Pge górnictwo I Energetyka


PLAN REALIZACYJNY 3.1 Wymogi Planu Generalnego ObiektówPobieranie 1.73 Mb.
Strona14/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

3. PLAN REALIZACYJNY
3.1 Wymogi Planu Generalnego Obiektów


Wykonawca przedstawi Plan Generalny Obiektów zgodnie z ww. rysunkiem.

3.2 Projekt zagospodarowania Terenów Budowy


Wykonawca przedstawi na rysunkach, propozycję zagospodarowania Terenów Budowy.

Wykonawca musi potwierdzić, że będzie prowadził Realizację IOS tak, aby zminimalizować utrudnienia w działalności Zamawiającego.

Zamawiający wydzieli ze swojego terenu Tereny Budowy z przeznaczeniem na zabudowę obiektów IOS oraz na place składowe i montażowe.

Wykonawca potwierdzi, że każdy z tych rejonów będzie w odpowiednim zakresie ogrodzony, oświetlony, nadzorowany i zabezpieczony.

Aby umożliwić dojazd oraz odpowiednie pole manewru dla samojezdnych urządzeń dźwigowych wymaganych przy montażu, należy przewidzieć odpowiednią kolejność realizacji prac inwestycyjnych.

Na każdym z ww. placów należy wydzielić miejsca na dojazd oraz pola manewru dla dźwigów, a także miejsce na transport i składowanie materiałów i urządzeń, niezbędne z uwagi na cykle Realizacji Obiektów.


3.2.1 Dźwigi montażowe


Usytuowanie i rodzaje dźwigów (żurawi) montażowych należy przedstawić na rysunku nr ....... (podaje Wykonawca).

3.2.2 Place składowe i montażowe


Na placach tych będą składowane materiały budowlane oraz konstrukcje stalowe i będzie przeprowadzany wstępny montaż.

Place składowe i montażowe powinny być określone w projekcie zagospodarowania Terenów Budowy.


3.2.3 Drogi dojazdowe - komunikacja


Wjazd na teren Elektrowni i dojazd na Tereny Budowy zostanie wskazany przez Zamawiającego.

Na Terenach Budowy będą obowiązywały przepisy ruchu drogowego jak dla Elektrowni.


3.2.4 Zagospodarowanie odpadów


Zgodnie art. 3 ust. 2 pkt 22 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001  Dz. U. 2010 nr 185 poz.1243 j.t. z późn. zm. wytwórcą odpadów będzie wybrany Wykonawca, który usunie na własny koszt i we własnym zakresie z terenu budowy i terenu Zamawiającego wszelkie odpady, które powstaną w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wytworzone przez Wykonawcę odpady o kodzie 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, ex 17 01 07, 17 05 04 Zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie.

Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji  zadania jest zobowiązany  przedłożyć Zamawiającemu :


 • decyzję zatwierdzającą programu gospodarki odpadami wydaną na podstawie art. 21a, ust. 2, pkt 2 ustawy o odpadach ( Dz. U. 2010 nr 185 poz.1243 j.t. z późn. zm..)

lub

 • oświadczenie własne dotyczące zobowiązania się do uzyskania stosownej decyzji z podaniem terminu jej uzyskania przed datą zawarcia umowy.

Wykonawca dostarczy na plac budowy kontenery do odbioru odpadów komunalnych jak i do selektywnej zbiórki pozostałych odpadów. Kontenery muszą być oznakowane nazwą Wykonawcy oraz nazwą i kodem odpadu. Miejsce ustawienia kontenerów powinno być uzgodnione z  Zamawiającym.


Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Służbom ochrony środowiska Zamawiającego informacji  o ilości wytworzonych odpadów powstałych w trakcie świadczenia usługi zgodnie z art.236b ust 1a Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001  Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 j.t. z późn. zm.

3.2.5 Magazyny


Wykonawca zapewni, że urządzenia, armatura, materiały i oprzyrządowanie wymagające magazynowania będą składowane zgodnie z przepisami, zaleceniami i instrukcjami bezpieczeństwa, obowiązującymi na terenie Elektrowni.

3.2.6 Biuro budowy i pomieszczenia socjalno-bytowe dla załogi


Odpowiedzialność w zakresie przygotowania Biura Budowy i pomieszczeń socjalno-bytowych dla załogi leży po stronie Wykonawcy.

3.2.7 Ilość osób zatrudnienia


Wykonawca poda:

Przewidywany przeciętny stan zatrudnienia: .............. osób.

Maksymalna ilość w szczycie: ............. osób.

Wykonawca poda również następujące dane:

3.2.8 Zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb budowy każdego z Obiektów


........... m3/dobę

3.2.9 Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla potrzeb budowy każdego z Obiektów


.............. kW

3.2.10 Przewidywane ilości i charakterystyki techniczne jednostek sprzętowych
i urządzeń dla potrzeb Realizacji każdego z Obiektów


Powyższe powinno być wyspecyfikowane w Planie zagospodarowania Terenów Budowy.

3.2.11 Schemat organizacyjny procesu Realizacji Obiektów


Graficzny schemat powinien obejmować stanowiska od kierownika projektu, budowy do specjalistów branżowych, z uwzględnieniem firm do prowadzenia Rozruchów i pomiarów gwarancyjnych oraz miejsca Zamawiającego w procesie.

Zostanie to przedstawione w Projekcie Zagospodarowania Terenów Budowy.


3.3 Założone warunki wykonania i organizacji

3.3.1 Wykorzystanie sprzętu budowlano-montażowego


Sprzęt potrzebny do wykonania zakresu Realizacji powinien zostać przedstawiony
w wykazie sprzętu.

Roboty montażowe w zakresie konstrukcji stalowej i urządzeń będą realizowane przy pomocy ......…..(podaje Wykonawca)

Powyższe będzie wyspecyfikowane w projekcie zagospodarowania Terenów Budowy wraz z opisem technologii wznoszenia oraz budowy rusztowań.

3.3.2 Uwagi dotyczące fazy Realizacji Obiektów


Z uwagi na istniejącą infrastrukturę Zamawiającego, Realizacja Obiektów powinna być wykonywana ze szczególną starannością i powinna uwzględniać między innymi poniższe zalecenia Zamawiającego:

 • czas zajmowania dróg dla potrzeb Realizacji Obiektów powinien być ograniczony do czasu dowozu (do pól odkładczych) elementów konstrukcji i ewentualnego odbioru ich przez żuraw,

 • uzgodnienie z Zamawiającym ewentualnych konieczności zamknięcia dróg wewnętrznych, ,

 • przyszły Wykonawca wprowadzi oznakowania drogowe oraz ostrzegawcze o trwających wzdłuż drogi pracach budowlanych oraz konieczność podporządkowania się poleceniom osób sterujących ruchem oraz możliwość pojawiania się pojazdów transportujących elementy konstrukcyjne,

 • na czas transportu elementów wielkogabarytowych lub zagrożenia ze strony pracy żurawia będzie wprowadzone tymczasowe wstrzymanie ruchu na warunkach uzgodnionych
  z Zamawiającym,

 • Wykonawca przeanalizuje również i uzgodni z odpowiednimi służbami Zamawiającego sprawę przejezdności drogi w sytuacjach ekstremalnych (np. pożar przy jednoczesnym zajęciu części drogi przez pojazdy transportujące elementy Obiektów),

 • określenie rodzaju i natężenia ruchu środków transportu związanych z:

- dostawą materiałów budowlano-montażowych,

- dostawą urządzeń,

- dostawą Sprzętu,


 • zabezpieczanie w uzgodnieniu z Zamawiającym ciągów komunikacyjnych zapewniających dostęp do czynnych urządzeń zlokalizowanych w rejonie Realizacji Obiektów.

3.3.3 Normy i inne przepisy


Zamawiający oczekuje od Wykonawca zobowiązania, że roboty wykonawcze i materiałowe prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami, normatywami BHP i ppoż.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedstawienia „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr. 120 poz. 1126


z 23.06.2003 r.).
Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna