Pge górnictwo I Energetyka


Nadzór nad eksploatacją ObiektówPobieranie 1.73 Mb.
Strona29/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

7.8 Nadzór nad eksploatacją Obiektów

7.8.1 Doradztwo techniczne związane z eksploatacją Obiektów


W trakcie eksploatacji Obiektów Wykonawca zapewni Zamawiającemu doradztwo techniczne związane z każdym z Obiektów.

Inżynier Gwarancyjny będzie służył doradztwem technicznym w ramach swoich możliwości lub skontaktuje się z odpowiednimi działami technicznymi Wykonawcy w celu rozwiązania przedstawionego problemu i przedłożenia odpowiedzi Zamawiającemu.


7.8.2 Spotkania techniczne i konsultacje


Specjaliści Zamawiającego będą zapraszani do uczestnictwa w spotkaniach technicznych Wykonawcy związanych z Obiektami.

7.8.3 Współpraca w zakresie wymiany materiałów promocyjnych


Strony deklarują współpracę związaną z wymianą materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących Obiektów.


7.9 Instruktaż i szkolenie personelu


Celem przeszkolenia personelu Zamawiającego, Wykonawca 14 dni przed rozpoczęciem ruchu próbnego zakończy kursy w zakresie eksploatacji i konserwacji każdego z Obiektów. Złożą się na to następujące tematy:

 • podstawy działania i konstrukcji Obiektu

 • normalne działanie

 • procesy czyszczenia podczas normalnego działania

 • funkcja i połączenia systemu sterowania

 • procedury Rozruchu/zatrzymania

 • sterowanie miejscowe/zdalne

 • szkolenie dla inżynierów systemu DCS

 • anomalie działania

 • ogólna konserwacja

Szkolenia zorganizowane będą z podziałem dla poszczególnych służb.


Wykonawca opisze tematykę szkoleń, podając m.in. miejsca i zakres szkoleń i ilości osobodni.

Językiem szkoleń i konsultacji będzie język polski.


8. PRZEPISY, OBJAŚNIENIA , NORMY
I STANDARDY

8.1 Przepisy, objaśnienia, normy i standardy


Zamawiający wymaga, aby zaproponowane przez Zamawiającego zapisy dla tego Rozdziału, zostały uwzględnione przez Oferentów.

8.1.1 Ogólnie


Wszystkie maszyny, urządzenia, wyposażenie, budynki i obiekty IOS powinny być zaprojektowane, zlokalizowane, wykonane, sprawdzone i odebrane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zarządzeniami i dodatkowymi wymaganiami.

Oprócz norm, przepisów, zarządzeń i dodatkowych wymagań w trakcie projektowania uwzględnione zostaną uwarunkowania wynikające z: • planu generalnego Zamawiającego (drogi, tory kolejowe, linie WN, place, estakady i przejścia pod estakadami, a także sprawy istotne dla bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska takie jak zanieczyszczenie powietrza i wody oraz strefy zagrożenia remontowego kominów),

 • zabezpieczenia przeciwpożarowego,

 • ograniczenia emisji hałasu w świetle nałożonych na Zamawiającego decyzji administracyjnych.

Zbiorniki powinny być wykonywane jedynie przez takie zakłady wytwórcze, które posiadają uprawnienia do budowy urządzeń ciśnieniowych wydawane przez właściwy terenowy Urząd Dozoru Technicznego.

W przypadku zbiorników wykonywanych za granicą Polski, Wykonawca powinien uzyskać dopuszczenie właściwego UDT.

Urządzenia elektryczne powinny odpowiadać normom IEC. Ponadto instalacje muszą spełniać wymogi odpowiednich polskich norm. W szczególności powinny zostać uwzględnione polskie przepisy (polska nazwa w skrócie PBUE).

Armatura powinna posiadać wskaźniki otwarcia i skale wskazujące stopień otwarcia dla armatury regulacyjnej. Armatura o masie jednostkowej większej niż 500 kg musi być fabrycznie wyposażona we wsporniki do podparcia poziomego.

Zawieszenia i podparcia rurociągów powinny być wykonane zgodnie z PN i standardami obowiązującymi u Zamawiającego.

8.1.2 Władze i urzędy


Wykaz polskich urzędów zatwierdzających i kontrolujących przestrzegania przepisów.

 • Państwowy Nadzór Budowlany.

 • Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie przestrzegania norm i przepisów bezpieczeństwa pracy - zarówno w trakcie projektowania, wykonawstwa, montażu jak
  i odbioru.

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – w zakresie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi nad warunkami pracy.

 • Urząd Dozoru Technicznego w zakresie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

 • Państwowa Straż Pożarna – w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

 • Właściwy Urząd Administracji Samorządowej.

8.2 Przepisy i normy


Wykonawca przez cały okres Realizacji Kontraktu będzie się stosował do wszelkich przepisów obowiązujących w Polsce o charakterze ogólnym, szczególnym i zasad prawa obowiązującego
w Polsce oraz innych regulacji odnoszących się do Realizacji Kontraktu i usuwaniu wad
w Okresach Gwarancyjnych.

Podane niżej przepisy i normy stanowią jedynie przykładowy zbiór niezbędnych dokumentów dla realizacji Obiektów. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich niezbędnych dla budowy Obiektów aktualnych dokumentów.


8.2.1 Przepisy i akty prawne obowiązujące przy projektowaniu obiektów budowlanych


 • Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 293 „Prawo budowlane” (ze zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami).

 • Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ze zmianami).

 • Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz. U 2010 nr 138 poz. 935)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maj 2000 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313 ze zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz. U z 2000 r. Nr 40 poz. 470.

 • Ustawa o Dozorze Technicznym z dn. 21.12.2000 r. (Dz. U z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 ze zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania, kwalifikacji i wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 849).

 • Rozporządzenia MG z dn. 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa wdrażające dyrektywę 95/16/WE „Dźwigi” Dz. U. z 2005 Nr 263 poz. 2198

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1228)

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890.

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 ze zmianami.

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625)

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150, ze zmianami.

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, ze zmianami.

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638, ze zmianami.

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275, ze zmianami.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984.

 • Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 145)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 styczeń 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87)

 • Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instrukcja ITB 351/98, Wydawnictwo: ITB, 1998.

8.2.2. Normy


 • EN 45510-4-6:2003 - Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni. Część 4 Urządzenia pomocnicze kotłów. Dział 6 Instalacja odsiarczania spalin.

 • PN-EN ISO 9906:2012 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych. Klasy dokładności 1, 2 i 3.

 • PN-EN 13480-1:2005 – Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.

 • PN-EN 1990:2004 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

 • PN-EN 1990:2004 - Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami.

 • PN-EN 1991-1-3:2005 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.

 • PN-EN 1991-1-4:2008 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.

 • PN-EN ISO 6946:1999 – Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynniki ciepła-Metoda obliczenia.

 • PN-EN-1993-1:2009 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 • PN-EN- 1994-1-1:2008 - Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne
  i projektowanie.

 • PN-B-03230:1984 - Lekkie ściany osłonowe i przykrycia dachowe z płyt warstwowych
  i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie .

 • PN-B-02170:1985 - Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.

 • PN-B-02171:1988 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

 • PN-M-45493:1995 - Tory jezdne dźwignic podwieszanych. Wymagania

 • PN-M-45457:1991 - Tory jezdne suwnic pomostowych. Wymagania

 • BN-80/2222-46 - Aparaty typu zbiornikowego i kolumnowego.

 • PN-ISO 2848:1998, PN-ISO 1791:1999 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej.

 • PN-EN 547-1:2000, PN-EN ISO 14122-4:2005 - Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia - wymagania.

 • PN-M-46615:1983-Urządzenia transportu ciągłego. Wejścia i dojścia. Wymagania bezpieczeństwa.

 • PN-B-02361:2010 - Pochylenie połaci dachowych.

 • PN-EN-1990:2004 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

 • PN-EN-1991-1-6:2007, PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN 1990:2004 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

 • PN-EN-1991-1-1:2004, PN-EN 1990:2004- Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.

 • PN-EN-1990:2004, PN-EN 1991-3:2009– Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami.

 • PN-M-69009:1987 - Zakłady stosujące procesy spawalnicze, podział.

 • PN-EN-1990:2004, PN-EN 1991-3:2009 - Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami.

 • PN-EN-1991-1-3:2005, PN-EN 1990:2004 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

 • PN-B-02013:1987 - Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem.

 • PN-EN 1997-1:2008 - Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 • PN-EN 1997-1:2008 - Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia
  i projektowanie.

 • PN-EN-1997-1:2008 - Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów.

 • PN—35200:1992 - Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych.

 • PN-B-03004:1988 - Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne
  i projektowanie.

 • PN-EN-1993-3-2:2008 – Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie.

 • PN-B-1993-1-8:2006 – Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie
  i wykonanie.

 • PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

 • PN-B-02151-02:1987 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
  w budynkach. Dopuszczalny poziom dźwięku A w pomieszczeniach.

 • PN-EN 60051 - Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory.

 • PN-EN 60044 – Przekładniki.

 • PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.

 • PN-EN-60282-1:2002 - Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe – Bezpieczniki ograniczające prąd.

 • PN-EN 60439 części 1-4:2002 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

 • PN-EN 60947:2001 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.

 • PN-E-08501:1998 - Urządzenia elektryczne, Tablice i znaki bezpieczeństwa.

 • PN-Z-01338:2010 – Hałas infradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomów ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

 • PN-ISO 1996-2:1999 - Akustyka -- Opis i pomiary hałasu środowiskowego -- Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu

 • PN-ISO 10816-1:1998 - Drgania mechaniczne. Ocena drgań maszyny na podstawie pomiarów na częściach niewirujących. Wytyczne ogólne.

 • ISO 10816:1998. Mechanical vibration.Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts. Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ.

8.2.3. NORMY I PRZEPISY DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA dla urządzeń elektroenergetycznych


Oferowane rozwiązania spełniać będą obowiązujące w Polsce przepisy oraz dodatkowe wymagania, a w szczególności:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz.U. 06.156.1118 z późniejszymi zmianami,

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity).Dz.U. 06.89.625 z późniejszymi zmianami,

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U. 07.93.623,

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Dz.U. 07.155.1089,

 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Dz.U. 07.82.556,

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dz.U. 05.263.2203,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 02.75.690 z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 99.80.912,oraz normy wyszczególnione w tabeli poniżej jak również przywołane w szczegółowych specyfikacjach:

Wykaz norm obowiązkowych do stosowania przez Wykonawcę

Lp.

Norma

OpisPN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).PN-IEC 60038:1999

Napięcia znormalizowane IEC.PN-EN 60076-1:2001

Transformatory. Wymagania ogólne.PN-EN 60076-11:2006

Transformatory suche.PN-EN 60076-10:2003

Transformatory. Wyznaczanie poziomów dźwięku.PN-EN 62271-105:2005

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego.PN-EN 62271-107:2008

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Wyłączniko-rozłączniki bezpiecznikowe prądu przemiennego na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie.PN-EN 62271-200:2007

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.PN-EN 62271-201:2006

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.PN-EN 62271-202:2007

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.PN-EN 60044-1:2000

Przekładniki. Przekładniki prądowe.PN-EN 60044-2:2001

Przekładniki. Przekładniki napięciowe indukcyjne.PN-EN 60044-6:2000

Przekładniki. Wymagania dotyczące przekładników prądowych do zabezpieczeń w stanach przejściowych.PN-EN 60044-5:2007

Przekładniki napięciowe pojemnościowe.PN-EN 60282-1:2008

Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe. Bezpieczniki ograniczające.PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 60439-2:2004
PN-EN 60439-3:2004
PN-EN 60439-4:2008
PN-EN 60439-5:2008


Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego.PN-EN 60947-1:2008
PN-EN 60947-2:2009
PN-EN 60947-3:2009
PN-EN 60947-4-1:2001
PN-EN 60947-4-2:2004
PN-EN 60947-4-3:2002
PN-EN 60947-5-1:2006
PN-EN 60947-5-2:2008
PN-EN 60947-5-3:2002
PN-EN 60947-5-4:2005
PN-EN 60947-5-5:2002
PN-EN 60947-5-6:2002
PN-EN 60947-5-7:2005
PN-EN 60947-5-8:2008
PN-EN 60947-5-9:2008
PN-EN 60947-6-1:2009
PN-EN 60947-6-2:2005
PN-EN 60947-7-1:2006
PN-EN 60947-7-2:2006
PN-EN 60947-7-3:2005
PN-EN 60947-8:2005


Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.PN-EN 60269-1:2008

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Wymagania ogólne.PN-EN 60332-...:2005

Badanie palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych.PN-EN 12665:2008

Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.PN-EN 12464-1:2004

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.PN-EN 12464-2:2008

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.PN-EN 1838:2005

Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.PN-EN 62386-101:2009

Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI). Wymagania ogólne. System.PN-EN 62386-102:2009

Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI). Wymagania ogólne. Urządzenia sterujące do lamp.PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.PN-HD 60364-7-704:2007

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu.PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.PN-EN 60909-0:2002

Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów.PN-EN 55015:2007

Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne.PN-EN 60073:2003

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych.PN-EN 60034-5:2004

Maszyny elektryczne wirujące. Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP). Klasyfikacja.PN-EN 60664-1:2006

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa. Zasady ogólne.PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.PN-E-08501:1988

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.PN-EN 61481:2004

Prace pod napięciem. Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV.PN-E-90100:1991

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania.PN-E-90140:1989

Przewody elektroenergetyczne o izolacji i oponie gumowej do górniczych odbiorników ruchomych i przenośnych. Wymagania i badania.PN-EN 62040-1-1:2006

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów.PN-EN 60146-1-1:2002

Przekształtniki półprzewodnikowe. Wymagania ogólne i przekształtniki o komutacji sieciowej. Wymagania podstawowe.PN-IEC 146-1-2:1996

Przekształtniki półprzewodnikowe. Wymagania ogólne i przekształtniki o komutacji sieciowej. Wytyczne dotyczące zastosowań.PN-E-04700:1998

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.PN-HD 603 S1:2006

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.PN-HD 604 S1:2002

Kable energetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, nieprzenoszące płomienia, przeznaczone do pracy w elektrowniach.PN-HD 622 S1:2003

Kable energetyczne na napięcia od 3, 6/6 (7, 2) kV do 20, 8/36 (42) kV włącznie, o szczególnej odporności na przenoszenie płomienia, stosowane w elektrowniach.PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.PN-EN 50281-1-2:2002

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę. Dobór, instalacja i konserwacja.PN-EN 60079-0:2009

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów. Wymagania ogólne.PN-EN 60079-14:2009

Atmosfery wybuchowe. Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych.PN-EN 61477:2007

Prace pod napięciem. Minimalne wymagania dotyczące użytkowania narzędzi, urządzeń i sprzętu.PN-IEC 815:1998

Wytyczne doboru izolatorów do warunków zabrudzeniowych.PN-EN 60034-1:2009

Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i parametry.PN-EN 60034-5:2004

Maszyny elektryczne wirujące. Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP). Klasyfikacja.PN-EN 60034-9:2009

Maszyny elektryczne wirujące. Dopuszczalne poziomy hałasu.PN-EN 60099-4:2009

Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego.PN-EN 60896-11:2007

Baterie ołowiowe stacjonarne. Typy otwarte. Ogólne wymagania i metody badań.IEC/TS 60815:2008

Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions.IEC 60119:1960

Recommendations for polycrystalline semiconductor rectifier stacks and equipment.IEC 60478-4:1976

Stabilized power supplies, d.c. output. Part 4: Tests other than radio-frequency interference.IEC 60502-1:2004
IEC 60502-2:2005
IEC 60502-4:2005


Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV).IEC 60332-3:2000

Tests on electric cables under fire conditions.IEC 60228:2004

Conductors of insulated cables.Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna