Pge górnictwo I EnergetykaPobieranie 1.73 Mb.
Strona30/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30III. CZĘŚĆ INFORMACYJNAPROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO


9. Informacje dotyczące zawartości technicznej ofert

9.1 Informacje ogólne


Wykonawcy przygotują ofertę uwzględniając również niżej podane informacje.

Opracowując i rozwijając kolejne punkty Programu Funkcjonalno – Użytkowego - Opis Przedmiotu Zamówienia, Wykonawcy stosować się będą również do podanych w SIWZ wymagań technicznych i formalnych.

Zamawiający oczekuje, że Oferenci w składanej ofercie zaproponują własne rozwiązania i opisy, rozwijając tematykę poszczególnych punktów wg spisu treści dla Załącznika nr 1 do Kontraktu, (pkt 9.2 Programu Funkcjonalno – Użytkowego - Opis Przedmiotu Zamówienia), a tam gdzie to określone, zastosują się do wymagań Zamawiającego.

Oferty zawierać będą własne rozwiązania i przemyślenia, opisy techniczne procesu, charakterystyki techniczne rozwiązań, charakterystyki materiałowe (urządzeń, armatury


i rurociągów), rodzaj stosowanych wykładzin chemoodpornych i zabezpieczeń antykorozyjnych, uwzględniając przy tym podział na główne obiekty i układy IOS, złożone zgodnie z zaproponowanym przez Zamawiającego spisem treści dla Załącznika nr 1.

Wykonawcy podadzą funkcje i parametry procesu w ujęciu liczbowym, jako charakterystykę


w funkcji obciążeń IOS w zakresie ilości spalin dla minimalnego i maksymalnego stężenia SO2.

Wykonawcy powinni przytoczyć dane procesowe Zamawiającego i dodatkowo przyjęte dla potrzeb projektowych IOS.


9.1.1. Wymagania ogólne


Wykonawcy przedstawiając układy i obiekty podadzą dodatkowo informacje dotyczące przewidywanych przy ich realizacji usług, zestawienie dokumentacji oraz niezbędnych części zapasowych, szybkozużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych na okres Rozruchu i Ruchu Próbnego dla każdego z Obiektów.

Części zapasowe i szybkozużywające się podane w ofercie będą uwzględniać ich rozbicie na układy i branże.

Wymagania przedstawiono w Klauzuli nr 3.12 Warunków Finansowych i Handlowych. (Część 3 SIWZ).

Wykonawcy przedstawią także listę Podwykonawców (Załącznik nr 5) oraz referencje


w odniesieniu do zrealizowanych instalacji odsiarczania spalin dla bloków energetycznych
i zbliżonych ilościach oczyszczanych spalin.

Wykonawcy przedstawią także wstępny harmonogram spływu dokumentacji i Realizacji Kontraktu dla IOS.

Harmonogram ten zostanie przez Wykonawcę uszczegółowiony na etapie opracowywania
i przedstawienia Planu Realizacyjnego.

9.1.2. Szczegółowe wymagania


Wykonawca zgodnie ze swoim doświadczeniem powinien zaoferować, najkorzystniejsze rozwiązanie, przyjmując jako obowiązujące wymagania podane w SIWZ, a mianowicie:

 • Dla IOS

- wskazaną, mokrą technologię odsiarczania z gipsem jako produktem poprocesowym,
o parametrach określonych w tabeli 20;

- lokalizację instalacji w rejonie wskazanym na rysunku – Plan sytuacyjny elektrowni,

- parametry techniczne w odniesieniu do ilości i składu spalin,

- wymagania dla spalin oczyszczonych,

- sposób odprowadzania oczyszczonych spalin zapewniający dotrzymanie norm jakości powietrza.

9.1.3 Funkcje, parametry procesów technologicznych Obiektów


Wykonawcy powinni podać:

9.1.3.1 Funkcje i parametry procesu w ujęciu liczbowym i jako charakterystykę w funkcji obciążenia IOS w zakresie ilości spalin i stężenia SO2 w spalinach dla minimalnego


i maksymalnego stężenia SO2.

9.1.3.3. Schematy ideowe i bilansowe IOS.

9.1.3.5. Zestawienie używanych chemikaliów. Zużycie surowców i chemikaliów.

9.1.3.6. Zakres dostawy, połączenia i parametry czynników na granicy dostawy.

9.1.3.7. Program jakości, wykaz norm i standardów projektowych.

9.1.3.8. Gwarancje dla Obiektów w ujęciu liczbowym oraz przewidziane procedury gwarancyjne.

9.1.3.9 Wyłączenia, definicje i objaśnienia.

9.1.3.10 Zestawienie i parametry urządzeń: • charakterystykę techniczną w tym sprawność, moc elektryczną napędów, zakresy (głębokość) regulacji dla normalnej pracy jak i dla parametrów granicznych,

 • gabaryty i masy głównych urządzeń,

 • karty katalogowe proponowanych urządzeń oraz charakterystykę eksploatacyjną.

 • części zamienne dla głównych urządzeń,

 • materiały eksploatacyjne


Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że w przedłożonej ofercie zgodniez zaproponowanym przez Zamawiającego Spisem Treści dla Załącznika nr 1, Rozdział nr 3 – Opis Procesu, znajdą się precyzyjne opisy oferowanej Instalacji Odsiarczania Spalin, wg następujących punktów:

 • Opis technologii procesu odsiarczania spalin

Wstęp

Fizyko-chemiczny przebieg procesu • Opis i schemat IOS

Ogólny opis IOS wg węzłów technologicznych

 • Szacunkowe potrzeby zatrudnienia przy eksploatacji IOS

Zestawienie całego personelu dla IOS
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że w przedłożonej ofercie zgodnie
z zaproponowanym przez Zamawiającego Spisem Treści dla Załącznika nr 1, Rozdział nr 4 – Dane obliczeniowe i wymiarowe, znalazły się precyzyjne opisy oferowanych Obiektów, wg następujących punktów:


 • Bilanse przepływów i zużycia mediów

 • Schemat IOS wraz z tabelami bilansowymi głównych strumieni

 • Parametry mediów

 • Schematy orurowania i oprzyrządowania (wraz z naniesionymi głównymi punktami pomiarowymi dla każdego z Obiektów)

 • Sposoby i miejsca podłączenia projektowanych Obiektów do obiektów istniejących.

Przedstawione zostaną uwzględnione w przyszłym Kontrakcie.

9.1.4 Rysunki Zamawiającego


Dla opracowania oferty, Zamawiający przekazuje niżej podane rysunki Zamawiającego:

Plan sytuacyjny elektrowni;

Propozycja placu montażu wstępnego Pole odkładcze wykonawcy;

Mapa sytuacyjno wysokościowa (uzbrojenie podziemne terenu);

Proponowany schemat technologiczny IOS;

Komin – Plan sytuacyjny: rysunek nr A – 1 „e”

Komin – Kwasoodporna wymurówka: rysunek nr A – 28 „a”

Mapa dokumentacyjna otworów geologicznych;

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów na potrzeby budowy nowego bloku 460 MW w Elektrowni Turów;

Rysunki istniejących wentylatorów spalin : Nr X53230/000001

Nr X53250/000002

9.1.5 Rysunki

Zamawiający oczekuje, że w przedłożonej ofercie zostaną przedłożone rysunki Wykonawcy, według Spisu Treści dla Załącznika nr 1 (pkt.9.2 Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Opis Przedmiotu Zamówienia) pkt. nr 13.9.1.6 Harmonogram Realizacji Kontraktu – Załącznik Nr 7 do Kontraktu


Wykonawca przedstawiając powyższy harmonogram powinien uwzględnić terminy:

 1. Przekazania projektu podstawowego IOS do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

 2. Przekazania projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę IOS.

 3. Przekazania założeń dla innych uczestników procesów Realizacji Obiektów (np. przyłącza, parametry mediów, algorytmy sterowań urządzeniami współpracującymi itp.)

 4. Przekazania projektów wykonawczych branżowych Zamawiającemu dla każdego
  z Obiektów.

 5. Przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego dla każdego z Obiektów.

 6. Wejścia na Teren Budowy każdego z Obiektów.

 7. Rozpoczęcia robót przez Wykonawcę dla każdego z Obiektów.

 8. Przebiegu robót – postęp robót zgodnie z Etapami Realizacji Obiektów.

 9. Szczegółowy wykaz prac i czas wymagany na realizację Robót IOS, który będzie wymagać odstawienia bloków energetycznych, poszczególnych ciągów technologicznych, linii napowietrznych lub w inny sposób rzutować na eksploatację istniejących obiektów elektrownianych.

 10. Szkolenia Personelu Zamawiającego

 11. Ukończenia robót budowlano-montażowych w każdym z Obiektów.

 12. Inspekcji i uruchomień próbnych dla każdego z Obiektów.

 13. Rozruchu dla każdego z Obiektów.

 • próby funkcjonalne

 • próby technologiczne

 • Ruch Próbny

 1. Przekazania każdego z Obiektów do eksploatacji

 2. Rozpoczęcia i zakończenia Okresu Gwarancyjnego dla każdego z Obiektów.

9.1.7 Program i kontrola jakości pracy


Wykonawca i jego Podwykonawcy będą posiadali stosowny system zapewnienia jakości.

Zamawiający życzy sobie przedstawienia w ofercie technicznej Programu Zapewnienia Jakości, według Spisu Treści dla Załącznika nr 1 (pkt. 9.2 Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Opis Przedmiotu Zamówienia) pkt nr 12, wraz z zapewnieniem udziału Zamawiającego na każdym etapie Realizacji Obiektów, poprzez jego uprawnienia do kwestionowania, akceptacji i zatwierdzeń.


9.2. Wymagana zawartość techniczna oferty (Załącznika nr 1 do Kontraktu – Część techniczna)


1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Wstęp

1.2 Położenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.- Oddział Elektrownia Turów

1.3 Przedmiot zamówienia

1.4 Główne obiekty i instalacje będące Przedmiotem Zamówienia

1.4.1 Stan istniejący w zakresie IOS

1.4.1.1 Część budowlana

1.4.1.2 Istniejąca infrastruktura    1. Kolizje instalacji podziemnych z obiektami Instalacji Odsiarczania

    2. Stan istniejący – AKPiA i SASiZ bloków

    3. Stan istniejący – Układ elektroenergetyczny

1.5 Podstawowe dane Zamawiającego

1.5.1 Dane techniczne i aktualne informacje Zamawiającego

1.5.1.1 Charakterystyka węgla

1.5.1.2 Biomasa

1.5.1.3 Mazut opałowy ciężki

1.5.1.4 Ilość spalin przed absorberem

1.5.1.5 Orientacyjny skład spalin

1.5.1.6 Zawartość SO2

1.5.1.7 Zawartość gazów szkodliwych w spalinach nieoczyszczonych

1.5.1.8 Zawartość popiołu za elektrofiltrem w spalinach mokrych

1.5.1.9 Temperatura spalin na wylocie z kotła za EF

1.5.2 Materiały pomocnicze (dostarczane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów) i inne informacje ogólne

1.5.2.1 Woda technologiczna i surowa

1.5.2.2 Czynnik absorbujący

1.5.2.3 Powietrze transportowe

1.5.3 Rodzaje pracy bloków energetycznych1.6 Założenia i wymagania Zamawiającego dla Obiektów

1.6.1 Przyjęte istotne założenia do projektowania IOS

1.6.2 Wymagane : sprawność i parametry pracy IOS

1.6.3 Wymagania dotyczące dyspozycyjności

1.6.4. Komin

1.6.5. Założenia i wymagania dla magazynowania sorbentu i przygotowania zawiesin

1.6.6 Układ wody technologicznej w instalacji

1.6.7 Układ wody procesowej w instalacji

1.6.8 Układ zrzutu awaryjnego absorberów

1.6.9 Założenia i wymagania dla układów wyprowadzania i transportu gipsu, układu odwadniania oraz układu magazynowania gipsu,

1.6.10 Wymagania jakościowe dla gipsu

1.6.11 Wymagania dotyczące ścieków

1.6.12 Wymagania ruchowe ogólne

1.6.13 Warunki wykonania instalacji

1.6.13.1 Ogólne wymagania techniczne

1.6.13.2 Rozwiązania konstrukcyjne całości Obiektów

1.6.14 Wymagania jakościowe

1.6.15 Automatyzacja Obiektów IOS

1.6.15.1 Część obiektowa

1.6.15.2 Część systemowa

1.6.16 Założenia ogólne dla urządzeń elektrycznych IOS

1.6.16.1 Układ elektryczny IOS

1.6.16.2 Wymagania dla sieci elektrycznej

1.5.16.3 Podstawowe kryteria projektowe

1.5.16.4 Ochrona przeciwporażeniowa

1.5.16.5 Ochrona przeciwprzepięciowa

1.5.16.6. Zabezpieczenia antykorozyjne i malowanie

1.5.16.7. Dostęp do pomieszczeń ruchu elektrycznego

1.5.16.8. Oznaczenia urządzeń

1.5.16.9. Listwy zaciskowe i oznaczenia przewodów

1.5.16.10. Części zamienne i warunki remontowe

1.6.17 Instalacja teletechniczna

1.6.18 Poziom głośności urządzeń

1.6.19 Pozostałe informacje

1.6.19.1 Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwoleń

1.6.19.2 Język

1.6.19.3 Kod identyfikacyjny

1.6.19.4 Wymagania dotyczące elektronicznej wersji dokumentacji projektowej

1.7 Urządzenia

1.7.1 Wymagania dla wykonania maszyn, urządzeń, aparatów i osprzętu

1.7.1.1 Wymagania, normy, wykonanie

1.7.1.2 Unifikacja i typizacja

1.7.1.3 Wymagania ogólne

1.7.1.4 Osprzęt, rurociągi, zawory i akcesoria

1.7.1.5 Oznakowanie urządzeń, kolorystyka

1.7.1.6 Bezpieczeństwo

1.7.1.7 Materiały konstrukcyjne i zabezpieczenia przeciwkorozyjne

1.7.1.7.1 Ogólne wymagania i normy

1.7.1.7.2 Naddatki na korozję i erozję

1.7.1.7.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

1.7.1.7.4 Izolacja

1.7.1.7.5 Pokrycia malarskie

1.7.1.8 Przystosowanie do eksploatacji w warunkach zimowych

1.7.2 Opis głównych węzłów i obiektów

1.7.3 Wyszczególnienie urządzeń i Podwykonawców

1.7.4 Części zapasowe, szybkozużywające się i narzędzia specjalne

1.7.5 Wyposażenie remontowe

1.7.6 Szczególne zabezpieczenia

1.8 Część budowlana

1.8.1 Wymagania ogólne

1.8.2 Ogólne założenia projektowe

1.8.3 Wymagania szczegółowe

1.8.3.1 Fundamenty, elementy kotwiące, wykończenie fundamentów, kanalików ściekowych i posadzek

1.8.3.2 Konstrukcje nośne

1.8.3.3 Budynki i architektura

1.8.3.4 Podłogi, ściany i sufity

1.8.3.5 Pomosty stalowe, schody, pomosty serwisowe, poręcze

1.8.3.6 Klatka schodowa z szybem dźwigu

1.8.3.7 Dachy

1.8.3.8 Wyposażenie inspekcyjno-remontowe

1.8.3.9 Estakada międzyobiektowa

1.8.4 Opisy obiektów budowlanych

1.8.4.1 Wykaz obiektów

1.8.4.2 Specyfikacje techniczna obiektów budowlanych

1.8.4.3 Część budowlana, zagospodarowanie Terenów Budowy

1.8.4.4 Lokalizacja obiektów

1.8.4.5 Docelowe zagospodarowanie Terenów Budowy, komunikacja i warunki ochrony pożarowej obiektów

1.8.4.6 Instalacje wewnętrzne w budynkach i instalacje zewnętrzne

1.8.4.6.1 Ogólna specyfikacja instalacji wewnętrznych

1.8.4.6.2 Opis instalacji wewnętrznych

1.8.4.6.3 Opis instalacji zewnętrznych

1.8.4.6.4 Urządzenia dźwigowo-remontowe

1.8.5 Warunki klimatyczne

1.8.5.1 Warunki klimatyczne dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów

1.8.5.2 Lokalne warunki gruntowe (geologiczne i hydrologiczne, sejsmiczne i górnicze)

1.9 Części zapasowe, części szybkozużywające się, narzędzia specjalne i materiały do prób i pierwszego napełnienia IOS

1.10 Realizacja Obiektów, granice Dostaw

1.10.1 Realizacja Obiektów

1.10.2 Zakres zamówienia Zamawiającego

1.10.3 Granice Dostaw dla IOS

1.10.3.1 Granice Dostaw dla IOS

2. GWARANCJE

2.1 Gwarancje techniczne Obiektów

2.1.1 Gwarancja na urządzenia i materiały

2.1.2 Gwarantowane Parametry Techniczne

2.1.2.1 Gwarancje bezwzględne (rażące zaniedbanie)

2.1.2.2 Gwarancje procesowe

2.1.3 Gwarancja na wykładziny chemoodporne

2.1.4 Gwarancja na zabezpieczenia antykorozyjne

2.1.5 Gwarancja na Roboty Budowlane

2.1.6 Krzywe korekcyjne

3. PLAN REALIZACYJNY

3.1 Wymogi Planu Generalnego Obiektów

3.2 Projekt zagospodarowania Terenów Budowy

3.2.1 Dźwigi montażowe

3.2.2 Place składowe i montażowe

3.2.3 Drogi dojazdowe - komunikacja

3.2.4 Zagospodarowanie odpadów

3.2.5 Magazyny

3.2.6 Biuro budowy i pomieszczenia socjalno-bytowe dla załogi

3.2.7 Ilość osób zatrudnienia

3.2.8 Zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb budowy każdego z Obiektów

3.2.9 Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla potrzeb budowy każdego z Obiektów

3.2.10 Przewidywane ilości i charakterystyki techniczne jednostek sprzętowych i urządzeń dla potrzeb Realizacji każdego z Obiektów

3.2.11 Schemat organizacyjny procesu Realizacji Obiektów

3.3 Założone warunki wykonania i organizacji

3.3.1 Wykorzystanie sprzętu budowlano-montażowego

3.3.2 Uwagi dotyczące fazy Realizacji Obiektów

3.3.3 Normy i inne przepisy

4. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA I AUTOMATYKA

4.1 Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka

4.1.1 Projekt części obiektowej

4.1.2 Projekt i oprogramowanie systemu sterowania komputerowego oraz wyposażenie nastawni

4.1.3 Dostawa części obiektowej

4.1.3.1 Pomiary ciśnień

4.1.3.2 Pomiary temperatur

4.1.3.3 Pomiary poziomów

4.1.3.4 Pomiary przepływów

4.1.3.5 Pomiary obrotów

4.1.3.6 Pomiary gęstości

4.1.3.7 Pomiary pH

4.1.3.8 Analiza chemiczna spalin przed IOS

4.1.3.9 Pomiary położenia

4.1.3.10 Siłowniki

4.1.3.11 Zawory regulacyjne wraz z napędami

4.1.4 Dostawa systemu sterowania komputerowego i wyposażenia nastawni

4.1.5 Dokumentacja

4.1.5 Montaż części obiektowej

4.1.6 Montaż systemu sterowania komputerowego

4.1.7 Uruchomienie urządzeń kontrolno-pomiarowych na Obiektach

4.1.8 Uruchomienie komputerowych systemów sterowania

4.1.9 Części zapasowe i szybkozużywające się

4.2 Zasady automatyzacji Instalacji Odsiarczania Spalin

4.2.1 Sposób prowadzenia ruchu

4.2.2 System zasilania

4.2.2.1 System sterowania i wyposażenie nastawni

4.2.2.2 Bezpieczeństwo i dyspozycyjność

4.2.2.3 Obsługa i koszty serwisu

4.2.2.4 Funkcje automatyki

4.2.2.5 System sygnalizacji i blokad

4.2.2.6 Wyposażenie nastawni

4.2.3 Przewidywana konfiguracja systemu sterowania komputerowego

4.2.4 Redundancja

4.2.5 Opomiarowanie instalacji technologicznej

4.2.6 Specyfikacja obwodów pomiarowych

4.2.7 Właściwości urządzeń obiektowych

5. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

5.1 Założenia ogólne

5.1.1 Wstęp

5.1.2 Założenia techniczne

5.1.3 Opis dystrybucji elektrycznej

5.1.4 Normy

5.1.5 Zestawienie odbiorników elektrycznych

5.2 Opis wyposażenia elektrycznego

5.2.1.Szynoprzewody zasilania rozdzielnic SN 6kV

5.2.2.Rozdzielnica 6kV

5.2.3 Transformatory 6/0,4 kV

5.2.4.Rozdzielnice główne niskiego napięcia (nn)

5.2.5.Podrozdzielnice niskiego napięcia (nn)

5.2.6.Silniki elektryczne

5.2.7.Układy rozruchu i regulacji prędkości obrotowej napędów

5.2.8.Instalacje elektryczne obiektów budowlanych

5.2.9.Specyfikacja gospodarki kablowej

5.2.10.Układ niezawodnego zasilania

5.2.12 Instalacja, sygnalizacja i sprzęt ppoż.

5.2.13 Części zapasowe i szybkozużywające się  1. Zakres Dostaw i Usług oraz wyłączenia dla IOS

6. DOKUMENTACJA

6.1 Dokumentacja

6.1.1 Uwagi ogólne

6.1.2 Identyfikacja dokumentów

6.1.3 Format dokumentów

6.1.4 Symbole, liternictwo i linie kreślarskie

6.1.5 Przekazywanie dokumentacji

6.1.6 Wykaz dokumentacji dla Obiektów

6.1.6.1 Projekt Podstawowy dla każdego z Obiektów

6.1.6.2 Projekt Budowlany (opracowanie wielobranżowe)

6.1.6.3 Projekt zagospodarowania terenu dla każdego z Obiektów

6.1.6.4 Projekt Podstawowy w części technologicznej

6.1.7 Projekt Wykonawczy (techniczny) dla każdego z Obiektów

6.1.8 Dokumentacja Rozruchów Obiektów i ich eksploatacji, wraz z materiałami do szkolenia personelu Zamawiającego

6.1.9 Dokumentacja odbiorowa Obiektu

6.1.9.1 Zasady dotyczące sporządzania dostarczonych instrukcji

6.1.9.2 Lista narzędzi specjalnych

6.1.9.3 Lista smarowania

6.1.9.4 Lista części szybkozużywających się i zapasowych, katalogi części zamiennych

7. MONTAŻ, ROZRUCH I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

7.1 Projekt organizacji robót, zasady prowadzenia Dziennika Budowy

7.1.1 Projekt organizacji robót

7.1.2 Zasady prowadzenia Dziennika Budowy dla każdego z Obiektów

7.2 Przygotowanie Terenów Budowy

7.3 Zasady ogólne prowadzenia montażu i Rozruchu

7.4 Montaż

7.5 Rozruch Obiektów

7.5.1 Udział personelu Zamawiającego w Rozruchu

7.5.2 Fazy Rozruchu

7.5.3 Próby funkcjonalne

7.5.4 Próby technologiczne Obiektu

7.5.5 Ruch Próbny

7.5.5.1Testy optymalizacji pracy Obiektów

7.5.5.2 Pomiary środowiska pracy

7.5.5.3 Test nieprzerwanej pracy

7.5.5.4 Komisja Odbiorowa

7.5.6 Przejęcie

7.6 Pomiary Gwarancyjne

7.6.1 Rozpoczęcie Pomiarów Gwarancyjnych

7.6.2 Nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych

7.6.3 Test dyspozycyjności


   1. Raport z pomiarów gwarancyjnych

7.7 Procedura Pomiarów Gwarancyjnych

7.7.1 Warunki ogólne przeprowadzania Pomiarów Gwarancyjnych

7.7.2 Zakres Pomiarów Gwarancyjnych

7.7.3 Wykonawca Pomiarów

7.7.4 Metodyka pomiarów i zastosowana aparatura pomiarowa

7.8 Nadzór nad eksploatacją Obiektów

7.8.1 Doradztwo techniczne związane z eksploatacją Obiektów

7.8.2 Spotkania techniczne i konsultacje

7.8.3 Współpraca w zakresie wymiany materiałów promocyjnych

7.9 Instruktaż i szkolenie personelu

8. PRZEPISY, OBJAŚNIENIA , NORMYI STANDARDY

8.1 Przepisy, objaśnienia, normy i standardy

8.1.1 Ogólnie

8.1.2 Władze i urzędy

8.2 Przepisy i normy

8.2.1 Przepisy i akty prawne obowiązujące przy projektowaniu obiektów budowlanych

8.2.2. Normy

8.2.3. NORMY I PRZEPISY DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA dla urządzeń elektroenergetycznychRysunki Zamawiającego

 1. Plan sytuacyjny elektrowni

 2. Propozycja placu montażu wstępnego Pole odkładcze wykonawcy

 3. Mapa sytuacyjno wysokościowa (uzbrojenie podziemne terenu)

 4. Proponowany schemat technologiczny IOS

 5. Komin – Plan sytuacyjny: rysunek nr A – 1 „e”

 6. Komin – Kwasoodporna wymurówka: rysunek nr A – 28 „a”

 7. Mapa dokumentacyjna otworów geologicznych

 8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów na potrzeby budowy nowego bloku 460 MW w Elektrowni Turów;

 9. Rysunek istniejącego wentylatorów spalin : Nr X53230/000001

 10. Rysunek istniejącego wentylatorów spalin Nr X53250/000002Załączniki

 1. Propozycja wykorzystania komina nr 4 w czasie budowy IOS

 2. Geologiczne warunki posadowienia obiektów na potrzeby budowy nowego bloku energetycznego 460 MW Elektrowni Turów (karty otworów geologicznych)

 3. Wymagania dla systemu DCS

 4. Instrukcja stosowania systemu oznaczeń KKS, Księga tworzenia kodów KKS

 5. Instrukcja wentylatorów

 6. Instrukcja BHP

 7. Instrukcja PPOŻ
Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna