Pge górnictwo I EnergetykaPobieranie 1.73 Mb.
Strona21/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30

Silniki elektryczne


Wymagania ogólne:

 1. Zastosowane zostaną silniki, indukcyjne z wirnikiem klatkowym dostosowane do bezpośredniego rozruchu.

 2. Zapewniona będzie wysoką jakość i dyspozycyjność silników.

 3. Silniki będą przeznaczone do długotrwałej, bezprzerwowej pracy w różnych warunkach ruchowych, takich jak rozruchy, SZR, przełączanie zasilania rozdzielni, wahania napięcia.

 4. Wszystkie silniki wykonane będą pod względem wytrzymałości napięciowej izolacji w klasie F z takim doborem, aby w czasie normalnej pracy temperatura uzwojeń nie przekroczyła wartości jak dla izolacji klasy B

 5. Silniki będą dobrane odpowiednio do zewnętrznych warunków otoczenia oraz do środowiskowych warunków a w szczególności:

  • dla silników pracujących w przestrzeniach wilgotnych lub zapylonych: stopień ochrony obudowy min IP65,

  • dla silników współpracujących z pompami zanurzeniowymi: stopień ochrony obudowy min IP68,

  • dla silników przeznaczonych do napędów instalowanych wewnątrz obiektów: stopień ochrony obudowy min IP54,

  • dla silników przeznaczonych do instalowania na zewnątrz obiektów: stopień ochrony obudowy min IP55.

  • dla silników instalowanych w strefach zagrożenia wybuchem wymagana jest klasa Ex odpowiednia do strefy zainstalowania.

 1. Silniki muszą być zdolne do normalnej pracy w zakresie częstotliwości 47,5÷52,5Hz w zakresie napięć roboczych 0,9-1,1Un.

 2. Przewidziane będzie wysoka sprawność silników pracujących ponad 2000 godzin rocznie i o mocy powyżej 30kW wg klasy IE2 zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Silników Elektrycznych CEMEP. Sprawność silników min 95,5% dla silników o mocy powyżej 2000kW i min 95% dla silników powyżej 100kW.

 3. Silniki o mocy 2000kW i powyżej zostaną wyposażone w zabezpieczenia różnicowe. Końce uzwojeń silników zostaną wyprowadzone i przystosowane do podłączenia przekładników prądowych.

 4. Silniki o mocy 30kW i powyżej oraz wszystkie (bez względu na moc), pracujące w trudnych warunkach środowiskowych (np. wilgotność, praca na zewnątrz, itp.) zostaną wyposażone w grzałki antykondensacyjne, które będą załączane automatycznie przy postoju silników.

 5. Żywotność silnika będzie wynosić minimum 20 lat. Silnik bez uszkodzeń wytrzymywał będzie co najmniej 5000 rozruchów.

 6. Silniki będą dostosowane do samorozruchu przy napięciu obniżonym do 0,75 napięcia znamionowego po krótkiej (do 3 sekund) przerwie w zasilaniu bez przekroczeń dopuszczalnych przyrostów temperatur w stanie nagrzanym w uzwojeniach stojana

 7. Dopuszczalna częstotliwość rozruchów winna wynikać z wymagań układu technologicznego, lecz nie będzie mniejsza niż trzy kolejne rozruchy ze stanu zimnego i dwa ze stanu gorącego w ciągu godziny.

 8. Silnik będzie dostosowany do przeciążeń wynikających z charakteru pracy napędzanego urządzenia, bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury dla danej klasy izolacji.

 9. Dobrane zostaną odpowiednie środki techniczne ograniczające prąd rozruchu silników (np. soft start, przemienniki częstotliwości).

 10. W silnikach budowy poziomej łożysko ustalające przed przesuwem osiowym umieszczone będzie od strony napędu. Łożyska toczne silnika będą mieć trwałość nie niższą niż 60000 h pracy w normalnych warunkach eksploatacyjnych dla silników w wykonaniu poziomym i 40 000 h w wykonaniu pionowym.

 11. Rozwiązanie ułożyskowania silnika zapewni możliwość wymiany smaru stałego w łożyskach tocznych w czasie pracy. Jeżeli dla wymiany lub uzupełnienia smaru w łożyskach konieczny jest częściowy demontaż, to łożyska toczne nie będą wymagać uzupełnienia lub wymiany smaru w okresie mniejszym niż 5 lat lub silniki SN będą wyposażone w układy wymiany smaru podczas ruchu.

 12. Ułożyskowanie silnika będzie tak rozwiązane, aby nie wystąpiło zagrożenie dla łożysk w przypadku:

 • wyłączenia silnika na skutek obniżenia ciśnienia oleju smarnego i wybiegu silnika sprzęgniętego z urządzeniem napędzanym bez zewnętrznego zasilania olejem smarnym (np. przy pomocy pompy z napędem elektrycznym),

 • zaniku ciśnienia oleju smarnego trwającego przez okres 5s przy znamionowej prędkości obrotowej silnika.

 1. Stosowane będą łożyska o podwyższonej klasie wykonania. Dla przypadku, gdy niezawodność pracy silnika z łożyskami tocznymi jest ważna z punktu widzenia procesu produkcyjnego, łożyska będą wyposażone w czujniki temperatury pozwalające na ciągłą kontrolę ich temperatury w czasie pracy. Wszystkie silniki z łożyskami ślizgowymi będą wyposażone w czujniki temperatury panewek do ciągłej ich kontroli. Silniki będą tak instalowane, że będzie zapewniony bezpieczny dostęp do tabliczek zaciskowych oraz elementów wymagających okresowej kontroli. Dla silników umiejscowionych powyżej 0,5m nad poziomem pomieszczenia w którym są zainstalowane, w przypadku których nie ma możliwości dosięgnięcia punktu dostępu przeznaczonego do wykonywania czynności eksploatacyjnych (kontrola i smarowanie łożysk, diagnostyka, obsługa tablic zaciskowych) zostaną zbudowane trwałe podesty.

 2. Dla silników o masie powyżej 4t zostaną zbudowane trwałe urządzenia dźwigowe umożliwiające bezproblemowy demontaż, montaż oraz transport poza stanowisko pracy. W pozostałych przypadkach można zastosować przenośne urządzenia dźwigowe, ale niezbędne będą odpowiednie konstrukcje pozwalające na bezproblemowy demontaż, montaż oraz transport poza stanowisko pracy.

 3. Silniki napędów przeznaczonych do pracy z przemiennikiem częstotliwości powinny być przystosowane do takiej pracy (izolowane jedno łożysko jeśli konieczne ze względu na specyfikację przemiennika).

 4. Dla napędów wyłączonych w czasie normalnej pracy instalacji, lub uruchamianych jedynie okresowo lub w szczególnych okolicznościach (np. napędy rezerwowe) zastosowany zostanie układ kontroli izolacji działający przy niepracującym urządzeniu.

 5. Wprowadza się następujące podziały mocy silników:

  • Dla silników o mocy do 160kW włącznie – napięcie zasilania wynosi 400V, 50Hz

  • Dla silników powyżej 160kW – napięcie zasilania wynosi 6kV, 50Hz

 1. W szczególnych przypadkach, wynikających z zaoferowanej technologii i rozwiązań, w uzgodnieniu z Zamawiającym, górna granica mocy silników niskiego napięcia nie może przekroczyć 200kW, 50Hz

Wymagania dla silników SN (średniego napięcia)

 • rodzaj 3-fazowe, indukcyjne z wirnikiem klatkowym

 • napięcie Un = 6kV, 50Hz,

 • prąd rozruchu bezpośredniego: max 5xIn,

 • wbudowane czujniki temperatury uzwojeń i łożysk,

 • podgrzewanie uzwojeń w czasie postoju.

 • wyprowadzone punkty pomiarowe (miejsce) do pomiaru drgań na łożyskach napędu.

Wymagania dla silników nn (niskiego napięcia)

 • rodzaj 3-fazowe , indukcyjne z wirnikiem klatkowym

 • napięcie Un=400V, 50Hz,

 • prąd rozruchu bezpośredniego: max 7xIn dla silników o mocy poniżej 100kW,

 • prąd rozruchu bezpośredniego: max 6xIn dla silników o mocy 100kW i więcej,

 • dla mocy >45kW wbudowane zabezpieczenie termiczne,

 • dla mocy >45kW wyprowadzone punkty pomiarowe (miejsce) do pomiaru drgań na łożyskach napędu,

Wymagania dla silników prądu stałego

 • napięcie 220V DC,

 • prąd rozruchu bezpośredniego: max 2xIn dla silników o mocy 1,5kW i więcej (wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 3xIn),

 • dla mocy >45kW wbudowane zabezpieczenie termiczne,

 • dla mocy >45kW wyprowadzone punkty pomiarowe (miejsce) do pomiaru drgań na łożyskach napędu,

Skrzynki przyłączowe i sterowania miejscowego

 1. Dla wszystkich napędów SN zastosowane zostaną skrzynki przyłączowe

 2. Skrzynki przyłączowe służyć będą do połączenia kabla zasilającego z rozdzielnicy z kablem elastycznym bezpośrednio przyłączonym do silnika i wyposażone zostaną w odpowiedni do tego celu rozłącznik izolacyjny. Skrzynki przyłączowe SN wyposażone zostaną dodatkowo w uziemnik stały oraz uchwyty do zakładania uziemiaczy przenośnych i beziskiernikowe ograniczniki przepięć od strony kabla zasilającego,

 3. Dla wybranych napędów SN oraz nn wymagających przez technologię sterowania lokalnego, zastosowane zostaną skrzynki sterowania miejscowego,

 4. Skrzynki sterowania miejscowego służyć będą do lokalnego sterowania napędów, wyposażone będą w:

  • przyciski sterujące (załącz, wyłącz, otwórz, zamknij),

  • lampki sygnalizujące stan pracy,

  • przełącznik wyboru sterowania zdalnego i lokalnego

 1. W przypadku sterowania ze skrzynki sterowania miejscowego sygnały sterujące (z przycisków) będą włączone wprost w układ sterowania danego urządzenia. Pozycja przełącznika miejsca sterowania „sterowanie lokalne” będzie sygnalizowane w systemie (dla bezpieczeństwa przycisk/stacyjka wyposażony będzie w kluczyk). Układ sterowania będzie zaprojektowany w ten sposób, że sterowanie lokalne będzie odbywało się całkowicie niezależnie od systemu i będzie możliwe przy wyłączeniu systemu, co może być bardzo istotne w trakcie prób rozruchowych oraz w sytuacjach awaryjnych.

 2. Napędy wszystkich urządzeń wymagających przez przepisy BHP awaryjnego wyłączenia/zatrzymania wyposażone będą w przycisk awaryjnego wyłączenia (z napędem dłoniowym, ryglowanym) zlokalizowany bezpośrednio przy napędzie, działający bezpośrednio na odłączenia napięcia,

 3. Skrzynki przyłączowe i sterowania miejscowego zlokalizowane będą w dostępnym miejscu w pobliżu przynależnego napędu.

 4. Skrzynki przyłączowe i sterowania miejscowego będą wyposażone w daszek. Stopień ochrony min IP55 a dla skrzynek posadowionych na zewnątrz budynków min IP56.

Próby i badania silników

Próby typu i wyrobu

 1. Dla wszystkich silników SN i nn wykonawca przedłoży sprawozdania z wykonanych prób typu (dla danego typu silnika) oraz prób wyrobu.

 2. W ramach badań typu należy przeprowadzić również badania dodatkowe: pomiary dodatkowych parametrów rezystancji izolacji uzwojeń, sprawdzenie odporności na zakłócenia, oraz wyznaczenie wydatku powietrza.

 3. Dla silników nie objętych badaniami typu przeprowadzone będą badania wyrobu zgodnie z PN-E-04272, PN-E-04252, i PN-E-04256.

 4. Badania wyrobu skrócone wg PN-E-04272 dopuszcza się jedynie dla silników przeznaczonych do napędów spełniających pomocnicze funkcje w stosunku do układów procesowych jak wentylacja i chłodzenie, urządzenia remontowe itp.


Badania odbiorcze u producenta

Próby odbiorcze u producenta będą przeprowadzone wg programu uzgodnionego z Zamawiającym. Zakres prób będzie zawierał m.in.:  • Próby pełnego obciążenia,

  • Pomiar momentu rozruchowego,

  • Próby wytrzymałości dynamicznej,

  • Pomiar przyrostu temperatury uzwojeń.

Próby pomontażowe

Próby pomontażowe u Zamawiającego zostaną wykonane wg programu uzgodnionego z Zamawiającym.
   1. Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna