Pge górnictwo I Energetyka



Pobieranie 1.73 Mb.
Strona28/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

7.6 Pomiary Gwarancyjne


Pomiary gwarancyjne instalacji IOS odbędą się w terminie pomiędzy 3 a 9 miesiącem po wystawieniu Protokółu Przekazania - Przejęcia do Eksploatacji. Podczas trwania Pomiarów Gwarancyjnych Wykonawca wykaże spełnienie przez Obiekt gwarantowanych parametrów technicznych wymienionych w Klauzuli nr 2.1.2 za wyjątkiem parametru „Dyspozycyjność roczna instalacji”. Dyspozycyjność powinna być wykazana w sposób szczegółowo opisany w Klauzuli nr 1.5.3 (Część 2 SIWZ. Program Funkcjonalno – Użytkowy. Opis Przedmiotu Zamówienia).

Pomiary Gwarancyjne będą przeprowadzone zgodnie z procedurą zapisaną w Klauzuli nr 7.7 (Część 2 SIWZ. Program Funkcjonalno – Użytkowy. Opis Przedmiotu Zamówienia).

Pomiary gwarancyjne wykonywane będą przez niezależną firmę pomiarową, zaproponowana przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez  Zamawiającego.

Uzyskanie pozytywnych wyników pomiarów gwarancyjnych zostanie potwierdzone protokołem Odbioru Końcowego podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.



Co najmniej na 3 miesiące przed przewidywaną datą wystawienia odpowiedniego protokołu, Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym jego formę i listę przynależnych załączników,.

7.6.1 Rozpoczęcie Pomiarów Gwarancyjnych


Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie rozpoczęcia Pomiarów Gwarancyjnych najpóźniej 30 dni przed ich rozpoczęciem.

7.6.2 Nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych


 1. W przypadku, gdy jeden lub więcej Gwarantowanych Parametrów Technicznych nie może być osiągnięty z przyczyn, za które jest odpowiedzialny Wykonawca, Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiedni okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni, na dokonanie analizy, znalezienie środków zaradczych i usunięcie przyczyn niewypełnienia Gwarantowanych Parametrów Technicznych.

 2. Gdy przyczyna zostanie usunięta, Wykonawca przeprowadzi ponownie Pomiary Gwarancyjne.

 3. W przypadku, gdy niezależnie od podjętych przez Wykonawcę działań, jedna lub więcej z gwarantowanych wielkości nie zostanie osiągnięta w okresie wspomnianych 90 dni, procedura postępowania będzie zgodna z Warunkami Finansowymi i Handlowymi, Klauzule nr 5.4. – 5.5.

7.6.3 Test dyspozycyjności


 1. Test dyspozycyjności rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu Przekazania – Przejęcia do Eksploatacji i trwa do zakończenia okresu gwarancyjnego. Test ten jest wykonywany osobno dla każdego Obiektu. Dla każdej IOS test dyspozycyjności rozpocznie się od dnia przekazania do eksploatacji zmodernizowanych wentylatorów spalin.

 2. Dyspozycyjność każdego Obiektu określana jest w okresie trzech lat, osobno w każdym okresie rocznym, obejmującym kolejne 365 dni kalendarzowych.

 3. Jeżeli gwarantowana wartość dyspozycyjności nie zostanie osiągnięta, Zamawiający będzie miał prawo do naliczania kar umownych, jak to podano w Warunkach Finansowych i Handlowych, Klauzula nr 5.5 oraz dochodzenia odszkodowania zgodnie z Klauzulą nr 5.6.

7.6.4 Raport z pomiarów gwarancyjnych


Nie później niż 4 tygodnie po zakończeniu pomiarów gwarancyjnych, Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wyniki z pomiarów gwarancyjnych, a nie później niż 8 tygodni po zakończeniu pomiarów gwarancyjnych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport końcowy z pomiarów. Raport końcowy powinien zawierać, co najmniej następujące rozdziały:

 • Wprowadzenie,

 • Opis wykonawcy pomiarów,

 • Cel i zakres pomiarów,

 • Opis przeprowadzonych pomiarów,

 • Opis oraz lokalizacja miejsc pomiarowych i punktów poboru próbek,

 • Przebieg pomiarów wraz z ewentualnymi odstępstwami w stosunku do programu i harmonogramu pomiarów,

 • Wyniki pomiarów i obliczeń,

 • Zestawienie parametrów gwarantowanych oraz stanowiących założenia do udzielenia gwarancji,

 • Zbiorcze podsumowanie wyników pomiarów wraz z oceną dotrzymania gwarancji dla poszczególnych parametrów.


7.7 Procedura Pomiarów Gwarancyjnych

7.7.1 Warunki ogólne przeprowadzania Pomiarów Gwarancyjnych


Pomiary Gwarancyjne Obiektu wykonane będą na koszt Wykonawcy, przez obustronnie uzgodnioną firmę zgodnie z “Programem Pomiarów Gwarancyjnych”, który będzie przedstawiony Zamawiającemu najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Pomiarów Gwarancyjnych. Program ten będzie zawierać wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wykonania pomiarów tj.:

 • zakres pomiarów,

 • harmonogram pomiarów,

 • warunki pracy kotłów w trakcie pomiarów,

 • metodyka pomiarów,

 • opis przebiegu pomiarów,

 • charakterystyka aparatury pomiarowej i sposób jej kalibracji,

 • sposób obliczeń wyników pomiarów i wykorzystania krzywych korekcyjnych,

 • sposób i miejsce poboru próbek, sposób ich zabezpieczania i rozdzielania,

 • sposób rejestracji i kompletowania danych pomiarowych oraz sposób przekazywania wyników.

Program Pomiarów Gwarancyjnych będzie uzgodniony pomiędzy Stronami i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawcą Pomiarów Gwarancyjnych będzie jednostka posiadająca poświadczone certyfikatami jakości kwalifikacje i poświadczone referencjami doświadczenie w zakresie wykonywania badań i pomiarów na instalacjach odsiarczania spalin.

Wykonawca w projekcie technicznym każdego Obiektu przewidzi, a następnie w trakcie budowy wykona, takie elementy, jakie są potrzebne do wykonania Pomiarów Gwarancyjnych (ruchowe przyrządy pomiarowe, dodatkowe specjalne króćce pomiarowe, podesty stałe, zasilanie w energię elektryczną, sprężone powietrze itd.).


 1. Dla wszystkich parametrów objętych gwarancjami w zakresie mediów i produktów procesu oraz wszystkich parametrów założeniowych (projektowych) IOS, Pomiary Gwarancyjne powinny być przeprowadzone w jednym czasie, za wyjątkiem parametru dyspozycyjność.

 2. Pomiary Gwarancyjne będą wykonywane przy pomocy niezależnej aparatury pomiarowej wykonawcy pomiarów, która będzie zainstalowana w przewidzianych przez Wykonawcę przekrojach pomiarowych.

 3. Pomiary Gwarancyjne powinny być wykonane zgodnie z warunkami podanymi przez Zamawiającego, jako założenia projektowe, dotyczącymi parametrów pracy bloków i parametrów spalin do IOS.

7.7.2 Zakres Pomiarów Gwarancyjnych


Przedmiotem pomiarów będą:

a) parametry pracy IOS :



 • stężenie SO2 i SO3 w spalinach przed i za IOS

 • skuteczność usuwania SO2 ze spalin,

 • stężenie HCl w spalinach oczyszczonych,

 • stężenie HF w spalinach oczyszczonych,

 • stężenie pyłów w spalinach oczyszczonych,

 • zawartość wolnej wody w spalinach oczyszczonych,

 • jakość gipsu,

 • zużycie wody technologicznej i surowej,

 • zużycie mączki kamienia wapiennego,

 • zużycie energii elektrycznej,

 • poziom głośności urządzeń,

 • hałas emitowany przez IOS do środowiska zewnętrznego

 • ilość i jakość ścieków odprowadzanych z IOS

 • stężenie pyły emitowanego do atmosfery z układu odpylania zbiornika retencyjnego mączki kamienia wapiennego,

b) parametry stanowiące założenia projektowe dla pracy IOS:

 • parametry spalanego paliwa (węgiel, biomasa)

 • przepływ spalin mokrych na wlocie do IOS,

 • temperatura i ciśnienie spalin na ssaniu wentylatorów,

 • skład podstawowy spalin na wlocie do IOS (SO2, CO2, CO, NOx, O2, H2O),

 • skład podstawowy spalin oczyszczonych (CO2, O2, CO, NOx, H2O),

 • zawartość pyłów w spalinach na wlocie do absorbera,

 • zawartość HCl i HF na wlocie do absorbera,

 • jakość mączki kamienia wapiennego

 • jakość wody technologicznej i surowej.

Pomiary parametrów gwarantowanych będą przeprowadzone oddzielnie dla każdego IOS.

7.7.3 Wykonawca Pomiarów


Wykonawca pomiarów gwarancyjnych powinien dysponować odpowiednim potencjałem ludzkim jak i zapleczem technicznym dla przeprowadzenia pomiarów. Pomiary w zakresie parametrów objętych gwarancjami powinny być przeprowadzane przy użyciu niezależnej zainstalowanej na czas pomiarów aparatury pomiarowej. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie aparatury ruchowej do oceny parametrów gwarantowanych aparatury ruchowej (z wyjątkiem tych przypadków, w których nie jest możliwe ze względów technicznych zainstalowanie innej). W takich sytuacjach urządzenia ruchowe, które będą wykorzystane do oceny spełnienia gwarancji, muszą posiadać ważne certyfikaty uwierzytelnienia lub legalizacji. Dla urządzeń, które nie znajdują się na liście urządzeń podlegających uwierzytelnieniu lub legalizacji Urzędu Miar, konieczne jest wykonanie ich wzorcowania na obiekcie w trakcie bezpośrednich badań porównawczych, wykorzystujących referencyjne metody pomiarowe. Dotyczy to głównie automatycznych analizatorów spalin, pyłomierzy oraz urządzeń do pomiarów strumieni spalin. Do obowiązków wykonawcy pomiarów gwarancyjnych należy również pobór mediów procesu i ich rozdział.

Pomiary wynikające z art. 147 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium.


7.7.4 Metodyka pomiarów i zastosowana aparatura pomiarowa


 1. Strumień spalin na wlocie do IOS

Zgodnie z normą PN Z 04030-7 z 7 grudnia 1994 roku. Badania zawartości pyłu. „Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”.

 1. Skuteczność usuwania SO2 oraz stężenia SO2 w spalinach

Skuteczność odsiarczania spalin wyznaczona powinna być przez równoczesny pomiar stężeń SO2 oraz O2 w spalinach surowych na wlocie do absorbera IOS i pomiar stężeń SO2 oraz O2 w spalinach oczyszczonych za IOS (w przewodzie kominowym). Pobór próbek spalin prowadzony przy użyciu sond wielootworowych zainstalowanych w króćcach pomiarowych kanałów spalin i kominie, zapewniających pełną reprezentatywność pobieranej próby.

Skuteczność odsiarczania spalin obliczona wg formuły:



gdzie:


SO2 wlot stężenie SO2 w spalinach suchych na wlocie do absorbera IOS wyrażone w [mg/m3usr]

SO2 wylot stężenie SO2 w spalinach suchych na wylocie z IOS (przewód kominowy) wyrażone w [mg/m3usr]

Równolegle z pomiarami SO2 przeprowadzany zostanie ciągły pomiar stężeń O2 na wlocie i wylocie z IOS (w przewodzie kominowym) metodą referencyjną przy zastosowaniu analizatorów paramagnetycznych klasy 1. Do oceny dotrzymania gwarantowanej skuteczności redukcji SO2 dla każdego strumienia do IOS obliczona zostanie średnia arytmetyczna 5 oznaczeń sprawności usuwania SO2.

Stężenia SO2 w spalinach oczyszczonych zostaną wyznaczone metodą referencyjną zgodnie z normą PN-EN 14 791 kwiecień 2006 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego dwutlenku siarki. Metoda referencyjna”.

Stężenia SO2 w spalinach nieoczyszczonych na wlocie do IOS zostaną wyznaczone metodą ciągłego pomiaru z wykorzystaniem automatycznych przyrządów wywzorcowanych bezpośrednio przed pomiarem.


 1. Skuteczność usuwania SO3 oraz stężenia SO3 w spalinach

Stężenia SO3 w spalinach wyznaczone metodą manualną wg VDI 2462 część 7, polegającą na absorpcji SO3 w roztworze 2 propanolu. Skuteczność usuwania SO3 będzie obliczana wg:



 1. Skład spalin oczyszczonych (za IOS)

Skład spalin określony metodami referencyjnymi wg PN-ISO-10396 marzec 2001 Emisja źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych. Skład spalin na wylocie z IOS wyznaczony poprzez pomiar ciągły stężeń składników (CO2: spektrofotometr IR kl.1 zgodnie z ISO 12039:2001, O2: paramagnetyczny kl.1 zgodnie z PN-EN 14789:2006, SO2: spektrofotometr UV kl. 1 zgodnie z PN-ISO-7935 październik 2000, NOX: chemiluminescencyjny kl. 0,5 zgodnie z PN-EN 14792 kwiecień 2006 ; CO: spektrofotometr IR kl.1 zgodnie z PN-EN 15058 październik 2006, zawartość wilgoci wg PN Z 04030-7 lub EPA nr 4, HCl w spalinach z wykorzystaniem normy PN-EN 1911:2011, HF pobór z wykorzystaniem wytycznych VDI 2470 cz. 1, a oznaczenie zgodnie z PN-EN ISO 10304-1:2009, SO3 z wykorzystaniem wytycznych VDI 2462 cz. 7.

 1. Zawartość wolnej wody w spalinach

Pomiary wykonane zostaną w siatce pomiarowej w przekroju pomiarowym za odkraplaczem. Pomiary zostaną wykonane według metodą impaktorową polegającą na zatrzymywaniu śladów kropel i obróbce mikroskopowej.

 1. Stężenie zapylenia w spalinach oczyszczonych za IOS

Zgodnie z normą PN EN 13284-1: styczeń 2007 Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie niskich zakresów stężeń masowych pyłu. Część 1 Metoda grawimetryczna oznaczeń stężeń zapylenia spalin.

 1. Stężenie zapylenia ze zbiornika retencyjnego

Zgodnie z normą PN EN 13284-1: styczeń 2007 Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie niskich zakresów stężeń masowych pyłu. Część 1 Metoda grawimetryczna oznaczeń stężeń zapylenia spalin.

 1. Temperatura spalin

Pomiary temperatur termoparami NiCr-Ni wg DIN 43710.

 1. Ciśnienie na ssaniu wentylatorów spalin

Pomiar ciśnienia będzie wykonany aparaturą obiektową lub wg normy PN Z 04030-7 z 7 grudnia 1994 roku.


 1. Jakość gipsu

Pobór prób przeprowadzony w punkcie poboru gipsu. Częstotliwość poboru próbek określona zostanie w programie pomiarów gwarancyjnych.

Dla produktu procesu którym jest gips wykonane zostaną oznaczenia w próbkach średnich: zawartości wilgoci, CaSO4×2H2O, CaSO3×1/2H2O, białości, chlorków, fluorków, Na2O rozpuszczalnego w H2O, K2O rozpuszczalnego w H2O, MgO rozpuszczalnego w H2O, substancji organicznych jako C CaCO3, Fe2O3, SiO2, pH, zapachu, aktywności pierwiastków promieniotwórczych, metali śladowych (suma As, Cr, Cd, V, Ni, Pb, Hg) oraz uziarnienia.



Metody analityczne

Skład fizyko - chemiczny gipsu oznaczany wg metod zawartych w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008.

Zapach – wg metody zawartej w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008

Wolna wilgoć - metoda wagowa wg VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 polegająca na suszeniu naważki ok.10g w temp. 50 0C do stałej masy z wykorzystaniem wagosuszarki SARTORIUS typ MA – 40. Oznaczanie zawartości wilgoci wykonane na miejscu.

CaSO42H2O - metoda wagowa, wg opisu zawartego w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 polegająca na wyznaczeniu zawartości wody krystalicznej, poprzez określenie ubytku masy próbki w temperaturze 360 C.

CaSO31/2H2O - metoda miareczkowa - jodometryczna, wg opisu zawartego w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie 2008 polegająca na odmiareczkowaniu nadmiaru nieprzereagowanego z jonami SO3-2 jodu przy użyciu tiosiarczanu sodowego.

Białość - metoda instrumentalna w warunkach D65/10°, wg metody zawartej w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 polegająca na kolorymetrycznym oznaczeniu bieli przy zastosowaniu urządzenia Lange Color Tester LFM-1, DR BRUNO LANGE.

Chlorki rozpuszczalne - wg VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 metoda polega na rozpuszczeniu chlorków w gotującym, rozcieńczonym kwasie azotowym, wytrąceniu mianowanym roztworem AgNO3, a następnie zmiareczkowaniu nadmiaru jonów srebra mianowanym roztworem NH4CNS w obecności soli żelaza(III) jako wskaźnika.

Fluorki rozpuszczalne - Metoda polega na rozpuszczeniu fluorków w gorącej wodzie, a następnie ich oznaczeniu w  przesączu metodą kolorymetryczną. Podstawą metody kolorymetrycznej jest reakcja zachodząca między błękitem alizarynowym S, jonami lantanowymi i fluorkowymi, w wyniku której powstaje niebieski kompleks potrójny. Reakcję przeprowadza się w obecności acetonu, który zwiększa czułość i przyspiesz reakcję..

K2O rozpuszczalny w wodzie - metoda instrumentalna z zastosowaniem spektrofotometru absorpcji atomowej, wg metody zawartej w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008.

Na2O rozpuszczalny w wodzie - metoda instrumentalna z zastosowaniem spektrofotometru absorpcji atomowej wg opisu zawartego w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008.

MgO rozpuszczalny w wodzie - zawartość MgO rozpuszczalnego w wodzie w próbkach gipsu oznaczono instrumentalnie z zastosowaniem spektrofotometru absorpcji atomowej, zgodnie z metodą podaną w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 .

CaCO3 i węgiel organiczny- metoda instrumentalna podana w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 analizatorem Shimadzu”.

Zasada metody opiera się na rozkładzie próbki w atmosferze tlenu. Całkowity węgiel organiczny (TOC) jest oznaczany po rozłożeniu próbki w piecu o temperaturze 920oC, węgiel nieorganiczny (IC) jest oznaczany po rozłożeniu próbki pod wpływem kwasu fosforowego w piecu w temperaturze 260oC. Podczas obu procesów następuje wydzielenie dwutlenku węgla (CO2), którego zawartość oznaczana jest metodą IR. Zawartość węgla organicznego (C, %) oblicza się z różnicy między węglem ogólnym (TOC) a węglem nieorganicznym (IC). Zawartość węglanu wapnia oblicza się na podstawie zawartości CO2.



Fe2O3 - metoda instrumentalna z zastosowaniem spektrofotometru emisyjnego ICP - AES, wg metody opisanej w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008

SiO2 nierozpuszczalne w HCl – metoda wagowa wg opisu zawartego w VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 polegająca na ługowaniu 2M HCl próbki gipsu, a następnie zważeniu pozostałości po prażeniu w temp 1000 C.

Uziarnienie – metoda instrumentalna przy pomocy urządzeniem laserowego, wg metody mokrej opisanej w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 . Zgodnie z zaleceniami VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 analizę ziarnową przeprowadza na mokro w izopropanolu.

pH - oznaczenie odczynu wyciągu wodnego z zastosowaniem pH – metru, wg metody opisanej w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 .

Zawartość metali ciężkich (suma: As, Cr, Cd, Ni, Pb, Hg) - wg metody opisanej w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 metoda instrumentalna z zastosowaniem spektrofotometru emisyjnego ICP-AES.

Promieniotwórczość naturalna – metoda instrumentalna. Pomiary wg poradnika ITB nr 455/2010 pt. „Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych”.

 1. Zużycie chemikaliów w oczyszczalni ścieków IOS

Określone na podstawie komisyjnych odczytów wskazań liczników obiektowych lub różnic poziomu w pojemnikach lub charakterystyk urządzeń podających.

 1. Ilość i jakość ścieków

Pobór prób ścieków przeprowadzony wg normy PN ISO 5667-10:1997 , a utrwalanie i przechowywanie próbek zgodnie z PN ISO 5667-3:2005 . Próbki ścieków pobierane w punkcie poboru ścieków. Pobrane próbki utrwalane według wymagań analitycznych.

Ilość ścieków z IOS

Ilość ścieków z IOS określona na podstawie komisyjnych odczytów wskazań licznika obiektowego.



Metody analityczne

Zawiesina: Oznaczenie zawiesiny przeprowadzone wg PN-EN 872:2002.

Ilość ścieków nieoczyszczonych; Metoda na podstawie odczytów z liczników.

 1. Zużycie wody technologicznej i surowej

Określone na podstawie komisyjnych odczytów wskazań licznik(a)ów obiektowego.

 1. Zużycie sorbentu

Zużycie stechiometryczne określone zgodnie z regułami reakcji chemicznych w procesie na podstawie metody bilansowej. Ładunek pochłoniętych kwaśnych gazów wyznaczony w oparciu o pomiary strumieni spalin i pomiary stężenia badanych składników na wlocie i wylocie z absorbera.

Zużycie mączki kamienia wapiennego określone wg wzoru:

D = Vss *10-1 *(iCi /(Gi *C CaCO3))

gdzie:


D – zużycie mączki kamienia wapiennego w kg/h,

Vss – średni strumień spalin suchych na wlocie do absorbera w tys. m3us/h

i – skuteczność usuwania składnika kwaśnego SO2, SO3,HCl i HF w %,

Ci – średnie stężenie składnika kwaśnego „i” w spalinach suchych na wlocie do absorbera w mg/m3us

Gi – gramorównoważnik składnika kwaśnego „i”,

– średnia zawartość CaCO3 w % w mączce kamienia wapiennego.


 1. Zużycie energii elektrycznej

Określone na podstawie komisyjnych odczytów stanów liczników energii elektrycznej zamontowanych na rozdzielniach IOS.

 1. Pomiary hałasu

Pomiary poziomu hałasu urządzeń IOS przeprowadzone zgodnie z PN-EN ISO 3746. Punkty pomiarowe określone zgodnie z obowiązującym Oddział Elektrownia Turów Pozwoleniem Zintegrowanym, w terenie najbliższej zabudowy chronionej.

Pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym

Sposób oceny spełnienia gwarancji w tym zakresie:



 1. Metoda pomiarów bezpośrednich

 2. Metoda pomiarowo – obliczeniowa

 1. Metoda pomiarów bezpośrednich

 1. Pomiary hałasu w środowisku

Podstawą wykonania pomiarów będzie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Pomiary zostaną wykonane według następującego schematu:



 • praca ELT i IOS z maksymalną wydajnością, (LAeq,SUM)

 • praca ELT i postój IOS, (LAeq,EC)

 • praca ELT i IOS z maksymalną wydajnością, (LAeq,SUM)

Pomiary zgodnie z powyższym schematem , minimum dla dwóch pierwszych etapów, muszą zostać wykonane bezpośrednio po sobie w przeciągu 4 godzin (całość pomiarów).

Dobór dnia (nocy) oraz godzin wykonania pomiarów muszą uwzględniać sytuację w której poziom tła akustycznego (inne zakłady przemysłowe, ruch komunikacyjny, inne) będzie możliwie najmniejszy.

Pomiary zostaną wykonane metodą filtracji od dźwięków zakłócających, krótkotrwałych.


 1. Warunki meteorologiczne

W trakcie całości pomiarów mierzone będą parametry meteorologiczne: temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru, inwersja temperatury.

Warunki meteorologiczne spełnią wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody oraz normami PN ISO 1996.



 1. Sposób sprawdzenia dotrzymania gwarancji.

Określenie spełnienia gwarancji na podstawie oceny przyrostu poziomu dźwięku A po uruchomieniu Instalacji Odsiarczania Spalin, w oparciu o poniższe wielkości:

ΔPOM = LAek,SUM – LAek,EC

ΔOBL = LAek,EC+GW – LAek,EC

Gwarancja zostanie uznana za dotrzymaną jeżeli:



ΔOBL ΔPOM

gdzie:


LAek,SUM - poziom emisji hałasu sumaryczny (Elektrownia + IOS), dBA

LAek,EC - poziom emisji hałasu z Elektrownia (El, bez IOS), dBA

LAek,IOS – poziom emisji hałasu z IOS, dBA

LAek,EC+GW – poziom emisji hałasu sumaryczny dopuszczalny, wyznaczony poprzez zsumowanie wartości zmierzonej poziomu emisji hałasu z Elektrownia bez IOS, a poziomem dopuszczalnym, gwarantowanym dla emisji hałasu jedynie z IOS.

LAek,GW – dopuszczalny poziom emisji hałasu z Instalacji Odsiarczania Spalin, w tym przypadku LAeq,GW wynosi 38 dBA dla pory nocy i 41 dBA dla pory dnia.

ΔOBL – różnica arytmetyczna pomiędzy wyznaczonym teoretycznie poziomem emisji hałasu sumarycznego LAek,EC+GW (zmierzony poziom podczas pracy Elektrownia LAek,EC + dopuszczalny gwarantowany poziom emisji hałasu z Instalacji LAek,GW) a zmierzonym poziomem podczas pracy Elektrownia LAek,EC, dBA

ΔPOM - różnica arytmetyczna pomiędzy zmierzonym poziomem emisji hałasu Elektrowni i Instalacji a zmierzonym poziomem emisji hałasu z Elektrowni bez Instalacji, dBA
Ocena spełnienia wymagań gwarancyjnych na podstawie pomiarów bezpośrednich będzie możliwa jedynie w przypadku jeżeli :

ΔPOM U95

gdzie:


U95 – niepewność rozszerzona pomiaru hałasu, określona dla każdego laboratorium badawczego.

 1. Pomiar hałasu tła.

Uzyskane wyniki nie będą korygowane o wpływ tła akustycznego (nie dopuszcza się wyznaczania poziomu hałasu tła poprzez oszacowanie lub pomiar w zastępczych punktach pomiarowych).

 1. Inne korekcje

Pomiary zostaną wykonane w odległości minimum 3 m od elewacji budynków, podlegających ochronie akustycznej (innymi słowy: nie dopuszcza się korygowania uzyskanych wyników o poprawkę wynikającą z położenia punktu przy elewacji budynku).

 1. Pomiary dla pory dnia

Dopuszcza się wykonanie pomiarów hałasu emitowanego przez Instalację w warunkach pory dnia, w czasie pory nocy.

 1. Zakres dostaw

Przez hałas emitowany z Instalacji Odsiarczania Spalin, rozumie się hałas pochodzący od wszystkich urządzeń i elementów IOS, w tym również kanałów spalin.


 1. Metoda pomiarowo - obliczeniowa

W przypadku jeżeli:

 • nie będzie możliwości technicznych przeprowadzenia pomiarów zgodnie z przedstawionym w podpunkcie a) schematem,

 • ΔOBL < U95

dopuszcza się stosowanie metody pomiarowo – obliczeniowej, opartej na algorytmie zgodnie z normą PN ISO 9613-2.



Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna