Pge górnictwo I EnergetykaPobieranie 1.73 Mb.
Strona1/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.


Projekt jest na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach POIiŚ

CZĘŚĆ 2

PROGRAM
FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania Techniczne

SPIS TREŚCI

I. STRONA TYTUŁOWA 8

II. CZĘŚĆ OPISOWA 9

1. WPROWADZENIE 10

1.1. Informacje ogólne 10

1.1.1Aktualne uwarunkowania związane z emisjami SO2, NOx i pyłu do powietrza 11

1.1.2Jednostki miar 12

1.2. Przedmiot Zamówienia 13

1.3. Zakres Przedmiotu Zamówienia 14

1.3.1 Stan istniejący 16

1.3.1.1 Istniejąca infrastruktura 16

1.3.1.2 Część budowlana 17

1.3.1.3 Wykaz obiektów i instalacji znajdujących się na terenie planowanej budowy zewnętrznej Instalacji Odsiarczania Spalin 17

1.3.1.4 Stan istniejący – AKPiA i SASiZ bloków 4 – 6 22

1.3.1.5 Stan istniejący – Układ elektroenergetyczny 23

1.4 Podstawowe dane Zamawiającego 25

1.4.1 Charakterystyka paliwa i spalin 25

1.4.1.1 Charakterystyka węgla 26

1.4.1.2 Biomasa 27

1.4.1.3 Mazut-olej opałowy ciężki 28

1.4.1.4 Ilość spalin przed absorberem 29

1.4.1.5 Orientacyjny skład spalin 30

1.4.1.6 Zawartość SO2 30

1.4.1.7 Zawartość gazów szkodliwych w spalinach nieczyszczonych 30

1.4.1.8 Zawartość pyłu za elektrofiltrem 30

1.4.1.9 Temperatura spalin na wylocie z kotła za EF 30

1.4.2 Materiały pomocnicze i inne informacje ogólne 311.4.2.1 Woda technologiczna i surowa 31

1.4.2.2 Czynnik absorbujący 32

1.4.2.3 Powietrze transportowe 32

1.4.3 Rodzaje pracy bloków energetycznych 32

1.5 Założenia i szczegółowe wymagania Programu Funkcjonalno - Użytkowego 33

1.5.1 Przyjęte istotne założenia do projektowania IOS 33

1.5.2 Wymagane parametry pracy IOS 35

1.5.3 Wymagania dotyczące dyspozycyjności IOS 35

1.5.4 Komin 37

1.5.5 Założenia i wymagania dla rozładunku, magazynowania sorbentu i przygotowania jego zawiesiny 38

1.5.6 Układ wody technologicznej w instalacji 39

1.5.7 Układ wody procesowej w instalacji 40

1.5.8 Układ zrzutu awaryjnego absorberów 40

1.5.9 Założenia i wymagania dla układów wyprowadzania i transportu gipsu, układu odwadniania oraz układu magazynowania gipsu, 40

1.5.10 Wymagania jakościowe dla gipsu 41

1.5.11 Wymagania dotyczące ścieków 42

1.5.12 Wymagania ruchowe ogólne 42

1.5.13 Warunki wykonania instalacji 421.5.13.1 Ogólne wymagania techniczne 42

1.5.13.2 Rozwiązania konstrukcyjne całości Obiektów 44

1.5.14 Wymagania jakościowe 46

1.5.15 Automatyzacja Obiektów IOS 46

1.5.15.1 Część obiektowa 47

1.5.15.2 Część systemowa 47

1.5.16 Założenia ogólne dla urządzeń elektrycznych IOS 491.5.16.1 Układ elektryczny IOS: 49

1.5.16.2 Wymagania dla sieci elektrycznej: 50

1.5.16.3 Podstawowe kryteria projektowe 52

1.5.16.4 Ochrona przeciwporażeniowa 53

1.5.16.5 Ochrona przeciwprzepięciowa 53

1.5.16.6. Zabezpieczenia antykorozyjne i malowanie 54

1.5.16.7. Dostęp do pomieszczeń ruchu elektrycznego 54

1.5.16.8. Oznaczenia urządzeń 54

1.5.16.9. Listwy zaciskowe i oznaczenia przewodów 54

1.5.16.10. Części zamienne i warunki remontowe 55

1.5.17 Instalacja teletechniczna 56

1.5.18 Poziom głośności urządzeń 57

1.5.19 Pozostałe informacje 571.5.19.1 Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwoleń 57

1.5.19.2 Język 58

1.5.19.3 Kod identyfikacyjny 58

1.5.19.4 Wymagania dotyczące elektronicznej wersji dokumentacji projektowej 58

1.6 Urządzenia 64

1.6.1 Wymagania dla wykonania maszyn, urządzeń, aparatów i osprzętu 64

1.6.1.1 Wymagania, normy, wykonanie 64

1.6.1.2 Unifikacja i typizacja 64

1.6.1.3 Wymagania ogólne 64

1.6.1.4 Osprzęt, rurociągi, zawory i akcesoria 65

1.6.1.5 Oznakowanie urządzeń, kolorystyka 66

1.6.1.6 Bezpieczeństwo 66

1.6.1.7 Materiały konstrukcyjne i zabezpieczenia przeciwkorozyjne 66

1.6.1.7.1 Ogólne wymagania i normy 66

1.6.1.7.2 Naddatki na korozję i erozję 66

1.6.1.7.3 Zabezpieczenia antykorozyjne 66

1.6.1.7.4 Izolacja 66

1.6.1.7.5 Pokrycia malarskie 67

1.6.1.8 Przystosowanie do eksploatacji w warunkach zimowych 67

1.6.2 Opis głównych węzłów i obiektów 67

1.6.3 Wyszczególnienie urządzeń i Podwykonawców 67

1.6.4 Części zapasowe, szybkozużywające się i narzędzia specjalne 68

1.6.5 Wyposażenie remontowe 68

1.6.6 Szczególne zabezpieczenia 68

1.7 Część budowlana 69

1.7.1 Wymagania ogólne 69

1.7.2 Ogólne założenia projektowe 71

1.7.3 Wymagania szczegółowe 711.7.3.1 Fundamenty, elementy kotwiące, wykończenie fundamentów, kanalików ściekowych i posadzek 72

1.7.3.2 Konstrukcje nośne 72

1.7.3.3 Budynki i architektura 72

1.7.3.4 Podłogi, ściany i sufity 73

1.7.3.5 Pomosty stalowe, schody, pomosty serwisowe, poręcze 73

1.7.3.6 Klatka schodowa z szybem dźwigu 74

1.7.3.7 Dachy 74

1.7.3.8 Wyposażenie inspekcyjno-remontowe 74

1.7.3.9 Estakada międzyobiektowa 74

1.7.4 Opisy obiektów budowlanych 741.7.4.1 Wykaz obiektów 74

1.7.4.2 Specyfikacje techniczna obiektów budowlanych 74

1.7.4.3 Część budowlana, zagospodarowanie Terenów Budowy 74

1.7.4.4 Lokalizacja obiektów 75

1.7.4.5 Docelowe zagospodarowanie Terenów Budowy, komunikacja i warunki ochrony pożarowej obiektów 75

1.7.4.6 Instalacje wewnętrzne w budynkach i instalacje zewnętrzne 75

1.7.4.6.1 Ogólna specyfikacja instalacji wewnętrznych 75

1.7.4.6.2 Opis instalacji wewnętrznych 77

1.7.4.6.3 Opis instalacji zewnętrznych 77

1.7.4.6.4 Urządzenia dźwigowo-remontowe 77

1.7.5 Warunki klimatyczne 78

1.7.5.1 Warunki klimatyczne dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów 79

1.7.5.2 Lokalne warunki gruntowe (geologiczne i hydrologiczne, sejsmiczne i górnicze) 80

1.8 Części zapasowe, zamienne, części szybkozużywające się, narzędzia specjalne i materiały do prób i pierwszego napełnienia IOS 80

1.9 Realizacja Obiektów, granice Dostaw 81

1.9.1 Realizacja Obiektów 81

1.9.2 Zakres zamówienia Zamawiającego 81

1.9.3 Granice Dostaw dla IOS 821.9.3.1 Granice Dostaw dla IOS 83

2. GWARANCJE 86

2.1 Gwarancje techniczne Obiektów 87

2.1.1 Gwarancja na urządzenia i materiały 87

2.1.2 Gwarantowane Parametry Techniczne 89

2.1.2.1 Gwarancje bezwzględne (rażące zaniedbanie) 90

2.1.2.2 Gwarancje procesowe 92

2.1.3 Gwarancja na wykładziny chemoodporne 94

2.1.4 Gwarancja na zabezpieczenia antykorozyjne 97

2.1.5 Gwarancja na Roboty Budowlane 97

2.1.6 Krzywe korekcyjne 99

3. PLAN REALIZACYJNY 100

3.1 Wymogi Planu Generalnego Obiektów 101

3.2 Projekt zagospodarowania Terenów Budowy 101

3.2.1 Dźwigi montażowe 101

3.2.2 Place składowe i montażowe 101

3.2.3 Drogi dojazdowe - komunikacja 101

3.2.4 Zagospodarowanie odpadów 101

3.2.5 Magazyny 102

3.2.6 Biuro budowy i pomieszczenia socjalno-bytowe dla załogi 102

3.2.7 Ilość osób zatrudnienia 102

3.2.8 Zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb budowy każdego z Obiektów 102

3.2.9 Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla potrzeb budowy każdego z Obiektów 102

3.2.10 Przewidywane ilości i charakterystyki techniczne jednostek sprzętowych


i urządzeń dla potrzeb Realizacji każdego z Obiektów 102

3.2.11 Schemat organizacyjny procesu Realizacji Obiektów 103

3.3 Założone warunki wykonania i organizacji 103

3.3.1 Wykorzystanie sprzętu budowlano-montażowego 103

3.3.2 Uwagi dotyczące fazy Realizacji Obiektów 103

3.3.3 Normy i inne przepisy 104

4. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA I AUTOMATYKA 105

4.1 Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka 106

4.1.1 Projekt części obiektowej 106

4.1.2 Projekt i oprogramowanie systemu sterowania komputerowego oraz wyposażenie nastawni 107

4.1.3 Dostawa części obiektowej 107

4.1.3.1 Pomiary ciśnień 108

4.1.3.2 Pomiary temperatur 108

4.1.3.3 Pomiary poziomów 109

4.1.3.4 Pomiary przepływów 109

4.1.3.5 Pomiary obrotów 109

4.1.3.6 Pomiary gęstości 109

4.1.3.7 Pomiary pH 110

4.1.3.8 Analiza chemiczna spalin przed IOS 110

4.1.3.9 Pomiary położenia 111

4.1.3.10 Siłowniki 111

4.1.3.11 Zawory regulacyjne wraz z napędami 112

4.1.4 Dostawa systemu sterowania komputerowego i wyposażenia nastawni 112

4.1.5 Dokumentacja 116

4.1.6 Montaż części obiektowej 116

4.1.7 Montaż systemu sterowania komputerowego 117

4.1.8 Uruchomienie urządzeń kontrolno-pomiarowych na Obiektach 118

4.1.9 Uruchomienie komputerowych systemów sterowania 119

4.1.10 Części zapasowe i szybkozużywające się 119


4.2 Zasady automatyzacji Instalacji Odsiarczania Spalin 119


4.2.1 Sposób prowadzenia ruchu 119

4.2.2 System zasilania 119

4.2.2.1 System sterowania i wyposażenie nastawni 119

4.2.2.2 Bezpieczeństwo i dyspozycyjność 119

4.2.2.3 Obsługa i koszty serwisu 119

4.2.2.4 Funkcje automatyki 119

4.2.2.5 System sygnalizacji i blokad 120

4.2.2.6 Wyposażenie nastawni 120

4.2.3 Przewidywana konfiguracja systemu sterowania komputerowego 120

4.2.4 Redundancja 122

4.2.5 Opomiarowanie instalacji technologicznej 123

4.2.6 Specyfikacja obwodów pomiarowych 123

4.2.7 Właściwości urządzeń obiektowych 123

5. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 125

5.1 Założenia ogólne 126

5.1.1 Wstęp 126

5.1.2 Założenia techniczne 126

5.1.3 Opis dystrybucji elektrycznej 126

5.1.4 Normy 126

5.1.5 Zestawienie odbiorników elektrycznych 126

5.2 Opis wyposażenia elektrycznego 126

5.2.1.Szynoprzewody zasilania rozdzielnic SN 6kV 126

5.2.2.Rozdzielnica 6kV 128

5.2.3 Transformatory 6/0,4 kV 142

5.2.4.Rozdzielnice główne niskiego napięcia (nn) 145

5.2.5.Podrozdzielnice niskiego napięcia (nn) 159

5.2.6.Silniki elektryczne 161

5.2.7.Układy rozruchu i regulacji prędkości obrotowej napędów 165

5.2.8.Instalacje elektryczne obiektów budowlanych 169

5.2.9.Specyfikacja gospodarki kablowej 173

5.2.10.Układ niezawodnego zasilania 178

5.2.12 Instalacja, sygnalizacja i sprzęt ppoż. 189

5.2.13 Części zapasowe i szybkozużywające się 189

5.3 Zakres Dostaw i Usług oraz wyłączenia dla IOS
190

6. DOKUMENTACJA 192

6.1 Dokumentacja 193

6.1.1 Uwagi ogólne 193

6.1.2 Identyfikacja dokumentów 194

6.1.3 Format dokumentów 194

6.1.4 Symbole, liternictwo i linie kreślarskie 194

6.1.5 Przekazywanie dokumentacji 194

6.1.6 Wykaz dokumentacji dla Obiektów 194

6.1.6.1 Projekt Podstawowy dla każdego z Obiektów 194

6.1.6.2 Projekt Budowlany (opracowanie wielobranżowe) 197

6.1.6.3 Projekt zagospodarowania terenu dla każdego z Obiektów 198

6.1.6.4 Projekt Podstawowy w części technologicznej 198

6.1.7 Projekt Wykonawczy (techniczny) dla każdego z Obiektów 199

6.1.8 Dokumentacja Rozruchów Obiektów i ich eksploatacji, wraz z materiałami do szkolenia personelu Zamawiającego 202

6.1.9 Dokumentacja odbiorowa Obiektu 2036.1.9.1 Zasady dotyczące sporządzania dostarczonych instrukcji 203

6.1.9.2 Lista narzędzi specjalnych 203

6.1.9.3 Lista smarowania 204

6.1.9.4 Lista części szybkozużywających się i zapasowych, katalogi części zamiennych 204

7. MONTAŻ, ROZRUCH I PRZEKAZANIE


DO EKSPLOATACJI 205

7.1 Projekt organizacji robót, zasady prowadzenia Dziennika Budowy 206

7.1.1 Projekt organizacji robót 206

7.1.2 Zasady prowadzenia Dziennika Budowy dla każdego z Obiektów 207

7.2 Przygotowanie Terenów Budowy 207

7.3 Zasady ogólne prowadzenia montażu i Rozruchu 207

7.4 Montaż 208

7.5 Rozruch Obiektów 208

7.5.1 Udział personelu Zamawiającego w Rozruchu 208

7.5.2 Fazy Rozruchu 208

7.5.3 Próby funkcjonalne 209

7.5.4 Próby technologiczne Obiektu 210

7.5.5 Ruch Próbny 210

7.5.5.1Test optymalizacji pracy Obiektów 211

7.5.5.2 Pomiary środowiska pracy 211

7.5.5.3 Test nieprzerwanej pracy 211

7.5.5.4 Komisja Odbiorowa 212

7.5.6 Przejęcie 212

7.6 Pomiary Gwarancyjne 213

7.6.1 Rozpoczęcie Pomiarów Gwarancyjnych 213

7.6.2 Nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych 213

7.6.3 Test dyspozycyjności 213

7.6.4 Raport z pomiarów gwarancyjnych 214

7.7 Procedura Pomiarów Gwarancyjnych 214

7.7.1 Warunki ogólne przeprowadzania Pomiarów Gwarancyjnych 214

7.7.2 Zakres Pomiarów Gwarancyjnych 215

7.7.3 Wykonawca Pomiarów 216

7.7.4 Metodyka pomiarów i zastosowana aparatura pomiarowa 216

7.8 Nadzór nad eksploatacją Obiektów 223

7.8.1 Doradztwo techniczne związane z eksploatacją Obiektów 223

7.8.2 Spotkania techniczne i konsultacje 223

7.8.3 Współpraca w zakresie wymiany materiałów promocyjnych 223


7.9 Instruktaż i szkolenie personelu 223

8. PRZEPISY, OBJAŚNIENIA , NORMY
I STANDARDY 225

8.1 Przepisy, objaśnienia, normy i standardy 226

8.1.1 Ogólnie 226

8.1.2 Władze i urzędy 226

8.2 Przepisy i normy 227

8.2.1 Przepisy i akty prawne obowiązujące przy projektowaniu obiektów budowlanych 227

8.2.2. Normy 228

8.2.3. NORMY I PRZEPISY DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA dla urządzeń elektroenergetycznych 231

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 238

9. Informacje dotyczące zawartości technicznej ofert 239

9.1 Informacje ogólne 239

9.1.1. Wymagania ogólne 239

9.1.2. Szczegółowe wymagania 239

9.1.3 Funkcje, parametry procesów technologicznych Obiektów 240

9.1.4 Rysunki Zamawiającego 241

9.1.6 Harmonogram Realizacji Kontraktu – Załącznik Nr 7 do Kontraktu 242

9.1.7 Program i kontrola jakości pracy 242

9.2. Wymagana zawartość techniczna oferty (Załącznika nr 1 do Kontraktu – Część techniczna) 243
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna