Pge górnictwo I Energetyka


MONTAŻ, ROZRUCH I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJIPobieranie 1.73 Mb.
Strona26/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

7. MONTAŻ, ROZRUCH I PRZEKAZANIE
DO EKSPLOATACJI
7.1 Projekt organizacji robót, zasady prowadzenia Dziennika Budowy

7.1.1 Projekt organizacji robót


We wstępnej fazie projektowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu instrukcję organizacji projektu ułatwiającą Stronom i wynajętym przez nich firmom organizację pracy, zawierającą
m. in.:

1. podstawowe informacje o zadaniu (cel, nazwa, zakres, miejsce, czas itp.);

2. definicje i skróty stosowane podczas realizacji zadania;

3. podział zadań;

4. adresy najważniejszych firm biorących udział w realizacji zadania;

5. schematy organizacyjne wraz z nazwiskami, stanowiskami osób biorących udział w realizacji zadania;

6. ogólne zasady prowadzenia zadania takie jak język, oznaczenia, obowiązujące normy;

7. zasady korespondencji (rodzaje korespondencji, formatki dokumentów, procedura przekazywania dokumentów, numeracja pism, osoby odpowiedzialne);

8. zasady prowadzenia spotkań i narad (rodzaje narad, częstotliwość narad, zasady prowadzenia notatek, procedura realizacji poruszanych zagadnień);

9. zasady sporządzania raportów dotyczących stanu zaawansowania prac, problemów projektowych, kontroli kosztów itp; obowiązujące formularze;

10. listę osób odpowiedzialnych za poszczególne tematy;

11. zasady numerowania dokumentów i rysunków; spis rysunków, zasady wprowadzania poprawek na rysunkach;

12. obowiązujące formatki rysunków, skale rysunkowe oraz stosowane na rysunkach pieczątki;

13. zasady przekazywania dokumentacji Stronom;

14. zasady kompletacji Dostaw (Rozdział Dostaw, procedury odbiorów jakościowych, lista Podwykonawców, ogólne zasady transportu i magazynowania);

15. zasady poruszania się na Terenach Budowy (system przepustek itd.);

16. ogólne zasady BHP, zasady ppoż i pierwszej pomocy obowiązujące podczas Realizacji Obiektów;

17. ogólne zasady dot. poszczególnych operacji jednostkowych budowy (spawanie, malowanie, itd.).

Projekt organizacji robót zostanie przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy od daty wejścia w życie Kontraktu.

Dokument powyższy będzie aktualizowany w miarę wnoszonych podczas realizacji zadania uwag i zachodzących zmian.


7.1.2 Zasady prowadzenia Dziennika Budowy dla każdego z Obiektów


Dziennik Budowy prowadzony będzie dla każdego z Obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r., w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej; oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia – Dz. U. nr 108 poz. 953) i dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Stronami.

7.2 Przygotowanie Terenów Budowy


Wykonawca wykona przeróbki istniejących układów technologicznych i usunie wszelkie kolizje z konstrukcjami, instalacjami i urządzeniami Zamawiającego, (jeżeli jest to niezbędne dla wykonania Robót Budowlanych Wykonawcy oraz jest to związane z technologią prowadzonych robót), w sposób umożliwiający ciągłą pracę istniejących obiektów i bieżącą ich eksploatację. Prace związane z usunięciem wszelkich kolizji i związane z wykonywaniem przeróbek, będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

Na 3 miesiące przed planowanym wejściem Wykonawcy na Tereny Budowy każdego


z Obiektów zostanie opracowany i przedstawiony Zamawiającemu projekt organizacji Terenu Budowy. Projekt ten będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego, a szczegóły przygotowania Terenów Budowy zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami.

7.3 Zasady ogólne prowadzenia montażu i Rozruchu


Wykonawca będzie wykonywał wszystkie prace związane z montażem, testami funkcjonalnymi
i technologicznymi oraz eksploatacją każdego z Obiektów w trakcie Ruchu Próbnego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami eksploatacji urządzeń i zasadami BHP obowiązującymi
u Zamawiającego na dzień prowadzenia montażu i Rozruchu, które zostaną przekazane Wykonawcy i na bieżąco aktualizowane.

Wykonawca zastosuje się do odpowiednich dyrektyw Zamawiającego odnośnie: • eksploatacji urządzeń i systemów, szczególnie w zakresie ich współpracy
  z istniejącymi układami technologicznymi Zamawiającego,

 • organizacji bezpiecznej pracy i zabezpieczeń ppoż.,

 • korzystania z mediów technologicznych i pomocniczych,

 • współpracy ze służbami Zamawiającego,

Wykonawca posiadając wdrożony System Kontroli Jakości i Zarządzania, będzie stosował te zasady podczas prowadzenia Realizacji Obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami.

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich zaleceń nałożonych na Zamawiającego przez organy administracji państwowej np.: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, itp. w zakresie prowadzonej przez siebie działalności w ramach przyszłego.

Wykonawca podejmie maksymalne wysiłki dla dobrej i bezkonfliktowej współpracy z innymi zespołami wykonawców na Terenach Budowy oraz ze służbami Zamawiającego.

Załogi montażowe i grupy rozruchowe Wykonawcy i jego Podwykonawców mają ściśle zabronione wstępowanie i przebywanie w innych miejscach i pomieszczeniach niż te, które są związane z ich pracą. Wyjątki w tym względzie wymagają pozwolenia ze strony Zamawiającego.7.4 Montaż


Montaż będzie uznany za zakończony, jeżeli wszystkie urządzenia i układy (w odniesieniu do konkretnej instalacji), będą zmontowane i oznakowane zgodnie z dokumentacją i zostaną przeprowadzone niżej wyszczególnione czynności:

 • sprawdzenie instalacji technologicznych,

 • sprawdzenie układów elektrycznych i AKPiA (w tym tzw. przeglądy zerowe” rozdzielni),

 • sprawdzenie kierunków obrotów silników,

 • kalibracja przyrządów pomiarowych,

 • płukanie i próby ciśnieniowe, tam gdzie ma to zastosowanie.

Wykonanie wszystkich ww. prób z wynikiem pozytywnym musi być potwierdzone odpowiednimi protokółami z prób pomontażowych, które wystawia Wykonawca, a zatwierdza Zamawiający.

Po zaakceptowaniu wszystkich ww. protokółów z prób pomontażowych przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wystawić “Protokół zakończenia montażu”, który podlega zatwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Co najmniej na 3 miesiące przed przewidywaną datą wystawienia odpowiednich protokołów, ich formę i listę przynależnych załączników, Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.

Po zatwierdzeniu „Protokółu zakończenia montażu” Wykonawca ma prawo przystąpić do przeprowadzenia prób funkcjonalnych informując Zamawiającego o dacie rozpoczęcia prób.
Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna