Pge górnictwo I EnergetykaPobieranie 1.73 Mb.
Strona11/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30

1.7 Część budowlana

1.7.1 Wymagania ogólne

Wykonawca opisując Obiekty musi uwzględnić: • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. Nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

 • rodzaje poszczególnych obiektów,

 • charakterystyki tych obiektów z uwzględnieniem architektury i konstrukcji nośnej, między innymi: budynków, estakad, ścian, dachów, drzwi, bram, okien, pomostów, podłóg, urządzeń dźwigowych,

 • rodzaje użytych do budowy materiałów podstawowych,

 • rodzaje proponowanych drzwi, okien, bram itd.,

 • rodzaje proponowanych materiałów wykończeniowych budynków i pomieszczeń.

 • przy opracowywaniu rozwiązań Obiektów muszą zostać uwzględnione wymagania obowiązujących norm, przepisów i rozporządzeń, wymagania technologii, funkcjonalności, wymagania z zakresu BHP i ppoż. Wykonawca potwierdzi, że sporządzi “Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr. 120 poz. 1126 z 23.06.2003 r.).

Ze względu na sąsiedztwo istniejących obiektów, a także na konieczność wkomponowania rozbudowywanych niektórych budynków w bryły budynków już istniejących, oferowane rozwiązania architektoniczne budynków i obiektów powinny być wzorowane na istniejących budynkach i obiektach.

Wszystkie obiekty stosownie do swojej funkcji będą wyposażone w: • urządzenia dźwigowo-transportowe,

 • włazy rewizyjne i remontowe,

 • schody, pomosty i drabiny zapewniające bezpieczne dojście do włazów i urządzeń kontrolno-pomiarowych,

 • ochronę odgromową,

 • instalację wentylacji i klimatyzacji zapewniającą prawidłową pracę zainstalowanych urządzeń,

 • instalację elektryczną gniazd remontowych,

 • instalację oświetleniową,

 • instalację ogrzewania,

 • instalację wodno-kanalizacyjną,

 • instalację odprowadzania wody deszczowej z dachów,

 • przyłącze wody p. poż. i hydranty.

 • instalację teletechniczną.

Budynki i budowle muszą spełniać wszystkie funkcje technologiczne, użytkowe, BHP i ppoż. oraz wyposażone we wszystkie urządzenia i instalacje, potrzebne do spełniania powyższych funkcji.

Elementy budowlane muszą posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej.

Budowa będzie prowadzona przy jednoczesnej i ciągłej pracy Elektrowni. Należy zatem opracować harmonogram przebiegu prac uwzględniający powyższe uwarunkowania, a także zachować staranność wykonania odpowiednich zabezpieczeń przy prowadzeniu prac ziemnych, rozbiórkowych i montażowych. Zapewniony musi być stały, wielobranżowy, uprawniony nadzór techniczny, a w tym BHP i ppoż.

Materiały budowlane muszą posiadać odpowiednie świadectwa lub atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

Na terenie lokalizacji Obiektów występują sieci sanitarne, elektryczne, technologiczne i drenażu pionowego (nadziemne i podziemne), które muszą być przełożone lub zabezpieczone dla spełnienia ciągłości pracy Elektrowni. Instalację wody pitnej należy przyłączyć do rurociągu DN32 zlokalizowanego wg planu sytuacyjnego w rejonie urządzeń absorbera dla spalin z kotła nr 5 i 6 od strony zachodniej. Instalację ppoż. należy przyłączyć do rurociągu DN 200 w tym samym rejonie co wody pitnej.

Instalację ciepłowniczą należy zasilić z rurociągów ułożonych na estakadzie pomiędzy istniejącymi zbiornikami popiołu a absorberem dla spalin z kotła nr 6.

Lokalizację rozdzielni podano na rysunku – Plan sytuacyjny elektrowni.

Wykonawca projektując rodzaje poszczególnych obiektów i określając ich charakterystyki uwzględni: • odpowiednie parametry tych obiektów z uwzględnieniem istniejącej architektury, fundamentów i konstrukcji nośnej, w tym między innymi budynków, budowli estakad, ścian, dachów, drzwi, bram, okien, pomostów, podłóg, urządzeń dźwigowych,

 • odpowiednie wymagania dla schodów i pomostów, które muszą zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i otworów inspekcyjnych oraz muszą posiadać wystarczającą powierzchnię odkładczą i nośność, wynikającą z remontów,

 • zamontowanie na obiektach reperów.

Nastawnia może być zlokalizowana na poziomie innym jak poz. 0.00 m.

Ilość obsługi na zmianie korzystających z pomieszczeń socjalnych i szatni to siedem osób w tym dwie kobiety.

Z pomieszczenia konserwacyjno – remontowego będzie korzystać trzech pracowników na zmianie.

Pomieszczenie biurowe powinno być przewidziane dla jednej osoby na zmianie.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia analizy możliwości wykorzystania istniejących fundamentów. Ponadto powyższa analiza powinna uwzględniać ewentualną możliwość wykorzystania (lub konieczność rozbiórki i odtworzenia) istniejących placów i dróg dojazdowych do stanowisk.

W przypadku dostarczenia najcięższych elementów jak: filtry, sprężarki, wentylatory, itp., przy pomocy transportu kolejowego lub kołowego – Wykonawca wykona niezbędny projekt organizacji montażu i zastosuje rozwiązania eliminujące negatywny wpływ transportu i montażu tych urządzeń na ciągłości pracy Elektrowni.


1.7.2 Ogólne założenia projektowe


Przy opracowywaniu koncepcji instalacji wewnętrznych należy przyjąć następujące założenia:

 • wypełnienie wymogów wynikających z przepisów BHP i ppoż, w tym bezpieczeństwa
  i ochrony zdrowia,

 • temperatura w budynkach produkcyjnych uwzględniając wentylację i ogrzewanie musi wynosić min + 5°C, max +25 °C;

 • temperatura w pomieszczeniach elektrycznych min. + 5°C, max. + 28°C;

 • wentylacja mechaniczna - pomieszczenia produkcyjne, komory transformatorowe;

 • klimatyzacja - pomieszczenia szaf systemowych, pomieszczenia elektryczne, pomieszczenia rozdzielnic, pomieszczenia przemienników częstotliwości;

 • odwodnienie dachów w budynkach podstacji elektrycznych - tradycyjnie, w budynkach produkcyjnych piony wewnętrzne wyprowadzone poniżej poziomu przemarzania;

 • w pomieszczeniach technologicznych, tam gdzie jest to konieczne powinien być zastosowany system odprowadzeń oparów procesowych na zewnątrz;

 • kategoria niebezpieczeństwa pożarowego powinna być ustalona ze Strażą Pożarną i na tej podstawie zostanie dopiero ustalona dokładna ilość i rozmieszczenie środków i punktów gaśniczych.

 • pomieszczenia elektryczne i komory transformatorowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się pyłów,

 • pomieszczenia elektryczne należy wyposażyć w drzwi z zamkami antypanicznymi
  i samozamykaczami o wytrzymałości i szczelności ogniowej EI60 w kolorze RAL5022.

 • w rozdzielni elektrycznej należy stosować podłogę podniesioną (techniczną) o odpowiedniej wytrzymałości i odporności ogniowej, dostosowaną do wymagań rozdzielni

W celu unifikacji rozwiązań oraz uproszczenia obsługi Obiektów, rozwiązania techniczne powinny być zbliżone do stosowanych w obiektach istniejących.

1.7.3 Wymagania szczegółowe


Przed Realizacją Obiektów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, szczegółowe rozwiązania.

Wykonawca musi wykonać przeróbki istniejących układów technologicznych i usunąć wszelkie kolizje z konstrukcjami, instalacjami i urządzeniami Zamawiającego, (jeżeli jest to niezbędne dla wykonania Robót Budowlanych Wykonawcy oraz jest to związane z technologią prowadzonych robót), w sposób umożliwiający ciągłą pracę istniejących obiektów i bieżącą ich eksploatację. Prace związane z usunięciem wszelkich kolizji i związane z wykonywaniem przeróbek, będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca sporządzi „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr. 120 poz. 1126 z 23.06.2003 r.).

1.7.3.1 Fundamenty, elementy kotwiące, wykończenie fundamentów, kanalików ściekowych i posadzek


 1. Wykonawca zaprojektuje i wykona stosowne fundamenty z uwzględnieniem lokalnych warunków gruntowych.

 2. Fundamenty posadowione w gruncie muszą być zabezpieczone warstwą izolacyjną. Pozostałe fundamenty umiejscowione powyżej gruntu lub w pomieszczeniach zamkniętych, muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych i występujących tam mediów.

 3. Elementy kotwiące musi dostarczyć i zamontować Wykonawca.

 4. Kanały i studzienki posadowione w ziemi muszą być wykończone przez Wykonawcę wykładzinami chemoodpornymi.

 5. Kolorystyka posadzek i ich znakowanie będą uzgodnione z Zamawiającym.

1.7.3.2 Konstrukcje nośne


 1. Konstrukcja stalowa musi być zaprojektowana z maksymalnym uwzględnieniem profili zamkniętych (np. rurowych), musi być wykonywana warsztatowo łącznie z całkowitym zabezpieczeniem antykorozyjnym i dostarczana na Teren Budowy w stanie gotowym do montażu.

 2. Wszystkie połączenia montażowe muszą być zaprojektowane jako połączenia skręcane z użyciem śrub.

 3. Niezbędne stałe środki ochrony przeciwpożarowej musza być zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę.

 4. Konstrukcje kotwiące muszą być standardowymi urządzeniami, powszechnie używanymi w Polsce.

 5. Wykonawca musi zastosować elementy antywibracyjne wszędzie, gdzie to konieczne, aby wyeliminować szkodliwy wpływ wibracji na konstrukcje. Wykonawca przeprowadzi obliczenia dynamiczne, które na żądanie Zamawiającego zostaną mu przedstawione.

 6. Dodatkowe konstrukcje takie jak: podesty do obsługi, drabinki, konstrukcje wsporcze, wzmocnienia istniejących konstrukcji, itp., powinny być dostarczone w stanie gotowym do zabudowy i muszą posiadać wszystkie niezbędne elementy przytwierdzające. Ich kolorystyka musi dostosowana do kolorystyki konstrukcji istniejącej. Kraty podestów muszą być galwanizowane ogniowo.

1.7.3.3 Budynki i architektura


Ściany do poziomu + 2,20 m powinny być wykonane z cegły klinkierowej na licu zewnętrznym a wewnątrz silikatowe. Obudowa ścian powinna być wykonana z płyt warstwowych stalowych z rdzeniem z wełny mineralnej, w kolorach wg kodu RAL, zgodnych z kolorami istniejących obiektów.

Drzwi - Należy stosować drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe – ślusarka stalowa, ocieplona, współczynnik przenikania ciepła U(max) ≤ 2,6 W/m2×K. Ocieplenie z włókien mineralnych. Płyta drzwiowa i ościeżnica ocynkowana, gruntowana i malowana proszkowo. Drzwi powinny być wyposażone w obustronną przylgę, stalowe trzpienie zabezpieczające od strony zawiasów oraz w antykorozyjne okucia.

Drzwi stosownie do odpowiednich przepisów bhp i ppoż. należy wyposażyć w zamki antypaniczne (uruchamiane poziomą dźwignią) – na drogach ewakuacyjnych, zamki energetyczne. Pomiędzy strefami ogniowymi zastosować drzwi stalowe o odpowiedniej odporności ogniowej.

Bramy transportowe rolowane muszą być wyposażone w napęd elektryczny z zabezpieczeniem przerywającym ich zamykanie przy stwierdzeniu przeszkody w ich świetle oraz z możliwością blokowania napędu elektrycznego kluczem.

W budynku pompowni IOS Wykonawca uwzględni pomieszczenie dla stałej obsługi.


1.7.3.4 Podłogi, ściany i sufity


Podłogi betonowe muszą być odporne na ścieranie, niepylące, łatwe w utrzymaniu czystości,
a jeżeli to będzie wymagane – również odporne na chemikalia i antystatyczne.

Standardy wykończenia wnętrz: 1. dla pomieszczeń rozdzielni elektrycznych – podłoga epoksydowa a w przypadku podłogi dystansowej – wersja nieprzewodząca, opaska z powłok epoksydowych, ściany – tynki cementowo-wapienne, pokryte powłoką farb dyspersyjno-akrylowych do pomieszczeń suchych

 2. dla pomieszczeń akumulatorni - podłoga epoksydowa, chemoodporna, opaska z powłok epoksydowych, ściany - tynki cementowo-wapienne, pokryte powłoką farb dyspersyjno-akrylowych do pomieszczeń suchych

 3. dla pomieszczeń kablowych - posadzka betonowa z powierzchnią utwardzoną i impregnowaną, ściany - tynki cementowo-wapienne, pokryte powłoką farb dyspersyjno-akrylowych do pomieszczeń suchych

 4. dla nastawni – płytki ceramiczne, podłoga podniesiona, cokoły ceramiczne, ściany - tynki cementowo-wapienne, pokryte powłoką farb dyspersyjno-akrylowych do pomieszczeń suchych, sufity podwieszane.

 5. dla pomieszczeń socjalnych personelu obsługi IOS -tj. szatni, aneksu kuchennego, biura - płytki ceramiczne, cokoły ceramiczne, ściany- tynki cementowo-wapienne pokryte powłoką farb dyspersyjno-akrylowych do pomieszczeń suchych.

1.7.3.5 Pomosty stalowe, schody, pomosty serwisowe, poręcze


 1. Pomosty stalowe muszą być wykonane z rusztów galwanizowanych ogniowo.

 2. Otwarte krawędzie pomostów muszą być wyposażone w bortnice.

 3. Balustrady muszą być standardowymi konstrukcjami ze stali konstrukcyjnej. Podpory muszą być umieszczane pionowo, a poręcze muszą być pomalowane na kolor ostrzegawczy zgodnie z Polską Normą.

 4. Schody muszą być wykonane z profili stalowych, a stopnie muszą być standardowymi produktami fabrycznymi. Zamawiający preferuje kratki typu galwanizowane ogniowo. W klatce schodowej nachylenie schodów musi być zgodne z Polską Normą dla budynków przemysłowych.

 5. Schody i pomosty muszą umożliwiać łatwy dostęp do urządzeń, punktów pomiarowych, otworów inspekcyjnych w celach związanych z eksploatacją, utrzymaniem, kontrolą/inspekcją i pomiarami.

 6. Pomosty umieszczone na zewnątrz budynków muszą mieć nawierzchnię przeciwpoślizgową.

 7. Konstrukcje stalowe musza być wykonane w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się pyłu i wody.

1.7.3.6 Klatka schodowa z szybem dźwigu


 1. Klatka schodowa z szybem dźwigu musi być usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie absorberów i musi umożliwiać bezpieczny dostęp do poszczególnych poziomów.

 2. W szybie musi być zamontowany dźwig towarowo-osobowy bezobsługowy z automatycznymi drzwiami zarówno kabinowymi jak i szybowymi o udźwigu 10 kN. Muszą być wykonane przystanki w poziomach: przyziemia, natleniania, zraszania i odkraplania. Maszynownia dźwigu musi być zlokalizowana nad szybem dźwigu. Szyb oraz maszynownia dźwigu muszą być ogrzewane.

 3. Musi być zapewniona możliwość pracy dźwigu w warunkach zimowych i musi być zapewniona temperatura w szybie i maszynowni minimum +5 °C. W okresie letnim temperatura w maszynowni dźwigu nie może przekroczyć + 40 °C. Wykonawca musi potwierdzić, że będzie zapewniona łączność alarmowa z kabiny dźwigu z nastawnią IOS. Klatka schodowa ma być nie obudowana, szyb windy musi mieć obudowę z blachy trapezowej obustronnie powlekanej.

1.7.3.7 Dachy


Konstrukcja dachów musi spełniać wymogi Polskich Norm i gwarantować szczelność i odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Pokrycie dachów musi być wykonane z blachy trapezowej z izolacją termiczną oraz wierzchnią izolacją z papy termozgrzewalnej. Musi być zamontowane bezpieczne wejście na dach z wnętrza i z zewnątrz danego budynku.

1.7.3.8 Wyposażenie inspekcyjno-remontowe


Dostawa musi obejmować wyposażenie dla prowadzenia działań związanych z eksploatacją, inspekcją, oraz prowadzeniem działalności naprawczych i remontowych (suwnice, wciągniki, belki demagowe, trawersy, itp.).

1.7.3.9 Estakada międzyobiektowa


W przypadku wykorzystania istniejących konstrukcji wsporczych estakad, ewentualne wzmocnienia fundamentów, słupów nośnych i konstrukcji istniejących estakad, Wykonawca musi wykonać we własnym zakresie.

Wszelkie nowe konstrukcje wsporcze i estakady wejdą również w zakres robót Wykonawcy.


1.7.4 Opisy obiektów budowlanych

1.7.4.1 Wykaz obiektów


W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy wykaz i opis przewidywanych obiektów budowlanych.

1.7.4.2 Specyfikacje techniczna obiektów budowlanych


Specyfikacja obiektów budowlanych musi uwzględniać ich konstrukcję nośną, architekturę oraz opisane wymagania.

1.7.4.3 Część budowlana, zagospodarowanie Terenów Budowy


W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowe opisy przewidywanego zagospodarowania Terenów Budowy

1.7.4.4 Lokalizacja obiektów

1.7.4.5 Docelowe zagospodarowanie Terenów Budowy, komunikacja i warunki ochrony pożarowej obiektów

1.7.4.6 Instalacje wewnętrzne w budynkach i instalacje zewnętrzne

1.7.4.6.1 Ogólna specyfikacja instalacji wewnętrznych


Budynki muszą być wyposażone w:

 • wentylację,

 • ogrzewanie,

 • kanalizację,

 • odwodnienie dachu,

 • instalacje ppoż. i alarmy pożarowe,

 • wyznaczone strefy ogniowe i drogi ewakuacyjne,

 • instalację elektryczną i oświetleniową,

 • klimatyzację,

 • instalację teletechniczną,

 • system telewizji przemysłowej,

wraz z określeniem proponowanych do zastosowania standardów urządzeń przy założeniach podanych w tabeli poniżej.
Tabela 28

Lp

Instalacja

Opis

1.

Wentylacja

Mechaniczna nawiewno-wywiewna. Nawiew przez przepustnice wielopłaszczyznowe sterowane elektrycznie siłownikami i otwierające się samoczynnie w momencie uruchomienia wentylatorów dachowych. Wywiew przez wentylatory dachowe promieniowe uruchamiane samoczynnie przy zastosowaniu czujników temperatury.

2.

Ogrzewanie

Aparaty grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnicą elektryczną wyposażoną w 3-stopniową regulację mocy uruchamiane czujnikami temperatury. W pomieszczeniach AKPiA musi być ogrzewanie elektryczne nagrzewnicami zamontowanymi w urządzeniach klimatyzacyjnych.

3.

Kanalizacja

Wykonana z rur PCV prowadzonych wewnątrz budynków i wyprowadzonych na zewnątrz budynku poniżej poziomu przemarzania i podłączona do istniejącej kanalizacji Zamawiającego.

4.

Odwodnienie dachu

Wykonane z rur PCV wyprowadzonych na zewnątrz budynku poniżej poziomu przemarzania i podłączona do istniejącej kanalizacji deszczowej Zamawiającego.

5.

Instalacja ppoż

Wykonawca dostarcza następujące wyposażenie ppoż dla dostarczanych przez siebie obiektów: szafki hydrantowe z wężami, gaśnice proszkowe lub CO2 (dla pomieszczeń ruchu elektrycznego); sieć wody ppoż wewnątrz budynku do szafek hydrantowych wraz z podłączeniem do sieci wody ppoż Zamawiającego.

6.

Klimatyzacja

W pomieszczeniach AKPiA musi być urządzenie klimatyzacyjne zapewniające temperaturę max +24oC.

W pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych musi być urządzenie klimatyzacyjne zapewniające temperaturę max +28oC. W pomieszczeniach przemienników częstotliwości wg zaleceń producentów (dostosowana do wydatku mocy cieplnej przemienników).

W pomieszczeniach nastawni i socjalnych obsługi musi być urządzenie klimatyzacyjne zapewniające odpowiednie warunki klimatyczne dla obsługi IOS.


7.

Sieć wody pitnej

Rury stalowe, armatura typowa.

8.

Ciepła woda

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym

9.

Węzeł sanitarny

Miski ustępowe, umywalki, inne drobne wyposażenie

10.

Instalacja teletechniczna

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym

11

System telewizji przemysłowej IOS

Magazyn gipsu, budynek odwadniania, pompownia, przygotowanie sorbentu i inne wynikające z zastosowanych rozwiązań technologicznych

1.7.4.6.2 Opis instalacji wewnętrznych


Wykonawca szczegółowo opisze proponowane instalacje z podaniem ich miejsca montażu, struktury działania, wyposażenia itp.

1.7.4.6.3 Opis instalacji zewnętrznych


Wykonawca szczegółowo opisze instalacje zewnętrzne z podaniem ich miejsca podłączenia do istniejących instalacji Zamawiającego.

1.7.4.6.4 Urządzenia dźwigowo-remontowe


W zakresie gospodarki dźwigowo-remontowej Obiekty zostaną wyposażone w niezbędne urządzenia dźwigowo-transportowe i pomoce remontowe, umożliwiające przeprowadzanie wymaganych konserwacji, przeglądów i napraw remontowych w okresie eksploatacji. Oferowana technologia zapewni długie okresy międzyremontowe i krótkie czasy postojów remontowych.

Zapewniona zostanie mechanizacja prac remontowych urządzeń w obiektach i w układach technologicznych, a w szczególności: • zastosowane zostaną zaawansowane technologie remontowe i konserwacyjne,

 • zastosowana zostanie minimalizacja prac ręcznych,

 • zastosowane zostaną urządzenia i oprzyrządowanie specjalne do remontów i prób remontowych,

 • zapewnione zostaną urządzenia do transportu miejscowego.

Zastosowane zostanie niezbędne wyposażenie inspekcyjno-remontowe dla eksploatacji, inspekcji oraz prowadzenia robót naprawczych i remontowych (suwnice, wciągniki, belki demagowe, podesty obsługowe dźwignic, trawersy specjalne, zawiesia, itp.) oraz niezbędne podesty remontowe, luki, pola odkładcze, drogi transportowe i przestrzenie remontowe.

Absorbery i zbiorniki będą wyposażone we włazy, umożliwiające łatwe wprowadzenie wielkogabarytowych elementów remontowych i zamiennych, np. rusztowań, elementów wewnętrznego wyposażenia, itp.

Wokół silników i wirnika wentylatorów spalin będzie zagwarantowana przestrzeń dla potrzeb transportu i obsługi tych zespołów.

Zabudowane suwnice, dźwigi, żurawiki i wciągniki zwane dalej dźwignicami podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego. Dźwignice powinny spełniać wymagania Rozporządzenia MG z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa wdrażające dyrektywę 95/16/WE „Dźwigi”, Rozporządzenie MGPIPS z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa wdrażające dyrektywę 98/37/WE „Maszyny” oraz Rozporządzenie MGPIPS z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Urządzenia dźwigowe i niezbędne wyposażenie remontowe będzie spełniać obowiązujące wymagania techniczne w tym zakresie.

Urządzenia dźwigowe, nietypowe urządzenia transportowe (np. trawersy) jak i sprzęt remontowy zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących w UE norm. Urządzenia te będą spełniać również szczegółowe wymagania wobec dokumentacji technicznej, przepisów i rozporządzeń dotyczących montażu, Rozruchu i Ruchu próbnego, odbiorów i testów oraz wymagań BHP, ppoż. i UDT.

Urządzenia dźwigowo-remontowe i osprzęt pomocniczy, przeznaczone dla obsługi IOS, będą gwarantować wysoką dyspozycyjność układu.

Wymaga się: • stosowania urządzeń odznaczających się dużą pewnością ruchową i posiadających duży stopień wymienności elementów,

 • urządzeń poprawnie funkcjonujących podczas eksploatacji i prostych w obsłudze remontowej,

 • zmechanizowania transportu pionowego i poziomego ciężkich urządzeń przy pomocy sprawnych i uniwersalnych urządzeń dźwigowych,

 • maksymalnie uzasadnionego zmniejszenia prac ręcznych podczas remontów,

 • zapewnienia dogodnego dostępu do urządzeń remontowych pozwalającego
  na przeprowadzenie prac w bezpiecznych warunkach,

 • zapewnienia odpowiednich luków montażowych i dróg transportowych.

Dokumentacja remontowa będzie kompletna, a w szczególności będzie zawierać:

 • zakresy remontów,

 • technologie remontowe,

 • procedury prowadzenia remontów,

 • wykazy części zamiennych i materiałów.

Wymaga się dostarczenia i możliwości wykorzystania do celów remontowych rysunków konstrukcyjnych części zapasowych /zamiennych, które w ramach przeglądów remontowych
i konserwacji należy wymienić.

Wymagane jest zainstalowanie wciągników elektrycznych do demontażu silników wentylatorów spalin.

Wymagane jest aby kabiny dźwiękochłonne dla wentylatorów spalin posiadały konstrukcję umożliwiającą demontaż osłon w sposób łatwy i bezpieczny. Nie dopuszcza się konstrukcji, których demontaż i montaż będzie wymagał cięcia mechanicznego i używania spawarek.

Kabiny dźwiękochłonne będą wyposażone w instalację oświetleniową i gniazd 220V rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwić prace konserwacyjne i diagnostyczne zespołu napędowego.


1.7.5 Warunki klimatyczne


W punkcie 1.7.5.1 podano charakterystyczne parametry lokalnych warunków klimatycznych.

Dla potrzeb budowlanych i grzewczych obowiązują w Polsce dane jak dla stref klimatycznych określonych w normach budowlanych.


1.7.5.1 Warunki klimatyczne dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów


Warunki klimatyczne.

Poniższe informacje pochodzą z dokumentu opracowanego w 2004 roku - „Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2005-2008


z perspektywą na lata 2009-2012”:

„Klimat jest pod wpływem astrefowego klimatu górskiego, średnia temperatura wynosi około


8 ° C, podczas gdy na północy kraju jest ona przeciętnie o 2 stopnie niższa.

Przeważające wiatry z kierunków zachodnich i północno-zachodnich powodują, że obszar województwa ma małą amplitudę temperatur, z łagodnymi zimami, i dość dużymi opadami


z maksimum w okresie letnim.

Średnie roczne sumy opadów kształtują się pomiędzy 500, a 600 mm i należą do wyższych


w niżowej części kraju. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi do 60 dni. Taki stan rzeczy jest bardzo korzystny dla roślinności, której okres wegetacyjny trwa do 220 dni i jest najdłuższy
w kraju. W odróżnieniu od nizinnej części województwa góry charakteryzują się jednym
z najostrzejszych klimatów w Polsce (za wyjątkiem kotlin śródgórskich). W górnych partiach Sudetów nigdy nie występuje lato, a okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 80 do 120 dni w roku.

Dominujące kierunki wiatru są zgodne z resztą województwa, tzn. zachodnie. Ciekawym zjawiskiem są występujące w Sudetach i na ich przedpolu wiatry fenowe. Niosą one suche


i ciepłe masy powietrza, osiągając w górach duże prędkości i swym zasięgiem oddziałując na znaczącą część Niziny Śląskiej. W okresie występowania fenu można zaobserwować wyraźny wzrost temperatury przy jednoczesnym silnym suchym wietrze z południa. Feny często są bezpośrednią przyczyną gwałtownego topnienia śniegu.”

Według regionalizacji klimatycznej R. Gumińskiego gmina Bogatynia położona jest w obrębie Dzielnicy Podsudeckiej. Jest najcieplejszym regionem klimatycznym Sudetów. Dominującymi wiatrami są tu wiatry z kierunku zachodniego, z przewagą wiatrów południowo-zachodnich.

Obszar gminy znajduje się w strefie znacznych rocznych opadów atmosferycznych. Roczna suma opadów wynosi 700 – 750 mm, przy czym najbardziej deszczowymi miesiącami są miesiące letnie.

W okresie od maja do sierpnia spada około 45 % rocznego opadu. Najmniejsze opady przypadają na listopad i luty. Liczba dni z pokrywą śnieżną jest zróżnicowana w zależności od wysokości i ukształtowania terenu. Wynosi ona 60-70 dni, przy czym nie utrzymuje się ciągle, lecz zanika w okresach odwilży, tworząc się w okresach spadków i wzrostu opadów. Dni z przymrozkami to od 100 do 120”.

Podstawowe dane dotyczące wiatru, będą przyjęte zgodnie z Aneksem Krajowym do normy do projektowania konstrukcji budowlanych dotyczących obciążenia wiatrem

PN-EN 1991-1-4:2008 NA:2010, to:

a/ Elektrownia Turów znajduje się w 3 strefie obciążenia Wiatrem (patrz Mapa NA.1)

b/ Podstawowa prędkość wiatru wynosi v=22 m/s (tabela NA.1)

c/ Podstawowe ciśnienie prędkości wiatru wynosi q=0.30 kN/m2 (tabela NA.1)

d/ Kategoria terenu dla obiektów - zgodnie z definicją w normie dotyczącej projektowania konstrukcji budowlanych będących pod oddziaływaniem wiatru.

Podstawowe dane dotyczące obciążenia śniegiem PN-EN 1991-1-3:2005, to:

a/ Elektrownia Turów znajduje się w 1 strefie obciążenia śniegiem (patrz Mapa NB.1)

b/ Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem wynosi sk=0.70 kN/m2 (tabela NB.1)

1.7.5.2 Lokalne warunki gruntowe (geologiczne i hydrologiczne, sejsmiczne i górnicze)


Budowa geologiczna

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów na potrzeby budowy nowego bloku energetycznego 460 MW Elektrowni Turów – załącznik nr 2.Warunki wodne

Na badanym terenie brak jest jednego ciągłego poziomu wodonośnego, natomiast stwierdzono złożone warunki wodne. Wynikają one z występowania sączeń w warstwach glin zwietrzelinowych w miejscach o podwyższonej zawartości frakcji żwirowej i  kamienistej. Są to strefy uprzywilejowanych dróg przepływu wód w obrębie słabo przepuszczalnego kompleksu gliniastego. Sączenia te występują na różnych głębokościach i mają różne wydajności. Ich intensywność jest bezpośrednio związana z wielkością zasilania przez wody opadowe. Z tego względu część z nich można zakwalifikować jako wody zawieszone.

W strefie przypowierzchniowej (warstwa gruntów nasypowych) lokalnie zaobserwowano występowanie płytko położonego (0,2 do 2,0 m p.p.t) swobodnego zwierciadła wód gruntowych, związanego z zaleganiem wód opadowych na słabo-przepuszczalnych, spoistych utworach aluwialnych spoistych i zwietrzelinowych.

W utworach krystalicznych drugi poziom wodonośny wieku paleozoiczno-proterozoicznego, o charakterze szczelinowym występuje w lokalnych strefach uszczelinowionych na głębokości do 50 m.

Z badań laboratoryjnych wynika, że próbki wody wykazują słabą (XA1) oraz średnią (XA2) agresywność chemiczną w stosunku do betonu i żelbetu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, na terenie przeznaczonym pod nową inwestycję występują złożone warunki gruntowo-wodne.Warunki górnicze i sejsmiczne

Teren Elektrowni Turów położony jest poza granicami wpływu eksploatacji górniczej oraz nie jest objęty oddziaływaniami sejsmicznymi.
Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna