Pge górnictwo I Energetyka


Części zapasowe, zamienne, części szybkozużywające się, narzędzia specjalne i materiały do prób i pierwszego napełnienia IOSPobieranie 1.73 Mb.
Strona12/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30

1.8 Części zapasowe, zamienne, części szybkozużywające się, narzędzia specjalne i materiały do prób i pierwszego napełnienia IOS


Wykonawca dostarczy części zapasowe, szybkozużywające się, kompletny zestaw specjalnych narzędzi dla prawidłowej eksploatacji i obsługi IOS.

Części zapasowe, zamienne i szybkozużywające się

Wykonawca określi podstawowe dane o niezbędnych częściach zapasowych, zamiennych


i szybkozużywających się.

Specjalistyczne urządzenia i narzędzia do obsługi i konserwacji

W dostawach będą ujęte wszystkie specjalne urządzenia i narzędzia dla prowadzenia ruchu, oraz wszelkich napraw i remontów. Wykonawca przedstawi listę specjalistycznych urządzeń


i narzędzi specjalnych wraz z informacją o przeznaczeniu wyposażenia.

Materiały montażowe

W zakresie dostaw będą uwzględnione materiały montażowe, tj. materiały do montażu wszystkich instalacji, które staną się elementami instalacji po skończonym montażu. Dotyczy to np. materiałów spawalniczych, itp.Materiały pomocnicze do montażu i prób

W dokumentacji będą ujęte podstawowe informacje o niezbędnych materiałach do wykonania montażu i przeprowadzenia prób.Materiały do pierwszego wypełnienia

Wykonawca zapewni wszelkie ilości substancji do pierwszego wypełnieni urządzeń, jak również określi zapotrzebowanie dla ich uzupełnień w okresie ruchu gwarancyjnego. Dotyczy to takich substancji jak chemikalia, smary i oleje, wzorcowe płyny i gazy do AKPiA, itp.

Wykonawca poda spis wszelkich substancji z wyspecyfikowaniem ich ilości, jakości oraz przewidywanych norm zużycia.

Urządzenia tymczasowe

W zakresie części zapasowych, narzędzi i materiałów dla urządzeń dźwigowych i osprzętu remontowego IOS Wykonawca zagwarantuje niezbędne rezerwy i zapasy na okres gwarancyjny.


1.9 Realizacja Obiektów, granice Dostaw

1.9.1 Realizacja Obiektów


Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaprezentuje w tym rozdziale, w sposób maksymalnie szczegółowy przyjęte przez siebie dane, własne założenia do projektowania oferowanych
Obiektów, w celu pokazania, w jakim stopniu zostały uwzględnione rezerwy procesowe, wykraczając poza zakres założeń Zamawiającego, np.:

  • ilość spalin możliwa do oczyszczenia,

  • możliwość ciągłej pracy z podanym max ładunkiem SO2,

  • możliwość używania sorbentu (kamienia wapiennego) z różnych źródeł krajowych i wpływ np. na wielkość zużycia energii, jakość gipsu,

  • wielkość przewymiarowania poszczególnych węzłów i urządzeń technologicznych,

1.9.2 Zakres zamówienia Zamawiającego


Zakres Przedmiotu Zamówienia określono w Klauzuli nr 1.3 niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia szczegółowych propozycji rozwiązań.
 • Kompletna dokumentacja projektowa - zgodnie z zapisami Klauzuli nr 6,

 • Urządzenia IOS:

- maszyny i urządzenia technologiczne (wg wykazu w Klauzuli 1.6.3,);

- wzmocnienia istniejących konstrukcji wsporczych wykorzystywanych pod potrzeby IOS;

- nowoprojektowane kanały splin, wraz z włączeniem do istniejącego systemu oraz dodatkowe podpory i wzmocnienia podpór i kanałów spalin, jeżeli to będzie wymagane;

- klapy na kanałach spalin;

- kompensatory;

- rurociągi, armatura, akcesoria;

- izolacja termiczna i dźwiękochłonna;

- wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczenia chemoodporne i antykorozyjne;

- aparatura AKPiA, wraz z okablowaniem;

- system sterowania komputerowego, rozbudowa tablicy synoptycznej;

- wyposażenie elektryczne wraz z okablowaniem;

- wyposażenie dla celów prowadzenia eksploatacji inspekcji i remontów;

- narzędzia specjalne;

- materiały montażowe;

- urządzenia dźwigowe;

- części zapasowe i szybkozużywające się, materiały smarne i konserwacyjne. • Budynki i konstrukcje

- fundamenty i studzienki wraz z zabezpieczeniem chemoodpornym i antykorozyjnym;

- wykopy pod kable układane w ziemi;

- kanały i trasy kablowe wraz z niezbędnymi przeróbkami istniejących kanałów i tras,

- budynki z wymaganymi instalacjami;

- wzmocnienia słupów nośnych i konstrukcji istniejących estakad;

- usunięcie zbędnych istniejących obiektów

- konstrukcje pomocnicze (pod urządzenia, podesty, drabiny, klatki schodowe, etc.);

- winda towarowo-osobowa;

- elementy kotwiące urządzeń (śruby kotwowe, ramy, ruszty);

- posadzki w budynkach wraz z zabezpieczeniem chemoodpornym.

- przekładki, przeróbki, lub usunięcie uzbrojenia podziemnego;


 • Zagospodarowanie terenu (place, chodniki, drogi, zieleń)

 • Usługi dla Obiektów:

- demontaż/montaż;

- Rozruch

- szkolenie personelu;

- obsługa gwarancyjna;

- pozostałe usługi zgodnie z Klauzulą 3.8 – Warunki Finansowe i Handlowe.

1.9.3 Granice Dostaw dla IOS


Granice Dostaw dla każdego układu Oferenci opiszą i przedstawią na schematach jako początek i koniec granicy Dostaw.

Do obowiązków Wykonawcy należy przeanalizowanie stanu zastanego w kontekście potrzeb IOS.


1.9.3.1 Granice Dostaw dla IOS


Spaliny:

Początek: włączenie do istniejących kanałów spalin na ssaniu wentylatorów spalin kotłów wraz z niezbędnymi przeróbkami konstrukcji wsporczych i kanałów.

Koniec: wylot z wymienionych przewodów kominowych komina 6 – przewodowego

Sorbent

Mączka kamienia wapiennego z przemiałowni

Początek: rurociąg przesyłowy mączki kamienia wapiennego z przemiałowni z wszystkimi jego niezbędnymi przeróbkami i adaptacjami.

Koniec: w granicach dostaw Wykonawcy

Uwaga:

W zakres dostawy powinny wchodzić wszystkie niezbędne przeróbki układu istniejącego w połączeniu z nowo projektowanym tak, aby możliwym było odbieranie sorbentu .Mączka kamienia wapiennego z silosów 1 i 2

Początek: rurociąg przesyłowy mączki kamienia wapiennego z silosów 1 i 2

Koniec: w granicach dostaw Wykonawcy

Mączka kamienia wapiennego z cystern samochodowych

Początek: króciec wlotowy wraz z elastycznymi przyłączami (certyfikowanymi)

Koniec: w granicach dostaw Wykonawcy

Woda technologiczna i surowa:

Początek: Doprowadzenie wody do obiektów z istniejących sieci:

Odsoliny (woda technologiczna) – odczepy z kolektorów tłocznych wody chłodzącej, blok 8

Woda surowa – woda z rzeki Witki (rezerwowe źródło wody)

Koniec: W zakresie dostaw Wykonawcy, kompletny system wraz ze zbiornikami, pompami itd.

Uwaga:

Dopuszcza się stosowanie wody z ujęcia rzeki Witki wyłącznie w uzasadnionych przypadkach technologicznych (np. do płukania gipsu lub w przypadku braku wody w kolektorze odsolin).Oczyszczalnia ścieków

Początek: w zakresie dostaw Wykonawcy

Koniec: w zakresie Wykonawcy.

Ścieki procesowe

Początek: w zakresie dostaw Wykonawcy.

Koniec: układ zraszania popiołu

Układ awaryjnego opróżniania absorbera

Początek: w zakresie dostaw Wykonawcy

Koniec : w zakresie dostaw Wykonawcy

Gips – układ odwodnienia, wyprowadzenia i transportu

Początek: w zakresie dostaw Wykonawcy. Kompletny system wstępnego i końcowego odwadniania oparty o wirówki

Koniec: W zakresie dostaw Wykonawcy.

Sprężone powietrze (remontowe)

Początek: doprowadzenie powietrza z istniejących sieci do dostarczanych przez Wykonawcę obiektów;

Koniec: w zakresie dostaw Wykonawcy, kompletny system.

Woda pitna

Początek: doprowadzenie z istniejących sieci do dostarczanych przez Wykonawcę obiektów. Instalację wody pitnej należy przyłączyć do rurociągu DN32 zlokalizowanego wg planu sytuacyjnego w rejonie urządzeń absorbera dla spalin z kotła nr 5 i 6 od strony zachodniej.

Koniec: w zakresie dostaw Wykonawcy, kompletny system wraz z wyposażeniem bhp
i socjalnym.

Kanalizacja deszczowa

Początek: w zakresie dostaw Wykonawcy.

Koniec: w zakresie dostaw Wykonawcy wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej Zamawiającego.

Kanalizacja sanitarna

Początek: w zakresie dostaw Wykonawcy.

Koniec: w zakresie dostaw Wykonawcy wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej Zamawiającego.

Wyposażenie elektryczne

Początek:

- zasialanie podstawowe - zaciski prądowe szyn zbiorczych w polach odpływowych rozdzielni 6kV BCB dla zasilania podstawowego,

- zasilanie rezerwowe - zakończenia szynoprzewodów 6kV 16BCR i 16BCS,.

- zasilanie wentylatorów spalin - zaciski prądowe szyn zbiorczych w polach zasilających silniki wentylatorów spalin.

Koniec: w zakresie dostaw Wykonawcy wraz z dostosowaniem układu istniejącego.AKPiA

Początek: w zakresie dostaw Wykonawcy

Koniec: w zakresie dostaw

Sieć teletechniczna

Początek Przełącznica teletechniczna PS202, przełącznica radiowęzłowa PR202 znajdujące się w budynku nastawni blokowej 5, 6 na poziomie 5,5 m

Koniec – w zakresie dostaw

System telewizji przemysłowej IOS

Początek – w zakresie dostaw Wykonawcy

Koniec – w zakresie dostaw Wykonawcy

Część budowlana

Początek: w zakresie dostaw Wykonawcy wszystkie przewidziane dostawą i wymagane dla poprawnej pracy obiekty i budynki IOS wraz z fundamentami i przeróbkami obiektów istniejących, (jeśli jest to niezbędne dla wykonania Robót Budowlanych Wykonawcy oraz w związku z technologią prowadzenia robót).

Koniec: w zakresie dostaw Wykonawcy.

Drogi, place i zagospodarowanie terenu

Początek: w zakresie dostaw Wykonawcy.

Koniec: drogi, place i przejścia istniejące oraz granice terenów zajętych przez Wykonawcę w czasie budowy, nawiązanie do istniejącej infrastruktury, naprawa i odtworzenie wszystkich zajętych w czasie budowy, montażu i Rozruchu IOS terenów.

Instalacje ppoż.:

Początek: w zakresie dostaw Wykonawcy. Instalację ppoż. należy przyłączyć do rurociągu DN 200 w tym samym rejonie co wody pitnej.

Koniec: włączenie się do istniejącego systemu ppoż. Zamawiającego.
Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna