Pge górnictwo I EnergetykaPobieranie 1.73 Mb.
Strona3/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

1.2. Przedmiot Zamówienia


Przedmiotem Zamówienia jest budowa „pod klucz” tzn. projekt, produkcja, dostawa niezbędnego wyposażenia, montaż na miejscu budowy, Rozruch i przekazanie do eksploatacji i użytkowania wraz z obiektami towarzyszącymi, 3 ciągów technologicznych Instalacji Odsiarczania Spalin (zwanej dalej IOS) w oparciu o technologię mokrą (wapienno – gipsową) dla bloków nr 4, 5 i 6 opalanych węglem brunatnym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów.

Każdy ciąg technologiczny odsiarczania spalin ma zostać wyposażony w absorber typu natryskowego (przeciwprądowa wieża zraszalnicza). Każdy absorber IOS wyposażony będzie w minimum cztery pompy cyrkulacyjne i cztery poziomy zraszana. Nominalny przepływ spalin przez każdy ciąg technologiczny odsiarczania spalin wynosić ma 1 100 000 m3u/h, natomiast wymagane stężenie SO2 w spalinach odsiarczonych wynosi 50 mg/m3usr (przy stężeniu spalin na wlocie do IOS mieszczącym się w przedziale 1500 – 2500 mg/m3usr oraz przy średnio-godzinowej wartości SO2 równej 2000 mg/m3usr). W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: wyposażenia IOS w układ kanałów spalin nieoczyszczonych i oczyszczonych, by-pass’ów, modernizacji lub wymiany istniejących wentylatorów spalin kotłów 4 – 6 w celu dostosowania ich do pracy z IOS oraz wyposażenia w jeden wspólny dla wszystkich 3 instalacji układ rozładunku i przygotowania zawiesiny mączki kamienia wapiennego. W zakresie jest także wykonanie magazynu gipsu i oczyszczalni ścieków w celu umożliwienia ich wykorzystania do nawilżania popiołu lotnego. Dodatkowo zakres zadania obejmuje wymianę 150 metrowych istniejących przewodów kominowych ceramicznych odprowadzających spaliny z bloków 4-6 i zamontowanie nowych, chemoodpornych przewodów kominowych odprowadzające spaliny mokre (odsiarczone) i suche w trakcie rozruchu bloków nr 4-6.

Nowobudowane IOS powinny powstać we wskazanej lokalizacji, wykorzystywać istniejące
i przeznaczone do współpracy układy technologiczne.

Do Przedmiotu Zamówienia należy również dokonanie przeróbek istniejących układów technologicznych i usunięcia wszelkich kolizji z konstrukcjami, instalacjami i urządzeniami Zamawiającego (jeżeli jest to niezbędne dla wykonania Robót Budowlanych Wykonawcy oraz


w związku z technologią prowadzonych robót), w sposób umożliwiający ciągłą pracę istniejących obiektów i bieżącą ich eksploatację.

Produktem IOS będzie gips o wartości handlowej, a podstawowym czynnikiem wiążącym tlenki siarki będzie wodna zawiesina mączki kamienia wapiennego.

Nominalny przepływ spalin wynosić będzie 600 000 – 1 100 000 m3u/h dla każdego ciągu technologicznego, natomiast maksymalna przepustowość instalacji to 1 200 000 m3u/h. IOS przewidziana jest do pracy ciągłej przez 7500 h/ rok.

Przewidywane granice dostawy dla poszczególnych ciągów technologicznych podano


w klauzuli 1.9. „Realizacja Obiektów, granice dostaw” niniejszego Załącznika nr 1.

Wykonawca potwierdzi, że IOS będzie spełniać wymagania określone w normie EN12952–13 „Kotły i urządzenia pomocnicze. Część 13: Wymagania dla instalacji oczyszczania spalin”.

Wykonawca potwierdzi także, że IOS, a także ich wyposażenie będą spełniać wymagania określone w normach zharmonizowanych z dyrektywami Unii Europejskiej w szczególności z dyrektywą 97/23/EC – „Urządzenia Ciśnieniowe” oraz dyrektywą 98/37/EC – „Bezpieczeństwo maszyn”.

1.3. Zakres Przedmiotu Zamówienia


Zakres Przedmiotu Zamówienia dla IOS, obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie budynków i budowli, dostawę maszyn i urządzeń, niezbędnego wyposażenia armatury i rurociągów, montaż instalacji wraz z układami opomiarowania, sterowania, zabezpieczeń i zasilania elektrycznego, doprowadzenia mediów pomocniczych, sprężonego powietrza i chemikaliów i powiązań Obiektów z układami technologicznymi istniejącymi
w Elektrowni.

Kompleksowa budowa obejmie proces budowy, montażu, odbiorów, rozruchu instalacji, szkolenie personelu, przekazania do eksploatacji i użytkowania wraz z kompletem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, DTR, instrukcji eksploatacji dla każdego z Obiektów oraz Pomiary Gwarancyjne.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić całą procedurę administracyjną związaną z realizowaną inwestycją tj.


 1. wykonać (uzyskać) wszystkie dokumenty, które będą mu potrzebne do przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę (między innymi: mapę do celów projektowych, badania geologiczne, wypisy wyrysy, uzgodnienia dokumentacji przez rzeczoznawców, uzgodnienia lokalnych instytucji).

 2. uzyskać pozwolenie na budowę przedmiotowego projektu oraz ewentualne pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów w zakresie budowy instalacji IOS;

 3. wykonać plan BIOZ;

 4. zgłosić rozpoczęcie robót, zapewnić wymagany nadzór budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz pobrać i prowadzić dziennik budowy;

 5. uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany będzie podać dane osób które będą reprezentować Zamawiającego w urzędach administracji publicznej. W tym celu Zamawiający wyda stosowane pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo zostanie wydane w okresie do 14 dni od daty otrzymania danych osób.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać (uzyskać) wszystkie dokumenty, które będą mu potrzebne do przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie (np. dokumentację geodezyjną powykonawczą, opracowanie certyfikatów energetycznych, uzyskać odpowiednie dokumenty od Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej które należy przedłożyć właściwemu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego i inne).

Wykonawca będzie zobowiązany do współdziałania z Zamawiający przy uzyskiwaniu przez Wykonawcę wszystkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych ustawami i przepisami szczegółowymi, od pozwolenia na budowę, przeróbki i wyburzenia, po pozwolenia na użytkowanie.

1.3.1 Stan istniejący

1.3.1.1 Istniejąca infrastruktura


Na terenie Elektrowni, wzdłuż osi wschód – zachód zlokalizowany jest Budynek Główny mieszczący przestrzeń zabudowy w skali 10 bloków energetycznych z wyprowadzeniem mocy energetycznej w kierunku północnym. Paliwo podstawowe (węgiel brunatny) dostarczany jest od strony południowej, gdzie zlokalizowany jest zasobnik szczelinowy węgla oraz plac składowy węgla. Paliwo do zasobnika szczelinowego i na plac składowy węgla dostarczane jest wprost z kopalni przenośnikami taśmowymi ułożonymi na dwóch mostach nawęglania.

Po stronie zachodniej i wschodniej Budynku Głównego zlokalizowane są chłodnie kominowe.

Układ kanałów i rurociągów wody chłodzącej, łączący chłodnie kominowe z turbozespołami stanowi główne uzbrojenie podziemne przedpola maszynowni (strona północna budynku głównego). Przedpole kotłowni (strona południowa Budynku Głównego) to pas elektrofiltrów, kanałów spalin (z wentylatorami ciągu) prowadzących do kominów (dwa kominy, z których komin 6-cio przewodowy odprowadza spaliny z kotłów bloków nr 1 ÷ 6, a komin nr 4 odprowadza spaliny z pozostałych dwóch kotłów nr 9 ÷ 10).

Pozostałe gospodarki Elektrowni zlokalizowane są: • gospodarka olejowa po stronie wschodniej chłodni nr 2 i 3;

 • gospodarka mazutem oraz oczyszczalnia ścieków sanitarnych po stronie południowo - wschodniej;

 • gospodarka warsztatowo - magazynowa w pasie terenu pomiędzy kominami,
  a zasobnikiem szczelinowym i placem składowym węgla;

 • „Uzdatnialnia Nysa” zlokalizowana jest po stronie zachodniej chłodni nr 8 i 9. Stacja uzdatniania wody do celów kotłowych zajmuje parter Budynku Usług Technicznych (BUT).

 • ośrodek administracyjny (portiernia główna, parkingi, przystanki autobusowe, budynek administracyjny oraz stołówka) zlokalizowany jest od strony południowej terenu, dostępny z ulicy dojazdowej od ulicy Młodych Energetyków, wyniesiony około 6,0 m nad poziom ulicy Młodych Energetyków.

Istniejące zagospodarowanie terenu Elektrowni charakteryzuje się gęstą zabudową obiektami kubaturowymi, budowlanymi, technologicznymi, sieciami uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego (różnymi rodzajami estakad rurociągowo - kablowych).

Transport i komunikacja (komunikacja drogowa, komunikacja kolejowa)

Na terenie Elektrowni Turów funkcjonuje sieć wewnątrzzakładowych dróg i torów kolejowych, obsługująca podstawowe obiekty zakładu.Transport kolejowy

Istniejące na terenie Elektrowni tory kolejowe obsługują potrzeby poszczególnych gospodarek Elektrowni, tj.: gospodarki popiołem (zbiorniki retencyjne popiołu), uzdatniania wody (chemikalia), gospodarki magazynowej (m. in. zbiorniki magazynowe mączki wapiennej), gospodarki mazutem oraz zapewniają transport kolejowy do budynku maszynowni i do transformatorów blokowych i odczepowych zlokalizowanych na przedpolu maszynowni.

Jedyne połączenie torów wewnątrzzakładowych z układem torów należących do PKP – realizowane jest torem Nr 301, wprowadzonym na teren Elektrowni od strony zachodniej pod wiaduktem drogi Trzciniec - Działoszyn.

Transport drogowy

Istniejący układ dróg kołowych i placów magazynowych na terenie Elektrowni obsługuje potrzeby poszczególnych gospodarek elektrowni i zapewnia dojazd do wszystkich istniejących obiektów.

Powiązania wewnętrznej komunikacji kołowej z drogami zewnętrznymi są następujące:


 • wjazd główny w tzw. ośrodku administracyjnym - dojazd od ulicy Młodych Energetyków;

 • wjazd z portiernią przy tzw. drodze „esowatej” - dojazd również od ul. Młodych Energetyków;

 • wjazd z portiernią od strony wschodniej;

 • wjazd od drogi Trzciniec - Działoszyn drogą tzw. „Zachodnią”, boczny bez portierni (obecnie nie wykorzystywany).

Maksymalna wysokość skrajni wynosi 4,2 m.

Infrastruktura do wykorzystania w ramach budowy IOS

Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania i uwzględnienia w zadaniu inwestycyjnym na budowy IOS na blokach nr 4 – 6 następującą infrastrukturę: • Z uwagi na wykorzystanie oczyszczonych ścieków na potrzeby nawilżania popiołu strumień zagęszczonych ścieków podłączony zostanie do kolektora ssącego pompy węzła nawilżania popiołu.

1.3.1.2 Część budowlana


Obiekty i instalacje znajdujące się na terenie planowanej budowy Instalacji Odsiarczania Spalin można podzielić na dwie grupy:

 • Obiekty i instalacje związane z eksploatacją bloku 10 – rurociągi hydroodżużlania, rurociągi mazutowe i parowe, układ odpopielania, układ transportu popiołu lotnego, układ przenośników odpopielania, układ nawęglania, układ pomiaru emisji spalin.

 • Obiekty i instalacje związane z potrzebami ogólnymi elektrowni – estakada obejściowa
  z szeregiem tras kablowych (zasilania elektryczne, telekomunikacja, sygnalizacja, zabezpieczenia, ZSK), rurociągi układu wody chłodzącej sprężarkownię centralną, rurociągi układu zraszania popiołu.

Likwidacja obiektów i instalacji należących do pierwszej grupy jest planowana po wyłączeniu
z eksploatacji bloku nr 10 (31 grudnia 2013). W przypadku wystąpienia kolizji obiektów
i instalacji drugiej grupy z budową IOS należy zaplanować wykonanie alternatywnych instalacji dla tych instalacji.


1.3.1.3 Wykaz obiektów i instalacji znajdujących się na terenie planowanej budowy zewnętrznej Instalacji Odsiarczania Spalin


Tabela 1

Lp.

Opis obiektu, instalacji

Lokalizacja

Planowany termin demontażu

Uwagi

1

Rurociągi instalacji hydroodżużlania – 2 sztuki

Wzdłuż osi H, zewnętrzna ściana kotłowni bloków 8 – 10 poziom 9; estakada wzdłuż drogi pomiędzy placami po zdemontowanych EK bl. 7 i 8

Po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, początek roku 2014
2

Rurociągi mazutowe – 2 szt.

Wzdłuż osi H, zewnętrzna ściana kotłowni bloków 8 – 10 poziom 9; estakada wzdłuż drogi pomiędzy placami po zdemontowanych EK bl. 7 i 8

Po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, początek roku 2014
3

Rurociągi parowe 0,6 MPa – zasilanie mazutowi

Wzdłuż osi H, zewnętrzna ściana kotłowni bloków 8 – 10 poziom 9; estakada wzdłuż drogi pomiędzy placami po zdemontowanych EK bl. 7 i 8

Po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, początek roku 2014
4

Kolektor parowy 1,2 MPa

Wzdłuż osi C, zewnętrzna strona nawy BC bloku nr 7, poziom 20;

Po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, początek roku 2014
5

Rurociąg zasilający podstawowego układu wody chłodzącej sprężarkowi centralnej

Estakada – wzdłuż drogi pomiędzy kotłem bloku nr 8 a placem po kotle nr 7 dalej wzdłuż drogi pomiędzy placami po zdemontowaniu EK bl. 7 i 8

Nie przewiduje się

Przekładkę wykona zamawiający

6

Rurociąg zasilający rezerwowego układu wody chłodzącej sprężarkowi centralnej

Po ziemi – wzdłuż drogi pomiędzy kotłem bloku nr 8 a placem po kotle nr 7 dalej wzdłuż drogi pomiędzy placami po zdemontowaniu EK bl. 7 i 8 (w kanale odpopielania nad napędem przenośnika TZ1)

Nie przewiduje się

7

Rurociąg powrotny podstawowego układu wody chłodzącej sprężarkowi centralnej

Estakada – wzdłuż drogi pomiędzy kotłem bloku nr 8 a placem po kotle nr 7 dalej wzdłuż drogi pomiędzy placami po zdemontowaniu EK bl. 7 i 8

Nie przewiduje się

8

Rurociąg powrotny rezerwowego układu wody chłodzącej sprężarkowi centralnej

Po ziemi – wzdłuż drogi pomiędzy kotłem bloku nr 8 a placem po kotle nr 7 dalej wzdłuż drogi pomiędzy placami po zdemontowaniu EK bl. 7 i 8 (w kanale odpopielania nad napędem przenośnika TZ1)

Nie przewiduje się

9

Rurociąg układu wody do zraszania popiołu

Estakada – wzdłuż drogi pomiędzy kotłem bloku nr 8 a placem po kotle nr 7 dalej wzdłuż drogi pomiędzy placami po zdemontowaniu EK bl. 7 i 8

Nie przewiduje się

Przekładkę wykona zamawiający

10

Drogi w rejonie EF nr inw. 220000569

Drogi pomiędzy EK6/7, EK7/8, EK 8/9, EK9/10

Nie przewiduje się
11

Droga kotłowa

Droga wzdłuż osi H wzdłuż bloków 6 – 10

Nie przewiduje się
12

Estakada nr 201000895

Pomiędzy rozdzielnią BCB i BCC, wzdłuż drogi pomiędzy placami po zdemontowanych EK bl. 7 i 8; za zbiornikami popiołu lotnego

Nie przewiduje się
13

Budynek prostowników

W rejonie wschodniej części komina nr 4

Po przeniesieniu znajdującej się wewnątrz rozdzielni potrzeb ogólnych

W ramach budowy nowego bloku planowane jest wyburzenie budynku na początku 2014 r.

14

Instalacje oświetleniowe i gniazd siłowych kanału odpopielania

Kanał odpopielania – 3,5m

Po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, początek roku 2015
15

Rozdzielnia ZOBLS

Budynek prostowników

Nie przewiduje się

Rozdzielnica znajduje się w budynku prostowników EF bloku nr 8. Z rozdzielni zasilane są kontenery firm telekomunikacyjnych. Zasilany jest również schron pod kominem nr 3 oraz warsztat brygady odpopielania zabudowany nad przenośnikiem TZ-3

16

Rozdzielnia Y0BLK

Budynek prostowników

Nie przewiduje się

Rozdzielnica znajduje się w budynku prostowników EF bloku nr 8. Z rozdzielni zasilane są kontenery firm telekomunikacyjnych. W budynku tym znajduje się również szafka z układem SZR. Zasilany jest również kontener pomiarowy – komin 4.

17

Trasa kablowa odbiorów rozdzielni Z0BLA i Y0BLK

Trasa kablowa z budynku prostowników bloku nr 8 w kierunku estakady przechodzącej wzdłuż drogi pomiędzy placami po zdemontowanych EK bl. 7 i 8 – wszystkie kable skierowane są w stronę popołudniową na estakadzie kablowej.

Nie przewiduje się
18

Instalacja niskiego napięcia wewnątrz schronu wraz z zasilaniem zewnętrznym z rozdzielnicy B2BKW40

Schron po byłym kominie nr 3

Nie przewiduje się
19

Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Plac pomiędzy zbiornikami retencyjnymi popiołu, a garażami warsztatowymi

Nie przewiduje się

Plac przed garażami oświetlają 2 słupy oświetleniowe połączone izolowaną linią napowietrzną

20

Rozdzielnia S71

Pod EF bloku nr 9

Po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, początek roku 2014

Z rozdzielni S71 zasilane są instalacje: oświetleniowa w kanale – 3,5 m TZ1, TZ2 (w tym pomieszczenia obsługi), oświetlenie elektrofiltru na bloku 9 i 10 oraz oświetlenie przeszkodowe komina 4

21

Kontener pomiarowy emisji spalin komina 4

W kominie nr 4

Po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, początek roku 2014
22

Kontener pomiaru emisji SO2

Przy kominie nr 4

Po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, początek roku 2014
23

Sprężarka powietrza pyłomierza

W kominie nr 4

Po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, początek roku 2014
24

Pyłomierz z oprzyrządowaniem, sondy poboru próbek SO2 bloku nr 9

Kanał spalin za EF bloku nr 9

Po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, początek roku 2014
25

Przepływomierz powietrza ST50 rurociągu powietrza transportu popiołu lotnego bloków nr 9 i 10

Rurociąg powietrza transportu popiołu dennego bloków 9 i 10, teren po EF bloku nr 8

Po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, początek roku 2014
26

Kabel światłowodowy 48J łączący BCC z Nastawnią Blokową 5 – 6

Estakada obejściowa – z BCC w kierunku bloku nr 8

Nie przewiduje się

W przypadku kolizji instalacji z budową IOS konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie alternatywnej trasy kablowej

27

Kabel światłowodowy 48J łączący BCC z BUT

Z BCC Estakada obejściowa, dalej Estakadą rurociągów popiołu lotnego bl. 5 – 6 (wzdłuż drogi między EK bl. 5-6)

Nie przewiduje się

W przypadku kolizji instalacji z budową IOS konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie alternatywnej trasy kablowej

28

Kabel światłowodowy 48J łączący BCC z Aneksem Zewnętrznym

Z BCC Estakada obejściowa, dalej trasą za kominem nr 4

Nie przewiduje się

W przypadku kolizji instalacji z budową IOS konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie alternatywnej trasy kablowej

29

Kabel światłowodowy 48G50 łączący BCC z Odsiarczaniem bl. 9 - 10

Z BCC Estakada obejściowa, dalej trasą za kominem nr 4

Nie przewiduje się

W przypadku kolizji instalacji z budową IOS konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie alternatywnej trasy kablowej

30

Kable teletechniczne (2x100par) relacji BUT – racki bloku nr 8 – Aneks Zewnętrzny

Estakada obejściowa

Nie przewiduje się

Trasa ma jeszcze starą lokalizację, ale planowane jest przeniesienie trasy na estakadę obejściową

31

Trasy kablowe z maszynowni bloków 1 – 6 do nowego bloku – kontener Dialog 12J

Estakada obejściowa

Nie przewiduje się

Trasa jeszcze nie istnieje ale zaplanowana

32

Kabel światłowodowy relacji Aneks Wschodni – kontener Dialog 12J

Estakada pomiędzy BCB i BCC, przejście na Zachód do kontenera

Nie przewiduje się

Właścicielem kabla jest firma Dialog. W przypadku kolizji instalacji z budową IOS konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie alternatywnej trasy kablowej.

33

Kabel światłowodowy relacji BUT pok. 337 – pomieszczenie klimatyzacji nastawnia BCC 24J

Estakada obejściowa

Nie przewiduje się

W przypadku kolizji instalacji z budową IOS konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie alternatywnej trasy kablowej.

34

Kabel światłowodowy relacji rozdzielnia BCB – nastawnia BCC 12G62,5

Estakada obejściowa, estakada pomiędzy BCB a BCC

Nie przewiduje się
35

Rurociąg ścieków przemysłowych f 273x10

Podwieszony pod galerią nawęglania nr 4, a następnie przechodzi na estakadę obejściową

Nie przewiduje się
36

Kolektor „A” f 1200

Kolektor podziemny, za ścianą H przed budynkiem głównym kotłowni bl. 8 – 10

Nie przewiduje się
37

Kanalizacja przemysłowa

Instalacja podziemna na terenie kotłowni i maszynowni i za ścianą H przed budynkiem głównym bloków 8, 9, 10

Nie przewiduje się
38

Kanalizacja deszczowa

Instalacje podziemne na całym terenie zaznaczonym na mapie

Nie przewiduje się

W przypadku kolizji instalacji z budową IOS konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie przekładki kolidujących rurociągów wody pitnej i ppoż.

39

Rurociągi sieci wody pitnej i wody ppoż.

Rurociągi podziemne na całym wyznaczonym terenie

Nie przewiduje się
40

Kontener telefonii komórkowej 4 sztuki

W rejonie komina nr 4

Nie przewiduje się


1.3.1.4 Stan istniejący – AKPiA i SASiZ bloków 4 – 6


 1. Blok jest wyposażony w układ sterowania i regulacji (DCS) zainstalowany w technologii Symphony Melody (ABB). Układ sterowania jest zbudowany hierarchicznie. Umożliwia uruchamianie i zatrzymanie głównych urządzeń z nastawni blokowej. Zapewnia sterowanie w pętlach otwartych i w pętlach zamkniętych (układy regulacji), blokady, zabezpieczenia oraz sterowania sekwencyjne. W strukturze hierarchicznej wyróżniamy: poziom sterowania napędu indywidualnego, poziom grupy funkcyjnej, czyli sterowanie kilku napędów  związanych funkcjonalnie i technologicznie ze sobą, poziom automatyzacji procesu, czyli sterowanie obszarami technologicznymi (obieg para/woda, generator, turbina, odpopielanie, podawanie paliwa, podawanie  powietrza itd.), poziom sterowania blokiem, czyli sterowanie nadrzędne.

 2. System Symphony Melody (ABB) - DCS składa się z części operatorskiej, części informatycznej, części centralnej, części obiektowej. System operatorski, umożliwiający operatorom obsługę urządzeń blokowych składa się stacji (komputerów) operatorskich z odpowiednim oprogramowaniem (Operate IT  lub 800xA). System informatyczny składa się z serwerów operatorskich, z serwerów  pobierających dane procesowe z części centralnej i wysyłających rozkazy procesowe ze stacji operatorskich, z serwerów gromadzących dane historyczne, z serwerów OPC, z serwerów konfiguracyjnych. System centralny składa się ze stacji automatyki (szafy automatyki z procesorami i modułami) pogrupowanymi w trzech wyspach zlokalizowanych: w pomieszczeniu pod nastawnią  (racki), w rozdzielni BFC oraz w rozdzielni BFA/BBA. Część obiektową stanowią urządzenia automatyki procesu. Urządzenia obiektowe automatyki (pomiarowe, wykonawcze) połączone są z systemem centralnym poprzez szafki obiektowe i potem poprzez szafy krosowe. Sygnałem standardowym analogowym do/z systemu centralnego  jest sygnał 4-20mA. Połączenie systemu DCS z innymi systemami cyfrowymi bloku odbywają się poprzez połączenia drutowe (sygnały strategiczne) oraz  z wykorzystaniem cyfrowej magistrali MODBUS.

 3. Dla zapewnienia wysokiej dyspozycyjności systemu DCS wszystkie magistrale cyfrowe systemu operatorskiego, informatyczne oraz automatyki części centralnej są redundowane (ring) z wykorzystaniem techniki światłowodowej oraz najnowszego sprzętu informatycznego. Zasilanie wszystkich komponentów jest także redundowane z rozdzielnic napięcia gwarantowanego.

 4. Dla zapewnienia obsługi technicznej i konserwacji  system DCS wyposażony jest w dwa równoprawne stanowiska inżynierskie(Composer).

 5. W trybie automatycznym regulator nadrzędny przepływu kamienia wapiennego wydaje sygnał do regulacji obrotów podajników w zależności od zawartości SO2 w spalinach. Ilość obrotów podajników kamienia wapiennego uzależniona jest od ilości paliwa podawanego do kotła oraz od ustawionej przez operatora w nastawni blokowej proporcji wapno/węgiel.

 6. Podajniki kamienia wapiennego napędzane są  poprzez przekształtniki częstotliwości.

 7. Obowiązującym systemem oznaczeń jest system KKS. Zasady oznaczeń opisane są w „Księdze Tworzenia Kodów KKS dla Elektrowni Turów”.

 8. Dokumentacja techniczna dla systemów AKPiA i SASiZ jest zgodna z zasadami określonymi w Elektrowni Turów.1.3.1.5 Stan istniejący – Układ elektroenergetyczny


Wentylatory spalin

Silniki wentylatorów spalin bloków 4-6 zasilane są z rozdzielni 6kV potrzeb własnych bloku odpowiednio 04BBA, 05BBA, 06BBA. Rozdzielnie te są wykonane jako wolnostojące, dwurzędowe, ustawione naprzeciw siebie. Z każdej sekcji rozdzielni zasilany jest jeden silnik wentylatora spalin.

Rozdzielnia 6kV BBA zasilana jest podstawowo z trójuzwojeniowego transformatora potrzeb własnych bloku BBT10 za pomocą dwóch systemów trójfazowych szynoprzewodów. Transformator BBT10 zasilany jest z wyprowadzenia mocy generatora 15,75kV.

Rezerwowo rozdzielnia BBA zasilana jest z mostów szynowych 6kV 16BCR, 16BCS (każda sekcja oddzielnie) poprzez odcinacze i wyłączniki z układem SZR powiązanych z polami zasilania podstawowego rozdzielni BBA..Podstawowe dane rozdzielni BBA bloków 4-6

Tabela 2
Producent

ELEKTROBUDOWATyp

PREM-14S

7,2kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy

Un

12kV
Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych rozdzielnicy

In

2500A
Znamionowy prąd szczytowy

Iszcz

100kA
Znamionowy prąd 1-sek

I1s

40kA
Napięcie obwodów pomocniczych

Uns

220V DC
Wyłącznik w polach zasilających

Alstom

HVX 12-40 2500A
Wyłącznik w polach odbiorów

Alstom

HVX 12-40 1250A
Zabezpieczenie w polu wentylatorów spalin

ABB

REF541
Przekładniki prądowe
IMZ10 300/5/5A
Kabel zasilający silnik wentylatora spalin
YHKXSFoy 3x1850/RMC50 mm2 6/10kV


Rozdzielnie potrzeb ogólnych

Szynoprzewody 6kV 16BCR, 16BCS zasilane są z transformatorów potrzeb ogólnych elektrowni 110/6kV BCT10 i BCT20 poprzez rozdzielnię 6kV BCA. Sekcje Y1BCA i Y2BCA zasilane są podstawowo z transformatora BCT10, a sekcje Y2BCA i Y4BCA z transformatora BCT20. Cztery sekcje rozdzielni BCA mogą rezerwować się wzajemnie w razie wyłączenia jednego z transformatorów BCT10 lub BCT20.

Szynoprzewody 6kV 16BCR, 16BCS biegną od rozdzielni BCA z poziomu 9m na poziom 14,5m pomiędzy maszynownią a kotłownia bloków 1-6 (osie B-C) w wydzielonym pomieszczeniu. Na mostach szynowych zostały zainstalowane ograniczniki Is-Limiter firmy ABB w celu ograniczenia udarowego prądu zwarcia przekraczającego wartość dopuszczalną dla rozdzielnic.

Dwuuzwojeniowy transformator potrzeb ogólnych elektrowni BCT30 110/6kV zasila dwie sekcje rozdzielni BCB poprzez układ odcinaczy i wyłączników. Rozdzielnia znajduje się w kotłowni bloku 8 na poziomie 15m, w osi H (strona południowa).

Rozdzielnia BCB posiada rezerwowe zasilanie poprzez rozdzielnię potrzeb ogólnych elektrowni (nawęglania i odpopielania) BCC, zasilanej z rozdzielni BCA. Jednakże zasilanie to jest ograniczone ze względu na duże obciążenie rozdzielni BCA i BCC. Połączenie pomiędzy BCC a BCB wykonane jest pięcioma równolegle ułożonymi kablami typu KnFp 3x240mm2 6/10kV do każdej sekcji. W polach zasilających znajdują się wyłączniki firmy ABB typu VD-4 12kV 1600A.

Kable prowadzone są estakadą rurociągowo – kablową (estkada nr 201000895) na podporach o wysokości około 5,5-7,5m pomiędzy rozdzielnią BCC, a kotłownią bloku 8 (w osi H), częściowo w rejonie planowanej budowy obiektów IOS. Po przejściu przez ścianę kotłowni, przechodzą do szybu kablowego i biegną do kablowni na poziomie 13m pod rozdzielnią BCB.Podstawowe dane rozdzielni BCB
Tabela 3

Producent

ELEKTROBUDOWA
Typ

PREM-14S

7,2kV

Napięcie znamionowe rozdzielnicy

Un

12kV

Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych rozdzielnicy

In

2500A

Znamionowy prąd szczytowy

Iszcz

80kA

Znamionowy prąd 1-sek

I1s

31,5kA

Napięcie obwodów pomocniczych

Uns

220V DC

Wyłącznik w polach zasilających

ABB

VD-4 12kV 2000A

Wyłącznik w polach odbiorów

ABB

VD-4 12kV 1600A

Zabezpieczenie w polach

ABB

SPAC 536 C3

Przekładniki prądowe
IMZ10 1500/5/5A


Podstawowe dane transformatorów Potrzeb Ogólnych Elektrowni

Tabela 4
BCT10

BCT20

BCT30

Typ

TWAR-32000/110

TWAR-32000/110

TDRB-25000/110

Moc

32 MVA

32 MVA

25 MVA

U GN

110 kV

110 kV

110 kV

U DN

6,3 kV

6,3 kV

6,3 kV

I GN

154 A

154 A

139,5 A

I DN

2932 A

2932 A

2291 A

Straty zwarcia

146,2 kW

147,4 kW

139,0 kW

Straty jałowe

21,9 kW

21,8 kW

24,2 kW


Pobieranie 1.73 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna