Pge górnictwo I Energetyka


Zakres Dostaw i Usług oraz wyłączenia dla IOSPobieranie 1.73 Mb.
Strona25/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

5.3 Zakres Dostaw i Usług oraz wyłączenia dla IOSLp.

Opis wyposażenia

Zakres Dostaw Wykonawcy

Wyłączone z zakresu Dostaw

1.

Zmiany i przeróbki w istniejących rozdzielniach średniego i niskiego napięcia

całość
2.

Szynoprzewody i kable zasilające rozdzielnie dla potrzeb IOS

całość
3.

Wykopy pod kable układane w ziemi

całość
4.

Rozdzielnie SN

całość
5.

Transformatory 0,4 kV

całośćUkłady regulacji prędkości obrotowej silników SN i nn

całość
6.

Rozdzielnie NN

całość
7.

Główne tablice oświetlenia

całość
8.

Szafy prądu stałego 220 V, 24 V

całość
9.

Szafy ogrzewania i wentylacji

całość
10.

Szafy ogrzewania rurociągów

całość
11.

Zasilacze UPS dla potrzeb IOS

całość
12.

Okablowanie dla silników, trasy kablowe

całość
13.

Oświetlenie obiektów technologicznych

całość
14.

Oświetlenie dróg

całość
15.

Instalacja uziemiająca

całość
16.

Instalacje odgromowe

całość
17.

Łączność telefoniczna
całość

18.

Kanalizacja teletechniczna

całość
19.

Instalacja i sygnalizacja ppoż.

całość
20.

Sprzęt ppoż i BHP w rozdzielniach IOS

całość
21.

Projekt techniczny instalacji elektrycznej IOS

całość
22.

Instrukcja montażu i Rozruchu urządzeń elektrycznych

całość
23.

Instrukcja eksploatacji urządzeń elektrycznych

całość


6. DOKUMENTACJA

6.1 Dokumentacja

6.1.1 Uwagi ogólne


Budowa Obiektów odbywać się będzie zgodnie z przedstawionym i uzgodnionym Planem Realizacji dostaw, w tym zgodnie z harmonogramem dostaw i projektem organizacji robót.

W ramach zawartego Kontraktu Wykonawca wykona i dostarczy dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie, zgodnie z polskimi przepisami, budowy, uruchomienia i formalnego przekazania do eksploatacji Obiektów.

Zamieszczone poniżej informacje należy traktować, jako ogólnie systematyzujące całość opracowania i przekazywania dokumentacji.

Podane niżej wymagania nie zwalniają Wykonawcy od szczegółowego przestrzegania Prawa Budowlanego i ostatecznych uzgodnień dotyczących zawartości i zakresu dokumentacji.

Dokumentacja wykonywana w ramach Kontraktu realizowana będzie zgodnie
z obowiązującymi w Polsce wymaganiami i przepisami prawnymi, a w szczególności określonymi w Prawie Budowlanym, przepisach BHP, ppoż. i DT.

Wykaz podstawowych przepisów i norm zamieszczono w Klauzuli 8.2.

Wykonawca, w ramach zawartego Kontraktu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej zawierającej wszystkie niezbędne dane dla zakupu, wykonawstwa, montażu, uruchomienia, eksploatacji i remontów IOS.

Wykona on i dostarczy dokumentację w języku polskim, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego i w wymaganej ilości kopii.

Wykonana Dokumentacja będzie obejmować również wszelkie rysunki, wykresy, opisy, wykazy, instrukcje itp. niezbędne dla:


 • wykonania przez Wykonawcę projektów budowlano - instalacyjnych i infrastruktury,

 • uzyskania wymaganych zezwoleń władz zatwierdzających,

 • prowadzenia nadzorów,

 • przeprowadzenia prób odbiorowych,

 • prowadzenia Rozruchów, eksploatacji, konserwacji i remontów,

 • uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 • przeprowadzenia pomiarów gwarancyjnych

Zamawiający otrzyma m.in.:

 • Projekty Podstawowe IOS wraz z obiektami towarzyszącymi, z projektami budowlanymi i oceną wpływu zastosowanych rozwiązań na środowisko, wykonane zgodnie z polskimi przepisami,

 • Projekty Wykonawcze (techniczne) IOS wraz z obiektami towarzyszącymi wraz z dokumentację umożliwiającą Zamawiającemu dozorowanie i kontrolowanie przebiegu Robót,

 • Dokumentacje Rozruchów IOS oraz ich eksploatacji,

 • Dokumentacje odbiorowe Obiektów.

6.1.2 Identyfikacja dokumentów


Wszystkie rysunki, schematy i listy będą zawierać następujące informacje:

 • nazwa klienta,

 • nazwa obiektu,

 • kod identyfikacyjny zgodny z numeracją obowiązującą u Wykonawcy,

 • numer lub litera wersji,

 • rodzaj dokumentu (np. rysunek konstrukcji stalowych, lista instrumentów itp.),

 • opis dokumentu (np. woda uszczelniająca do pompy próżniowej),

 • status dokumentu (np. tymczasowy, ostateczny, itp.).

6.1.3 Format dokumentów


Rysunki i schematy będą w formatach A4, A3, A2, A1, A0 lub w innym formacie w uzgodnieniu z zamawiającym.

Listy, specyfikacje, wykazy będą zasadniczo w formacie A4, a w razie potrzeby w formacie A3.

Dokumenty instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji będą spięte w segregatorach dla arkuszy A4.

Dopuszcza się przekazywanie dokumentacji montażowej i powykonawczej w teczkach lub fastykułach.


6.1.4 Symbole, liternictwo i linie kreślarskie


Wszystkie symbole na rysunkach będą zgodne z PN.

Symbole na schematach będą zgodne z DIN.


6.1.5 Przekazywanie dokumentacji


Wykonawca dostarczy wszelką dokumentację na papierze w 3 egzemplarzach
oraz 2 egzemplarze w formie cyfrowej na płytach CD w postaci plików pakietu MS Office, AutoCAD wersja R 14 lub nowsza.

Dla Części elektrycznej i AKPiA Wykonawca dostarczy dodatkowo po 3 egz. dokumentacji.


6.1.6 Wykaz dokumentacji dla Obiektów

6.1.6.1 Projekt Podstawowy dla każdego z Obiektów


Projekt ten będzie opracowaniem projektowym i dokumentem formalno-prawnym, przedstawiającym przewidywane rozwiązania projektowe, które uzyskały wymagane opinie
i uzgodnienia oraz inne elementy potrzebne Zamawiającemu do przygotowania i zrealizowania inwestycji. Będzie opracowany w takim zakresie szczegółowości, by możliwe było uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz pozwoleń.

W skład Projektu Podstawowego wejdzie Projekt Budowlany wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę.W ramach Projektu Podstawowego, Zamawiający otrzyma dokumentację i specyfikacje techniczne, takie jak :
6.1.6.1.1 Część Ogólna

 • Organizacja projektu

 • Założenia projektowe

 • Ogólna koncepcja Obiektu

 • Wydajność części składowych Obiektu

 • Zakres Dostaw i wyłączeń

 • Generalny plan dyspozycyjny Obiektu
6.1.6.1.2 Część Technologiczna

 • Opis procesu

 • Opis Instalacji

 • Zużycie surowców, czynników pomocniczych i produktów

 • Zużycie energii i czynników energetycznych

 • Schematy bilansowe

 • Schematy technologiczno-pomiarowe

 • Analizy mediów

 • Charakterystyki punktów styku na granicach projektowania
6.1.6.1.3 Część Konstrukcyjna

 • Spis rysunków

 • Rysunki dyspozycyjne

 • Rzuty i przekroje
6.1.6.1.4 Część Pomiarowa

 • Ogólny opis systemu AKPiA

 • Zestawienie punktów pomiarowych

 • Specyfikacja urządzeń pomiarowych

 • Specyfikacja modułów systemu

 • Schematy sterowań grup funkcyjnych i innych sterowań oraz schematy układów regulacyjnych
6.1.6.1.5 Część Elektryczna

 • Opis ogólny systemu zasilania i wyposażenia elektrycznego

 • Zestawienie odbiorników elektrycznych z podstawowymi parametrami

 • Schematy ideowe

 • Schematy jednokreskowe układu zasilającego

 • Plany lokalizacji transformatorów, rozdzielni, falowników, silników, itd

 • Plany lokalizacji innych odbiorników elektrycznych
6.1.6.1.6 Część Budowlana

 • Projekt architektoniczno-budowlany

 • Projekty wstępne budynków

 • Projekty dla fundamentów pod urządzenia i konstrukcje nośne

 • Podkłady dla sieci podziemnych6.1.6.1.7 Specyfikacje techniczne

(wraz ze spisem urządzeń z kodami uzgodnionymi z Zamawiającym) dla:

 • Agregatów

 • Armatury

 • Kanałów spalin

 • Zbiorników i aparatów

 • Kompensatorów na kanałach spalin

 • Klap spalin

 • Tras rurociągów i kabli

 • Kompensatorów na rurociągach

 • Odbiorników, urządzeń elektroenergetycznych i rozdzielni elektrycznych

 • Pomiarów

 • Zaworów regulacyjnych

 • Wartości nastaw

 • Smarów

 • Urządzeń dźwigowych

 • Części zamiennych, zapasowych i szybkozużywających się

 • Wymienników

 • Innych

6.1.6.2 Projekt Budowlany (opracowanie wielobranżowe)


Dokumentacja wykonywana w tej fazie realizacji musi spełniać wszelkie wymogi podane
w Prawie Budowlanym dla uzyskania „Pozwolenia na budowę”.

W ramach Projektu Budowlanego w części opisowej znajdować się będzie informacja przedstawiająca opis funkcji technologicznej obiektu oraz opis instalacji obiektowych.

Przekazany Zamawiającemu Projekt Budowlany zawierać będzie wszelkie uzgodnienia
i zatwierdzenia.

W Projekcie Budowlanym zawarty będzie komplet informacji branżowych instalacji obiektowych tj.: elektrycznych, c.o., wod.-kan., teletechnicznych, ppoż., itd. w zakresie szczegółowości wymaganym przepisami.Część budowlana zawierać będzie m.in.:

 • Przeznaczenie i program użytkowy obiektów budowlanych oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość, długość i szerokość,

 • Formę architektoniczną i funkcję obiektu,

 • Układ konstrukcyjny obiektów budowlanych, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, kategorie geotechniczne obiektu, warunki
  i sposób jego posadowienia oraz rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych,

Rysunki wykonane zostaną w skali 1:100 (1:200) i obejmować będą:

 • elewacje ze wszystkich widocznych stron z określeniem graficznym lub opisowym wykończeniowych materiałów i kolorystyki,

 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektów, w tym widok dachu,

 • przekroje charakterystyczne konieczne dla przedstawienia: układu funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i jego powiązań z podłożem,

 • położenie sytuacyjno – wysokościowe budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-użytkową jak komin, zbiorniki.

6.1.6.3 Projekt zagospodarowania terenu dla każdego z Obiektów


zawierać będzie m.in.:

 • usytuowanie obiektów IOS,

 • układ dróg,

 • wskazanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

6.1.6.4 Projekt Podstawowy w części technologicznej


Projekt Podstawowy w części technologicznej dla IOS zawierać będzie:

 • Opis technologii procesowych IOS w tym między innymi:

 • opis technologii odsiarczania spalin

 • opis technologii oczyszczania ścieków procesowych

 • opis powiązań z układami elektrowni

 • opis transportu gipsu w powiązaniu z innymi IOS

 • Schematy procesowe odsiarczania (P&ID),

 • Opis i zestawienie prac demontażowych i modernizacyjnych w obszarze istniejących układów technologicznych elektrowni tj. czopucha, kanałów spalin w obrębie istniejących IOS, drogi transportowej gipsu z IOS do magazynu gipsu i obiektów wspólnych,

Projekt Podstawowy w części technologicznej dla każdego z Obiektów zawierać będzie:

 • Bilanse przepływów i zużycia mediów,

 • Usytuowanie głównych obiektów budowlanych, kanałów spalin, rurociągów
  i ciągów technologicznych na planie generalnym,

 • Zestawienie obiektów i struktur budowlanych,

 • Zestawienie i główne parametry urządzeń

 • Dyspozycja głównych urządzeń, kanałów spalin, rurociągów, technologicznych
  ciągów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji podlegających
  modernizacji w części istniejącej:

- usytuowanie w planie,

- charakterystyczne przekroje • Usytuowanie przyłączy od granicy Kontraktu do instalacji istniejących.

6.1.7 Projekt Wykonawczy (techniczny) dla każdego z Obiektów


Będzie opracowany w oparciu o uzyskaną Decyzję o Pozwoleniu na Budowę",
z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia, oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, szczegółowych wytycznych, a także wymagań zawartych w poszczególnych projektach branżowych Projektu Podstawowego.

W ramach zakresu Projektu Wykonawczego Zamawiający otrzyma niżej wymienioną dokumentacje i specyfikacje techniczne.

Projekt będzie zawierać m.in. następujące pozycje:


 • spis treści i listę Dostaw,

 • ogólny opis systemów i ich wyposażenia,

 • warunki magazynowania i konserwacji,

 • szczegółowe instrukcje montażu,

 • dokumentację montażową niezbędną do przeprowadzenia inspekcji i odbiorów wraz
  z technologią montażu.

Elementy składowe Projektu Wykonawczego (technicznego).

 • Techniczny projekt technologiczny,

 • Projekt mechaniczno-konstrukcyjny

 • Projekt architektoniczno-budowlany

 • Projekt instalacyjny

 • Projekt elektryczny

 • Projekt AKPiA

 • Projekt zagospodarowania terenu (infrastruktura)

  • Projekt mechaniczno-konstrukcyjny

- Rysunki wykonawcze elementów mechaniczno-konstrukcyjnych

- Elementy, detale, przekroje

- Wykazy materiałów

- Wytyczne zabezpieczeń elementów konstrukcji w zakresie ochrony antykorozyjnej


i ppoż.

- Rysunki montażowe, detale, przekroje, kłady itp.

- Specyfikacje wysyłkowe

- Lista Dostaw

- Wykaz części szybkozużywających się, zapasowych, zamiennych wraz z okresem zużycia i wymaganych ilości.


  • Projekt architektoniczno-budowlany

- Rysunki fundamentów

- Rysunki montażowe

- Rysunki wykonawcze elementów konstrukcyjnych z układem zbrojenia

- Rysunki szalunków dla kolejnych kondygnacji, lub innych rozwiązań

- Wykazy stali, drewna, blach itp.

- Szczegóły dylatacji budowlanych

- Rysunki obciążeń budynków (obliczenia statyczne)

- Rysunki pomieszczeń, przekroje, detale

- Wykaz materiałów i ilości (akcesoria i wyposażenia)

- Ramy betonowe prefabrykowane

- Ramy stalowe

- Fasady


- Okładziny, izolacja, materiały dźwiękochłonne, blachy faliste lub trapezowe

- Tynki (elewacja zewnętrzna)

- Ściany główne i pośrednie - przekroje

- Rysunki drzwi, otwory montażowe

- Rysunki schodów, pomostów itp.

- Estakady, windy

- DTR

- Specyfikacje techniczne do zamówieńProjekt instalacyjny

- Projekty sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, sprężonego powietrza, ppoż.

- Rysunki, montażowe

- Rysunki urządzeń wraz z armaturą

- Rysunki wykonawcze (przekroje, detale)

- Wykazy materiałowe armatury, osprzęt, akcesoria (specyfikacje)

- Rysunki badań spoin i wykaz urządzeń poddanych próbie ciśnieniowej

- Rysunki z opisem kolejności montażu

- Rysunki, izolacje - wytyczne

- Specyfikacje wysyłkowe

- DTR

- Specyfikacje techniczne do zamówień  • Projekt elektryczny obejmuje instalacje zasilania, i sterowania układów technologicznych, układ napięcia gwarantowanego a, odgromową, , uziemiającą, połączeń wyrównawczych w budynkach i ciągach technologicznych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd siłowych, zasilania awaryjnego dla układów technologicznych, łączności telefonicznej, sygnalizacji pożarowej i winien zawierać :

- Schematy ideowe

- Schematy zasadnicze

- Schematy montażowe

- Obliczenia, bilanse mocy (czynnej, biernej i cos ) dla pracy normalnej i awaryjnej oraz obliczenia ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej (ocena ryzyka)

- Dobór i obliczenia nastawień zabezpieczeń elektrycznych

- Zestawienie zastosowanych kabli (listy kablowe)

- Specyfikacja zastosowanych materiałów

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) stosowanych urządzeń

- Lokalizacja transformatorów, rozdzielni, itd.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru

- Interfejsy z istniejącym układem Elektrowni w czasie Realizacji Obiektów i w czasie eksploatacji

- Szczegółowy wykaz urządzeń elektroenergetycznych i aparatury

- Wykaz sprzętu wyposażenia ppoż. i bhp pomieszczeń ruchu elektrycznego

- Opis szkolenia personelu wraz z niezbędnymi instrukcjami

- Wykazy części: szybkozużywających się, zapasowych, zamiennych wraz z okresem zużycia oraz wymaganych ilości

- Specyfikacje techniczne do zamówień  • Projekt AKPiA:

- Opis systemu

- Konfiguracja systemu

- Oprogramowanie systemu komputerowego sterowania

- Wizualizacja i raportowanie

- Algorytmy sterowania

- Wykaz sygnałów regulacyjnych i sterowniczych

- Interfejsy z istniejącym systemem Elektrowni

- Lokalizacja AKPiA

- Wykaz sprzętu AKPiA

- Warunki techniczne wykonania i odbioru

- Opis szkolenia personelu wraz z niezbędnymi instrukcjami

- Wykaz części: szybkozużywających się, zapasowych, zamiennych wraz z okresem zużycia i wymaganych ilości

- DTR

- Specyfikacje techniczne do zamówień  • Projekt zagospodarowanie terenów (infrastruktura)

- Drogi dojazdowe (rysunki, przekroje)

- Drogi ewakuacyjne (rysunki, przekroje)

- Place i pola odkładcze

- Wymagane przepisami urządzenia gaśnicze itp. (m. in. hydranty i wyposażenie ppoż.)

- Projekt rozmieszczenia zieleni i doboru szaty roślinnej.

6.1.8 Dokumentacja Rozruchów Obiektów i ich eksploatacji, wraz z materiałami do szkolenia personelu Zamawiającego


Zawierająca:

 • Część A - opis procesu i instalacji.

 • Część B - dokumentacja rozruchowa.

 • Część C - dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń.

 • Część D - dokumentacja eksploatacyjna, demontażowa i remontowa.

Dokumentacja Rozruchu każdego Obiektu będzie zawierać procedury i instrukcje Rozruchu urządzeń w takiej formie, aby wykwalifikowany personel był w stanie wykonać Rozruch Obiektu.

Dokumentacja techniczno-ruchowa będzie zawierać instrukcje niezbędne do powadzenia prawidłowej, bezpiecznej eksploatacji i konserwacji każdego Obiektu. Instrukcje będą opisywać prowadzenie ruchu, uruchomienia/zatrzymania w różnych warunkach, wraz z normami i analizami procesów chemicznych IOS.Dokumentacja eksploatacyjna, demontażowa i remontowa będzie zawierać opis technologii sposób wykonywania remontów poszczególnych obiektów IOS, z podziałem na branże.

6.1.9 Dokumentacja odbiorowa Obiektu


Przed przekazaniem do eksploatacji Obiektu Wykonawca dostarczy niżej wyszczególnione dokumenty i dokumentację w ilości uzgodnionej z Zamawiającym:

 • Protokół Zakończenia Montażu / Prób Funkcjonalnych Obiektu

 • Protokół Zakończenia Prób Technologicznych

 • Protokół Zakończenia Ruchu Próbnego

 • Protokoły z przeprowadzenia Ruchu Próbnego

 • Sprawozdanie z przeprowadzonego Rozruchu urządzeń IOS

 • Świadectwa jakości i certyfikaty niezbędne zgodnie z polskim prawem (ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia z importu) oraz DTR

 • Instrukcje eksploatacji

 • Dziennik Budowy Obiektu,

 • Dokumentację eksploatacyjną, demontażową i remontową,

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej,

 • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania Obiektu

 • Decyzje Urzędów Administracji Państwowej, wymagane przepisami prawa, dopuszczające urządzenia i instalacje do eksploatacji,

 • Dokumentację do przekazania dla Instytucji i Urzędów Państwowych zgodnie z ich wymogami.

 • Dokumentację powykonawczą wykonaną poprzez aktualizację dokumentacji wykonawczej wg stanu na dzień przejęcia Obiektu do eksploatacji.

 • Zgłoszenie gotowości Obiektu do odbioru końcowego

6.1.9.1 Zasady dotyczące sporządzania dostarczonych instrukcji


 • Instrukcje należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami w Elektrowni Turów

 • Dostarczenie przez Wykonawcę instrukcji technicznych i obsługi nie zwalania z obowiązku dostarczenia dokumentacji źródłowej na podstawie której zostały opracowane te instrukcje.

 • W szczególności dotyczy to Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dostarczanej przez producentów poszczególnych podzespołów i instalacji, dokumentacji jakościowej, świadectw odbioru etc.

6.1.9.2 Lista narzędzi specjalnych


Lista zawierać będzie nazwy narzędzi specjalnych wraz z informacją odnośnie wyposażenia, dla którego dane narzędzie jest potrzebne oraz numer rysunku narzędzia specjalnego.

6.1.9.3 Lista smarowania


Lista ta będzie zawierać informację odnośnie sprzętu wymagającego smarowania, odstępy czasowe smarowania, rodzaje i ilości środków smarujących oraz zamienniki środków smarujących dostępne w Polsce.
Dla wszystkich urządzeń wyszczególnionych w ww. dokumencie dostarczona zostanie karta smarowania urządzenia z potwierdzeniem wykonania smarowania przez Wykonawcę w okresie od uruchomienia urządzenia do czasu przekazania do eksploatacji. Wzór karty smarowania uzgodniony zostanie z Zamawiającym najpóźniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem rozruchu IOS.

6.1.9.4 Lista części szybkozużywających się i zapasowych, katalogi części zamiennych


Lista ta będzie zawierać informacje dotyczące dostarczonych części szybkozużywających się
i zapasowych dla Obiektu i obejmować będzie następujące dane dla każdej części:

 • nazwa systemu/składnika, dla którego część jest przeznaczona

 • producent

 • numer uzgodniony z Zamawiającym

 • nazwa części

 • numer pozycji części i numer referencyjny odnośnego rysunku

Do listy tej zostaną dołączone katalogi części zamiennych.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna