:

  1. Wykonawca poda cenę ofertową za przedmiot zamówienia w złotych w następującym układzie:

   1. Orientacyjna cena ofertowa netto (wartościowo w PLN)

   2. Podatek VAT (wartościowo w %)

   3. Orientacyjna cena ofertowa netto (słownie złotych)

  2. Orientacyjna cena ofertowa musi obejmować kompletny zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo tj. czynności serwisowe zwykłe, wzorcowanie, legalizację oraz wartość rbg dla czynności naprawczych serwisów awaryjnych, przy uwzględnieniu wymagań i warunków technicznych zawartych w SIWZ, a także przy uwzględnieniu wymagań umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

  3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu przetargu i zawrzeć je w cenie.

  4. Przedstawiona całkowita cena ofertowa będzie ceną orientacyjną.

  5. Oferta winna zawierać zestawienie cen jednostkowych, które będą stałe i nie będą podlegały zmianie

  6. Oferta winna zawierać wycenę rbg na serwis awaryjny. Zamawiajacy przewiduje około 100rbg na czas realizacji umowy. Do wyceny należy dołączyć cenę przyjętej rbg
   w rozbiciu na składniki cenotwórcze.
 1. Wykonawca opracuje ofertę w oparciu o wzory załączników do SIWZ, a oferta będzie
  się składała z:


  1. Formularza ofertowego – załącznik nr 5 do SIWZ.

  2. Dokumentów wymaganych w pkt. V SIWZ.

  3. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik
   nr 6
   do SIWZ.

  4. Deklaracji/Zobowiązania przestrzegania i doskonalenia zasad społecznej odpowiedzialności w prowadzonej działalności gospodarczej – załącznik nr 7 do SIWZ.

  5. Innych dokumentów, o których mowa w SIWZ (np. pełnomocnictwa, tłumaczenia itp.
   – jeżeli wymagane).

UWAGA: wszystkie dokumenty wymienione powyżej winne być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginalnymi podpisami osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy.


 1. Zasady podpisywania oferty:

  1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/-e / umocowaną/-e
   do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) lub lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników (w takim przypadku, należy przedłożyć również stosowne pełnomocnictwo).

  2. Wszelkie zapisy w Ofercie muszą być wykonane w sposób trwały i czytelny.

  3. Wszystkie zapisane strony Oferty powinny być kolejno numerowane.

  4. Wszystkie strony oferty oraz załączników winne być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

 2. Forma oferty:

  1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).

  2. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję realizacji zakresu dostaw objętych niniejszą SIWZ. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  3. Oferta może być złozona samodzielnie albo wspólnie z innymi Wykonawcami. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni spełnić poniższe wymagania:

   1. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
    ichw postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
    ichw postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia i do złożenia w ofercie stosownego dokumentu (Pełnomocnictwa). Sposób reprezentacji związany
    z niniejszym postępowaniem musi jednoznacznie wynikać z udzielonego Pełnomocnictwa.

   2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli zostanie wybrana Oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców lub Oświadczenia o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności wszystkich członków konsorcjum za realizację umowy.

   3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty zgodnie z adnotacjami ujętymi w pkt. V SIWZ.

 3. Zmiany w ofercie:

  1. Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert może zmienić lub wycofać swoją Ofertę.

  2. Zmiany dotyczące treści Oferty lub powiadomienie o wycofaniu Oferty przez Wykonawcę powinny być przygotowane, zapieczętowane, oznakowane i dostarczone zgodnie
   z zapisami SIWZ, z oznakowaniami na kopercie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

  3. Oferta nie może być zmieniona przez Wykonawcę po terminie wyznaczonym do składania Ofert.

 4. Inne:

  1. Treść Oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  2. Oferta powinna zawierać spis treści, stanowić jednolity dokument złożony w sposób ułatwiający przeglądanie (bindowanie, zszywanie itp.).

  3. Oferta może zawierać poprawki naniesione przez Wykonawcę i potwierdzone podpisem
   / parafą przez osobę upoważnioną do podpisania Oferty.

  4. W przypadku gdy Wygrywający przetarg jest podmiotem Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a wartość umowy przewyższa dwukrotnie wartość kapitału zakładowego, Wykonawca dołączy do umowy uchwałę wspólników upoważniającą Zarząd firmy do rozporządzania prawem bądź zaciągania zobowiązań do świadczeń. (zgodnie
   z art.230 KSH – dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).
 1. Opis sposobu składania oferty
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

  1. Koperta zewnętrzna

PGE GiEK SA

Oddział Elektrownia Opole

46-021 Brzezie k. Opola

Oferta w przetargu nieograniczonym nr GEK/ELO/0001/2013/FZU

Na

„Serwis 27 wag w zakresie wzorcowania, legalizacji, serwisu zwykłego i awaryjnego”


Nie otwierać przed godz. 1130 dnia 23.01.2013 r.
UWAGA: zewnętrzna koperta nie może być oznaczona nazwą Wykonawcy

W przypadku wysyłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską, gdzie podmiot dostarczający przesyłkę stosuje dodatkowe zewnętrzne opakowanie, należy zadbać o odpowiednie jego oznaczenie, tj. takie jak na kopercie zewnętrznej. Brak właściwego oznakowania koperty zawierającej ofertę, w tym również ewentualnych dodatkowych opakowań (kopert pocztowych, kopert kurierskich itp.) może spowodować opóźnienie w ich dostarczeniu do komisji przetargowej a w konsekwencji ich zwrot bez otwierania.
  1. Koperta wewnętrzna

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

PGE GiEK SA

Oddział Elektrownia Opole

46-021 Brzezie k. Opola

Oferta w przetargu nieograniczonym nr GEK/ELO/0001/2013/FZU
 1. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Oferty należy składać u Zamawiającego tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalana S.A. Oddział Elektrownia Opole, 46-021 Brzezie k. Opola, Kancelaria Ogólna, budynek administracyjny, piętro 2, pokój 208 ( kancelaria jest czynna w godzinach od 7.30
   do 14.30) lub przesłać na w/w adres.

  2. Termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2013 r. do godz. 1200.

  3. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  1. Oferty zostaną otwarte posiedzeniu niejawnym.

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert.

  3. O wynikach przetargu wszystkich Wykonawców powiadomimy pisemnie.

  4. W części niejawnej Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert oraz badania ofert zgodnie z SIWZ.

  5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Komisja Przetargowa może żądać udzielenia przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  6. Dokumenty ofertowe nie będą podlegały zwrotowi.
 1. Kryteria oceny ofert, badanie kompletności, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania
 1. Kryteria oceny ofert:
  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla Elektrowni Opole Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami z uwzględnieniem ich znaczenia procentowego j.n.L.P.

KRYTERIUM

WAGA KRYETRIUM W %

1.

cena za realizację przetargowego zakresu prac

100 %
Suma=100%
  1. Ocena Ceny dokonana zostanie przez wzajemne porównanie danych ofertowych proponowanych przez ubiegających się o zamówienie. Wartość punktowa wyliczona będzie za pomocą formuły:

gdzie,


P – liczba otrzymanych punktów w kryterium

Cmin – cena najtańszej oferty

C – cena badanej oferty

Z – waga kryterium 100 % 1. Badanie kompletności:

  1. Oceny Ofert dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa.

  2. W toku dokonywania badania i oceny złożonych Ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert.

  3. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,
   za wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający poprawia w tekście Oferty oczywiste omyłki.

  4. Zamawiający poprawi w tekście Oferty:

   1. Oczywiste omyłki pisarskie,

   2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

   3. Inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty,

   4. Zamawiający niezwłocznie zawiadami Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

  5. Po przesłaniu przez Wykonawców ewentualnych wyjaśnień, spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu Komisja Przetargowa dokonuje wyboru Oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium określonego w punkcie VIII.1 lub informuje Wykonawców o terminie przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 2. Wykluczenie Wykonawcy. W Procedurze udzielenia zamówienia niepublicznego Kierownik Zamawiającego, na wniosek Komisji Przetargowej, może zdecydować o wykluczeniu
  z postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego:

  1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
   nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością,

  2. wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE SA lub spółką GK PGE,
   w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego wykonawcę na rzecz PGE SA lub Spółki GK PGE,

  3. wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,

  4. wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,

  5. wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.

 3. Odrzucenie oferty. W Procedurze udzielenia zamówienia niepublicznego Kierownik Zamawiającego na wniosek Komisji Przetargowej może zdecydować o odrzuceniu oferty, jeżeli:

  1. jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ,

  2. zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zamówienia niepublicznego,

  3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia niepublicznego lub nie zaproszonego do składania ofert,

  4. zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,

  5. wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej
   w treści jego oferty,

  6. jest ona nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Unieważnienie postępowania. W Procedurze udzielenia zamówienia niepublicznego Komisja Przetargowa może wnioskować do Kierownika Zamawiającego o unieważnienie postępowania, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:

  1. w postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek lub oferta, niepodlegająca odrzuceniu;

  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która przeznaczona została na sfinansowanie Zamówienia;

  3. postępowanie jest dotknięte wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy;

  4. udzielenie Zamówienia lub zawarcie umowy na oferowanych warunkach nie leży
   w interesie Elektrowni Opole lub GK PGE.

  5. Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania
   o udzielenia Zamówienia Niepublicznego bez podania przyczyny.
 1. Umowa i wynagrodzenie
 1. Umowa:

  1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadamia pisemnie
   o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

  2. Zamawiający dołącza projekt umowy, w którym zawarte są wszystkie zapisy formalno-prawne. W ostatecznej wersji umowy znajdą się zapisy ujęte w w/w umowie oraz warunki realizacji ujęte w SIWZ.

  3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty udzielenia zlecenia przedstawi Zamawiającemu dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy.

  4. Niedotrzymanie w/w terminu może zostać potraktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy.

  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia to Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny.

  6. Zamawiający po podpisaniu umowy odeśle jeden egzemplarz obustronnie podpisanej umowy na adres korespondencyjny wybranego Wykonawcy.

 2. Wynagrodzenie:

  1. Zamawiający przewiduje fakturowanie wieloetapowe.

  2. Fakturowanie odbędzie się na podstawie dostarczenia obustronnie podpisanego
   i zatwierdzonego przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

  3. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
   Za 30-sty dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

  4. Zamawiający nie udziela zaliczek.

  5. Szczegółowe zasady wynagrodzenia zostały ujęte w załączonym projekcie umowy.

  6. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wystawiony winien być :

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, ul. 1 – go Maja 63, 97-400 Bełchatów, Oddział Elektrownia Opole, 46 – 021 Brzezie k/Opola, NIP: 769-050-24-95 oraz przesłana na adres Oddziału.


 1. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy
 1. Wadium:

  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść Wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania Ofert.

  2. Dowód wniesienia wadium powinno być dołączone do oferty. Brak dowodu wniesienia wadium w pełnej wysokości skutkuje odrzuceniem oferty bez dalszego jej rozpatrywania.

  3. Wadium może być wniesione w następujących formach:

   1. w pieniądzu,

   2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
    - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

   3. w gwarancjach bankowych,

   4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

   5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

  4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto PEKAO SA II Oddział Opole nr konta 08124031031111000034830471 opisane „Wadium postępowanie nr GEK/ELO/0001/2013/FZU”, a potwierdzenie przelewu bankowego powinno być dołączone do Oferty.

  6. Wadium wniesione w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej z upływem terminu składania Ofert.

  7. Za termin wniesienia Wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

  8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi
   z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
   o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  9. Zamawiający zwraca Wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po zawarciu umowy
   z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, lub po unieważnieniu postępowania.

  10. Zamawiający zwraca niezwłocznie Wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał Ofertę przed upływem terminu składania Ofert.

  11. Zamawiający zatrzymuje Wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana:

   1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
    w Ofercie.

   2. Nie wniósł wymaganego Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy, jeżeli było wymagane.

   3. Podpisanie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1. Sposób porozumiewania się, wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 1. Sposób porozumiewania się:

  1. Osobą działającą w imieniu Zamawiającego, uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

   1. W zakresie merytorycznym:

stanowisko: Specjalista ds. Automatyki

imię i nazwisko: Dariusz Lewicki

tel.: 77 423 59 80, tel. kom. 661 890 770,

e-mail: dariusz.lewicki@gkpge.pl

uwagi: w przypadku nieobecności prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydziału TMA

p. Tadeuszem Wąchalskim tel.: + 48 77 423 59 00, tel. kom. 661 890 785.
   1. W zakresie formalno-prawnym i organizacyjnym:

stanowisko: Specjalista ds. przetargów i umów Wydział FZ

imię i nazwisko: Renata Stefanowicz

tel.: + 48 77 4235276

e-mail: renata.stefanowicz@gkpge.pl
 1. Wyjaśnienia do SIWZ:

  1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie, na adres korespondencyjny Zamawiającego, faksem na nr +48 77 423 51 09 lub drogą elektroniczną, do Zamawiającego
   o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania Ofert pod warunkiem,
   że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert. Jeżeli wniosek
   o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa
   na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

  2. Odpowiedź zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego www.elopole.pgegiek.pl
   w zakładce „przetargi niepubliczne” w miejscu publikacji niniejszej SIWZ. Odpowiedzi
   do SIWZ zostaną opublikowane bez podania źródła zapytania.

  3. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ udzielane Wykonawcom przez inne osoby i podmioty nieuprawnione do kontaktowania
   się z Wykonawcami.

 2. Zmiany do SIWZ:

  1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść SIWZ.

  2. O dokonanej zmianie SIWZ Zamawiający poinformuje w sposób opisanej powyżej.

  3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach, Zamawiający rozważy możliwość przedłużenia terminu składania Ofert.
 1. Wykaz załączników
 1. Załacznik nr 1 – wykaz wag wymagających wykonania prac.

 2. Załacznik nr 2 - Zakres czynności serwisowych wag WT1 – 8 oraz biomasy WTB.

 3. Załacznik nr 3 - Zakres usług serwisu wag nieautomatycznych (wagi serwisowane, legalizowane i wzorcowane).

 4. Załacznik nr 4 - Zakres czynności serwisowych wag 30 UE1, UE2, UE3, UE4 ( wagi serwisowane, kalibrowane i wzorcowane).

 5. Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy.

 6. Załącznik nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 7. Załącznik nr 7 - Deklaracji/Zobowiązania przestrzegania i doskonalenia zasad społecznej odpowiedzialności w prowadzonej działalności gospodarczej.

 8. Załącznik nr 8 - Wzór wykazu doświadczenia zawodowego.

 9. Załącznik nr 9 - Wzór wykazu pracowników.

 10. Załącznik nr 10 - Projekt umowy.

 11. Załącznik nr 11 - Schemat lokalizacji wag.
ZAŁĄCZNIK NR 2

Zakresy czynności serwisowych wag WT1-8,10 oraz biomasy WTB 1. Zakres serwisu zwykłego.

1. Wykonanie jednokrotne dla każdej z wag w cyklach półrocznych (przewidywane terminy I/II, VII/VIII 2013).


2. Czyszczenie pomostów wag, koła tachometrycznego, dokręcenie połączeń śrubowych, sprawdzenie geometrii zabudowy pomostów wagowych.
3. Podniesienie taśmy i sprawdzenie równoległości i regulacja położenia rolek krążników, gdy będzie to niezbędne to ich wymiana i ponowna regulacja rolek.
4. Sprawdzenia zamocowania koziołków do konstrukcji taśmociągu i osadzenia rolek krążników oraz wyosiowanie na długości sekcji pomiarowej.
5. Sprawdzenie połączeń elektrycznych czujniki, miernik, koło tachometrycznego oraz oczyszczenie skrzynek przyłączeniowych, dokręcenie zacisków, itp.
6. Sprawdzenie poprawności ręcznego i automatycznego tarowania, wykonanie 3 kolejnych pozytywnych prób tarowania.
7. Sprawdzenie komunikacji miernika wagi z systemem rozliczeń, czynności serwisowe.
8. W przypadku konieczności wykonania wymiany rolek lub zmiany ich położenia, wymiany tensometrów - wykonanie trzech przeważeń kontrolnych.
9. W przypadku stwierdzenia, że wagi przekroczyły błędy graniczne dopuszczalne (+/- 1%) wykonanie kalibracji i legalizacji ponownej wag .


II. Zakres wzorcowania.
1. Wykonanie jednokrotne dla każdej z wag w cyklach półrocznych (przewidywane terminy przewidywane terminy IV/V, X/XI 2013).
2.Czynności mają być przeprowadzone zgodnie z zasadami metrologii.

3.Wykonanie czynności serwisu zwykłego (jak w punkcie I ). 4.Wzorcowanie kontrolnej wagi samochodowej, wynajem i dostawa 45 ton wzorców masy.


5.Przygotowanie wag przenośnikowych do wzorcowania w ramach serwisu zwykłego.
6.Wzorcowanie powinno obejmować wykonanie:

- co najmniej 3 pozytywnych prób ważenia masy kontrolnej węgla: - dla każdej z wag przenośnikowych masa kontrolna ≥ 200 ton,


- dla wagi biomasy masa kontrolna ≥ 8 ton, - - - próbki materiałowe muszą przepływać przez wagę w sposób ciągły.
- wyznaczenie błędów wskazań i oszacowanie niepewności dla każdej z wag,
- wystawienie Świadectw Wzorcowania wraz z oceną zgodności wg kryterium ważności legalizacji.

Uwaga:


O ile wynik sprawdzenia wykaże, że błędy wagi przekroczyły wartości błędów granicznych (+/1%) dla wagi automatycznej jak w użytkowaniu, to należy usunąć przyczynę błędów (np. wymienić przetwornik/i lub miernik wagi), wykonać kalibrację i ponowną legalizację i / lub wzorcowanie. 1. Zakres serwisu awaryjnego:

1. Czynności mają być przeprowadzone zgodnie z zasadami metrologii.

2. Ocena uszkodzenia wagi.
3. Czyszczenie pomostów wag, koła tachometrycznego, dokręcenie połączeń śrubowych, sprawdzenie geometrii zabudowy pomostów wagowych.
4. Podniesienie taśmy i sprawdzenie równoległości i regulacja położenia rolek krążników, gdy będzie to niezbędne to wymiana i ponowna regulacja rolek.
5. Sprawdzenia zamocowania koziołków do konstrukcji taśmociągu i osadzenia rolek krążników, oraz wyosiowanie na długości sekcji pomiarowej.
6. Sprawdzenie połączeń elektrycznych czujniki, miernik, koło tachometrycznego oraz oczyszczenie skrzynek przyłączeniowych, dokręcenie zacisków, itp.

7. Sprawdzenie poprawności ręcznego i automatycznego tarowania, wykonanie 3 kolejnych pozytywnych prób tarowania.


8. Sprawdzenie komunikacji miernika wagi z systemem rozliczeń, czynności serwisowe.
9. Wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów układu wagowego.

10. W przypadku konieczności wykonania wymiany rolek lub zmiany ich położenia, wymiany tensometrów - wykonanie trzech przeważeń kontrolnych.


11. Wykonanie kalibracji i legalizacji ponownej wag - w przypadku stwierdzenia, że wagi przekroczyły błędy graniczne dopuszczalne (+/- 1%).


IV. Zakres legalizacji (wykonywana według terminu ważności legalizacji wag- wykaz wag zał 1).
1. Przygotowanie do legalizacji. 2. Wzorcowanie wagi samochodowej, wynajem 45 ton wzorców.

3. Montaż i demontaż leja zsypowego na przenośniku 29 LT2 – wykona zleceniodawca. 4. Wynajem 2-samochodów o ładowności min 20 ton każdy. 5. Wynajem 10 ludzi do ręcznego załadunku „resztek” masy kontrolnej , oczyszczania wywrotnicy i stołu wygarniacza.

6. Udział urzędnika Obwodowego Urzędu Miar w Opolu podczas procedury legalizacji.

7. Opracowanie sprawozdania końcowego.

8. Wykonanie wg wcześniej uzgodnionego harmonogramu.

V. Inne wymagania.


 • Zgłaszanie awarii: telefoniczne (ustne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia), mailowe (mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia), faksowe („faxowe” potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia).

 • Zleceniodawca zgłasza usterkę, określa rodzaj uszkodzenia, co zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia materiałowego, niezbędnego do usunięcia zgłoszonego uszkodzenia.

 • Zgłoszenie o konieczności naprawy , w określonym czasie równoznaczne będzie
  z udostępnieniem urządzenia ( taśmociągu z wagą), w celu przeprowadzenia serwisu awaryjnego w trybie natychmiastowym po przybyciu Wykonawcy.


ZAŁĄCZNIK NR 3

Zakres usług serwisu wag nieautomatycznych (wagi serwisowane, legalizowane

i wzorcowane) - specyfikacja techniczna i metrologiczna jak w załączniku nr 1.


 1. Samochodowych biomasy: Scalex 1700 – 3 szt - Max 60t, kl dokładności III.

 2. Wagonowej ELWAG D Procelwag - 1 szt. - Max 100t kl. dokładności III dyn. 0,2B

 1. dla celów wzorcowania wag WT1-8,10 konieczność przeważeń w zakresie

sprawdzenia statycznego.

3. Pomostowa ELWAG-S-komp. Procelwag - 1szt - zakr. Max 700 kg kl III.

4. Pomostowa najazdowa ELWAG-S-komp. Procelwag - 1szt - zakr. Max 7000kg kl III.

5. Pomostowa WPT150 C3 RADWAG - 3szt - zakres Max 150 kg kl III.

6. Przemysłowa pomostowa - 1 szt - zakres Max 3,0 t kl III.


 1. Serwis zwykły wykonywany w miesiącach III,VI,IX,XII.

Wykonanie jednokrotne dla każdej z wag w cyklach półrocznych (przewidywane terminy III,VI,IX,XII 2013).

1. Czyszczenie pomostu i strefy podpomostowej, udrażnianie kanałów odpływowych, poziomowanie wagi (o ile ma to znaczenie).

2.Sprawdzenie kompletności i sprawności technicznej wagi, a w tym zamocowania i ustawienia przetworników tensometrycznych, dokręcenie śrub mocujących obsady (ułożyskowanie) przetworników, pionowanie przetworników (o ile jest to uzasadnione), usunięcie usterek i przywrócenie sprawności technicznej wagi.

3. Sprawdzenie komunikacji przetwornik - miernik lub wyświetlacz dodatkowy i/lub drukarka, naprawa i przywrócenie poprawnej komunikacji.

4. Sprawdzenie wagi z wykorzystaniem wzorców masy i/lub balastu ( nie dotyczy pkt 2 – waga kolejowa). Wzorce masy, balast oraz ich transport zapewni Wykonawca.

5. Wykonawca dostarczy kserokopie Świadectw Wzorcowania użytych wzorców masy.
II. Wzorcowanie wag wykonywane w miesiącach – III, IX.
Wykonanie jednokrotne dla każdej z wag w cyklach półrocznych (przewidywane terminy III, IX 2013)


 • Czynności mają być przeprowadzone zgodnie z zasadami metrologii.

 • Wzorcowanie wag powinno być wykonane z użyciem 100% wzorców masy.

 • Koszty wymiany części, podzespołów wagi lub urządzeń współpracujących będą rozliczone na podstawie protokołu konieczności potwierdzającego dodatkowe usługi i użycie podzespołów .

 • Serwis lub wzorcowanie wag, nie może powodować uszkodzenia cech legalizacyjnych (bez uzasadnionej przyczyny).

 • Wzorcowanie wag nieautomatycznych musi być zawsze poprzedzone serwisem zwykłym.

 • W przypadku wzorcowania wagi wagonowej Zamawiający zapewni wagony tarowe na własny koszt. Wzorcowanie wag powinno być wykonane z użyciem 100% wzorców masy, a do legalizacji należy zapewnić co najmniej 50% wzorców masy i dopełniająco balast .

 • Wykonawca dostarczy świadectwa wzorcowania Zamawiającemu w nieprzekraczającym terminie 30 dni od wykonania tych czynności
 1. Legalizacja wag.
 1. Wykonywana według terminu ważności legalizacji wag (wykaz wag zał. 1).

 2. W sytuacji, gdy wynik wzorcowania wykaże, że błędy wagi przekroczyły wartości błędów granicznych dopuszczalnych dla wagi.

 • Czynności mają być przeprowadzone zgodnie z zasadami metrologii.

 • Do legalizacji należy zapewnić co najmniej 50% wzorców masy i dopełniająco balast.

 • Wykonawca dostarczy świadectwa legalizacji Zamawiającemu w nieprzekraczającym terminie 30 dni od wykonania tych czynności.

 • Legalizacja wag nieautomatycznych musi być zawsze poprzedzona serwisem zwykłym.

 • W przypadku legalizacji wagi wagonowej Zamawiający zapewni wagony tarowe na własny koszt.IV. Serwis awaryjny.

1.Identyfikacja, ocena i usunięcie uszkodzenia wagi.


2. Czyszczenie pomostu i strefy podpomostowej, udrażnianie kanałów odpływowych, poziomowanie wagi (o ile ma to znaczenie).

3. Sprawdzenie kompletności i sprawności technicznej wagi, a w tym zamocowania i ustawienia przetworników tensometrycznych, dokręcenie śrub mocujących obsady (ułożyskowanie) przetworników, pionowanie przetworników (o ile jest to uzasadnione), usunięcie usterek i przywrócenie sprawności technicznej wagi.

4.Sprawdzenie komunikacji przetwornik - miernik lub wyświetlacz dodatkowy i/lub drukarka, naprawa i przywrócenie poprawnej komunikacji.

5. Sprawdzenie wagi z wykorzystaniem wzorców masy i/lub balastu.

Wzorce masy, balast oraz ich transport zapewni Wykonawca.

Wykonawca dostarczy kserokopie Świadectw Wzorcowania użytych wzorców masy.

6. Wykonanie kalibracji i legalizacji wag - w przypadku stwierdzenia, że wagi przekroczyły błędy graniczne dopuszczalne (jak dla kl. dokładności III).
V. Inne wymagania


 • Zgłaszanie awarii: telefoniczne (ustne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia), mailowe (mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia), faksowe („faxowe” potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia).

 • Zleceniodawca zgłasza usterkę, określa rodzaj uszkodzenia, co zobowiązuje Wykonawcę
  do zabezpieczenia materiałowego, niezbędnego do usunięcia zgłoszonego uszkodzenia.

 • Zgłoszenie o konieczności naprawy, w określonym czasie równoznaczne będzie
  z udostępnieniem urządzenia ( taśmociągu z wagą), w celu przeprowadzenia serwisu awaryjnego w trybie natychmiastowym po przybyciu Wykonawcy.


ZAŁĄCZNIK NR 4

Zakresy czynności serwisowych wag 30 UE1,UE2,UE3,UE4 (wagi serwisowane,

kalibrowane i wzorcowane).

I. Serwis zwykły wagI/II, VII/VIII 2013.

1. Czyszczenie pomostów wag, koła tachometrycznego, dokręcenie połączeń śrubowych, sprawdzenie geometrii zabudowy pomostów wagowych.


2. Podniesienie taśmy i sprawdzenie równoległości i regulacja położenia rolek krążników, gdy będzie to niezbędne to ich wymiana i ponowna regulacja rolek.
3. Sprawdzenia zamocowania koziołków do konstrukcji taśmociągu i osadzenia rolek krążników, oraz wyosiowanie na długości sekcji pomiarowej.
4. Sprawdzenie połączeń elektrycznych czujniki, miernik, koło tachometrycznego oraz oczyszczenie skrzynek przyłączeniowych, dokręcenie zacisków, itp.
5. Sprawdzenie poprawności ręcznego i automatycznego tarowania, wykonanie 3 kolejnych pozytywnych prób tarowania.
6. Sprawdzenie komunikacji miernika wagi z systemem rozliczeń, czynności serwisowe.
7. W przypadku konieczności wykonania wymiany rolek lub zmiany ich położenia, wymiany tensometrów - wykonanie trzech przeważeń kontrolnych.
8. W przypadku stwierdzenia, że wagi przekroczyły błędy graniczne dopuszczalne (+/- 2%) wykonanie kalibracji i wzorcowania wag.

9. Wykonanie wg wcześniej uzgodnionego harmonogramu.

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany terminu realizacji usług serwisowych, ze względu na ważny interes Elektrowni (np. potrzebę nawęglania).


II. Wzorcowanie wag: IV/V, X/XI 2013.


 • Czynności mają być przeprowadzone zgodnie z zasadami metrologii,

 • Wykonanie czynności serwisu zwykłego (jak w punkcie I ),

 • Wzorcowanie wag należy przeprowadzić wspólnie ( w jednym terminie) z wzorcowaniem wag WT1-WT10,

 • Wzorcowanie kontrolnej wagi samochodowej, wynajem i dostawa 45 ton wzorców masy,

 • Przygotowanie wag przenośnikowych do wzorcowania w ramach serwisu zwykłego.

Wzorcowanie powinno obejmować wykonanie:

1. Co najmniej 3 pozytywnych prób ważenia masy kontrolnej węgla - dla każdej z wag przenośnikowych masa kontrolna ≥ 200 ton.
Próbki materiałowe muszą przepływać przez wagę w sposób ciągły.
2. Wyznaczenie błędów wskazań i oszacowanie niepewności dla każdej z wag.
3. Wystawienie Świadectw Wzorcowania wraz z oceną zgodności wg kryterium klasy dokładności.

4. Wykonawca dostarczy świadectwa wzorcowania Zamawiającemu w nieprzekraczającym terminie 30 dni od wykonania tych czynności .

5. Wykonawca zabezpieczy podwykonawców i środki transportu dla wykonania prób wzorcowania.

Uwaga:


W przypadku stwierdzenia, że wagi przekroczyły błędy graniczne dopuszczalne (+/- 2%)

wykonanie kalibracji i wzorcowania ponownego wag.III. Serwis awaryjny.
1. Identyfikacja, ocena i usunięcie uszkodzenia wagi.
2.Czyszczenie pomostów wag, koła tachometrycznego, dokręcenie połączeń śrubowych, sprawdzenie geometrii zabudowy pomostów wagowych.
3. Podniesienie taśmy i sprawdzenie równoległości i regulacja położenia rolek krążników, gdy będzie to niezbędne to wymiana i ponowna regulacja rolek.
4. Sprawdzenia zamocowania koziołków do konstrukcji taśmociągu i osadzenia rolek krążników, oraz wyosiowanie na długości sekcji pomiarowej.
5. Sprawdzenie połączeń elektrycznych czujniki, miernik, koło tachometrycznego oraz oczyszczenie skrzynek przyłączeniowych, dokręcenie zacisków, itp.
6. Sprawdzenie poprawności ręcznego i automatycznego tarowania, wykonanie 3 kolejnych pozytywnych prób tarowania.
7. Sprawdzenie komunikacji miernika wagi z systemem rozliczeń, czynności serwisowe.
8. Wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów układu wagowego. Umowa wyłączy koszty wymienionych lub naprawionych elementów i zespołów.
9. W przypadku konieczności wykonania wymiany rolek lub zmiany ich położenia, wymiany tensometrów - wykonanie trzech przeważeń kontrolnych.
10. Wykonanie kalibracji ponownej wag - w przypadku stwierdzenia, że wagi przekroczyły błędy graniczne dopuszczalne (+/- 2%).

11. Wykonawca zabezpieczy podwykonawców i środki transportu dla wykonania prób i wzorcowania.


V. Inne wymagania.


 • Zgłaszanie awarii: telefoniczne (ustne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia), mailowe (mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia), faksowe („faxowe” potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia).

 • Zleceniodawca zgłasza usterkę, określa rodzaj uszkodzenia, co zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia materiałowego, niezbędnego do usunięcia zgłoszonego uszkodzenia.

 • Zgłoszenie o konieczności naprawy , w określonym czasie równoznaczne będzie z udostępnieniem urządzenia ( taśmociągu z wagą), w celu przeprowadzenia serwisu awaryjnego w trybie natychmiastowym po przybyciu Wykonawcy.


ZAŁĄCZNIK NR 5

Formularz Ofertowy
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr GEK/ELO/0001/2013 na serwis 27 wag w zakresie wzorcowania, legalizacji, serwisu zwykłego i awaryjnego zgodnie z punktem II SIWZ , my niżej podpisani:


 1. ……………………………………………………………….
 1. ………………………………………………………………,


działając w imieniu i na rzecz Firmy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę. Tym samym oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią udostępnionej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i „Regulaminem zakupów PGE GiEK SA” zamieszczonym na stronie http://www.elopole.pgegiek.pl i przyjmujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki w niej zawarte.


Rodzaj prac

Zakres prac

Cena jednostkowa ostateczna

Wartość za wykonanie prac

Wykonanie czynności serwisowych zwykłych, wzorcowaniai legalizacji

Zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4

Ceny jednostkowe poszczególnych wag należy sporządzić na podstawie zał. nr 1 do SIWZ oraz dołączyć do oferty.

Wartość ostateczna:

Netto: ………………………………zł + …….. % VAT

Słownie:(………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………….…………)


Prace związane
z serwisem awaryjnym


Około 100 roboczogodzin przypadających na okres obowiązywania Umowy

Netto cena za 1 rbg : ……………zł

+ …………. % VAT

Słownie:(……………

…………….………................................),

Wartość szacunkowa netto (cena jednostkowa netto za 1 rbg x 100 roboczogodzin):

Netto: ………………………………zł + …….. % VAT

Słownie:(………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………….………..)


Oferujemy realizację przetargowego przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt 1 SIWZ, za cenę orientacyjną (Razem):

Netto: ………………………………zł + …….. % VAT

Słownie:(………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………….…………)


Na materiały zużyte do prac związanych z serwisem awaryjnym Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę Zamawiającego potwierdzoną protokołem, który będzie stanowił podstawę do obciążenia Zamawiającego.
 1. Termin wykonania zamówienia zgodnie z pkt. III SIWZ.

 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ustalony przez Zamawiającego w pkt. VI 3.1 SIWZ od terminu składania ofert. W wypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ nr GEK/ELO/0001/2013, podpisania umowy zgodnie z wytycznymi w niej zawartymi.

 3. Cena podana w ofercie jest zgodna z warunkami zawartymi w punkcie VI.4 SIWZ.

 4. Całość naszej oferty przedkładamy na …… stronach kolejno ponumerowanych i parafowanych.

 5. W przypadku zakończenia postępowania aukcją elektroniczną pomiędzy wykonawcami prosimy
  o przekazanie informacji o aukcji do niżej wskazanej osoby:


Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………

NIP firmy: ………………………………………………………………………………………Podpis wykonawcy


………………………………………………………, dnia ……………………………………………


ZAŁĄCZNIK NR 6
Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do przetargu nr GEK/ELO/0001/2013, my niżej podpisani przedstawiciele firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

 • jest uprawniona w występowaniu w obrocie prawnym,

 • posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w SIWZ,

 • dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
  i technicznym oraz pracownikami posiadającymi stosowne uprawnienia niezbędne do zrealizowania przetargowego zakresu prac

 • znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dane zawarte w przedłożonym dokumencie dopuszczają do obrotu prawnego, są aktualne oraz zgodne z danymi zawartymi w rejestrze.Podpis wykonawcy
………………………………………………………, dnia ……………………………………………


ZAŁĄCZNIK NR 7
Deklaracja / Zobowiązanie

przestrzegania i doskonalenia zasad społecznej odpowiedzialności w prowadzonej działalności gospodarczej

Mając na względzie spełnianie w prowadzonej działalności gospodarczej wysokich standardów etycznych opartych na zasadach odpowiedzialności społecznej określonych


w Kodeksie postępowania dla dostawców Elektrowni Opole 1, deklarujemy:


 • Przestrzeganie i doskonalenie zasad społecznej odpowiedzialności określonych
  w Kodeksie postępowania dla dostawców Elektrowni Opole,

 • Pełne uczestnictwo w działaniach kontrolnych realizowanych na wniosek i przez elektrownię w zakresie przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności.

 • Niezwłoczne usunięcie wszelkich stwierdzonych niezgodności z zasadami społecznej odpowiedzialności.

 • Niezwłoczne i pełne informowanie elektrowni o wszelkich istotnych związkach (stosunkach) z innymi dostawcami i podwykonawcami.


Podpis wykonawcy


………………………………………………………, dnia ……………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 8


WYKAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGOLp.

Charakter prac

Adres – miejsce

realizacji, telefonOkres wykonania

Orientacyjna wartość

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Podpis wykonawcy


………………………………………………………, dnia ……………………………………………ZAŁĄCZNIK NR 9

Wzór imiennego wykazu pracowników


Lp.

Imię i nazwisko pracownika

Doświadczenie zawodowe w zakresie określonym w SIWZ

Rodzaj uprawnień

Data ważności zaświadczenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Podpis wykonawcy


………………………………………………………, dnia ……………………………………………


ZAŁĄCZNIK NR 10

Projekt Umowy nr xxxx/xx
W dniu ………………… , w Brzeziu, pomiędzy

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia


w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy: 6 964 382 240,00 zł w całości wpłacony; NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207,

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
 1. …………………………………………………………………………………
  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Opole, 46-021 Brzezie k. Opola, na podstawie pełnomocnictwa nr …………….. z dnia ……………….r.

 2. …………………………………………………………………………………
  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Opole, 46-021 Brzezie k. Opola, na podstawie pełnomocnictwa nr …………….. z dnia ……………….r.

oraz
...............................................................................................................................................................,

(nazwa i adres firmy, data i nr rej. Sądowego, NIP, regon)

………………………………………………………………………………………………………………………


zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
zwanymi dalej „Stronami”
Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż od dat powołanych powyżej dokumentów do chwili podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w sposobach ich reprezentacji, które mogły mieć jakikolwiek wpływ na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań.
została zawarta Umowa o następującej treści:

TYTUŁ UMOWY: ………….………………..….................................................................................................
Numer: ………………………………….


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna