Pge górnictwo I EnergetykaPobieranie 1.73 Mb.
Strona10/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30

1.6 Urządzenia

1.6.1 Wymagania dla wykonania maszyn, urządzeń, aparatów i osprzętu

1.6.1.1 Wymagania, normy, wykonanie


Wszystkie maszyny i aparaty powinny być fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne z aktualnym stanem techniki. Urządzenia każdego typu powinny być odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej sprawności, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane zgodnie z właściwymi normami polskimi lub, co najmniej równorzędnymi i dopuszczonymi do stosowania na terenie Unii Europejskiej normami obcymi (lub normami obcymi przy braku odpowiedników krajowych) oraz dostarczone przez doświadczonych producentów.

W zakresie projektu mechanicznego, obliczeń wytrzymałościowych i związanych z nimi doborem materiałów, bezpieczeństwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposażeniem oraz wymaganiami specjalnymi zastosowane powinny być odpowiednie normy polskie lub, co najmniej równorzędne normy obce lub normy obce w przypadku braku polskich odpowiedników.


1.6.1.2 Unifikacja i typizacja


Wykonawca dołoży starań, aby maksymalnie zunifikować stosowane wyposażenie. W miarę możliwości powinien dostarczyć wyposażenie tego samego rodzaju i typu i od tego samego producenta. Dotyczy to np. pomp, zaworów, silników elektrycznych, falowników, wentylatorów klap spalin itp. Ponadto wymagane jest aby zespół hydrocyklonów i wirówki były zamawiane u jednego dostawcy.

1.6.1.3 Wymagania ogólne


Urządzenia należy wyposażyć, m. in. w osprzęt do:

 • dostępu do wnętrza w celu inspekcji, napraw i czyszczenia

 • dostępu z zewnątrz (pomosty do obsługi, drabiny itd.)

 • montażu, podnoszenia, demontażu

 • napełniania i opróżniania

 • zabezpieczeń przed przepełnieniem.

Urządzenia i elementy pracujące w kontakcie z mediami agresywnymi powinny być wykonane
z materiałów odpowiednich dla danego środowiska.

We wszystkich zbiornikach, gdzie zbiera się zawiesina, zastosowane będą mieszadła (nie dotyczy to zbiorników przepływowych, w których intensywność cyrkulacji wymuszona pompami wystarczająco przeciwdziała odkładaniu się zawiesiny). W każdym miejscu zastosować należy odpowiednią liczbę mieszadeł. Wszystkie mieszadła powinny być napędzane silnikami elektrycznymi, sterowalnymi zdalnie.

Poziom drgań maszyn i urządzeń będących w dostawie IOS we wszystkich warunkach pracy powinien być zgodny z normą PN-ISO 10816-1:1998 lub ISO 10816-3:1998 i mieścić się w klasie przewidzianej dla nowych maszyn, czyli w strefie A.

1.6.1.4 Osprzęt, rurociągi, zawory i akcesoria


Stosować należy odpowiednie normy polskie lub co najmniej równorzędne normy obce lub normy obce w przypadku braku polskich odpowiedników. Wymiary połączeń i obróbka kołnierzy powinny być zgodne z polskimi normami. Podstawowe przepisy techniczne dotyczące rurociągów podane są w odpowiedniej normie polskiej.

Armatura na rurociągach powinna być z napędami elektrycznymi, pneumatycznymi lub ręczna. Układ i rozplanowanie rurociągów powinny być zgodne z ogólnymi zasadami oraz najlepszą praktyką techniczną i doświadczeniem Wykonawcy. Uwzględnić należy prostotę działania i remontu.

Rurociągi powinny zostać poprowadzone ze spadkiem w stronę miejsc, w których przewidziano punkty spustowe. Spadek należy właściwie dobrać w celu zapewnienia samo- opróżnienia się rurociągu i prędkości gwarantującej samooczyszczanie się przewodu.

Rurociągi tego wymagające powinny mieć możliwość automatycznego płukania i odwadniania.

Rurociągi przejdą wszystkie wymagane próby (np. próby szczelności itd.).

Rurociągi muszą być dobrane zgodnie z parametrami technicznymi i poziomami ciśnienia poszczególnych sekcji technologicznych, w razie potrzeby muszą być zabezpieczone przed nadciśnieniem przy pomocy właściwych urządzeń.

Ciśnienie obliczeniowe rurociągów należy przyjąć według maksymalnych ciśnień (nastawczych) zaworów bezpieczeństwa instalacji rurociągowej lub urządzeń. Układy obejściowe zaworów regulacyjnych i odcinających dostarczane będą na ciśnienie wyższe. Temperaturę obliczeniową materiału rurociągów przyjąć należy jako mogącą wystąpić temperaturę maksymalną czynnika przepływowego w danym rurociągu. Powyższe, powinno być uwzględnione w analizie naprężeń uwzględniających kompensację przy doborze materiału i grubości ścianki odcinków prostych oraz łuków. Materiał i zabezpieczenie wewnętrzne powierzchni rurociągów powinno uwzględniać erozyjne i korozyjne działanie czynników w nich przepływających, oraz umożliwić łatwość wymiany i naprawy danego odcinka.

Kompozycja układów rurociągowych łącznie z obudową i zamocowaniami musi zapewnić prześwity: • pionowe:

- zewnętrzne - 5 m, (drogi i podjazdy na terenie Elektrowni), dopasowane do gabarytów demontowanych do remontu urządzeń,

- dla przejścia personelu - 2,1 m, • poziome :

- dla przejazdu pojazdów - 3 m, dopasowane do gabarytów demontowanych do remontu urządzeń,

- dla przejścia personelu - 0,9 m.

Dyspozycje układów rurociągowych powinny uwzględniać możliwie najkrótsze trasy przy zachowaniu dopuszczalnych naprężeń wynikających z kompensacji i parametrów czynnika, dopuszczalne siły i momenty na króćcach urządzeń zastrzeżone przez dostawców, dojścia do urządzeń dla celów remontowych i konserwacyjnych, zachowanie niezbędnej przestrzeni dla robót izolacyjnych.

W miejscach tego wymagających rurociągi powinny być wyposażone w izolację termiczną i ogrzewanie elektryczne.


1.6.1.5 Oznakowanie urządzeń, kolorystyka


Armatura i urządzenia powinny być oznakowane w sposób trwały numerem kodu, uzgodnionym z Zamawiającym i opisem analogicznie do istniejących już rozwiązań.

Rurociągi powinny mieć kolorystykę w zależności od czynnika zgodnie z PN oraz zaznaczony na nich kierunek przepływu.


1.6.1.6 Bezpieczeństwo


Urządzenia powinny spełniać przepisy bezpieczeństwa zgodnie z normami polskimi oraz przepisami dotyczącymi eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

1.6.1.7 Materiały konstrukcyjne i zabezpieczenia przeciwkorozyjne

1.6.1.7.1 Ogólne wymagania i normy


Jakość materiału konstrukcyjnego musi spełniać wymagania projektu mechanicznego zgodnie
z parametrami projektowymi, a jednocześnie musi być on w pełni odporny na stosowane ciecze, parametry technologiczne i inne warunki wpływające na dobór materiału. Materiał odporny na korozję, termoodporny i odporny na pełzanie musi być w najlepszym gatunku i dobrany zgodnie z najnowszymi normami i doświadczeniami.

Dobór materiału leży w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy.


1.6.1.7.2 Naddatki na korozję i erozję


Naddatki na korozję i erozję określone zostaną przez Wykonawcę na podstawie polskich norm i długotrwałych doświadczeń z pracy istniejących instalacji odsiarczania spalin. Naddatki korozyjne powinny być wyspecyfikowane w projekcie dla każdej grupy materiałów stosowanych na urządzenia, systemy rurociągów itd.

Naddatki na korozję nie mogą zastępować ani też spełniać roli zabezpieczenia antykorozyjnego, czy też chemoodpornego danego fragmentu.


1.6.1.7.3 Zabezpieczenia antykorozyjne


Tam gdzie jest to niezbędne należy zastosować zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenia antykorozyjne i ich stosowanie są w pełni w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy i jego gwarancji i muszą zapewniać odporność na korozję atmosferyczną lub inny rodzaj korozji wynikający z miejsca ich stosowania.

W projekcie należy wymienić zabezpieczenia antykorozyjne dla każdego urządzenia, w którym je zastosował.

1.6.1.7.4 Izolacja


Wykonawca zaprojektuje izolację termiczną, biorąc pod uwagę następujące wymagania:

 • urządzenia powinny być wyposażone w odpowiednią izolację wynikające z względów technologicznych i/lub względów BHP,

 • zastosowany materiał nie powinien być palny, powinien być chemicznie stabilny, nie higroskopijny, bez związków organicznych i chlorków oraz pozbawiony drobnych cząstek,

 • powierzchnia izolacji powinna być zabezpieczona opancerzeniem i powinna być odporna na warunki atmosferyczne,

 • zawory o wszystkich średnicach, połączenia kołnierzowe, złącza kompensacyjne, zasuwy itd., jeśli będą wymagały izolacji powinny być zaopatrzone w zdejmowane obudowy izolacyjne.

1.6.1.7.5 Pokrycia malarskie


Pokrycia malarskie muszą zapewniać odporność na korozję atmosferyczną lub inny rodzaj korozji wynikający z miejsca ich stosowania. Dobór pokryć leży w zakresie Wykonawcy i jego gwarancji i musi nawiązywać do istniejącej kolorystyki oraz być dokonany w uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.6.1.8 Przystosowanie do eksploatacji w warunkach zimowych


Obiekty powinny pozwalać na ich normalną eksploatację, bezpieczne odstawianie i uruchamianie w warunkach zimowych .

Wykonawca wyspecyfikuje w Ofercie wszystkie środki zastosowane w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń technologicznych w okresie zimy.

Szczególne zabezpieczenia powinny zostać wyszczególnione w ofercie, jeżeli są one wymagane przez projekt procesu technologicznego.

1.6.2 Opis głównych węzłów i obiektów


Wykonawca opisze rozwiązania konstrukcyjne i zasady działania poszczególnych węzłów i obiektów IOS z uwzględnieniem funkcjonalności.

1.6.3 Wyszczególnienie urządzeń i Podwykonawców


Wykonawca wyszczególni wszystkie główne urządzenia dla każdego z Obiektów, z określeniem żywotności poszczególnych elementów/podzespołów wraz z rezerwą ruchu oraz przedstawi dostawców i Podwykonawców w każdej branży Zamawiającemu zgodnie z Warunkami Ogólnymi Klauzula nr 4.1.

Tabelaryczne zestawienie wszystkich urządzeń z uwzględnieniem węzłów technologicznych podanych poniżej, dla każdego z Obiektów, powinno zawierać m.in.

- nazwę urządzenia i jego podstawowe dane techniczne (np. rodzaj pompowanego medium, wydajność, szerokość taśmy, objętość zbiorników, rodzaj konstrukcji i czasy otwierania
i zamykania klap), co wchodzi w wyposażenie,

- ilość sztuk (całkowita w dostawie i w rozbiciu na pracujące i w rezerwie),

- nazwy producentów wymienionych urządzeń,

- rubrykę uwagi (dodatkowe komentarze i wyjaśnienia).Wyszczególnienie producentów urządzeń dla IOS

Tabela 26

L.p.

Nazwa urządzenia i jego podstawowe dane

Ilość

Producenci
(dla każdego urządzenia)

Uwagi

pracujących

rezerwowych

Wyszczególnienie podwykonawców robót/Usług dla IOS

Tabela 27

L.p.

Roboty/Usługi w rozbiciu na branże i zakres

Podwykonawcy (dla każdej branży i zakresu)

Uwagi
1.6.4 Części zapasowe, szybkozużywające się i narzędzia specjalne


W Ofercie należy wyspecyfikować części zapasowe i szybkozużywające się w ramach poszczególnych branż, potrzebne na czas eksploatacji w Okresach Gwarancyjnych oraz listę narzędzi specjalnych.

Wykaz części zapasowych i szybkozużywających się powinien zostać określony na podstawie posiadanego doświadczenia eksploatacyjnego Wykonawcy.

Ww. wykaz (ilościowy i jakościowy) zostanie szczegółowo doprecyzowany po uzgodnieniu przez strony dostawców urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę w ramach Kontraktu.

1.6.5 Wyposażenie remontowe


Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla zakresu dostawy, dostarczył dokumentację remontową zawierającą technologię remontów oraz wykaz urządzeń i wyposażenia specjalnego umożliwiając wykonanie wymaganych prac remontowych.

1.6.6 Szczególne zabezpieczenia


Szczególne zabezpieczenia powinny zostać wyszczególnione w ofercie, jeżeli są one wymagane przez proces technologiczny.
Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna