Pge górnictwo I Energetyka


Instalacje elektryczne obiektów budowlanychPobieranie 1.73 Mb.
Strona23/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30

Instalacje elektryczne obiektów budowlanych


Instalacje oświetlenia

 1. Wykonawca zrealizuje instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz gniazd siłowych łącznie z oprawami, gniazdami, tablicami rozdzielczymi, okablowaniem, wyłącznikami itp. dla wszystkich obiektów będących w zakresie Wykonawcy.

 2. Całość instalacji wykonana zostanie zgodnie z normą PN-HD 60364-… oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r – Dz. U. 02.75.690 wraz z późniejszymi zmianami.

 3. Instalacja oświetlenia awaryjnego zostanie wykonana zgodnie z normą PN-EN 1838, PN-EN 50172 oraz Warunkami Technicznymi dla Obiektów Budowlanych (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 z późn. zm.).

 4. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych wykonana zostanie w systemie TN-S- trzyfazowy z wydzielonym zerem roboczym (N) i ochronnym (PE).

 5. Instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem będą posiadały odpowiednią klasę Ex.

Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

 1. System oświetlenia gwarantować będzie swobodne i bezpieczne poruszanie się obsługi po całym obiekcie. Natężenie oświetlenia miejsc pracy będzie dobrane zgodnie z normą PN-EN 12464-1

 2. W budynkach wykonane zostaną następujące instalacje oświetlenia:

Instalacja oświetlenia podstawowego (miejsc pracy)

 • oprawy do lamp sodowych, min. IP54 dla pom. przemysłowych o wys. > 4.5m

 • oprawy świetlówkowe, min. IP54 dla pozostałych pom. przemysł. o wys. < 4.5m

 • oprawy świetlówkowe, IP65 dla pomieszczeń wyposażonych w zraszacze

 • oprawy świetlówkowe, IP20 dla pomieszczeń nastawni, biurowych i socjalnych

instalacja oświetlenia awaryjnego (zapasowego i ewakuacyjnego)

 • oprawy analogiczne jak dla oświetlenia podstawowego wykorzystywane będą jako część składowa oświetlenia podstawowego

 1. Główne podrozdzielnie oświetleniowe na obiekcie powinny znajdować się w zamykanych pomieszczeniach ruchu elektrycznego.

 2. Rozdzielnice 0,4kV oświetlenia podstawowego i awaryjnego będą w wykonaniu szafowym. W polu zasilającym będą zabudowane rozłączniki izolacyjne (w wykonaniu bez cięgien wyprowadzonych na przełącznik na elewacji), ograniczniki przepięć, sygnalizator napięcia.

 3. Stosować zabezpieczenia – w głównych rozdzielniach oświetleniowych rozłączniki bezpiecznikowe z bezpiecznikami DO, a w zestawach na każdym poziomie wyłączniki instalacyjne (izolacyjne) z możliwością blokowania stanu położenia łączników.

 4. Z głównych podrozdzielnic należy wyprowadzić zasilanie do zestawów oświetleniowych na każdym poziomie. Przyjąć zasadę dystrybucji oświetlenia na każdym poziomie z przyporządkowanego na danym poziomie zestawu oświetleniowego z zabezpieczeniami.

 5. Przyjąć zasadę wykonania instalacji oświetleniowej – na każdym obwodzie oświetleniowym stosować puszki instalacyjne (rozgałęźne) o odpowiednim stopniu IP (klasyfikacja jak dla opraw oświetleniowych), oprawy podłączać do puszek (maksymalnie do trzech opraw w jednej linii). Nie stosować sposobu łączenia wielu opraw (powyżej 3) jedna za drugą przelotowo.

 6. Stosować oprawy oświetleniowe z zapłonnikiem elektronicznym oraz indywidualnym zabezpieczeniem zwarciowym (bezpieczniki topikowe), odporne na wysoki temperatury (co najmniej +40 C) z kloszami z poliwęglanu.

 7. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać, co najmniej godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Do zasilania obwodów oświetlenia ewakuacyjnego należy używać przewodów, które powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas niemniejszy niż 60 min.

 8. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy wyróżnić przez oznaczenie je namalowanym żółtym pasem o szerokości 2cm. zlokalizowanym w takim miejscu, aby w jak najmniejszym stopniu zmniejszać strumień świetlny oprawy.

 9. Nad wyjściami z pomieszczeń i na drogach ewakuacyjnych zostaną umieszczone oprawy oświetlenia ewakuacyjnego-kierunkowe zaopatrzone w odpowiednie piktogramy.

 10. Sterowanie oświetleniem podstawowym przestrzeni ogólnych odbywać się będzie jedynie za pomocą przycisków zabudowanych na elewacjach rozdzielnic natomiast w pomieszczeniach pomocniczych, elektrycznych, sanitarnych itp. dodatkowo za pomocą przycisków zabudowanych przy wejściach do w/w pomieszczeń.

 11. Sterowanie oświetleniem awaryjnym odbywać się będzie jedynie z rozdzielni.

 12. Wszystkie łączniki i przyciski na obiekcie należy instalować na wys. 1,2m od podłogi.

 13. Instalację w pomieszczeniach socjalno – biurowych należy wykonać jako podtynkową, w pozostałych pomieszczeniach jako natynkową.

 14. Główne ciągi przewodów instalacji oświetlenia i gniazd 1f należy układać w korytkach metalowych a pojedyncze przewody w rurkach elektroinstalacyjnych.

 15. Gdy główne trasy przewodów pokrywają się z trasami kablowymi przewody oświetleniowe należy układać na dolnej półce trasy kablowej, wspólnie z kablami sygnalizacyjnymi.

 16. Przekroje przewodów należy dobrać ze względu na dopuszczalny spadek napięcia oraz szybkie wyłączenie.

Instalacje oświetlenia zewnętrznego

Oświetlenie zostanie wykonane w oparciu o oprawy uliczne z lampami wysokoprężnymi sodowymi umieszczonymi na słupach o wysokości odpowiedniej do zastosowanych źródeł światła i wymagań minimalnych parametrów oświetlenia wymaganych przez PN EN 12464-2. W dogodnych miejscach oprawy umieszczone będą na ścianach budynków lub na konstrukcjach inżynierskich. Sieć oświetlenia zewnętrznego zasilana będzie na napięciu 230/400V za pomocą linii kablowych ułożonych w ziemi. Kable będą wyprowadzone z szafy oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie sterowane będzie ręcznie i automatycznie. Sterowanie ręczne z możliwością selekcjonowania faz odbywać się będzie z nastawni. Sterowanie automatyczne odbywać się będzie centralnym przekaźnikiem zmierzchowym. Urządzenia elektryczne instalowane na zewnątrz będą miały stopień ochrony nie mniejszy niż IP54.Instalacje siły nietechnologicznej

 1. Wykonawca zrealizuje instalacje zasilania urządzeń nietechnologicznych.

 2. Całość instalacji wykonana zostanie zgodnie z normą PN-IEC 60364-… oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r – Dz. U. 02.75.690 wraz w późniejszymi zmianami.

 3. Instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem będą posiadały odpowiednią klasę Ex

Instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

 1. Do zasilania szaf sterowniczych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, aparatów grzewczo – wentylacyjnych, grzejników elektrycznych oraz wentylatorów wywiewnych kanałowych zastosowane będą kable i przewody kabelkowe miedziane.

 2. Szafy sterownicze central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, aparatów grzewczo – wentylacyjnych, grzejników elektrycznych oraz wentylatorów wywiewnych kanałowych należy umieścić w pomieszczeniach zapewniających odpowiednie warunki pracy instalacji i układów sterowniczych.

 3. Szafy sterownicze central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, aparatów grzewczo – wentylacyjnych, grzejników elektrycznych oraz wentylatorów wywiewnych kanałowych powinny być tak skonstruowane aby na zewnątrz szafy wyprowadzone było tylko pokrętło wyłącznika głównego szafy

 4. Szafy sterownicze central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, aparatów grzewczo – wentylacyjnych, grzejników elektrycznych oraz wentylatorów wywiewnych kanałowych należy wyposażyć w zamki patentowe jednakowe dla całego obiektu.

 5. Sygnał o zakłóceniu pracy należy doprowadzić do systemu DCS lub innego określonego na etapie tworzenia projektu wykonawczego.

Instalacja oddymiania i klap przeciwpożarowych

Do zasilania wentylatorów oddymiających, klap przeciwpożarowych i klap oddymiających zastosowane będą kable typu NKGs, które powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas niemniejszy niż 90 min.Instalacje siły urządzeń transportowych

Instalacje siły urządzeń transportowych należy zasilić z głównej rozdzielni siły nietechnologicznej. Do zasilania urządzeń dźwigowych zastosowane będą kable i przewody kabelkowe miedziane. Urządzenia dźwigowe i transportowe będą wyposażone w awaryjny wyłącznik prądu. Wyłącznik główny przystosowany do blokowania kłódką patentową zabudowany będzie w miejscu spoczynkowym wciągnika.Instalacja gniazd remontowych

 1. Instalację gniazd remontowych należy wykonać w układzie sieci TN-S i stopniu ochrony minimum IP4X.

 2. Zestawy gniazd remontowych należy zasilić z głównej rozdzielni siły nietechnologicznej obiektu poprzez sieć dystrybucyjną prowadzoną w obszary uzgodnione na etapie projektu wykonawczego.

 3. Zestawy gniazd remontowych (jedno lub dwa gniazda 63A) rozmieszczone będą na obiekcie i w pomieszczeniach technologicznych w taki sposób aby odległość pomiędzy nimi nie przekraczała 50m.

 4. Gniazda remontowe będą wyposażone w rozłącznik umożliwiający bezprądowe rozłączanie wtyczek oraz lampki diodowe sygnalizujące obecność napięcia przed rozłącznikiem od strony zasilania.

 5. Rozmieszczenie zestawów gniazd remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu wykonawczego

Instalacja odgromowa i uziemiająca

 1. Wykonawca wykona instalację odgromową i uziemień dla budynków i budowli będących w jego zakresie.

 2. Instalacja odgromowa wykonana zostanie zgodnie z normą PN-EN 62305-3.

 3. Jako zewnętrzne urządzenie piorunochronne zastosowane będą stalowe konstrukcje budynków lub dodatkowe zwody poziome.

 4. Dookoła budynków ułożony będzie uziom otokowy (utworzenie wokół budynku strefy ekwipotencjalnej w celu wyeliminowania napięcia dotykowego) wykonany z bednarki miedzianej 40x5mm, który połączony zostanie poprzez złącza probiercze zlokalizowane w narożach budynku z przewodami odprowadzającymi (zbrojenie słupów nośnych).

 5. Uziom otokowy połączony będzie z siatką uziemień elektrowni.

 6. Instalację uziemień i przewodów ochronnych wykonana zostanie zgodnie z normą
  PN-HD 60364-5-54. Jako uziom naturalny wykorzystane zostaną fundamenty słupów nośnych budynku, których zbrojenia zostaną połączone metalicznie z bednarką stalową ocynkowaną 40 x 5 mm (wyprowadzoną na odległość 250mm poza obrysy fundamentów do wewnątrz i na zewnątrz budynku).

 7. Dla połączenia ze sobą stóp fundamentowych słupów nośnych budynku bednarki wyprowadzone na zewnątrz zespawane zostaną z bednarką stalową ocynkowaną 40x5mm ułożoną po zewnętrznej stronie stóp fundamentowych.

 8. Każdy stalowy słup nośny budynku połączony będzie (przez spawanie na wysokości +750 mm) bednarką stalową ocynkowaną 40x5mm z uziomem naturalnym czyli bednarką wyprowadzoną z fundamentu do wnętrza budynku.

 9. Główna szyna uziemiająca budynku zlokalizowana będzie na wys. +0.5m.

 10. Połączenia wyrównawcze główne (główna szyna uziemiająca – szyny PE) wykonane będą przewodem LYżo-1x240mm2.

 11. Połączenia wyrównawcze pomiędzy szynami PE a rozdzielnicami i szafami technologicznymi wykonane zostaną przewodem LYżo-1x25 mm, połączenia wyrównawcze dodatkowe przewodem lecz typu LYżo-1x16 mm.

 12. Każde urządzenie wyposażone fabrycznie w zacisk uziemiający, zostanie połączone z siecią połączeń wyrównawczych.


   1. Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna