Pge górnictwo I Energetyka


Wymagania dotyczące dyspozycyjności IOSPobieranie 1.73 Mb.
Strona6/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

1.5.3 Wymagania dotyczące dyspozycyjności IOS


Blokowa instalacja odsiarczania spalin, złożona z wszystkich elementów należących do zakresu rzeczowego Kontraktu, łącznie z wentylatorami spalin, jest dyspozycyjna, gdy spełnia następujące warunki ogólne:

 1. osiąga lub jest w stanie trwale utrzymać natężenie przepływu spalin w zakresie od minimalnego przepływu spalin mokrych 600 000m3u/h do maksymalnej przepustowości spalin mokrych 1 200 000 m³u/h i nie ogranicza pracy bloku, zgodnie z dyspozycjami operatora systemu elektroenergetycznego;

 2. trwale utrzymuje lub jest w stanie trwale utrzymywać gwarantowany średniogodzinowy poziom emisji SO2 poniżej 100 mg/m³usr, dla strumienia spalin mokrych w zakresie od strumienia odpowiadającego mocy minimum technicznego bloku (104 MW) do nominalnego strumienia spalin mokrych 1 100 000 m3u/h.

 3. trwale utrzymuje lub jest w stanie trwale utrzymywać gwarantowany średniodobowy poziom emisji SO2 poniżej 50 mg/m³usr , dla strumienia spalin mokrych w zakresie od strumienia odpowiadającego mocy minimum technicznego bloku (104 MW) do nominalnego strumienia spalin mokrych 1 100 000 m3u/h.

 4. praca obu wentylatorów spalin oraz pozablokowych układów IOS (części wspólnej, współpracującej z wszystkimi instalacjami blokowymi) pozwala na osiąganie powyższych parametrów w sposób trwały,

 5. w urządzeniach i systemach części blokowej lub wspólnej IOS nie występują uszkodzenia albo dysfunkcjonalności zagrażające zdrowiu lub życiu personelu eksploatacyjnego,

 6. na urządzeniach i systemach IOS nie występują nieszczelności powodujące wypływ czynników (stałego, ciekłego, gazowego) przekraczające możliwości odbioru przez instalacje lub urządzenia służące odprowadzaniu takich wypływów (objęte Zamówieniem lub nieobjęte),

a ponadto (niezależnie od wypełnienia warunków ogólnych) spełnia łącznie warunki szczególne:

 1. nie występuje nieszczelność absorbera uniemożliwiająca pracę IOS

 2. nie występuje jakakolwiek perforacja przewodu kominowego,

przy czym brak dyspozycyjności w przypadku nie dochowania warunków szczególnych wymienionych w podpunktach g), h), o ile zarazem są spełniane warunki ogólne, liczy się od chwili zgłoszenia przedmiotowej wady przez Zamawiającego.

Każdy postój wywołany koniecznością usunięcia wady powodującej niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków ogólnych lub szczególnych (usterki limitujące) jest okresem braku dyspozycyjności.

Przy wyliczeniu dyspozycyjności, nie będzie uwzględniany planowy remont IOS, który nie może jednak trwać dłużej niż 14 dni w roku oraz o którym Zamawiający musi zostać powiadomiony z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 2 miesiące. .

Wymagana dyspozycyjność IOS - ≥ 98,6 %

Dyspozycyjność IOS obliczana będzie w następujący sposób:T - 8 760 h (liczba godzin w roku). 

TA - czas niedyspozycyjności IOS

TB - czas postoju planowanego IOS

Uwaga: Jeżeli zmodernizowane wentylatory spalin zostaną przekazane do eksploatacji w okresie poprzedzającym podpisanie Protokołu przekazania – odbioru do eksploatacji kompletnej, blokowej IOS, to dla potrzeb wykonywania testu dyspozycyjności przyjmować się będzie, że IOS złożona jest wyłącznie ze zmodernizowanych wentylatorów spalin oraz ze zmodernizowanych kanałów spalin.

Dla tak rozumianej IOS, w miejsce powyżej zapisanych w punktach „a” – „h”, przyjmuje się następujące warunki uznania, że jest ona dyspozycyjna: 1. sprawne są oba wentylatory spalin (tzn. mogą bez ograniczeń pracować w całym zakresie projektowej wydajności),

 2. nie występuje jakakolwiek nieszczelność lub inna wada zmodernizowanego kanału spalin.

Każdy postój wywołany koniecznością usunięcia wady powodującej niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków (usterki limitujące) jest okresem braku dyspozycyjności.

1.5.4 Komin


 1. Wymagana jest rozbiórka istniejących przewodów ceramicznych (do których mają być wprowadzone spaliny z IOS-ów) i zamontowanie nowych, chemoodpornych przewodów kominowych.

 2. Wykonawca wykona analizę statyczno wytrzymałościową bezpieczeństwa komina sześcioprzewodowego w ramach zaproponowanego rozwiązania modernizacji komina.

 3. Zamawiający wymaga, aby kondensat z kominów, odprowadzany był do odpowiadających im pracujących absorberów. Rurociąg kondensatu powinien posiadać instalację umożliwiającą jego okresowe płukanie wodą.

 4. Końcowy odcinek komina (wylot spalin) będzie zabezpieczony właściwie do przewidywanych, bardzo trudnych warunków chemicznych i atmosferycznych przy długotrwałej pracy (np. stal kwasoodporna).

 5. Zamawiający wymaga, aby komin wyposażony był w system automatycznej wentylacji komina zapewniający bezpieczeństwo dla personelu eksploatacyjnego i serwisu.

 6. Zamawiający dopuszcza wykonanie tymczasowych kanałów spalin do komina nr 4
  z bloków nr 4 – 6, którym odprowadzane będą spaliny z modernizowanych, pracujących bloków w trakcie wymiany poszczególnych przewodów kominowych komina 6-przewodowego. Skorzystanie z takiego rozwiązania możliwe jest do 31.12.2015 r. Propozycja wykorzystania komina nr 4 w czasie budowy IOS 4÷6 zawarta jest w załączniku nr 1.

 7. Wykonawca zapewni taki sposób wyprowadzenia spalin ze zmodernizowanych przewodów kominowych, który w normalnych warunkach pracy IOS, nie spowoduje na terenach objętych ochroną akustyczną pogorszenia warunków akustycznych w związku z emisją hałasu tonalnego, oraz dla przepływu spalin do 1 100 000 m3u/h nie spowoduje zjawiska roszenia (kropli deszczu) wokół komina (podczas pogody bezdeszczowej).


Pobieranie 1.73 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna