Pge górnictwo I EnergetykaPobieranie 1.73 Mb.
Strona2/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


I. STRONA TYTUŁOWAPROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO


NAZWA ZADANIA: Budowa Instalacji do ograniczania emisji tlenków siarki na blokach nr 4, 5 i 6
w PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A.
– Oddział Elektrownia Turów


ADRES OBIEKTU PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów

BUDOWLANEGO: ul. Młodych Energetyków 12
59-916 BogatyniaNAZWA GRUPY ROBÓT: Roboty Budowlane
KOD GRUPY ROBÓT: 451

NAZWA KLASY ROBÓT: Przygotowanie terenów pod budowę

Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty inżynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
KOD KLASY ROBÓT: 4510, 4511, 4521, 4522, 4523

KOD KATEGORII ROBÓT: 45100, 45110, 45211, 45223, 45231

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatyni


AUTOR PROGRAMU
FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO:II. CZĘŚĆ OPISOWAPROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO1. WPROWADZENIE

1.1. Informacje ogólne


Elektrownia Turów zbudowana została w latach 60-tych XX wieku. W skład instalacji wchodziło 10 bloków z kotłami pyłowymi o mocy 200 MW każdy. Elektrownia spala węgiel brunatny dostarczany z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego „Turów”.

Z uwagi na długi czas pracy poszczególnych bloków, duże zużycie techniczne, niską sprawność, konieczność ochrony środowiska naturalnego, w latach 1995÷2005 wymienione zostały bloki


nr 1÷6 na bloki z kotłami fluidalnymi.

Oprócz bloków z kotłami fluidalnymi w Elektrowni pracują jeszcze bloki nr 9 i 10 przewidywane do wyłączenia w latach 2012 (blok 9) i 2013 (blok 10).

Elektrownia Turów jest zlokalizowana w południowo-zachodniej części Polski – na terenie województwa Dolnośląskiego, w gminie Bogatynia, tuż u zbiegu granic trzech państw: Niemiec, Czech i Polski.

Rysunek nr 1 – Lokalizacja Oddziału Elektrownia Turów.

Tgroup 13
eren podstawowy Elektrowni w ramach istniejącego ogrodzenia, na którym zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja, położony jest na północ od ul. Młodych Energetyków. Teren ten ograniczony jest:


   1. od północy skarpą powstałą w wyniku niwelacji w czasie realizacji obiektu,

   2. od wschodu pasem zieleni przed drogą Zgorzelec – Bogatynia,

   3. od zachodu drogą Działoszyn – Trzciniec.

Teren inwestycji jest własnością Inwestora. Teren Elektrowni w zamkniętych granicach ogrodzenia, zabudowany jest obiektami przemysłowymi, związanymi bezpośrednio z produkcją energii elektrycznej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, dla potrzeb budowy Elektrowni Turów, południowa część stoku granitowego wzniesienia została poddana makroniwelacji do rzędnej około (238 – 240) m n.p.m. Teren otoczony skarpami od strony północnej i zachodniej – opada łagodnie w kierunku wschodnim.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych formami ochrony
z punktu widzenia ochrony przyrody, zdrowia lub zabytków.

Elektrownia TURÓW jest zawodową elektrownią cieplną, kondensacyjną, blokową


z międzystopniowym przegrzewaczem pary, z zamkniętym obiegiem wody chłodzącej z chłodniami kominowymi. Elektrownia wyposażona jest w osiem bloków energetycznych
o łącznej mocy elektrycznej osiągalnej 1900 MW:

bloki 1, 2, 3 z kotłami fluidalnymi CFB 670,

bloki 4, 5, 6 z kotłami fluidalnymi OE700 (CFB KOMPAKT),

bloki 9, 10 z kotłami pyłowymi OP-650b.

Produkcja energii elektrycznej w 2010 roku w Elektrowni TURÓW wyniosła 11,26 TWh brutto
a jej udział w rynku ogólnokrajowym osiągnął poziom 7,16 % (produkcja energii elektrycznej
w Polsce wyniosła 157,167 TWh). Moc cieplna źródła ciepła wynosi brutto 273 MW, wykorzystanie mocy cieplnej źródła ciepła osiągnęło poziom 20,4 MW.

Ogólną lokalizację Elektrowni wraz z obszarami lokalizacji przewidzianej do dostawy IOS dla bloków 4 – 6 pokazano na rysunku – Plan sytuacyjny elektrowni.


   1. Aktualne uwarunkowania związane z emisjami SO2, NOx i pyłu do powietrza


Powodem, dla którego podjęto decyzję o budowie instalacji odsiarczania spalin dla bloków
nr 4 – 6 w Elektrowni Turów jest konieczność obniżenia wielkości emisji dwutlenku siarki i pyłu
z instalacji spalania paliw, tak aby sprostać rosnącym wymogom środowiskowym nakładanym przez Wspólnotę Europejską na energetykę konwencjonalną, a w tym Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, która obowiązywać będzie od 01.01.2016r. Dostosowanie się do wymogów Dyrektywy IED (2010/75/UE) jest konieczne aby Elektrownia Turów mogła działać w kolejnych latach nie ograniczając znacząco skali działalności, co byłoby zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a w szczególności dla rejonu Polski Zachodniej.

Aktualnie wykorzystywaną metodą ograniczenia emisji dwutlenku siarki, jest odsiarczanie w złożu fluidalnym, gdzie jako sorbent wykorzystywana jest mączka kamienia wapiennego, która zostanie utrzymana po wybudowaniu zewnętrznej instalacji mokrego odsiarczania. Przy tej metodzie kotły fluidalne opalane węglem brunatnym, ze względu na swoją specyfikę


i ograniczenia technologiczne nie pozwalają osiągnąć w sposób trwały ograniczenia stężeń SO2 na poziomie niższym niż 200 mg/m3usr. Stężenie SO2 na wylocie z kotła wynosi obecnie 370 mg/m3usr i jest to ilość, która mieści się w aktualnie obowiązującym standardzie emisyjnym 400 mg/m3usr określonym w pozwoleniu zintegrowanym z dnia 19 stycznia 2009r. DECYZJA Marszałka Województwa Dolnośląskiego NR PZ 1.5.2./2009 (wraz ze zmianami – Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego NR PZ 1.5.2./2011).

W wyniku realizacji inwestycji powstaną kompletne i samodzielne instalacje odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiająca redukcję stężenia SO2 w spalinach z kotłów nr 4 – 6 do średnio-godzinowego poziomu ≤ 50mg/m3usr.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją założeń mających na celu minimalizację presji jaką wywołuje energetyka konwencjonalna na środowisko naturalne. Redukcja SO2 i pyłów do powietrza pozwoli na dalszą poprawę środowiska naturalnego w tym obszarze. Szczególne znaczenie przedmiotowego projektu wynika z położenia Elektrowni Turów u styku granic trzech państw Europy, co obliguje ją do działań mających na celu ograniczenie emisji mających charakter transgraniczny.

Standardy emisji SO2, NOx i pyłu z instalacji w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza odniesione do warunków umownych przy zawartości 6% O2 w gazach odlotowych, dla Elektrowni Turów, zgodnie z aktualnym Pozwoleniem Zintegrowanym przedstawiają się w sposób następujący:


   1. Jednostki miar


Zasadniczo, wymiary wielkości fizycznych podane będą w podstawowych jednostkach układu SI (podstawowych i pochodnych), z wyjątkiem poniższych wielkości:

 • temperatury w stopniach Celsjusza [o C]

 • kąta w stopniach [o]

W odniesieniu do niektórych parametrów mogą być również używane następujące jednostki:

 • ciśnienie na instrumentach pomiarowych w barach [bar]

 • stężenie substancji w częściach na milion (ppm)

 • objętość w litrach [l] (1l = 1 dm3)

 • objętość gazu w umownych (normalnych) metrach sześciennych [m3u] *)

 • przepływ gazu w umownych (normalnych) metrach sześciennych na godzinę [m3u/h]*)

 • stężenie w gazie w miligramach na umowny (normalny) metr sześcienny [mg/mu3] **)

 • masa w tonach [t], (1 t = 1 000 kg)

 • czas w minutach, godzinach, dniach

*)

Objętość gazu w warunkach umownych (normalnych): temperatura 0 oC=273,15 K i ciśnienie 101325,0 , gaz rzeczywisty (z uwzględnieniem zawartości pary wodnej).


**)

Jeżeli stężenie będzie odnosiło się do gazu suchego i przeliczonego na zawartość O2 ( dla 6% O2) używany będzie indeks usr.Pobieranie 1.73 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna