Pge górnictwo I Energetyka


Specyfikacja gospodarki kablowejPobieranie 1.73 Mb.
Strona24/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30

Specyfikacja gospodarki kablowej


Wykonawca dostarczy i zainstaluje kable elektroenergetyczne, sterownicze i pomiarowe wraz z odpowiednimi konstrukcjami mocującymi dla wszystkich urządzeń i instalacji technologicznych i nietechnologicznych IOS.

Szczegóły techniczne

 1. Prowadzenie i ułożenie kabli (kable elektroenergetyczne, sygnałowe i AKPiA) będzie spełniać wymagania N-SEP-E-004.

 2. Dla realizacji tras kablowych przewiduje się:

 • kablownie pod rozdzielniami

 • otwarte trasy (drabinki kablowe)

 • szyby kablowe.

 • estakady

 • rury osłonowe

 1. Wszystkie elementy tras kablowych będą prefabrykowane ze stali ocynkowanej.

 2. Odległość pomiędzy sąsiednimi wspornikami na trasach kablowych będzie wynikała z zastosowanego systemu, ale nie będzie większa niż 3 metry.

 3. Wyróżnia się następujące klasy kabli:

 • kable siłowe SN o napięciu 6 000 V

 • kable siłowe nn o napięciu  400 V

 • kable sterownicze i sygnalizacyjne < 60 V

 • kable sterownicze i sygnalizacyjne > 60 V

 • kable systemu E-90.

 1. Kable układane będą na półkach i drabinkach w kolejności od góry: kable systemu E-90, kable siłowe SN, siłowe nn, kable sterownicze. W szczególnych przypadkach dopuszczalne będzie układanie różnych kabli na tej samej półce oddzielonych metalowymi przegrodami.

 2. Pionowe odległości między półkami kabli siłowych będą nie mniejsze niż 200mm, a dla kabli sterowniczych nie mniejsze niż 150mm, przy założeniu, że zostanie zachowany odstęp 150mm pomiędzy warstwami kabli elektroenergetycznych.

 3. Odległości poziome kabli siłowych o żyłach roboczych ≥ 16mm2 nie będą mniejsze niż średnica większego kabla.

 4. Odpowiednie odległości od rurociągów będą zachowane wg N-SEP-E-004.

 5. Kable tranzytowe będą układane na wydzielonych trasach. Kable wychodzące poza kanały będą zabezpieczone do wysokości 2,5m od posadzki stalowymi rurami lub innym trwałym zabezpieczeniem.

 6. Na trasach kablowych w otwartych przestrzeniach kotłowni i w strefach gdzie może występować zwiększone zapylenie kable będą ułożone w sposób zapobiegający odkładanie się kurzu i pyłu – przewidywane mocowanie kabli do pionowo zamocowanych drabinek kablowych lub z wykorzystaniem konstrukcji kablowych siatkowych.

 7. Trasy kablowe w kablowniach wyposażone zostaną w przegrody ogniowe i drzwi strefowe ogniowe, instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz system gaszenia.

 8. Zostaną zastosowane następujące zabezpieczenia pasywne:

 • przegrody ogniowe w kanałach kablowych,

 • przegrody ogniowe w szybach pionowych,

 • przegrody ogniowe na głównych trasach kablowych pionowych i poziomych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym,

 • uszczelnienia przejść kabli przez ściany i stropy w klasie odporności ogniowej obiektu.

 1. Zostaną zastosowane następujące zabezpieczenia aktywne:

 • instalacje gaśnicze

 • instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru.

 1. Koryta kablowe zostaną tak dobrane, aby zapewniały 20% rezerwy, po wykonaniu inwestycji.

 2. Na trasach kablowych, na poszczególnych półkach kablowych zostanie zapewniona przestrzeń (co najmniej 20%) dla ułożenia kabli z pól rezerwowych rozdzielnic

Dobór kabli

 1. Kable siłowe będą dobierane z uwzględnieniem następujących czynników:

 • obciążenie,

 • wytrzymałość zwarciowa,

 • spadek napięcia również przy rozruchu silników,

 • wytrzymałość mechaniczna,

 • sposób prowadzenia i ułożenia kabli na trasach kablowych.

 1. Kable sterownicze będą dobrane z uwzględnieniem następujących czynników:

 • prąd obciążenia ciągły i szczytowy

 • spadek napięcia

 • możliwość indukcji w kablu pod wpływem warunków środowiskowych,

 • wytrzymałość mechaniczna.

Kable siłowe niskiego napięcia ≤ 400 V

 1. Kable będą z żyłami aluminiowymi lub miedzianymi, z tym że dla instalacji prądu stałego, oświetlenia, odbiorników ruchomych i w strefach wybuchowych będą bezwzględnie zastosowane kable z żyłami miedzianymi.

 2. Żyły o przekroju do 6mm2 mogą być jednodrutowe. Dla większych przekrojów będą zastosowane kable z żyłami wielodrutowymi.

 3. Kable będą posiadać żyłę PE o kolorze izolacji żółto-zielonym (oznaczenie „żo” w typie kabla)

Kable siłowe średniego napięcia 6 000 V

 1. Kable będą miedziane o izolacji 6/10kV, trzyżyłowe (dopuszcza się zastosowanie kabli jednożyłowych) z ekranem jako żyłą powrotną o przekroju zwymiarowanym na prąd wynikający ze zwarcia dwóch faz w różnych miejscach sieci.

 2. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych kabli ekranowanych do przetwornic częstotliwości i napędów zasilanych z przetwornic. Kable będą dobierane z typoszeregu kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego.

Kable sterownicze

 1. Kable dla celów specjalnych, np. połączeń komputerowych będą miały wielodrutowe żyły i ekran zewnętrzny.

 2. Dla kabli sterowniczych ogólnego przeznaczenia minimalny przekrój żyły nie będzie mniejszy niż 1,5 mm2, dla obwodów przekładników prądowych nie mniej niż 2,5 mm2 i będą ekranowane.

 3. Kable sterownicze (o ilości żył >5) będą zawierać przynajmniej 20% rezerwowych żył dla późniejszego wykorzystania.

 4. Dla armatur o mocy silnika nie przekraczającej 2kW stosowany będzie wspólny kabel dla zasilania silnika i obwodów pomocniczych (krańcówki, zabezpiecz. momentowe lub termiczne silnika).

Izolacja kabli

Zastosowane zostaną kable w izolacji z polwinitu lub polietylenu usieciowanego i powłoce zewnętrznej zapobiegającej rozprzestrzenianie płomienia, spełniające wymagania normy PN-EN 60332Łączenie kabli

 1. Nie dopuszcza się stosowania łączonych kabli.

 2. Kable zasilające silniki SN muszą przechodzić przez skrzynki pośrednie, w których nastąpi oddzielenie kabla zasilającego od elastycznego połączenia skrzynki z silnikiem.

Oznaczniki kablowe

 1. Wszystkie kable będą wyraźnie oznaczone trwałymi oznacznikami przymocowanymi do kabla na początku, końcu, na trasie kabla co 20m oraz w miejscach zmiany trasy, po obu stronach przegrody ogniowej lub przepustu w odległości 70cm.

 2. Oznaczniki kablowe opisane i wykonane i zamocowane w sposób trwały powinny posiadać oznaczenie zgodnie z Księgą KKS zawierające: oznaczenie rozdzielni zasilającej, numer segmentu, rodzaj instalacji, numer odpływu z uwzględnieniem odpływów rezerwowych z rozdzielni, numer kolejny kabla z danego odpływu – 12/14 znaków.

 3. Żyły kabli siłowych będą miały obustronnie oznaczone fazy L1, L2, L3, PEN lub N, PE – koszulki termokurczliwe z opisem.

 4. Żyły kabli sterowniczych będą oznaczone przy listwach zaciskowych czytelnie i jednoznacznie za pomocą trwałych oznaczników z nadrukowanym oznaczeniem

Opis głównych tras kablowych

 1. Z rozdzielnic elektrycznych 6kV, 0,4kV kable będą prowadzone w pomieszczeniach kablowych pod rozdzielnicami.

 2. Wszelkie pomieszczenia kablowe (kablownie, tunele, kanały,) nie będą lokalizowane poniżej poziomu terenu z wyjątkiem sytuacji gdy bezpośrednio w otoczeniu pomieszczenia kablowego znajdują się inne pomieszczenia (np. poziom obsługi). W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne będzie prowadzenie kabli do pojedynczych urządzeń w kanałach poniżej poziomu terenu.

 3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zagłębienie przestrzeni kablowych pod podłogami podniesionymi poniżej poziomu terenu przy zapewnieniu skutecznego odwodnienia (grawitacyjnego lub mechanicznego)

 4. Przy przejściach przez strefy ppoż. przepusty zostaną uszczelnione odpowiednimi masami uszczelniającymi ppoż. W tunelach (tam gdzie będzie to wymagane) zastosowane zostaną systemy odwodnień. W przypadku konieczności zastosowania systemu odwodnień, rozwiązania uniemożliwią cofanie się wody z instalacji odwodnienia.

 5. Kable mogą być prowadzone systemem tuneli kablowych pod poziomem +/-0,00m (z zastrzeżeniem akapitu 2) dla napędów zlokalizowanych na poziomie +/-0,00m. Na pozostałych poziomach technologicznych w przestrzeniach otwartych trasy kablowe mocowane będą do konstrukcji stalowych IOS w układzie pionowym (preferowanym) lub poziomym wielowarstwowym.

 6. Komunikacja pionowa będzie realizowana w przestrzeniach otwartych, przy zapewnieniu osłony kabli do wysokości 2,5 m od poziomów obsługi.

 7. Główne trasy kablowe prowadzone w przestrzeniach otwartych, w których występuje lub spodziewana jest podwyższona temperatura otoczenia od pracujących instalacji należy zastosować osłony termiczne tras kablowych od strony źródła ciepła.

 8. Główne trasy kablowe prowadzone w przestrzeniach otwartych w miejscach zbliżeń do elementów takich jak kompensatory itp., z których w wyniku rozszczelnienia wydostawać będzie się czynnik o wysokiej temperaturze należy zastosować osłony termiczne tras kablowych.

 9. W terenie poza budynkami kable będą prowadzone:

  • w kanalizacji kablowej wykonanej w postaci studni kablowych połączonych prostymi odcinkami rur przepustowych z tworzyw sztucznych,

  • na estakadach kablowych lub rurociągowo kablowych z pomostem montażowym i osłonami przeciw-słonecznymi pomiędzy obiektami technologicznymi.

  • w ziemi i przepustach pod drogami i torami dla pojedynczych kabli o mniejszym znaczeniu (np. oświetlenie terenu)

 1. W tunelach, szybach i pomieszczeniach kablowych oraz w przestrzeniach podpodłogowych kable będą prowadzone na drabinkach kablowych układanych na wysięgnikach mocowanych do stojaków kablowych. Odległości między drabinkami kablowymi dla kabli energetycznych przyjęto – minimum 200mm przy założeniu iż zostanie zachowany zgodnie z normą N SEP-004 wymagany odstęp pomiędzy warstwami kabli energetycznych 150mm „w świetle”. W miejscach w których nie będzie możliwe zachowanie wymaganych przez normę N SEP-004 odstępów od rurociągów technologicznych oraz w miejscach, w których kable będą narażone na uszkodzenia (prowadzenie na wysokości poniżej 2m od poziomu obsługi, przejścia przez stropy i podesty), kable będą prowadzone w korytach kablowych perforowanych. Na wspólnych trasach kablowych energetycznych, sygnałowych i AKPiA, kable AKPiA będą układane na dolnych drabinkach lub korytach kablowych.

 2. Stojaki kablowe będą mocowane do ścian i stropów żelbetowych w odstępach 1,5 ÷ 3m przy użyciu tulei kotwiących, a do konstrukcji stalowych przez spawanie lub przykręcanie przy użyciu odpowiednich uchwytów, obejm lub wieszaków.

 3. Tunele, szyby i pomieszczenia kablowe będą posiadały instalację zraszaczową względnie otwory do podawania środków gaśniczych.

 4. Główne trasy dla kabli zasilających ognioodpornych E90 układać na drabinkach kablowych, stalowych, ocynkowanych (system E-90). Mocowanie drabin do podłoża, konstrukcji, wykonać za pomocą osprzętu wzmocnionego, stalowego (kołki, uchwyty, śruby).

 5. Dopuszcza się mocowanie jednopunktowe, w odstępach większych niż 1,2m.
  Nie wymagamy uzyskania certyfikatu na zamocowanie dla systemu E90.

 6. Trasy kablowe będą posiadały ochronę przeciwporażeniową w postaci uziemień ochronnych (połączenie wszystkich drabin i koryt kablowych z ciągami uziemiającymi obiektów budowlanych).

 7. Do urządzeń (silniki, rozdzielnie) zasilanych z dwóch źródeł, w tym zasilań awaryjnych, nie dopuszcza się prowadzenia kabli tą samą trasą kablową. W takich przypadkach należy rozdzielić trasy prowadzenia kabli.
   1. Układ niezawodnego zasilania


Przeznaczenie

Do zasilania napędów awaryjnych, systemów automatyki i zabezpieczeń oraz instalacji oświetlenia awaryjnego WYKONAWCA zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje układ niezawodnego zasilania.

Układ służył będzie do zasilania odbiorów dla których:


 • przerwa w pracy może być tylko krótkotrwała (do 1 minuty) – zasilanie z rozdzielnic niezawodnego zasilania 0,4kV

 • przerwa w pracy jest niedopuszczalna – zasilanie z rozdzielnic napięcia gwarantowanego i rozdzielnic prądu stałego.

Zakres

W zakresie zamówienia jest układ niezawodnego zasilania zbudowany w oparciu o: • zasilacze buforowe,

 • baterie akumulatorów,

 • skrzynki rozłącznikowe baterii

 • urządzenia UPS,

 • rozdzielnice prądu stałego 220V DC oraz napięcia gwarantowanego 400/230V AC.

Parametry urządzeń, a w szczególności pojemność baterii zostaną dobrana dla zapewnienia autonomii układu wymaganej przez technologię oraz 1-godzinnego działania oświetlenia awaryjnego (bez udziału agregatu prądotwórczego).

Charakterystyka techniczna

Rozwiązania konstrukcyjne baterii

 1. Pojemność baterii akumulatorów zostanie określona na podstawie bilansu zapotrzebowania przez projektowany układ elektryczny oraz moce odbiorów procesowych, jak silniki prądu stałego i układy UPS z uwzględnieniem znamionowych i zakłóceniowych warunków pracy, w tym awaryjnego odstawienia IOS (np. black-out’u).

 2. Następujące czynniki będą uwzględnione przy doborze baterii:

 • obliczeniowy okres braku zasilania - zgodnie z wymogami technologii i bezpieczeństwa, nie mniej niż 1 godzina,

 • współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający starzenie się baterii i nieodpowiednie ładowanie ≥ 1,25,

 • baterie ołowiowo-kwasowe, wielkopowierzchniowe (GroE wg DIN 40738), zsystemem zewnętrznej katalitycznej rekombinacji gazów o sprawności powyżej 90% typu AquaGen lub równoważny

 • żywotność baterii minimum 20 lat,

 • pojemność będzie określona dla 1-godzinnego i 10-godzinnego rozładowania dla temperatury odniesienia 20°C,

 • temperatura graniczna otoczenia: 5°C ÷ 40°C,

 • temperatura pracy: 10°C ÷ 25°C,

 • maksymalna wilgotność: 75%,

 • akumulatory zabudowane w pomieszczeniu spełniającym wymagania wynikające z odpowiednich przepisów i norm w zakresie wykonania, wyposażenia i wentylacji pomieszczeń akumulatorni, powierzchnia pomieszczenia będzie taka aby nie było potrzeby montażu piętrowego akumulatorów (dopuszczalny montaż schodkowy).

 1. Baterie wyposażone będą w system zewnętrznej rekombinacji gazów umożliwiający ładowanie przy napięciu powyżej 2,4 V/ogniwo bez konieczności ograniczania prądu ładowania. Żywotność zewnętrznego systemu rekombinacji gazu będzie nie mniejsza niż żywotność baterii,

 2. Wymaga się, aby układ niezawodnego zasilania działał pewnie i niezawodnie w ekstremalnych warunkach środowiskowych: w warunkach black out-u – również bez klimatyzacji pomieszczeń układu niezawodnego zasilania.

 3. Warunki pracy przy pracującej wentylacji / klimatyzacji:

 • normalna temperatura otoczenia: + 20 °C,

 • zakres pracy: + 10 °C - + 25 °C

 • max wilgotność: 75%.

 1. Zakłada się instalację baterii o napięciu 220V DC

Rozwiązania konstrukcyjne prostowników

 1. Prostowniki zapewnią bieżące zapotrzebowanie na prąd przez odbiorniki i doładowywanie baterii.

 2. Prostowniki będą zdolne do naładowania baterii do 90 % nominalnej pojemności w ciągu 6 godzin po całkowitym rozładowaniu baterii, pokrywając jednocześnie bieżące zapotrzebowanie.

 3. W przypadku awarii prostownika lub baterii jednego układu, bateria i prostownik drugiego układu zapewni zasilanie układu z awarią.

 4. Prostowniki zapewnią ładowanie konserwacyjne i będą wyposażone w ograniczniki prądu.

 5. Prostowniki będą wyposażone w pełny układ kontroli i pomiarów parametrów pracy stanu prostownika i baterii z transmisją sygnałów (zgodnie ze standardem IEC 61850) do systemu DCS. Układ kontroli i pomiarów powinien zawierać m.in.: pomiar prądu ładowania baterii, kontrolę temperatury, kontrolę ciągłości obwodów baterii, pomiar pojemności (ładunku dostarczonego i odprowadzonego z baterii), kontrolę izolacji, itd.

 6. Prostowniki będą posiadały układ kompensacji temperaturowej napięcia buforowania baterii oraz układ do ograniczania prądu ładowania baterii do 0,2 pojemności znamionowej baterii.

 7. Odłączenie baterii od prostownika nie może wpłynąć na parametry napięcia wyjściowego prostownika.

 8. Na wyjściu prostownika będą zainstalowane 3 rozłączniki tak, aby była możliwość jednoczesnego odłączenie od prostownika baterii i rozdzielni DC lub odłączenia tylko baterii lub odłączenie tylko rozdzielni.

 9. Prostowniki będą posiadały galwaniczne oddzielenia obwodu wejściowego i wyjściowego i będą posiadały system zapewniający eliminację zakłóceń w sieci zasilającej.

 10. Przewidziana będzie budowa modułowa każdego z prostowników – wypadnięcie z pracy jednego modułu nie może spowodować zmniejszenie wartości prądu wyjściowego prostownika. Będzie możliwa wymiana modułów podczas normalnej pracy bez wpływu na napięcie wyjściowe.

 11. Prostowniki umożliwiać będą wybór trybu pracy:

 • praca buforowa

 • formowanie baterii

 • szybkie ładowanie baterii

 1. W trybie pracy buforowej nie będzie przekraczane napięcie znamionowe rozdzielni.

 2. Dane techniczne prostowników

 • zasilanie 400/230V, 50Hz ± 10 %

 • cos  0,8

 • napięcie wyjściowe 220V DC

 • sprawność ≥ 94%,

 • stabilność napięcia wyjściowego ≤ 1,0%

 • tętnienia napięcia wyjściowego ≤ 0,5%

 • stopień ochrony IP20

 1. Prostownik będzie wyposażony w następujące pomiary i urządzenia :

 • mikroprocesorowy sterownik operacyjny IED podłączony do DCS,

 • korektę temperaturową,

 • kontrolę ciągłości obwodów baterii,

 • pomiar prądu ładowania

 • pomiar pojemności (pomiar ładunku),

 • kontrolę doziemienia,

Rozdzielnice prądu stałego 220V DC i 24V DC

 1. Rozdzielnice prądu stałego wykonane będą w tym samym standardzie co rozdzielnice 400V AC (patrz wymagania dla rozdzielnic nn) a ponadto spełnione będą następujące wymagania:

 • rozdzielnice prądu stałego zasilane będą z prostowników i baterii akumulatorów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tych urządzeń.

 • wielkość rozdzielnic i dobór aparatury rozdzielczej ustali Wykonawca w zależności od ilości odbiorów i warunków obciążeniowych.

 • bieguny „+” i „-” rozdzielni będą izolowane dla uniknięcia wzajemnego kontaktu i kontaktu z ziemią.

 • wejścia z prostowników zabezpieczone będą wyłącznikami wykonanymi w wersji wysuwnej.

 1. Rozdzielnie 220V DC będą służyć do zasilania obwodów pomocniczych bloku, zasilania silników 220V DC, zasilania napięciem DC UPS-ów rozdzielni napięcia gwarantowanego systemu sterowania.

 2. Wszystkie rozdzielnice prądu stałego będą posiadać połączenia dla wzajemnego rezerwowania się ze 100% redundancją. W układzie sprzęgła pomiędzy rozdzielnicami zastosowane będą dwa wyłączniki wykonane w wersji wysuwnej. Dopuszcza się zastąpienie jednego z wyłączników rozłącznikiem w wersji wysuwnej.

 3. W rozdzielnicach prądu stałego zainstalowane będą selektywne układy kontroli doziemienia obwodów jednoznacznie identyfikujące uszkodzony odpływ z sygnalizacją do DCS.

 4. Dla potrzeb testowania wyłączników mocy dostarczony zostanie dedykowany tester wyzwalaczy.

 5. W rozdzielnicy 220V DC obwodów pomocniczych Wykonawca, poza odpływami rezerwowymi określonymi (15% rezerw), przewidzi dodatkowych 6 odpływów o prądzie znamionowym do 10A dla potrzeb Zamawiającego.

Rozdzielnice napięcia gwarantowanego wraz z zasilaczami UPS

 1. Rozdzielnice napięcia gwarantowanego 230V AC wykonane będą w tym samym standardzie co rozdzielnice 400V AC (patrz wymagania dla rozdzielnic nn) a ponadto spełnione będą następujące wymagania:

 2. rozdzielnice zasilane będą z zasilaczy bezprzerwowych UPS zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnic poprzez rozłączniki wykonane w wersji wysuwnej lub wyłączniki wykonane w wersji wysuwnej

 3. w układzie sprzęgła pomiędzy sekcjami napięcia gwarantowanego należy zastosować dwa wyłączniki wykonane w wersji wysuwnej, zabudowane w oddzielnych szafach. Dopuszcza się zastąpienie jednego z wyłączników rozłącznikiem w wersji wysuwnej

 4. wielkość rozdzielnic i dobór aparatury rozdzielczej ustali Wykonawca w zależności od ilości odbiorów i warunków obciążeniowych.

 5. Rozdzielnia napięcia gwarantowanego 230V AC przeznaczona do zasilania systemu sterowania IOS będzie 2 sekcyjna. Sekcje powinny wzajemnie się rezerwować poprzez rozłączniki sprzęgłowe (zasilanie remontowe). Nie przewiduje się zasilania z tej rozdzielni innych odbiorów poza systemem DCS bloku oraz obwodami sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji.

 6. Odbiory technologiczne bloku (jak np. elektrozawory, silniki itp.) zasilane będą z oddzielnej rozdzielni napięcia gwarantowanego i oddzielnego UPS-a.

 7. Dla potrzeb oświetlenia awaryjnego przewiduje się wydzieloną rozdzielnię napięcia gwarantowanego zasilaną z własnego UPS.

 8. Każdy pojedynczy UPS będzie składał się z: prostownika, falownika, łącza DC pomiędzy prostownikiem i falownikiem (do którego przyłączone będzie źródło prądu stałego), automatycznego (przełączniki STATIC-SWITCH) oraz ręcznego by-passu, transformatora wyjściowego dla separacji galwanicznej odbiorników.

 9. Każdy UPS będzie posiadał dwa wejścia zasilające AC (podstawowe oraz by-pass) zasilane z różnych sekcji rozdzielnicy 0,4kV niezawodnego zasilania bloku, oraz jedno wejście DC zasilane z głównych rozdzielnic 220V DC.

 10. Dopuszcza się zasilanie UPS z własnych baterii akumulatorów pod warunkiem wykonania zasilania rezerwowego pomiędzy zasilaniami 220V DC UPS-ów.

 11. Należy stosować generalną zasadę: „WYKLUCZA SIĘ STOSOWANIE LOKALNYCH URZĄDZEŃ UPS Z WŁASNYMI BATERIAMI AKUMULATORÓW”. Ewentualne odstępstwa w szczególnych przypadkach będą uzgadniane z Zamawiającym.

 12. Obwód obejściowy by-pass włączany będzie automatycznie w przypadku zaniku napięcia w torze podstawowym oraz przy przeciążeniu, zwarciu lub uszkodzeniu falownika oraz ręcznie w przypadku planowego odstawienia i zapewniał będzie bezprzerwowe przejście z jednego toru zasilania na drugi.

 13. UPS-y będą wyposażone w mikroprocesorowy systemem sterowania i nadzoru, ze wskaźnikiem (monitorem) stanu pracy i sygnalizacji awarii oraz z transmisją sygnałów (zgodnie ze standardem IEC 61850) do systemu DCS.

 14. Wymagane parametry techniczne zasilaczy UPS:

 • moc znamionowa: min 120% mocy obliczeniowej przy maksymalnym obciążeniu,

 • napięcie wyjściowe: 230V, ±3%, 50Hz ±0,2%,

 • dopuszczalne przeciążenia: 125%/10s

 • maksymalny współczynnik odkształcenia napięcia wyjściowego THD ≤ 3%.

 • prąd zwarciowy falownika: 6xIn

 • stopień ochrony obudowy: IP20

 1. W rozdzielnicy napięcia gwarantowanego 230V AC obwodów sterowania bloku Wykonawca, poza odpływami rezerwowymi (15% rezerw), przewidzi dodatkowe 4 odpływy o prądzie znamionowym do 10A dla potrzeb Zamawiającego.

Wymagania dla systemu lokalizacji doziemień w sieci izolowanej (IT)

 1. Sieć 220VDC powinna być wyposażona w układ stałego nadzoru rezystancji izolacji z odczytem lokalnym i zdalnym w zakresie do min. 5MOhm, który przy wystąpieniu doziemienia automatycznie lokalizuje uszkodzony odpływ. Układ powinien umożliwiać przekazywanie informacji o swojej pracy (wartości pomiarowe, alarmy, stany awaryjne) do systemów nadrzędnych za pomocą standardowych protokołów komunikacyjnych.

 2. Wymagania szczegółowe dla systemu:

 • zakres pomiaru rezystancji 1kOhm…5 MOhm

 • automatyczne dostosowywanie się do zmiany parametrów sieci (Rizol, Cdoz)
  powstałych na skutek dołączaniu odbiorów, sekcji itp.

 • rezystancja wewnętrzna przekaźnika kontroli izolacji ≥ 180kOhm,

 • maksymalne napięcie obce wprowadzane do sieci ≤ 40V

 • pomiar rezystancji izolacji także bez napięcia na sieci kontrolowanej

 • sygnał do selektywnego wyłączania odpływu w którym zlokalizowano doziemienie

 • komunikacja z systemem DCS

 • możliwość współpracy z ręcznym systemem lokalizacji (precyzyjna lokalizacja miejsca uszkodzenia)

 • minimalne gabaryty i masa elementów, zwłaszcza czujników montowanych na odpływach

 • możliwość dokładnego doboru wielkości czujnika do średnicy monitorowanego przewodu (duży wybór czujników)

Wymagania dla systemu monitorowania prądów upływu w sieciach uziemionych (układ TN-C-S) – układ niezawodnego zasilania.

 1. W sieciach z uziemionym punktem neutralnym powinien być przewidziany system stałego monitorowania prądów upływu pozwalających ocenić stan izolacji sieci w poszczególnych odpływach. System powinien umożliwiać monitorowanie prądów różnicowych w zakresie min.10mA…10A, z możliwością kontrolowania odpływów z wysokim poziomem zakłóceń (np. z przetwornicami częstotliwości). Układ powinien umożliwiać przekazywanie informacji o swojej pracy (wartości pomiarowe, alarmy, stany awaryjne) do systemów nadrzędnych za pomocą standardowych protokołów komunikacyjnych.

 2. Wymagania szczegółowe dla systemu:

  • zakres pomiaru prądu upływu min. do 30A

  • sygnalizacja osiągnięcia wartości alarmowej i ostrzegawczej prądu upływu nastawianych niezależnie dla każdego odpływu w zakres 10mA…10A

  • poprawny pomiar także dla prądów o wysokiej zawartości harmonicznych (min. do 40-tej) i o wysokim poziomie składowych stałych (min. 20 A)

  • sygnał do selektywnego wskazywania odpływu w którym zlokalizowano doziemienie

  • komunikacja z blokowym systemem DCS

  • minimalne gabaryty i masa elementów, zwłaszcza czujników montowanych na odpływach

Próby i badania układu niezawodnego zasilania

 1. Dla wszystkich urządzeń układu niezawodnego zasilania wykonane zostaną następujące próby i badania:

 • próby wyrobu

 • badania odbiorcze u producenta

 • próby pomontażowe

Dodatkowo wykonawca przedstawi sprawozdania z przeprowadzonych prób typu zastosowanych urządzeń)

 1. Próby typu i wyrobu dotyczące wszystkich elementów układu niezawodnego zasilania wykonane zostaną zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Protokóły z prób typu i wyrobu zostaną dostarczone wraz z dostawą.

 2. Badania odbiorcze u producenta będą przeprowadzone wg programu uzgodnionego z Zamawiającym.

 3. Próby pomontażowe u Zamawiającego zostaną wykonane na kompletnie zmontowanym układzie niezawodnego zasilania obejmujące m.in.

 • próbę obciążenia znamionowego,

 • próby przeciążeniowe,

 • próby przełączania na każdy stan pracy przy znamionowej pracy urządzeń,

 • sprawdzenie poziomu izolacji obwodów głównych i odpływowych,

 • pomiar rezystancji obwodów głównych i pomocniczych,,

 • pomiar pojemności baterii akumulatorów

 • pomiar elementów składowych układów zabezpieczeń,

 • sprawdzenie układów pomiarowych,

 • próby funkcjonalne wszystkich elementów rozdzielnicy, w tym układów zabezpieczeń i pomiarów, blokad mechanicznych i zamkowych,

 • pomiary skuteczności ochrony przeciw porażeniowej
   1. Dane techniczne urządzeń i instalacji elektrycznych

(TABELE DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ)

Wszystkie pozycje w kolumnie „wartość oferowana” (podkolumny 1, 2 lub 3 – w zależności od ilości potencjalnych poddostawców/typów poszczególnych urządzeń) należy wypełnić zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz oferowaną technologią. Tabelę należy odpowiednio rozszerzyć o kolejne pozycje w przypadku instalowania przez Wykonawcę dodatkowych głównych urządzeń, nie wymienionych w tabeli.Należy unikać zapisów typu: „patrz lista poddostawców”, „zostanie podane później” itp.


Dane techniczne urządzeń i instalacji

parametr

Jednostka

wartość
wymagana


wartość oferowana

typ 1

typ 2

typ 3

Szynoprzewody SN

 

 

 

 

 

Producent
Typ
Ilość faz w obudowie

1/3

3
Materiał żył

Al/Cu

Materiał osłony

Al/Cu

stopień ochrony IP
65
Rozdzielnica SN

 

 

 

 

 

Producent
Typ
Napięcie znamionowe pracy

kV

6


Napięcie znamionowe izolacji

kV

7,2


Częstotliwość znamionowa

Hz

50


Napięcie probiercze 50Hz 1-min do ziemi

kVrms

Napięcie udarowe 1,2/50ms

kVpk

Znamionowy prąd cieplny (1 sek.)

kA

Znamionowy prąd szczytowy

kA

System

-

IT


Stopień ochrony IP
40
Wyłączniki 6kV
Producent
Typ
Rodzaj (próżnia)
próżnia


Napięcie znamionowe

kV

Znamionowy prąd wyłączalny

kA

Znamionowy prąd załączalny

kA

Całkowity czas wyłączenia

ms

Maksymalny czas załączenia

msTransformatory SN/nn
Producent
Typ
Izolacja
żywica


Maksymalna temperatura otoczenia

°C

Liczba faz
3


Liczba uzwojeń

2/3

Napięcie znamionowe (pierwotne / wtórne)

kV

Moc znamionowa

kVA

Napięcie zwarcia

%

Straty jałowe

kW

Straty obciążeniowe

kW

Grupa połączeń
Dy5


Rodzaj chłodzenia
Klasa izolacji
F


Znamionowy prąd cieplny (1 sek.)

kA

Znamionowy prąd szczytowy

kA

Przełącznik zaczepów
Producent
Typ regulacji
bez obciążenia


Zakres regulacji
±5%


Liczba stopni
5


Szczegóły konstrukcyjne
Masa całkowita

kg

Długość/szerokość/wysokość

mmRozdzielnice nn (główne)

 

 

 

 

 

Producent
Typ
Napięcie znamionowe pracy

V

Napięcie znamionowe izolacji

V

Częstotliwość znamionowa

Hz

50


Napięcie probiercze 50Hz 1-min do ziemi

kVrms

Znamionowy prąd cieplny (1 sek.)

kA

Znamionowy prąd szczytowy

kA

System

-

TN-C


Stopień ochrony IP
40
Rozdzielnice nn (oddziałowe)

 

 

 

 

 

Producent
Typ
Napięcie znamionowe pracy

V

Napięcie znamionowe izolacji

V

Częstotliwość znamionowa

Hz

50


Napięcie probiercze 50Hz 1-min do ziemi

kVrms

Znamionowy prąd cieplny (1 sek.)

kA

Znamionowy prąd szczytowy

kA

System

-

TN-C-S


Stopień ochrony IP
40


Układ regulacji obrotów napędów SN (wentylatory spalin)

 

 

 

 

 

Producent
Typ
Ilość
Moc znamionowa

kW

Napięcie znamionowe

V

Typ chłodzenia

powietrze/woda

Moc układów chłodzenia/klimatyzacji
(na jednostkę)
Długość/szerokość/wysokość (całkowita)

mm

Ciężar całkowity (dla dwóch przetwornic)

kg

Układ regulacji obrotów napędów SN (pozostałe)

 

 

 

 

 

Producent
Typ
Ilość
Moc znamionowa

kW

Napięcie znamionowe

V

Typ chłodzenia

powietrze/woda

Moc układów chłodzenia/klimatyzacji
(na jednostkę)
Długość/szerokość/wysokość (całkowita)

mm

Układ regulacji obrotów napędów nn

 

 

 

 

 

Producent
Typ
Ilość
Moc znamionowa

kW

Napięcie znamionowe

V

Typ chłodzenia
Moc układów chłodzenia/klimatyzacji (na jednostkę)
Długość/szerokość/wysokość

mm5.2.12 Instalacja, sygnalizacja i sprzęt ppoż.


(W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy opis zagadnienia)

5.2.13 Części zapasowe i szybkozużywające się


(W ofercie Wykonawca musi zamieścić szczegółowy opis zagadnienia)Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna