Pge górnictwo I EnergetykaPobieranie 1.73 Mb.
Strona27/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

7.5 Rozruch Obiektów

7.5.1 Udział personelu Zamawiającego w Rozruchu


Rozruch każdego z Obiektów będzie przeprowadzony przez Wykonawcę.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie Rozruchu każdego z Obiektów.


Poza szkoleniami wymienionymi w Klauzuli nr 7.9 (Część 2 SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy. Opis Przedmiotu Zamówienia). Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla personelu Zamawiającego.

Co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem Rozruchu Strony uzgodnią szczegółowy zakres współpracy grupy rozruchowej Wykonawcy ze służbami Zamawiającego.


7.5.2 Fazy Rozruchu


Rozruch Obiektu będzie obejmował następujące fazy:

 • próby funkcjonalne,

 • próby technologiczne,

 • Ruch Próbny.

Co najmniej 21 dni przed przewidywanym rozpoczęciem Rozruchu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram Rozruchu Obiektu.

7.5.3 Próby funkcjonalne


W trakcie prowadzenia prób funkcjonalnych, zostaną sprawdzone funkcje wszystkich układów technologicznych Obiektu w warunkach "bez obciążenia”, tj. bez gazów spalinowych dla IOS,
a mianowicie:

 • dokonane zostaną wszystkie wymagane inspekcje i badania ciśnienia, a wymagane dokumenty zostaną przedłożone,

 • przedłożone zostaną wszystkie wymagane pozwolenia od władz dla funkcjonowania i uruchomienia Obiektu np. dla zbiorników ciśnieniowych,

 • przeprowadzone zostaną wszystkie oczyszczania i przedmuchiwania,

 • zainstalowane zostaną wszystkie ostateczne tabliczki z nazwami, numery
  i oznaczenia,

 • zainstalowany zostanie cały sprzęt ppoż.,

 • dostarczone zostaną instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń Obiektu,

 • wszystkie silniki elektryczne zostaną przetestowane i dostrojone, jeśli chodzi
  o kierunek obrotów,

 • ustalone zostaną wszystkie przełączniki ograniczające.

Zostanie potwierdzone, że:

 • wszystkie urządzenia zamykające funkcjonują w sposób satysfakcjonujący
  i wykazują się szczelnością,

 • wszystkie urządzenia regulacyjne zostały przetestowane pod względem poprawności funkcjonowania i zgodności z przyjętą charakterystyką regulacji,

 • wszelki możliwy sprzęt wirujący został przebadany i zaakceptowany pod względem wibracji i temperatury łożysk w trakcie odpowiednio długiego przebiegu,

 • wszystkie węzły technologiczne zostały przetestowane pod względem funkcjonalności i zgodności z przyjętymi charakterystykami i regulacjami,

 • całe obiegi cyrkulacyjne wody, zawiesiny i szlamu zostały przebadane,

 • regulacje i dostrojenia urządzeń zostały wykonane,

 • cały sprzęt rozpylający został przebadany pod względem poprawności funkcjonowania,

 • wszystkie możliwe sekwencje startów i zatrzymań, obiegi zabezpieczające, alarmy i obiegi recyrkulacyjne zostały przebadane,

 • wszystkie możliwe urządzenia peryferyjne zostały skalibrowane, a urządzenia wskaźnikowe wstępnie przetestowane,

 • w uzgodnionym zakresie przeprowadzone zostało szkolenie personelu Zamawiającego,

 • układy funkcyjne osiągnęły gotowość ruchową i spełniają warunki pracy pod względem BHP i ppoż.

Próby funkcjonalne będą uważane za zakończone, gdy każda z nich uzyska wynik pozytywny, potwierdzony protokółem przeprowadzenia próby, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Co najmniej na trzy miesiące przed przewidywaną datą wystawienia protokółów ich formę Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym.

Po zatwierdzeniu protokołów z przeprowadzonych prób funkcjonalnych oraz protokołu


z inspekcji Obiektu, Wykonawca ma prawo wystawienia „Protokółu gotowości IOS do prób technologicznych”, który będzie podlegał zatwierdzeniu Zamawiającego.

Po zatwierdzeniu „Protokółu gotowości IOS do prób technologicznych”, Wykonawca ma prawo do ich przeprowadzenia. O terminie rozpoczęcia prób technologicznych Wykonawca musi oficjalnie powiadomić Zamawiającego i uzyskać jego akceptację.


7.5.4 Próby technologiczne Obiektu


Próby technologiczne Obiektu rozpoczynają się w momencie uruchomienia poszczególnych układów technologicznych z udziałem czynników procesowych. Istotnym etapem tych prób IOS jest podanie pierwszych spalin do absorbera. Termin podania pierwszych spalin do absorbera musi być oficjalnie zgłoszony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym.

Próby technologiczne muszą być potwierdzone protokołem przeprowadzenia prób, który będzie podlegał akceptacji ze strony Zamawiającego.

Co najmniej na 3 miesiące przed przewidywaną datą wystawienia protokołu jego formę Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym.

Po zatwierdzeniu protokołów z prób technologicznych Wykonawca ma prawo wystawić Protokół gotowości IOS do Ruchu Próbnego”, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Po zatwierdzeniu „Protokółu gotowości IOS do Ruchu Próbnego” Wykonawca ma prawo przystąpienia do Ruchu Próbnego IOS. O terminie rozpoczęcia Ruchu Próbnego Wykonawca musi oficjalnie powiadomić Zamawiającego i uzyskać jego akceptację.

7.5.5 Ruch Próbny


Celem Ruchu Próbnego jest udokumentowanie za pomocą aparatury pomiarowej zainstalowanej na Obiektach, osiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz właściwej funkcjonalności poszczególnych układów technologicznych Obiektów w warunkach wynikających z aktualnych obciążeń odpowiedniego bloku energetycznego.

W trakcie trwania Ruchu Próbnego Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić: • test optymalizacji pracy Obiektu.

 • pomiary środowiska pracy,

 • wstępne pomiary emisji zgodnie z art. 147 Prawo Ochrony Środowiska

 • test nieprzerwanej pracy Obiektu,

Warunkiem przekazania do eksploatacji Obiektu jest dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej w tym instrukcji eksploatacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem ruchu próbnego.

Instrukcje eksploatacyjne powinny podlegać opiniowaniu przez pracowników Zamawiającego jeszcze przed rozruchem urządzeń, których będą dotyczyć..


    1. Test optymalizacji pracy Obiektów


Test ten będzie obejmować – między innymi – próby optymalizacji pracy IOS. Zakres i harmonogram ww. testu będzie uzgodniony między Zamawiającym i Wykonawcą w terminie nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Ruchu Próbnego.

7.5.5.2 Pomiary środowiska pracy


Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących pomiarów środowiskowych w obiektach wchodzących w zakres jego Dostaw oraz zgodnie ze stosowanymi normami i przepisami:

 • pomiary oświetlenia,

 • pomiary sprawności wentylacji,

 • pomiary zapylenia,

 • pomiary hałasu.

Szczegółowy program ww. Pomiarów będzie uzgodniony pomiędzy Stronami nie później niż na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia Ruchu Próbnego.

Protokoły z ww. pomiarów będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego.


7.5.5.3 Test nieprzerwanej pracy

7.5.5.3.1 Czas trwania, warunki przeprowadzenia testu

W trakcie Ruchu Próbnego, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić test nieprzerwanej pracy instalacji.

Czas trwania testu IOS będzie wynosić 21 dni, a wszystkie parametry gwarantowane zostaną osiągnięte i potwierdzone aparaturą ruchową.

Termin rozpoczęcia i zakończenia testu Wykonawca oficjalnie, na piśmie, zgłosi Zamawiającemu.

W trakcie trwania testu, IOS powinna pracować bez żadnych przerw w warunkach wynikających z obciążenia odpowiedniego bloku energetycznego.

W przypadku wystąpienia przerwy w pracy IOS w trakcie trwania testu, wynikającej z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do ponownego zgłoszenia IOS do testu nieprzerwanej pracy po uprzednim usunięciu przyczyn, które spowodowały tę przerwę.

Jeżeli w trakcie testu nieprzerwanej pracy, Instalacja zostanie wyłączona z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to czas takiego testu automatycznie przedłuży się o czas trwania takiego wyłączenia, o ile spełnione będą następujące warunki: 1. Suma czasu wyłączeń nie przekroczy 24 h,

 2. Czas pojedynczego wyłączenie nie przekroczy 8h,

 3. Sumaryczna liczba odstawień nie przekroczy 3.

z wyjątkiem ostatnich 72 godzin pracy instalacji, kiedy IOS musi pracować bez żadnych wyłączeń i przerw.
7.5.5.3.2 Niewypełnienie testu nieprzerwanej pracy

W przypadku niewypełnienia testu w okresie Ruchu Próbnego następuje przedłużenie Ruchu Próbnego do chwili, gdy test nieprzerwanej pracy będzie spełniony.
7.5.5.3.3 Procedura rejestracji czasu pracy IOS

Procedurę rejestracji czasu pracy IOS Wykonawca ustali z Zamawiającym, co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem Ruchu Próbnego.

7.5.5.4 Komisja Odbiorowa


Zamawiający wspólnie z Wykonawcą uzgodnią termin powołania Komisji Odbiorowej.

Wykonawca powiadomiony o pracach Komisji Odbiorowej będzie zobowiązany do udziału


w jej pracach.

W trakcie prac Komisji Odbiorowej będzie ocenione funkcjonowanie poszczególnych układów każdego z Obiektów oraz będą zgłaszane ewentualne wady, które Wykonawca będzie zobowiązany usunąć w trakcie trwania Ruchu Próbnego.

Po usunięciu wad i akceptacji przez Przewodniczących poszczególnych podkomisji branżowych działających w ramach Komisji Odbiorowej zostaną wystawione przez Sekretariat Komisji Odbiorowej, Branżowe Protokóły Odbiorowe IOS w ramach działalności ww. podkomisji branżowych, które mogą zawierać ewentualne zalecenia do realizacji w uzgodnionym pomiędzy Stronami terminie.

7.5.6 Przejęcie


 1. Podstawą do przejęcia Obiektu jest podpisanie przez obydwie Strony Protokołu Przekazania – Przejęcia do Eksploatacji.

 2. Protokół Przekazania – Przejęcia do Eksploatacji będzie wystawiony na podstawie pozytywnych protokołów z pracy Komisji Odbiorowej, pozytywnych protokołów z okresu Ruchu Próbnego wymienionych w Klauzuli nr 7.5.5 części 2 SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy, Opis Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentów wymienionych w Klauzuli nr 6.1.9 części 2 SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy, Opis Przedmiotu Zamówienia.Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna