Pge górnictwo I Energetyka


Zasady automatyzacji Instalacji Odsiarczania SpalinPobieranie 1.73 Mb.
Strona16/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30


4.2 Zasady automatyzacji Instalacji Odsiarczania Spalin


4.2.1 Sposób prowadzenia ruchu


(W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy opis zagadnienia)

4.2.2 System zasilania


(W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy opis zagadnienia)

4.2.2.1 System sterowania i wyposażenie nastawni


(W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy opis zagadnienia)

4.2.2.2 Bezpieczeństwo i dyspozycyjność


(W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy opis zagadnienia)

4.2.2.3 Obsługa i koszty serwisu


(W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy opis zagadnienia)

4.2.2.4 Funkcje automatyki


Funkcje automatyki: opracowywanie sygnałów pomiarowych, sterowanie, regulacja i komunikacja człowiek-maszyna realizowane powinny być w mikroprocesorowych jednostkach funkcjonalnych.

Komputerowy system sterowania powinien realizować następujące podstawowe zadania: • rejestracja pomiarów wielkości fizycznych,

 • tworzenie wtórnych wielkości operacyjnych,

 • sterowanie grupowe i indywidualne (programowe i logiczne),

 • regulacja podstawowych parametrów procesu technologicznego,

 • tworzenie sygnałów ostrzegawczych, alarmowych, blokad i zabezpieczeń,

 • wizualizacji przebiegu głównych i pomocniczych procesów technologicznych, parametrów procesów, stanu pracy urządzeń i sygnalizacja zakłóceń w postaci standardowych grafik, schematów synoptycznych, profili, charakterystyk
  i komunikatów,

 • archiwizacja danych, ich wyświetlanie na monitorach i drukowanie w formie raportów okresowych i na żądanie,

 • obliczanie wybranych wskaźników eksploatacyjnych,

 • dokonywanie rekonfiguracji systemu kontroli i nadzoru w trybie “on-line”,

 • diagnozowanie zakłóceń i uszkodzeń.

 • Wymiana danych pomiędzy IOS a siecią technologiczną.

4.2.2.5 System sygnalizacji i blokad


Tam gdzie występuje specjalne zagrożenie wykorzystywane powinny być dwa poziomy systemu blokad:

 • poziom softwareowy: blokady generowane przez system sterowania komputerowego,

 • poziom sprzętowy: blokady generowane bezpośrednio przez urządzenia kontrolno-pomiarowe na obiekcie z pominięciem systemu sterowania komputerowego.

Niezależnie od tego, w jaki sposób sygnał blokady będzie wygenerowany, informacja o nim musi znaleźć się w systemie sterowania komputerowego i pojawić się w protokole wysyłanym do drukarki.

4.2.2.6 Wyposażenie nastawni


Do kontroli i prowadzenia ruchu instalacji technologicznej powinna służyć stacja operatorska, składająca się z monitorów i klawiatur umieszczone w istniejącej nastawni IOS. Pracę stacji powinno nadzorować odpowiednie oprogramowanie użytkowe. Do wydruku raportów okresowych i na żądanie oraz alarmów zainstalowane powinny być drukarki. Jako uzupełnienie systemu wizualizacji należy zmodyfikować tablicę synoptyczną tak aby uwzględniała nową IOS spójnie z istniejącą instalacją .

4.2.3 Przewidywana konfiguracja systemu sterowania komputerowego


(W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy opis zagadnienia)

 • redundancja modułów wejść/wyjść musi być realizowana systemowo. Nie dopuszcza się redundancji na zewnętrznych elementach powielających sygnały wejściowe lub wyjściowe (przekaźniki, powielacze),

 • Znacznik czasu będzie nadawany lokalnie w kartach systemu DCS. Zdarzenia i alarmy z regulatorów będą przesyłane do DCS ze znacznikiem czasu.

 • archiwizacja zdarzeń prowadzona będzie z rozdzielczością nie gorszą niż 1ms.

 • wszystkie zaoferowane karty wejściowe, zarówno dla DCS mają funkcję nadawania znacznika czasu na karcie z dokładnością 1 ms,

 • karty systemu cyfrowego zagwarantują obsługę protokołu HART dla wszystkich wejść i wyjść analogowych,

 • programy stacji procesowej powinny być realizowane w równoległych zadaniach o swobodnie konfigurowalnym czasie wykonania od minimum 10ms. Minimalna ilość cykli w każdej stacji procesowej - 4.

 • wymiana redundowanych elementów musi być zapewniona na pracującym obiekcie bez wpływu na jego poprawną pracę a aktualizacja oprogramowania pomiędzy wymienianą jednostką procesora a aktualnie pracującą musi odbywać się w sposób pełni automatyczny.

 • komunikacja pomiędzy stacjami procesowymi, a stacjami operatorskimi będzie się obywała po wydzielonej fizycznie sieci,

 • prezentacja alarmów i zdarzeń systemowych (poziomu procesowego, poziomu operatorskiego i magistral oraz systemu zabezpieczeń) realizowana na odrębnej liście, niepowiązanej z listą zdarzeń i alarmów procesowych,

 • tworzenie wykresów X-Y pola pracy urządzenia z uwzględnieniem swobodnej konfiguracji tła,

 • redundowany (podwójny) serwer systemu kontroli eksploatacji oraz redundowany (podwójny) serwer danych historycznych,

Pozostałe wymagania: • wszystkie serwery na komputerach w wykonaniu serwerowym,

 • dyski systemowe serwerów co najmniej RAID1 HOT SWAP,

 • wszelkie bazy danych umieszczone na zewnętrznych macierzach dyskowych co najmniej RAID5 HOT SWAP,

 • serwery w wykonaniu rackowym, zamontowane w szafie rackowej wyposażonej w konsolę zintegrowaną z przełącznikiem KVM,

 • szafa rackowa zasilona z dwóch niezależnych rozdzielni (sekcji) poprzez UPS’y,

 • serwery wyposażone w dwa zasilacze HOT SWAP,

 • redundowane wszystkie funkcjonalności serwerów,

 • redundowana komunikacja z częścią procesową systemu i systemami zewnętrznymi,

  • przepustowość sieci 1Gb,

 • zapewnienie wysokiej niezawodności sieci poprzez redundancję kluczowych połączeń sieciowych i urządzeń aktywnych,

 • system centralnego backupu obsługujący wszystkie serwery i stacje kliencie korzystający z osobnej sieci,

 • licencjonowanie niezależne od zainstalowanego sprzętu.

Warstwa stacji inżynierskich

 1. symulowanie on-line zmian wartości wielkości analogowych i binarnych na poziomie wejść i wyjść oraz dowolnych wielkości pomocniczych zmiennych wykorzystywanych w algorytmach pomiarów, sterowania i regulacji bez konieczności określania na poziomie projektu, które wielkości mają posiadać możliwość symulacji,

 2. wprowadzanie zmian on-line w opisach oraz oznaczeniach KKS istniejących sygnałów bez konieczności ich likwidacji (raz wprowadzona zmiana w bazie przenosi się automatycznie na wszystkie pozycje danego oznaczenia gdziekolwiek ono występuje w systemie),

 3. interfejs do programów sekwencyjnych generowany na podstawie programu SFC sterownika z możliwością zatrzymywania sekwencji, forsowania i podglądania warunków,

 4. pokazywanie na stacji inżynierskiej oraz na wydrukach algorytmów wszystkich odwołań (wykorzystań w różnych algorytmach) dla sygnałów wejściowych oraz wyjściowych (fizycznych i wewnętrznych algorytmicznych),

Bezpieczeństwo IT

 1. System cyfrowy zostanie wyposażony w sprzęt sieciowy zabudowany pomiędzy warstwą operatorską a warstwą procesową i oprogramowanie uniemożliwiające dostęp nieuprzywilejowanych użytkowników do stacji procesowych,

 2. System cyfrowy zostanie wyposażony w sprzęt sieciowy i oprogramowanie uniemożliwiające dostęp nieuprzywilejowanych użytkowników,

 3. Centralne monitorowanie, zbieranie, archiwizację oraz raportowanie zdarzeń, w tym dotyczących bezpieczeństwa i wydajności magistrali danych oraz sieci systemu cyfrowego,

 4. Możliwość monitorowania protokołów przemysłowych jak OPC, Modbus/TCP,itp.,

 5. System zostanie wyposażony w centralną stację antywirusową, której celem będzie ochrona antywirusowa stacji operatorskich. Oprogramowanie antywirusowe (program) tej stacji będzie automatycznie aktualizowane oraz musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

4.2.4 Redundancja


Wykonawca musi przedstawić sposób realizacji redundancji z uwzględnieniem np.:

- magistrali systemowej,

- zasilania szaf systemowych, urządzeń komunikacyjnych, stacji procesowych
i operatorskich,

- serwera i stacji archiwizującej w zakresie zasilaczy i HDD (w trybie hot-swap)

- procesorów operacyjnych,

- pamięci,

- wybranych sygnałów „We/Wy”

Projekt powinien uwzględniać również rezerwy wejść/wyjść, pamięci i obciążalności procesora


i magistral komunikacyjnych.

4.2.5 Opomiarowanie instalacji technologicznej


Dla opomiarowania instalacji technologicznej powinna być zastosowana aparatura pomiarowa, urządzenia i osprzęt o stopniu ochrony IP 65 odporna na:

 • oddziaływanie zewnętrznego środowiska (kurz, wilgoć, temperatura),

 • czasowe zmiany napięcia,

 • chwilowe przełączenia pomiędzy różnymi systemami zasilania,

 • powroty napięcia,

 • załączenia i odłączenia lub utraty napięcia.

Zbieranie informacji z procesu technologicznego powinno być realizowane zasadniczo przy pomocy czujników pomiarowych i przetworników z wyjściem analogowym 4-20 mA linią dwuprzewodową lub z wyjściem dwustanowym bezpotencjałowym, zasilanych 24 V prądu stałego z modułów systemu sterowania komputerowego. Aparatura wymagająca zasilania zewnętrznego powinna być wykonana w wersji na napięcie 230 V, 50 Hz zasilana indywidualnie z UPS poprzez wyłączniki automatyczne.

Czujniki pomiarowe mające kontakt z medium agresywnym (zawiesiny gipsowa i sorbcyjna, ścieki, itp.) powinny posiadać elementy wykonane ze specjalnych materiałów, a przyłącza powinny być wyposażone w układy automatycznego płukania.

Sygnały pomiarowe powinny być prowadzone indywidualnymi kablami do zacisków skrzynek zbiorczych zlokalizowanych na obiekcie.

Pomiary zbierane w obrębie jednego węzła technologicznego powinny być grupowane i dalej kablem wielożyłowym prowadzone do listew zaciskowych szaf krosowych systemu sterowania komputerowego. Wszystkie sygnały powinny być przesyłane kablami ekranowymi typu podwójna skrętka. Trasy kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych lub zasilających muszą być od siebie oddzielone.


4.2.6 Specyfikacja obwodów pomiarowych


(W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy opis zagadnienia)


4.2.7 Właściwości urządzeń obiektowych


W ofercie należy zapewnić, aby:

 • sygnały z czujników pomiarowych były przetwarzane na standardowy sygnał analogowy 4 20 mA,

 • przetworniki IOS były dostarczone w wykonaniu HART– w technicznie i ekonomicznie uzasadnionych przypadkach,

 • sygnały sterujące do elementów wykonawczych zasadniczo były również standardowe 4-20 mA; pneumatyczne elementy wykonawcze były wyposażone w przetworniki elektropneumatyczne 4-20 mA na 20 100 kPa,

 • do sterowania zaworami typu “on-off” były zastosowane zawory elektromagnetyczne zasilane 24 V prądu stałego, sterowane sygnałem z systemu sterowania komputerowego, były zastosowane przetworniki zasilane dwuprzewodowo z galwanicznie separowanych wyjść systemu sterowania komputerowego,

 • nie należy stosować przekaźników ze stykami rtęciowymi,

 • urządzenia kontrolno-pomiarowe instalowane bezpośrednio na rurociągach lub urządzeniach technologicznych były odporne na drgania, wpływ środowiska pracy i warunków atmosferycznych oraz powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynnika z którym się stykają,

 • dla zabezpieczenia urządzeń przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi były zainstalowane ogrzewane metalowe budki ochronne, do wszystkich urządzeń pomiarowych
  i wykonawczych był zapewniony łatwy dostęp dla celów konserwacji, remontów, inspekcji.
Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna