Pge górnictwo I Energetyka


Podstawowe dane ZamawiającegoPobieranie 1.73 Mb.
Strona4/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

1.4 Podstawowe dane Zamawiającego

1.4.1 Charakterystyka paliwa i spalin


Paliwo podstawowe – węgiel brunatny, do PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrownia Turów dostarczane jest z miejscowej kopalni. Węgiel z różnych pokładów będzie uśredniony (mieszany) w trakcie procesu wydobycia.

1.4.1.1 Charakterystyka węgla


Szczegółowe parametry paliwa podstawowego gwarancyjnego i eksploatacyjnego Tabela 5

Parametry węgla w stanie roboczym

Oznaczenie i jednostka

Wartości

Paliwo gwarancyjne

Paliwo podstawowe eksploatacyjne – zakres wartości

wartość maksymalna

wartość minimalna

Analiza ogólna (stan roboczy, % wagowy)

Zawartość wilgoci przemijającej

Wex [%]

34.5

50.2

18.5

Zawartość wilgoci analitycznej (powietrzno-suchej)

W [%]

7,9

23.4

1.0

Zawartość wilgoci całkowitej

Wt [%]

42.4

51.2

32.5

Zawartość popiołu

A [%]

21.8

27

11

Zawartość części lotnych

V [%]

24,1

46

19.4

Wartość opałowa

HNCV [kJ/kg]

9330

11800

8800

Granulacja

- [mm]

0 ÷ 300

Podatność przemiałowa

GrH [-]

70

100

45

Analiza pierwiastkowa (stan roboczy)

Węgiel

C [%]

24.8

32.9

24.4

Wodór

H [%]

2,0

2.8

1.9

Tlen

O [%]

8.0

10.3

6.4

Azot

N [%]

0,3

0,4

0,2

Siarka całkowita

St [%]

0,64

1,3

0,3

Chlor

Cl [%]

0,1

0,1

0,01

Fluor

F [%]

0,01

0,01

0,008

Zawartość ksylitów

- całkowitych

- włóknistych

kc [%]

kf [%]

18,0


4,6

50

15


0

0Temperatura spiekania atmosfera półredukująca

tS [oC]

900

1 240

870

Temperatura mięknienia atmosfera półredukująca

tA [oC]

1 050

1 280

1025

Temperatura topnienia atmosfera półredukująca

tB [oC]

1 210

1 400

1210

Temperatura płynięcia atmosfera półredukująca

tC [oC]

1 250

1 400

1250

Skład popiołu z węgla

Krzemionka

SiO2 [%]

51,6

54,3

49.7

Żelazo

Fe2O3 [%]

5,7

8,0

4.2

Glin

Al2O3 [%]

33,8

35,2

32.7

Tytan

TiO2 [%]

1,6

2,08

1,29

Wapń

CaO [%]

1,5

1,95

0,98

Magnez

MgO [%]

1,4

1,77

1,10

Siarka

SO3 [%]

0,84

2,10

0,03

Fosfor

P2O5 [%]

0,14

0,18

0,11

Sód

Na2O [%]

1,14

1,51

0,83

Potas

K2O [%]

2,1

2,80

1,871.4.1.2 Biomasa


Paliwo biomasowe spalane jest obecnie w kotłach 4, 5 i 6. Przyjęto, iż w Elektrowni Turów spalane będą następujące rodzaje biomasy:

  1. pochodzenia leśnego (zrębki z odpadów drzewnych i kory),

  2. pochodzenia rolniczego:

  • zrębki z upraw roślin energetycznych (wierzby),

  • słoma przetworzona w pelety,

  • słoma przetworzona w brykiety.

W tabeli 6 zestawiono podstawowe parametry techniczne poszczególnych rodzajów paliwa biomasowego.

Tabela 6Parametr techniczny

Zrębki pochodzenia leśnego

Zrębki z wierzby energetycznej

Pelety ze słomy

Brykiety ze słomy

Wartość opałowa średnia

MJ/kg

8,5-10,5

7,5

18

17-19

Zawartość wilgoci

%

do 50

do 60

5-10

około 10

Zawartość popiołu

%

do 1,0

do 3,0

do 7,0

do 5,0

Zawartość siarki

%

do 0,04

do 0,07

do 0,1

do 0,1

Zawartość chloru

%

do 0,3

do 0,3

do 0,3

do 0,45

Masa usypowa

Mg/m3

0,2-0,4

0,2-0,4

0,5-0,6

0,3-0,6

Biomasa odpadowa

W Elektrowni Turów przewiduje się również spalanie w kotłach bloków 5 i 6 biomasy odpadowej w celu odzyskania zawartej w niej energii (odzysk w procesie R1). Ilości i rodzaje biomasy odpadowej, która może być przyjmowana do spalenia, przedstawiono w tabeli 5 (na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ 1.5/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku).

Tabela 7


Kod

Rodzaj odpadów

Ilość

(Mg/rok)


02 01 03

odpadowa masa roślinna

70 000

02 01 07

odpady z gospodarki leśnej

40 000

02 01 83

odpady z upraw hydroponicznych

5 000

02 03 81

odpady z produkcji pasz roślinnych

10 000

02 03 82

odpady tytoniowe

10 000

03 01 01

odpady kory i korka

30 000

03 01 05

trociny, wióry, ścinki, drewno, płyty wiórowe

40 000

03 03 01

odpady z kory i drewna

10 000

15 01 03

opakowania z drewna

10 000

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

15 000


1.4.1.3 Mazut-olej opałowy ciężki


Paliwem rozpałkowym stosowanym w instalacji jest olej opałowy ciężki, nazwa handlowa olej opałowy RG1, olej opałowy RG2, olej opałowy RG3, . olej opałowy RG3+.

Dostawcą oleju jest Grupa LOTOS S.A. Zgodnie z informacją producenta olej opałowy RG 3 ma zastosowanie jako paliwo (z czynnikiem rozpylającym) do palników przemysłowych. Gwarantowane parametry paliwa zostały określone w Warunkach Technicznych Grupy LOTOS S.A. (WT 4/95 wyd. 14 z dnia 22.03.2010 roku):

gęstość minimalna w temp. 15 °C 0,89 g/cm3

wartość opałowa minimalna 39 700 kJ/kg

lepkość kinematyczna maksymalna w temp. 100 °C 55 mm2/s

temperatura zapłonu minimalna 67 °C

temperatura płynięcia maksymalna 30 °C

zawartość siarki 2,1 ÷ 2,8 % wag.

pozostałość po spopieleniu maksymalna 0,2 % wag.

zawartość zanieczyszczeń maksymalna 0,5 % wag.

zawartość wody maksymalna 1,0 % obj.

Ilość dostarczanego oleju określana jest na podstawie listów przewozowych i protokołów ważenia. Każda partia posiada świadectwo jakości określające parametry istotne ze względu na przeznaczenie oleju. Przykładowe rzeczywiste parametry oleju opałowego ciężkiego RG 3 dostarczanego do elektrowni przedstawiają się następująco (świadectwo jakości z dnia 16.11.2010 roku):

gęstość w temperaturze 15 C 0,97 g/cm3

wartość opałowa 41 300 kJ/kg

lepkość kinematyczna w temp. 100 C 55 mm2/s

temperatura zapłonu 67 °C

temperatura płynięcia - 9 °C

zawartość siarki 2,3 % wag.

pozostałość po spopieleniu 0,028 % wag.

zawartość zanieczyszczeń 0,02 % wag.

zawartość wody nie zawiera

Tabela 8

Wg normy

Średnioroczna wg dostaw

Wartość opałowa

kJ/kg

39,7

40,46

Siarka

%

3,0

2,60

Zawartość części stałych (zanieczyszczeń)

%

0,5

0,02

Zawartość wody

%

1,0

0

Średnia z dostaw I – VIII 2012

Ilość mazutu spalanego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów wynika z rodzajów pracy bloków energetycznych.


1.4.1.4 Ilość spalin przed absorberem


Tabela 9
Jednostka


Ilość spalin przy uruchamianiu IOS

Ilość spalin w zakresie normalnej/znamionowej pracy bloku

Spaliny mokre

m3u/h

600 000

Minimum

Maksimum

600 000

1 200 000


Uwaga: Wykonawca może podać dodatkową wartość minimalnej ilości spalin, przy której można rozpocząć eksploatację IOS w procesie Rozruchu bloków oraz wartości minimalnej ilości spalin, przy której będzie spełniony warunek dopuszczalnego stężenia SO2 w strumieniu spalin wylotowych, jako parametru gwarantowanego.

1.4.1.5 Orientacyjny skład spalin


Tabela 10

Dwutlenek węgla CO2

11 – 14

% obj.

Tlenek węgla CO

0 – 500

mg/m3usr

Dwutlenek azotu NOx

260 – 400

mg/m3usr

Para wodna H2O

9 – 21

% obj.

Tlen gazowy O2

5,5 – 9

% obj.

1.4.1.6 Zawartość SO2


Tabela 11

Jedn.

Min.

Średnia

Max trwała

Max krótkotrwała
(do 30 min.)

mg/m3usr

400

2 000

2 500

4 000

1.4.1.7 Zawartość gazów szkodliwych w spalinach nieczyszczonych


Tabela 12

HCl

20 – 200

mg/m3usr

HF

5 – 30

mg/m3usr

1.4.1.8 Zawartość pyłu za elektrofiltrem


Tabela 13
Max

Jednostka

Pył w spalinach surowych

50

mg/m3usr

1.4.1.9 Temperatura spalin na wylocie z kotła za EF


Tabela 14

Jedn.

Nominalna

Zakres

Max krótkotrwała
(do 60 min)

oC

125 – 130

40* - 140

150

* Temperatura spalin przy rozruchu kotła

1.4.2 Materiały pomocnicze i inne informacje ogólne

1.4.2.1 Woda technologiczna i surowa


Tabela 15

Rodzaj oznaczenia

Jednostka

Woda surowa

Min.

Max.

Wartość pH
6,65

7,09

Twardość ogólna

mval/l

1,21

1,74

NH4+

mg/l

0,01

1,33

Cl-

mg/l

5

8

SO42-

mg/l

23,0

43,0

Ca2+

mg/l

17,0

25,0

Fe og.

mg/l

0,13

0,48

Zawiesina

mg/l

3,12

13,45

Ch.Z.T. met.KmnO4

mgO2/l

6,60

25,40

Alkaliczność „p”

mval/l

0

0,06

Alkaliczność „m”

mval/l

0,35

1,00

Temperatura

oC

5

20

Tabela 16

Rodzaj oznaczenia

Jednostka

Woda technologiczna (odsoliny)

Min.

Max.

Wartość pH
6,9

9,45

Twardość ogólna

mval/l

1,5

14

Cl-

mg/l

11

230

SO42-

mg/l

50

480

Ca2+

mg/l

20

180

Zawiesina

mg/l

3

60

Ch.Z.T. met.KmnO4

mgO2/l

9

22

Alkaliczność „p”

mval/l

0,03

0,53

Alkaliczność „m”

mval/l

0,5

4,5

Temperatura

°C

9

25


1.4.2.2 Czynnik absorbujący


Przykładowy skład mączki kamienia wapiennego stosowanej przez Zamawiającego

Tabela 17Zawartość CaCO3

>92%

Zawartość MgCO3

maks. 2,5%

Zawartość Fe2O3 + Al2O3

maks. 0,5%

Zawartość SiO2

maks. 2,0%

Zawartość Na2O + K2O

maks. 0,25%

Zawartość SO3

≤ 0,1%

Zawartość H2O

maks. 0,5%

Suma metali ciężkich (Pb, Cd, Ni, Cu, Cr, Zn, As, Mn, Hg)

≤ 0,02%

Gęstość pozorna

2,28 g/cm3

Gęstość nasypowa (stan luźny)

0,85 g/cm3

Gęstość nasypowa (stan zagęszczony)

1,65 g/cm3


Białość (dla osiągnięcia gipsu handlowego) – min 70 mierzone przyrządem Color Tester LFM 1, firmy Dr Lange (na filtrze zielonym Y)

Uziarnienie mączki:

- pozostałość na sicie 90μm  = 0,65%

- pozostałość na sicie 75μm  = 1,03%

- pozostałość na sicie 45μm = 2,01%

Wartości podane w tabeli przedstawiają możliwy skład sorbentu jaki będzie akceptowalny przez Zamawiającego, natomiast gwarancje sprawdzane będą dla mączki kamienia wapiennego
o zawartości CaCO3 ≥ 95%.

1.4.2.3 Powietrze transportowe


Tabela 18

Ciśnienie

MPa

0,4

Punkt rosy

oC

+3

1.4.3 Rodzaje pracy bloków energetycznych


Bloki energetyczne wyposażone są w Komputerowy Układ Zabezpieczeń Bloków.

Zawarta w niniejszej Klauzuli tabela nr 19, zawiera opisy różnych stanów pracy bloku wraz z podaniem orientacyjnej ich charakterystyki.Tabela 19


L.p.

Stan pracy bloku

Krótki opis / Uwagi

Moc bloku


Mazut (średnio na blok)

Obciążenie cieplne komory palenisko-wej

Czas pracy w roku (średnio na blok)

Ilość spalanego węgla (średnio na blok)


[MWel]

[t/h]
[h/rok]

[t/h]

1.

Wyłączenia

Średnia ilość uruchomień i  wyłączeń bloków wynosi 22/rok/blok

-

-

-

-

-

2.

Rozruch

Przeciętny czas uruchamiania bloku wynosi 8 godzin.

0-261

8

0-100 %

132

-

3.

Praca normalna w ARCM

Praca w ARCM polega w uproszczeniu na automatycznym dostosowaniu mocy bloku do zapotrzebowania na energię, które określane jest na podstawie częstotliwości w sieci.

104
-261

brak

40-100 %

-

Wynika z kalor. węgla i obciążenia bloku

4.

COB-1

Stan pracy bloku polegający na wyłączeniu z pracy pompy wody zasilającej, pompy wody chłodzącej, co powoduje ograniczenie mocy bloku.

140-150
55 %

159

300

5.

COB-2

Stan pracy bloku polegający na wyłączeniu z pracy jednej nitki powietrze-spaliny co powoduje ograniczenie mocy dotyczy to wentylatorów powietrza pierwotnego, wtórnego i spalin ( każdego przypadku osobno lub całej nitki spaliny-powietrze)

130
50%

222

240

6.

BLT

Stan pracy bloku polegający na biegu luzem turbiny,  i na odłączeniu generatora od sieci.

-

7

40 %

2

-

7.

PPW

Stan pracy bloku polegający na pracy na potrzeby własne.  W ruchu pozostaje kocioł pod obciążeniem  40%.

16

7

40 %

-

-

9.

Niska kaloryczność węgla

Nie występują takie przypadki nawet w przypadku niskiej kaloryczności węgla.

261


ARCM : Automatyczna Regulacja Częstotliwości i Mocy

COB-1/2 Częściowe Obciążenie Bloku

BLT : Bieg Luzem Turbiny

PPW : Praca na Potrzeby Własne


Pobieranie 1.73 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna