Pge górnictwo I Energetyka


GWARANCJE 2.1 Gwarancje techniczne ObiektówPobieranie 1.73 Mb.
Strona13/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30

2. GWARANCJE2.1 Gwarancje techniczne Obiektów


Gwarancje, jakich Wykonawca udzieli Zamawiającemu będą stanowić integralną część przyszłego Kontraktu.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zagwarantuje i potwierdzi, że urządzenia Obiektów będą sprawne i kompletne, będą gwarantować nieprzerwaną eksploatację i będą odpowiadać warunkom wymienionym w Kontrakcie;

Wykonawca zagwarantuje:


 • wysoką jakość obróbki i wykonawstwa technicznego,

 • użycie do produkcji materiałów o odpowiedniej jakości,

 • wysoką jakość projektu wykonawczego,

 • że dokumentacja techniczno - ruchowa będzie kompletna i będzie się zgadzała we wszystkich szczegółach z wybudowanymi Obiektami, umożliwi Zamawiającemu długotrwałą nieprzerwaną eksploatację (żywotność 25 lat); konserwację, remonty, oraz bieżące naprawy urządzeń Obiektów,

 • że Obiekty zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem różnych stanów eksploatacji, w tym: odstawienia, uruchomienia i postoju w warunkach zimowych występujących na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów.

 • że IOS nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na pracę kotła i systemów kotłowych, istniejących przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę.

Wykonawca udzieli następujących gwarancji dotyczących Obiektów:

2.1.1 Gwarancja na urządzenia i materiały


Wykonawca zagwarantuje terminową Realizację Obiektów oraz ich terminowe przekazanie do eksploatacji.

Zaproponowane rozwiązania technologiczne Obiektów będą spełniać wszystkie krajowe przepisy bezpieczeństwa oraz normy w zakresie eksploatacji.

Wykonawca potwierdzi i zapewni, że:


 • Okres Gwarancji dla IOS rozpocznie się w dniu wystawienia Protokołu Przekazania - Przejęcia do Eksploatacji, oddzielnie dla każdego z Obiektów, a zakończy się w dniu wystawienia Świadectwa Wypełnienia Gwarancji dla każdego z Obiektów. Jeżeli modernizacja wentylatorów spalin zakończy się przed podpisaniem Protokołu Przekazania - Przejęcia do eksploatacji kompletnej, blokowej IOS, po pomyślnym rozruchu wentylatorów zostaną one przekazane do eksploatacji na podstawie osobnego Protokołu.

 • jeżeli dostarczona Dokumentacja będzie nieprawidłowa i spowoduje uszkodzenie Obiektu, Wykonawca naprawi Obiekt na swój koszt i poprawi przedmiotową dokumentację,

 • w Okresie Gwarancyjnym będzie utrzymywał, przynajmniej jednego inżyniera odpowiedzialnego za zobowiązania gwarancyjne, dla zapewnienia nadzoru, koordynacji, usuwania wad i usterek związanych z działaniem Instalacji, Wykonawca poda Zamawiającemu szczegółowe dane kontaktowych Inżyniera gwarancyjnego

 • Inżynier gwarancyjny w okresie gwarancji będzie rozpatrywał reklamacje, podejmował decyzje o ich przyjęciu bądź odrzuceniu i przekazywał informacje o podjętych decyzji w ciągu czasie nie dłuższym niż:

 1. 8 h w przypadku wady limitującej

 2. 16 h w przypadku wady istotnej

 3. 2 dni kalendarzowe w przypadku pozostałych wad

przy czym wymienione terminy dotyczą czasu od dostarczenia zgłoszenia wady Inżynierowi Gwarancyjnemu pocztą elektroniczną (e-mail) lub w inny uzgodniony między Stronami sposób, niezwłocznie potwierdzonego kopią pisemnego zgłoszenia przesłaną faxem, a w dalszej kolejności oryginałem tegoż zgłoszenia przesłanym pocztą,

Przyjmuje się następujący podział wad: 1. wada limitująca – wada powodująca niedotrzymanie warunków, od których spełnienia zależy uznanie, że instalacja jest dyspozycyjności instalacji

 2. wada istotna – wada utrudniająca eksploatację instalacji

 3. pozostała wada – każda inna wada, nie będąca wadą limitującą lub wadą istotną

 • przystąpi niezwłocznie do usuwania wad ujawnionych w Okresie Gwarancyjnym na zasadach określonych w Warunkach Ogólnych pod warunkiem, że Zamawiający eksploatował Obiekty i inne elementy IOS zgodnie z zaleceniami, zawartymi w otrzymanych od Wykonawcy instrukcjach eksploatacji i konserwacji.

Wykonawca przystąpi do usunięcia na swój koszt:

 1. wady limitującej pracę Instalacji – w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, licząc od jej zgłoszenia (e-mailem) Inżynierowi gwarancyjnemu,

 2. wady istotnej – w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, licząc od jej zgłoszenia (e-mailem) Inżynierowi gwarancyjnemu,

 3. pozostałych wad – w czasie nie dłuższym niż 72 h, licząc od ich zgłoszenia (e-mailem) Inżynierowi gwarancyjnemu,

chyba, że uzgodni inny termin z Zamawiającym czasie nie dłuższym niż.

 • zgadza się by wady mogły być usuwane przez Zamawiającego, gdy przedstawiciel Wykonawcy będzie nieobecny, lub nieosiągalny, jednakże przy pomocy części zapasowych dostarczonych przez Wykonawcę, lub części zamiennych,

 • bezpłatnie dostarczy części użyte do usuwania wad, pod warunkiem, że reklamacja jest uznana.

W przypadku gdy w Okresie Gwarancyjnym dojdzie do czterokrotnej awarii, pociągającej za sobą naprawę i/lub wymianę tego samego urządzenia będzie to traktowane jako Rażące Zaniedbanie. Jeżeli w opisanej sytuacji Wykonawca, celem spełnienia wymogów kontraktowych, na własny koszt:

 • nie zmodyfikuje wadliwego urządzenia i/lub,

 • nie zdemontuje wadliwego urządzenia, po czym nie dostarczy i nie zainstaluje nowego,

to Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania i obniżenia Ceny Kontraktowej na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli Okres Gwarancyjny na Obiekt upłynie wcześniej niż Okres Gwarancyjny na urządzenie zmodyfikowane lub ponownie dostarczone podczas usuwania wady, urządzenie to będzie posiadało własną 36 miesięczną gwarancję.

W przypadku wystąpienia kolejnej wady urządzenia posiadającego własną 36 miesięczną gwarancję, to od chwili usunięcia tej wady będzie liczony nowy Okres Gwarancji na te urządzenia. Okres ten kończy się najpóźniej po 72 miesiącach od przekazania Obiektu do eksploatacji.

Wszelka Dokumentacja i dowody na zaistnienie wad, Zamawiający przedstawi Wykonawcy tak szybko jak to będzie możliwe.

W przypadku, gdy Zamawiający usunie wadę używając własnych materiałów lub części zapasowych, Wykonawca na swój koszt dostarczy Zamawiającemu przedmiotowe materiały lub części zapasowe niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był w stanie usunąć wady, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę samodzielnie lub poprzez zlecenie jej naprawienia osobie trzeciej (według swego uznania) i obciążyć Wykonawcę kosztami usunięcia wady.

W Okresie Gwarancyjnym Zamawiający prowadzić będzie dla każdego Obiektu Książkę Gwarancyjną z numerowanymi stronami.

W Książce Gwarancyjnej odnotowywane będą wszelkie zdarzenia związane z roszczeniami gwarancyjnymi.

Zamawiający będzie przekazywać jedną kopię zapisów każdej Książki Gwarancyjnej przedstawicielowi Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca nie będzie zgadzał się z uwagami wpisanymi przez Zamawiającego do Książki Gwarancyjnej, przedstawi swoją opinię na piśmie w ciągu 3 dni od otrzymania kopii zapisów.

Reklamacje zgłaszane podczas Okresu Gwarancyjnego, będą analizowane podczas wspólnych spotkań i stwierdzony będzie postęp ich załatwienia.

Na zakończenie Okresu Gwarancyjnego osobno dla każdego Obiektu Zamawiający i Wykonawca sprawdzą, czy wszystkie reklamacje odnotowane i zaakceptowane w odpowiedniej Książce Gwarancyjnej zostały załatwione.

Książki Gwarancyjne będą prowadzone w języku polskim.

Po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego i załatwieniu przez Wykonawcę wszystkich reklamacji odnotowanych i zaakceptowanych w odpowiedniej Książce Gwarancyjnej, będzie wystawione Świadectwo Wypełnienia Gwarancji, osobno dla każdego Obiektu.


2.1.2 Gwarantowane Parametry Techniczne


Dochowanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych sprawdzane będzie Pomiarami Gwarancyjnymi.

Wykonawca zagwarantuje dochowanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych bez stosowania środków chemicznych poprawiających skuteczność odsiarczania np. kwas adypinowy, kwas mrówkowy itd.

Wykonawca zagwarantuje dotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych w Okresie Gwarancyjnym, trwającym 36 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu przekazania – przyjęcia Obiektu do eksploatacji.

2.1.2.1 Gwarancje bezwzględne (rażące zaniedbanie)


Wykonawca gwarantuje, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, że poniższe parametry będą bezwzględnie dotrzymane:

 • średniodobowa emisja SO2 w zakresie strumienia spalin mokrych od 600 000 m3u/h do przepływu nominalnego spalin mokrych 1 100 000 m3u/h, dla stężenia średniogodzinowego SO2 w spalinach przed IOS równego 2 000 mg/m3usr, nie będzie większa niż 70 mg/m3usr,

 • maksymalna przepustowość każdej blokowej IOS dla spalin wilgotnych w warunkach umownych, nie będzie mniejsza niż 1 200 000 m3u/h, dla podciśnienia na ssaniu wentylatorów do – 3 700 Pa.

 • zakres pracy instalacji od minimalnego przepływu spalin mokrych 600 000 m3u/h do maksymalnej przepustowości 1 200 000 m³u/h spalin wilgotnych;

 • średniogodzinowa emisja pyłu w spalinach oczyszczonych (na wylocie z IOS) w zakresie strumienia spalin mokrych od 600 000 m3u/h do maksymalnej przepustowości 1 200 000 m3u/h spalin mokrych dla zawartości pyłu na wlocie do IOS nie większej niż 50 mg/m3usr nie będzie większa niż 20 mg/m3usr,

 • osiągalna szybkość zmian strumienia spalin – w zakresie strumienia spalin mokrych od 600 000 m3u/h do maksymalnej przepustowości 1 200 000 mu3/h spalin mokrych - nie będzie mniejsza niż 4% na minutę w całym ww. przedziale;

 • poziom dźwięku od urządzeń nie będzie większy niż 85 dBA

Sumaryczny poziom dźwięku A emitowany przez maszyny i urządzenia wchodzące w zakres dostaw Instalacji Odsiarczania Spalin mierzony w odległości 1 m od poszczególnych urządzeń i elementów IOS nie może przekraczać wartości 85 dB. Pomiar poziomu dźwięku powinien być wykonany w miejscu zainstalowania maszyny z uwzględnieniem rzeczywistego wpływu otoczenia badawczego (w obliczeniach nie uwzględnia się poprawki środowiskowej K2, poziom hałasu tła akustycznego jest rozumiany jako hałas pochodzący od urządzeń nie wchodzących w zakres dostaw). Pomiary wykonuje się w oparciu o normę PN EN ISO 3746.

Powyższa gwarancja nie dotyczy wnętrza obudów dźwiękochłonnych oraz wnętrza budynków i pomieszczeń nieprzeznaczonych do wykorzystywania w charakterze stałych miejsc pracy personelu Zamawiającego, które będą traktowane jako obudowy dźwiękochłonne. Obudowami dźwiękochłonnymi w powyższym rozumieniu, nie mogą być podstawowe budynki technologiczne IOS z wyjątkiem ewentualnego budynku wentylatorów spalin IOS.

 • w czasie normalnej pracy Instalacji Odsiarczania Spalin, przy każdym możliwym obciążeniu, poziom dźwięku emitowanego do środowiska zewnętrznego z tej Instalacji nie przekroczy wartości 38 dBA w porze nocy oraz 41 dBA w porze dnia. Gwarancja ta dotyczy środowiska zewnętrznego rozumianego, jako wszystkie tereny chronione akustycznie, wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w otoczeniu terenu należącego do Elektrowni Turów.

  Przez hałas emitowany z IOS rozumie się hałas pochodzący od wszystkich elementów IOS, w tym również od wentylatorów spalin, zmodernizowanych kanałów spalin i od wylotów spalin z przewodów kominowych.

 • Wyprowadzenie spalin z komina

Wykonawca gwarantuje dla normalnych warunków pracy IOS taki sposób wyprowadzenia spalin z komina i funkcjonowania Instalacji, który nie spowoduje powstania tonalnych uciążliwości akustycznych w środowisku. Poprzez brak tego typu uciążliwości akustycznej rozumiany będzie brak składowych tonalnych w widmach hałasu pasm 1/3 oktawowych - definiowanych zgodnie z normą PN ISO 1996-2,

 • maksymalne stężenie pyłu w powietrzu odprowadzanym ze zbiorników retencyjnych do atmosfery, będzie niższe niż 10 mg / mu3.

 • ciśnienie spalin na ssaniu wentylatorów nie większe niż – 3 700 Pa (podciśnienie) dla maksymalnej przepustowości,

 • zawartość wolnej wody w spalinach oczyszczonych, dla jednego cyklu płukania, w przekroju za odkraplaczem, nie będzie większa niż 50 mg/mu3, dla średnicy kropel  15m

 • zawartość ciała stałego w klarowanym strumieniu zawracanym z instalacji oczyszczania ścieków do IOS nie przekroczy 1000 mg/dm3 a maksymalna wielkość cząstek ciała stałego w odprowadzanych ściekach nie będzie większa od 200 µm.

 • nie zostanie przekroczona określona przez Zamawiającego ilość ścieków odprowadzonych z IOS

 • nie zostanie przekroczone określone przez Zamawiającego zużycie wody technologicznej (wody surowej i odsolin)

 • poziom drgań zespołu wentylatora spalin będącego w dostawie IOS zgodnie z normą ISO 10816-3:1998. Zagwarantowany poziom drgań musi się mieścić w klasie przewidzianej dla nowych maszyn, czyli w strefie A.

 • Jakość gipsu będzie nie gorsza niż określona poniższymi parametrami:
Zawartość wolnej wilgoci

Nie będzie większa niż 12%

Zawartość CaSO4 x 2H2O

Nie będzie mniejsza niż 92 %

Zawartość CaSO3 x 1/2H2O

Nie będzie większa niż 0,5 %

Białość (przed rehydratacją)

Nie będzie mniejsza niż 48 %

Zawartość chlorków

Nie będzie większa niż 0,015 %

Łączna zawartość CaCO3 i MgCO3

Nie będzie większa niż 2,5 %

  W ocenie gwarancji bezwzględnych nie będą uwzględniane niepewności pomiarowe.

2.1.2.2 Gwarancje procesowe


 1. Emisja SO2 w spalinach odlotowych

  Średniodobowa emisja SO2 w zakresie strumienia spalin mokrych od 600 000 m3u/h do przepływu nominalnego spalin mokrych 1 100 000 m3u/h, dla stężenia średniogodzinowego SO2 w spalinach przed IOS równego 2 000 mg/m3usr, nie będzie większa niż 50 mg/m3usr,

  Średniogodzinowa emisja SO2 w zakresie strumienia spalin mokrych od 600 000 m3u/h do przepływu nominalnego spalin mokrych 1 100 000 m3u/h, dla stężenia średniogodzinowego SO2 w spalinach przed IOS równego 2 000 mg/m3usr, i stężeń chwilowych w zakresie 1 500 – 2 500 mg/m3usr nie będzie większa niż 100 mg/m3usr, 1. Emisja HCl w spalinach odlotowych

Wykonawca zagwarantuje w zakresie strumienia spalin mokrych od 600 000 m3u/h do przepływu nominalnego spalin mokrych 1 100 000 m3u/h przy stężeniu HCl w spalinach na wlocie do IOS ≤ 200 mg/m3usr osiągnięcie średniogodzinowego poziomu stężenia HCl w spalinach odlotowych (odsiarczonych) poniżej 5 mg/m3usr.

 1. Emisja HF w spalinach odlotowych

Wykonawca zagwarantuje w zakresie strumienia spalin mokrych od 600 000 m3u/h do przepływu nominalnego spalin mokrych 1 100 000 m3u/h przy stężeniu HF w spalinach na wlocie do IOS ≤ 30 mg/m3usr osiągnięcie średniogodzinowego poziomu stężenia HF w spalinach odlotowych (odsiarczonych) poniżej 2 mg/m3usr

 1. Dyspozycyjność instalacji

Wykonawca zagwarantuje, że dyspozycyjność każdej IOS, wyznaczona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Klauzuli 1.5.3, nie będzie mniejsza niż 98,6%.

 1. Ilość ścieków odprowadzonych z IOS

Wykonawca określi i zagwarantuje nieprzekraczanie maksymalnej wielkości strumienia ścieków (określonego jako średnia 24 godzinna, nie większa niż 20 m3/h)

 1. Gwarancja zużycia energii elektrycznej

Wykonawca określi i zagwarantuje nieprzekroczenie zużycia energii elektrycznej określonego jako średnie 24 godzinne (w MWh), przy pominięciu zużycia energii elektrycznej przez instalacje: oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zużycie energii elektrycznej należy określić dla strumienia spalin Vsp = 1 100 000 m³u/h, w dwóch wariantach: przy pracujących wszystkich poziomach zraszania oraz bez pracującego górnego poziomu zraszania.

Wykonawca określi i zagwarantuje nieprzekraczanie maksymalnego chwilowego poboru mocy przez wszystkie urządzenia elektryczne IOS równocześnie, przy pominięciu poboru mocy przez instalacje oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 1. Gwarancja na zawartość wolnej wody

Wykonawca zagwarantuje, że maksymalna zawartość wolnej wody w spalinach odsiarczonych dla jednego cyklu płukania w przekroju za odkraplaczem nie przekroczy wartości 30 mg/m³u, dla średnicy kropel  15m.

Gwarancja ta obowiązuje dla strumienia spalin na wlocie do absorbera IOS od 600 000 m3u/h do przepływu nominalnego 1 100 000 m3u/h (w obu wypadkach wartość odnosi się do spalin wilgotnych). Do oceny dotrzymania gwarancji nie będzie brana pod uwagę zawartość wolnej wody w spalinach przy włączonej instalacji płukania odkraplacza od góry. . 1. Zużycie wody technologicznej (wody surowej i odsolin)

Wykonawca określi i zagwarantuje nieprzekraczanie wielkości zużycia wody technologicznej (wody surowej i odsolin) przez IOS, jako średniej 24-godzinnej wyrażonej w m³/h, jednak nie więcej niż 220 m3/h, dla: strumienia spalin Vsp = 3 x 1 100 000 m³u/h, przy następujących założeniach: stężenie SO2 na wlocie spalin do IOS = 2 000 mg/m³usr, stężenie HCl na wlocie spalin do IOS = 200 mg/m3usr, stężenie HF na wlocie spalin do IOS = 30 mg/m3usr, Stężenie SO3 na wlocie spalin do IOS = 15 mg/m3usr, temperatury spalin na wlocie do IOS równej 130°C, maksymalnej temperatury wody pobieranej przez IOS wynoszącej 25°C i wilgotności spalin na wlocie do IOS równej 18%.

Do oceny dotrzymania gwarancji zużycia wody technologicznej i procesowej będą wykorzystywane krzywe korekcyjne. 1. Zużycie mączki wapiennej (mączki kamienia wapiennego)

Wykonawca określi i zagwarantuje nieprzekraczanie wielkości zużycia mączki wapiennej jako średniej 24 godzinnej wyrażonej w kg/h w odniesieniu do strumienia spalin Vsp = 1 100 000 m³u/h dla stężenia SO2 na wlocie spalin do IOS = 2000 mg/m³usr i przy następujących założeniach: stężenie HCl na wlocie do IOS = 200 mg/m3usr, stężenie HF na wlocie do IOS = 30 mg/m3usr, stężenie SO3 = 15 mg/m3usr

Zużycie sorbentu należy określić przy zawartości CaCO3 w mączce wapiennej wynoszącej 95%. Do oceny wypełnienia gwarancji w zakresie zużycia mączki wapiennej będą wykorzystywane krzywe korekcyjne. 1. Jakość gipsu

Wykonawca zagwarantuje dotrzymanie parametrów jakość gipsu jak w poniższej tabeli:
Parametry jakości gipsu

-
1

Zawartość wolnej wilgoci (po wysuszeniu)

% wagowy

≤ 8,0

2

Zawartość gipsu CaSO4x2H2O

(stopień czystości)% wagowy

 93,5

3

Zawartość węglanów jako CaCO3

% wagowy

≤ 2,0

4

Wartość pH

-

6 ÷ 8

5

Kolor (stopień bieli) przed wyprażeniem

%

 60

6

Granulacja cząsteczek

(pozostałość na sicie 32m)%

≥ 60

7

Zawartość chlorków (Cl)

ppm

≤ 100

8

Zawartość siarczynu wapnia (CaSO3X1/2 H2O)

% wagowy

≤ 0,5

Gwarancja ta obowiązuje dla strumienia spalin wilgotnych na wlocie do każdego absorbera IOS w zakresie od 600 000 m³u/h do 1 100 000 m³u/h.

W ocenie gwarancji procesowych będą uwzględniane niepewności pomiarowe.

2.1.3 Gwarancja na wykładziny chemoodporne


 1. Wykonawca zagwarantuje wolne od wad oraz zgodne z odpowiednimi normami i przepisami, wykonanie zabezpieczeń wewnętrznych powierzchni instalacji przed korozją. Wykładziny chemoodporne lub ich części, będą po oddaniu do użytku spełniały funkcje, dla których są przez producenta przeznaczone i dopuszczone do stosowania.

Wykonawca powinien zagwarantować :

 • wysoką jakość obróbki i wykonawstwa technicznego;

 • użycie do produkcji materiałów o odpowiedniej jakości.

Gwarancja na wykładziny chemoodporne powinna obejmować:

1. Okres Gwarancyjny na wszelkie wykładziny chemoodporne - 6 lat (72 miesiące).

2. Okres Gwarancyjny rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Przekazania-Przejęcia do Eksploatacji, a kończy się w dniu wystawienia Świadectwa Wypełnienia Gwarancji.

3. W instalacji zastosowane będą odpowiednie materiały gwarantujące właściwe zabezpieczenie powierzchni dobrane na podstawie właściwości mediów korozyjnych, rodzaju podłoża i wszystkich pozostałych istotnych warunków ich pracy na bazie najlepszej wiedzy Wykonawcy.

4. Wymagania i właściwości fizyko-chemiczne materiałów oraz metody nakładania powłok Wykonawca poda Zamawiającemu w specyfikacji technicznej „wytyczne aplikacji”.

5. W okresie gwarancyjnym nie mogą wystąpić m. in. następujące wady powłoki: • wystąpienie wypełnionych cieczą pęcherzy między powierzchnią stali i powłoką ochronną

 • rdzewienie powierzchni pod powłoką ochronną

 • wżery na części stalowej

 • wizualnie rozpoznawalne odklejenia/odspojenia powłoki

 • otwarte lub luźne szwy

 • odkryte podłoże

 • pęknięcia w przekroju poprzecznym powłoki w zdrowym materiale.

6. W przypadku wykrycia w Okresie Gwarancyjnym wad opisanych powyżej, Wykonawca na własny koszt bezzwłocznie naprawi wykładzinę, zgodnie z technologią naprawy powłoki.

7. Okres Gwarancyjny dla obszarów powłoki po przeprowadzonej naprawie wynosić będzie


6 lat (72 miesięcy), licząc od dnia zakończenia naprawy.

8. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia Wykonawcy wszelkich nieprawidłowości w pracy urządzeń, których przyczyną mogłoby być uszkodzenie warstwy ochronnej w Okresie Gwarancyjnym.

9. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy w Okresie Gwarancyjnym
o wszelkich wyłączeniach z pracy instalacji, aby Wykonawca miał możliwość wizualnej kontroli powłoki i wykonania ewentualnych napraw.

10. Wykonawca powinien zagwarantować na bazie swojego doświadczenia w przypadku pokryć materiałami gumowymi (rodzaj gumy uzależniony od wyboru podwykonawcy) następujące minimalne właściwości fizyczne:Bezpośrednio po aplikacji

Twardość gumy wg Shore’a 

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie przy przerwaniu

Przyleganie warstwy spodniej i podłoża stalowego

Minimalna grubość gumy dla gumowania 2 krotnego

Minimalna grubość gumy dla gumowania 1 krotnego65 5

> 5 MPa


> 300 %

> 4 N/mm,

 7,2 mm

 3,6 mm


Po 6 latach eksploatacji

Twardość gumy wg Shore’a 

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie przy przerwaniu

Przyleganie warstwy spodniej i podłoża stalowego

Minimalna grubość gumy dla gumowania 2 krotnego

Minimalna grubość gumy dla gumowania 1 krotnego 45

 2,5 MPa,

 150%,

 3 N/mm, 7,2 mm

 3,6 mm


Ciągłość wykładziny (poroskop) będzie sprawdzana napięciem 0,3kV/100 μm.

11. Dochowanie gwarantowanych parametrów sprawdzane będzie pomiarami gwarancyjnymi w zakresie i częstotliwości pomiarów uzgodnionych z Zamawiającym.

12. Wykonawca gwarantuje dotrzymanie tych parametrów w Okresie Gwarancyjnym.

13. Wartości gwarancyjne dla pośrednich przedziałów czasowych zostaną ustalone podczas szczegółowych rozmów z potencjalnymi podwykonawcami przy udziale Zamawiającego.

14. Program i zakres inspekcji zostanie ustalony podczas szczegółowych rozmów z potencjalnymi podwykonawcami przy udziale Zamawiającego.

15. Inspekcje oraz wykonanie badań próbek w okresie i na koniec Okresu Gwarancyjnego będzie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca przygotuje dodatkowe próbki dla Zamawiającego i niezależnej instytucji oceniającej. Pobór próbek odbędzie się w obecności przedstawicieli Zamawiającego.


2.1.4 Gwarancja na zabezpieczenia antykorozyjne


Wykonawca powinien udzielić gwarancji na wykonanie wolne od wad wszystkich systemów malarskich na okres 6 lat (72 miesiące), licząc od wystawienia Protokółu Przekazania-Przejęcia do Eksploatacji każdego z Obiektów.

W instalacji zastosowane będą odpowiednie systemy malarskie gwarantujące właściwe zabezpieczenie powierzchni na bazie najlepszej wiedzy Wykonawcy.

Wymagania i właściwości fizyko-chemiczne systemów malarskich, wymagania co do przygotowania powierzchni oraz metody nakładania powłok malarskich Wykonawca poda
w odpowiednich kartach technologicznych zastosowanych materiałów.

W Okresie Gwarancyjnym nie mogą wystąpić m. in. następujące wady powłoki wynikające z błędnego doboru systemu: • wystąpienie pęcherzy między powierzchnią stali i powłoką ochronną,

 • rdzewienie powierzchni,

 • łuszczenie się powłoki,

 • wizualnie rozpoznawalne przebicia koloru powłoki podkładowej przez powłokę nawierzchniową.

Po wykryciu wad w Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca na własny koszt bezzwłocznie naprawi powłokę malarską zgodnie z technologią naprawy powłoki.

Okres Gwarancyjny dla obszarów powłoki po przeprowadzonej naprawie będzie wynosił 6 lat, licząc od dnia zakończenia naprawy.


2.1.5 Gwarancja na Roboty Budowlane


Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone przez niego budynki i konstrukcje przy właściwej ich konserwacji będą spełniały swoją funkcję w okresie eksploatacji IOS.

Wykonawca gwarantuje wolne od wad oraz zgodne z odpowiednimi normami i przepisami wykonanie budynków i konstrukcji.

Okres Gwarancyjny na Roboty Budowlane wynosi:


 • 60 miesięcy na roboty budowlane,

 • 36 miesięcy na urządzenia i elementy wchodzące w zakres instalacji wewnętrznych (wentylatory, żaluzje, klimatyzatory, instalacja oświetleniowa, instalacja sanitarna, instalacja odprowadzania wody deszczowej) oraz drzwi i bramy o napędzie elektrycznym.

Wykonawca usunie wszystkie usterki gwarancyjne zgłoszone pisemnie przez Zamawiającego w trakcie Okresu Gwarancyjnego.

Niezbędny zakres naprawy bieżącej lub docelowej naprawy usterki oraz termin wykonania naprawy zostanie obustronnie uzgodniony.

W Okresie Gwarancyjnym nie mogą wystąpić m. in. następujące wady:


 • niedopuszczalne odchylenia lub ugięcia konstrukcji,

 • obniżenie funkcjonalności budynku (np. przecieki wody deszczowej, awarie instalacji wewnętrznych lub bram),

 • rozszczelnienia elementów pokrycia budynku lub przejść technologicznych,

 • odpadanie elementów pokrycia budynku,

 • powstawanie na elementach betonowych i żelbetowych pęknięć oraz rys wykraczających poza wielkości dopuszczone normami,

 • uszkodzenia spowodowane wodą, działaniem mrozu lub wiatru jeśli ich przyczyną była wada konstrukcyjna lub wykonawcza, a nie zaniedbanie personelu obsługującego Obiekt.

 • odpryski, odspojenia lub inna utrata własności posadzek.

 • pęknięcia posadzek lub kanalików wynikające z błędów wykonawczych lub projektowych (np. brak dylatacji).

Po wykryciu wad w Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca na własny koszt bezzwłocznie naprawi wadliwy element przywracając budowli jej funkcje.

Gwarancja nie obejmuje: • wad powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania w szczególności wad powstałych wskutek uszkodzeń mechanicznych,

 • wad powstałych wskutek braku konserwacji oraz czyszczenia (zmywania posadzek, utrzymywania drożności kanalików, usuwania osadów, usuwania rozlanych olejów i innych środków eksploatacyjnych),

 • odtwarzania oznakowania dróg transportowych i pól odkładczych wytartego wskutek użytkowania,

 • normalnego zużycia wynikającego z upływu czasu i zabrudzenia.

Dokonanie przez Zamawiającego zmian w zakresie przeznaczenie obiektów lub wykonanie przez Zamawiającego nieuzgodnionych przeróbek obiektów powoduje utratę praw Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji.

Malowanie konstrukcji stalowych wchodzących w skład budowli jest objęte osobną gwarancją wg punktu 2.1.4. niniejszego Załącznika.

Wykładziny studzienek i kanalików ściekowych są objęte osobną gwarancją wg punktu 2.1.3. niniejszego Załącznika.

2.1.6 Krzywe korekcyjne


Sprawdzenie warunków dotyczących dotrzymania gwarancji, przy innych niż określone w punktach 2.1.2.1 i 2.1.2.2 parametrach spalin, ale mieszczących się w zakresie parametrów projektowych, nastąpi w oparciu o krzywe korekcyjne określone przez Wykonawcę, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nie później niż na 30 dni przed planowanym rozruchem instalacji. Krzywe korekcyjne dotyczą następujących zależności:

  1. stężenie SO2 w spalinach na wylocie z IOS, wyrażone w mg/m³usr, w zależności od stężenia SO2 w spalinach doprowadzonych do IOS, wyrażonego również w mg/m³usr, w zakresie strumienia spalin mokrych od 600 000 m3u/h do 1 200 000 m3u/h. Krzywe korekcyjne należy wyznaczyć dla pracujących wszystkich poziomów zraszania a także bez pracującego górnego poziomu zraszania.

  2. stężenie SO2 w spalinach na wylocie z IOS, wyrażone w mg/m³usr, w zależności od ładunku SO2 doprowadzonego w spalinach do IOS wyrażonego w kg/h. Krzywe korekcyjne należy wyznaczyć dla pracujących wszystkich poziomów zraszania, a także bez pracującego górnego poziomu zraszania.

  3. stechiometrycznego zużycia mączki wapiennej, wyrażonego stosunkiem molowym w funkcji zawartości CaCO3 w mączce wapiennej (w zakresie zawartości od 92% do 100%).

  4. ilości wody zużywanej przez IOS, w funkcji temperatury spalin na wlocie do IOS, w zakresie temperatury spalin (110÷150)C oraz w zakresie temperatury wody technologicznej kierowanej do IOS (10÷50)C. Krzywe korekcyjne należy wyznaczyć co 10°C dla zmiany temperatury spalin i zmiany temperatury wody, dla strumienia spalin wilgotnych 1 200 000 m3u/h, przy założeniu następujących stężeń dla składników spalin suchych przy O2 = 6%: SO2 = 2 000 mg/m3usr, HCl = 200 mg/m3usr, HF = 30 mg/m3usr, SO3 = 15 mg/m3usr.

  5. zużycia energii elektrycznej przy pracy wentylatorów w zakresie strumieni spalin wilgotnych od 600 000 m3u/h do 1 200 000 m3u/h oraz przy pracy wentylatorów w zakresie podciśnienia na ssaniu od 1 500 Pa do – 3 700 Pa.

Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna