Pge górnictwo I EnergetykaPobieranie 1.73 Mb.
Strona9/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

1.5.12 Wymagania ruchowe ogólne


 1. Wykonawca powinien przewidzieć możliwość bezpiecznego wyłączenia z ruchu IOS
  w przypadku braku zasilania elektrycznego urządzeń IOS.

 2. IOS powinna być dostosowana do automatycznego (z akceptacją poszczególnych sekwencji elementarnych) uruchamiania i odstawiania zgodnie z sekwencją realizowaną przez system.

1.5.13 Warunki wykonania instalacji

1.5.13.1 Ogólne wymagania techniczne


 1. IOS powinna być zaprojektowana na 25 lat eksploatacji, z przeciętnym czasem pracy ok. 
  7 500 h/rok oraz przystosowana do ok. 22 rozruchów na rok.

 2. Rozwiązania techniczne objęte Ofertą powinny uwzględniać najnowsze osiągnięcia techniki. Jakość dostaw i wykonawstwa powinna odpowiadać aktualnym standardom stosowanym
  w energetyce światowej. Dostarczane urządzenia powinny być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed rozpoczęciem inwestycji. Również wszystkie części urządzeń, instalacje i konstrukcje powinny być dostarczane jedynie jako nowe.

 3. Zamawiający wymaga zastosowania takiego rozwiązania, aby możliwa była praca kotła z jednym wentylatorem spalin.

 4. Zamawiający wymaga zastosowania kanału obejściowego IOS na czas rozruchów i odstawiania kotłów.

 5. Temperatura powierzchni elementów IOS ≤ 50 ºC w miejscach dostępnych dla obsługi.

 6. Wykładzina gumowa absorbera powinna być odporna na temperaturę co najmniej 85 oC i krótkotrwale (do 10 minut) na temperaturę 125 °C. Część wlotowa absorbera powinna być odporna na temperaturę spalin.

 7. Grubość blach na kanały spalin powinna być nie mniejsza niż 6 mm.

 8. Układ spalin powinien być wyposażony w króćce zgodne z obowiązującymi normami do zabudowy przetworników pomiaru temperatury, ciśnienia, stężenia spalin, przepływu i pomiaru zapylenia oraz w dodatkowe króćce do pomiarów kontrolnych, równoległych niezbędnych do ich kalibracji i sprawdzenia.

 9. Zamawiający wymaga zabudowy na każdym ciągu spalin przed wentylatorami spalin (WS) pyłomierzy automatycznych do kontroli poziomu zapylenia spalin przed IOS, oraz zabudowy systemu technologicznego kontroli odsiarczania w kotle fluidalnym (ciągły pomiar SO2, NH3, i O2, przepływ, temperatura, ciśnienie, wilgotność) na wspólnym kanale spalin za wentylatorami.

 10. W zakresie prac, Wykonawca umożliwi demontaż istniejących systemów ciągłego pomiaru emisji na kominie 6-cio przewodowym poziom 50 m 75 m i 110 m. Dodatkowo odtworzy króćce kontrolne i pomiarowe wg wskazań Zamawiającego.

 11. Kanały spalin powinny zostać wyposażone w rurociągi odprowadzające skropliny do studzienek.

 12. W kanałach spalin oczyszczonych należy zastosować wykładziny kompozytowe np. winyloestrowe z wypełnieniem płatkami szklanymi bądź miką.

 13. Wirniki pomp cyrkulacyjnych muszą być wykonane ze stopów wysokostopowych lub wykonane z specjalnych żywic. Zamawiający wyklucza zastosowanie wirników „gumowych”.

 14. Łopaty mieszadeł w absorberze zabezpieczone powinny być (powierzchnie natarć) specjalnym materiałem odpornym na wycieranie – np. materiał Chesterton - MX2
  (z wypełnieniem ceramicznym).

 15. Zamawiający wymaga zastosowania w układzie powietrza natleniającego trzech dmuchaw oraz zastosowania lanc natleniających z osobnymi regulatorami dla trzech absorberów. Wymagane jest dostarczenie jednej rezerwowej dmuchawy powietrza natleniającego.

 16. Zamawiający wymaga zastosowania w układzie mieszającym absorbera, mieszadeł mechanicznych z systemem natleniającym z lancami zlokalizowanymi przed mieszadłami. Pompy, wentylatory i inne maszyny wirujące powinny być dobrane ze stosownymi naddatkami wydajności, sprężania, wysokości podnoszenia i być zdolne do pracy
  w pełnym zakresie obciążeń roboczych, przy zanieczyszczeniu powierzchni ogrzewalnych, starzeniu się instalacji oraz przy zmianie obciążeń.

 17. Rozwiązania rurociągów do transportu zawiesiny sorbentu i zawiesiny gipsowej muszą uniemożliwiać zamarzanie i zestalenia się czynnika w przewodach. W tym celu rurociągi powinny zostać wyposażone w układy grzania, automatycznego przemywania wodą, powinny zostać zapewnione odpowiednie spadki bez „korków wodnych”, oraz łatwość całkowitego odwadniania rurociągów. Powinna być również zastosowana cyrkulacja czynnika dla następujących przypadków:

 • pompy zawiesiny sorbentu;

 • pompy zawiesiny gipsu;

 • pompy zawiesiny gipsu w cyrkulacji zasilania wirówek.

 1. System odwadniania absorbera powinien być tak zaprojektowany, aby na jego dnie maksymalnie ograniczyć zaleganie mieszaniny wapienno-gipsowej.

 2. W celu dotrzymania zadanych wielkości poziomu hałasu, wymagane jest zastosowanie zabezpieczeń akustycznych o dużej skuteczności, w szczególności dotyczy to urządzeń, które zlokalizowane będą na zewnątrz budynku IOS.

 3. Wykonawca powinien opracować dokumentację i dostarczyć odpowiednie wyposażenie specjalistyczne umożliwiające dokonywanie napraw, w tym w szczególności trudnodostępnych elementów wewnątrz absorbera, to jest:

 • odpowiednio wyprofilowane rury zraszalników w celu ułatwienia kładzenia na nich pomostów remontowych,

 • odpowiednie wyposażenie remontowe w celu dostępu do czopucha absorbera (nad ostatnim poziomem eliminatorów mgły),

 • odpowiednie wyposażenie remontowe, umożliwiające przeprowadzenie kontroli i ewentualnych napraw najniższego poziomu zraszania bez konieczności budowy rusztowania od dna absorbera.

 1. IOS powinna być w pełni zdolna do współpracy z kotłem wraz z jego zmieniającym się obciążeniem.

 2. Rozwiązania IOS powinny wykluczyć lokalne pylenie oraz umożliwić zmywanie powierzchni narażonych na zabrudzenia i zagospodarowanie powstających w ten sposób ścieków.

 3. IOS i absorber powinny być zabezpieczone przed stanami awaryjnymi związanymi
  z wyciekiem zawiesiny sorbentu i gipsu, poprzez wykonanie posadzek z odpowiednimi spadkami i szczelnymi bortnicami przy urządzeniach (szczególnie elektrycznych), poprzez wybudowanie kanału odwadniającego wokół absorbera oraz odpowiedniej pojemności zbiorniki ścieków (studzienki) wraz z pompami odwadniającymi, itp.

 4. Zachowanie czystości w rejonie absorbera, wytwórni sorbentu i załadunku gipsu powinno być zapewnione przez zmywanie.

 5. Wewnętrzne powierzchnie urządzeń i przewodów IOS, narażonych na działania chemiczne korozję i erozję, ze strony czynnika roboczego, powinny być wykonane z materiałów odpornych lub pokryte wykładziną ochronną odporną na działania chemiczne i mechaniczne. Zamawiający wymaga, aby zbiornik absorbera zabezpieczony był wykładziną gumową o grubości min. 2 x 4 mm. Na dnie absorbera należy zastosować wykładzinę gumową o grubości 2 x 4 mm natomiast na wierzchu zastosować należy cegły chemoodporne, co pozwoli na bezpieczne usuwanie depozytów gipsowych podczas czyszczenia absorbera przy użyciu sprzętu mechanicznego bez obawy uszkodzenia wykładziny z zachowaniem zapisów Klauzuli 2.1.3 PFU.

1.5.13.2 Rozwiązania konstrukcyjne całości Obiektów


Obiekty powinny być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem różnych stanów pracy,
w tym wyłączenia z ruchu, postojów i uruchomień w warunkach zimowych.

 1. Rozwiązania konstrukcyjne Obiektów powinny między innymi:

 • wykluczać powstawanie nadmiernych naprężeń lub trwałych odkształceń powodowanych rozszerzalnością cieplną oraz minimalizować zróżnicowanie obciążeń konstrukcji wsporczej powodowane rozszerzalnością cieplną,

 • wykluczać powstawanie nadmiernych naprężeń w elementach urządzeń i rurociągów w trakcie uruchamiania, odstawiania lub zmian obciążeń Obiektów, oraz minimalizować koncentrację naprężeń w elementach ciśnieniowych,

 • przeciwdziałać powstawaniu drgań,

 • zapewniać równomierny przepływ spalin w przekroju poprzecznym kanałów spalin i absorbera oraz zapobiegać powstawaniu nawisów, narostów jak też odkładaniu się mieszaniny wapienno gipsowej i popiołów.

 1. Przewody spalin powinny:

 • być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich rozszerzalność, przemieszczenia oraz ewentualne drgania, które wystąpią w czasie pracy IOS,

 • mieć konstrukcję zapewniającą sztywność oraz odpowiedni zapas na erozję i korozję w stosunku do wartości obliczeniowych,

 • posiadać odpowiednią wytrzymałość na nad- i podciśnienie oraz ewentualne wibracje,

 • posiadać wszystkie połączenia jako spawane z ewentualnymi wyjątkami połączeń
  z urządzeniami,

 • mieć szczelne zamknięcia i połączenia gazowe.

 1. Wykonawca urządzeń powinien uwzględnić miejscowe wahania temperatury, wilgotności, oddziaływania wiatru, a także innych obciążeń oraz ogólnie oddziaływanie warunków technicznych i środowiskowych, które mogą mieć wpływ na elementy i urządzenia.

 2. Armatura powinna być dobrana z uwzględnieniem strat ciśnienia i wytrzymałości mechanicznej. W przypadku zaworów narażonych na uderzenia hydrauliczne należy je wyposażyć w spowalniacze. Należy zapewnić funkcjonowanie i szczelność armatury
  w pełnym zakresie ciśnień i temperatur roboczych.

 3. Wykonawca powinien zapewnić łatwą obsługę i remont urządzeń, dostęp do nich i ich elementów zgodnie z odpowiednimi przepisami, drogi transportowe i ewakuacyjne, odpowiednią przestrzeń remontową, urządzenia dźwigowe oraz niezbędne urządzenia specjalne.

 4. Do obsługi wszystkich urządzeń IOS zapewniony musi być dostęp z poziomu zero lub stałych podestów obsługowych (dotyczy wszystkich przepustnic, zaworów, napędów, liczników, przetworników itp.). Dostęp do podestów powinien być umożliwiony za pomocą schodów a tylko w wyjątkowych przypadkach za pomocą drabin – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 5. Absorber i pozostałe zbiorniki powinny być wyposażone w duże włazy
  (w szczególności w pobliżu dna), umożliwiające łatwe wprowadzenie wielkogabarytowych elementów urządzeń remontowych i zamiennych, np. rusztowań, elementów wewnętrznego wyposażenia absorbera, itp. Właz do absorbera (drzwi remontowe) wykonane mają zostać o wymiarach w świetle wys. 2500 mm i szer. 1500 mm umożliwiający wjazd sprzętu kołowego

 6. Należy zapewnić możliwość remontu urządzeń rezerwowych w trakcie pracy IOS.
  W przypadku ryzyka dla zdrowia personelu remontowego, należy zastosować podwójne elementy odcinające zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. Dla celów remontowych wewnętrznego wyposażenia IOS, należy zastosować klapy szczelne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U 1999 nr 80 poz. 912). Klapy odcinające szczelne stanowią układ dwóch klap odcinających uszczelnionych powietrzem zaporowym, ogrzewanym elektrycznie. Klapy odcinające powinny zostać wyposażone w napęd, wskaźnik pozycji oraz dźwignię do obsługi ręcznej. Niezbędne drzwi rewizyjne przewidziane na trasie kanałów spalin powinny charakteryzować się pełną szczelnością.

 8. Śruby i nakrętki powinny być ocynkowane ogniowo.

 9. Izolacja termiczna urządzeń i rurociągów powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosownych norm, a izolacja kołnierzy, armatury i włazów powinna być przystosowana do wielokrotnego zdejmowania.

 10. Niedopuszczalne jest układanie rurociągów i kabli na podestach. Konstrukcje stalowe powinny być wolne od „kieszeni" gromadzących brud i wodę. Rurociągi i kable nie powinny blokować tras komunikacyjnych i przestrzeni remontowych.

 11. Armatura, aparatura i urządzenia powinny być łatwo dostępne dla obsługi ruchowej i remontowej.

 12. Malowanie i zabezpieczanie powierzchni powinno być uzgodnione z Zamawiającym. Kolory pokryć powinny być uzgodnione z Zamawiającym.

 13. Konstrukcje stalowe takie jak kratki podestowe, itp. powinny być ocynkowane ogniowo. Minimalna grubość warstwy cynku - 70 m.

 14. Materiały elementów i urządzeń powinny być dobrane stosownie do warunków pracy (m.in. ciśnienie, temperatura, korozja, erozja), z uwzględnieniem stosownych norm i wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego (jeżeli obowiązują). W przypadku braku norm krajowych dla wybranych przez dostawcę materiałów, dopuszczalne jest ich użycie przy akceptacji Urzędu Dozoru Technicznego, łącznie z akceptacją wybranych własności wytrzymałościowych.

 15. Separatory wilgoci powinny być przemywane automatycznie przy pomocy wody procesowej bez specjalnych dodatków.

 16. Niedopuszczalne jest prowadzenie kabli i tras kablowych poniżej terenu (poziomu 0,0m) w pomieszczeniach, tunelach kablowych nawet przy zapewnieniu instalacji kanalizacyjnej. Jedynie można prowadzić kable w przypadku, kiedy zasilane urządzenia znajdują się na poziomie 0,0m i nie ma możliwości technicznych doprowadzenia kabla do tabliczki zaciskowej od góry (np. na konstrukcji kablowej).

1.5.14 Wymagania jakościowe


 1. Przy Realizacji Obiektów powinien być stosowany Program Zapewnienia Jakości opracowany przez Wykonawcę.

 2. W trakcie Realizacji Obiektów stosowane powinny być, opracowane przez Wykonawcę, warunki zapewnienia czystości, pakowania, transportu oraz składowania, zabezpieczające materiały, elementy, urządzenia przed zabrudzeniem, korozją lub uszkodzeniem.

 3. Przedsiębiorstwa wykonujące oraz montujące części Obiektów podlegające nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego powinny posiadać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

 4. Spawanie powinno być wykonywane według opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym technologii spawania. Kontrola radiograficzna i ultradźwiękowa spoin powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami UDT oraz szczegółowym Programem Zapewnienia Jakości opracowanym przez Wykonawcę.

1.5.15 Automatyzacja Obiektów IOS


Zamawiający oczekuje, że Wykonawca projektując ww. układ uwzględni adaptację obrazów synoptycznych IOS dla nastawni blokowej.

Zamawiający oczekuje, że IOS wyposażona będzie w system pomiarowy i taką liczbę organów wykonawczych oraz taki system sterowania komputerowego, które zagwarantują bezpieczną


i efektywną eksploatację poszczególnych węzłów jak i całej IOS.

Zaprojektowany system prowadzenia procesu technologicznego powinien zapewniać pełne zautomatyzowanie czynności i działań w trakcie: • Rozruchu

 • Normalnej eksploatacji

 • Planowego odstawiania

 • Sytuacji awaryjnych

Dla IOS bloków nr 4 – 6 powinien być dostarczony rozproszony system komputerowego sterowania procesami technologicznymi dostosowany do istniejącego systemu DCS, umożliwiający współpracę z systemem sterowania bloków nr 4 – 6.

Stacje operatorskie IOS bloków nr 4 – 6 powinny być umieszczone w nowej nastawni IOS.


1.5.15.1 Część obiektowa


 1. Zamawiający oczekuje, że wielkości mierzone będą przetwarzane na standardowy sygnał pomiarowy 4-20 mA.

 2. Zastosować należy przetworniki 2-przewodowe zasilane z galwanicznie separowanych wejść systemu sterowania komputerowego, bądź 4 – przewodowe zasilane z zewnątrz.

 3. Przetworniki temperatury nie powinny być montowane w głowicach czujników.

 4. Przetworniki pomiarowe powinny być zainstalowane w pobliżu miejsca pomiaru w skrzynkach.

 5. Sygnały sterujące do elementów wykonawczych powinny być sygnałami standardowymi
  4 20 mA.

 6. Siłowniki elektryczne należy wyposażyć w wewnętrzne układy sterowania.

 7. Nie będą stosowane manometry ze stykami.

 8. Zalecana będzie maksymalna unifikacja aparatury i urządzeń. Aparatura kontrolno pomiarowa i jej elementy będą dobrane stosownie dla czynnika roboczego i parametrów technologicznych, warunków zabudowy oraz warunków otoczenia z uwzględnieniem wymagań producentów.

 9. Aparatura pomiarowa i urządzenia AKPiA powinny być łatwo dostępne dla obsługi ruchowej i remontowej.

 10. W zamykanych pomieszczeniach ruchu elektrycznego nie powinny znajdować się urządzenia AKPiA.

 11. Oznaczenia KKS zamontowane na urządzeniach AKPiA powinny być trwałe, najlepiej grawerowane. Nie dopuszcza się stosowania oznaczeń drukowanych na folii samoprzylepnej.

1.5.15.2 Część systemowa


IOS z punktu widzenia systemu sterowania powinna być podzielona na grupy, które są logicznie wydzielonymi węzłami instalacji i nazywane są grupami funkcjonalnymi. Grupy funkcjonalne mogą być w uzasadnionych przypadkach podzielone na podgrupy.

System automatyki powinien obejmować następującą wymianę sygnałów pomiędzy IOS bloków nr 4 – 6 a nastawnią blokową: • Sygnalizacja położenia otw/zam. klap na kanałach spalin na nastawni blokowej,

 • Praca wentylatorów ciągu do nastawni IOS,

 • Przycisk awaryjnego otwarcia klapy obejściowej na nastawni blokowej, z przekazaniem tego sygnału na nastawnię IOS.

 • Pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłu przed i za IOS

Na nastawni IOS powinna być sygnalizacja i wizualizacji pracy wyłączników napędów silnikowych 0,4 kV i 6 kV będących w Dostawie Wykonawcy.

System powinien obejmować interfejs umożliwiający przesyłanie wybranych informacji z IOS bloków nr 4 – 6 do zakładowej sieci informatycznej (PME) Zamawiającego.

Dla IOS należy przewidzieć co najmniej 20 % rezerwę modułów w systemie sterowania komputerowego szczegółowo określonego w rozdziale 4.

System identyfikacji sygnałów powinien być zgodny z oznaczeniami KKS.


1.5.16 Założenia ogólne dla urządzeń elektrycznych IOS

1.5.16.1 Układ elektryczny IOS:


Poniżej podano główne parametry, funkcje oraz wymagania dla układu elektrycznego. Szczegółowe dane techniczne poszczególnych urządzeń dobrane zostaną przez Wykonawcę zgodnie z oferowaną technologią. Dopuszcza się nieznaczne zmiany niektórych parametrów technicznych wynikających z zaproponowanej technologii lub standardów poddostawców, ale w takim przypadku wszelkie różnice muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zakres zamówienia obejmuje budowę nowych rozdzielnic • 6 kV zasilanej podstawowo z rozdzielni 6kV BCB potrzeb ogólnych elektrowni
  i rezerwowo z rozdzielni BCA poprzez mosty zasilania rezerwowego 6kV 16BCR00
  i 16BCS00,

 • 0,4 kV zasilanych z rozdzielni 6kV IOS-u poprzez transformatory 6/0,4kV

 • niezawodnego zasilania i innych niezbędnych do funkcjonowania obiektu

Wymagane jest:

 1. Zasilanie podstawowe. Z dwóch wyznaczonych pól rozdzielni 6 kV Y1BCB23
  i Y2BCB24 potrzeb ogólnych elektrowni zasilana będzie rozdzielnica 6 kV IOS. Zasilanie powinno być wykonane szynoprzewodami 3 fazowymi 6 kV. Wyznaczone pola rozdzielni BCB przystosowane są do podłączenia szynoprzewodów i do obciążenia 1 500 A każde (przekładniki prądowe 1500/5/5 oraz wyłączniki VD-4 1 600 A). Wymagane jest aby Wykonawca dokonał weryfikacji obciążalności prądowej i spełnienia warunków zwarciowych wyznaczonych pól zasilających do zaoferowanej technologii.

 2. Zasilanie rezerwowe. Z rozdzielni 6kV BCA potrzeb ogólnych elektrowni zasilanie rezerwowe rozdzielni 6kV IOS wykonane zostanie szynoprzewodami 3 fazowymi 6kV, jako przedłużenie mostów 6kV zasilania rezerwowego bloków 1-6 (szynoprzewody 16BCR, 16BCS).

 3. Nowa dwusekcyjna rozdzielnia 6 kV zlokalizowana bezpośrednia przy IOS powinna zawierać co najmniej 28 pól, w tym:

 • 2 pola zasilające zasilania podstawowego

 • 2 pola pomiaru napięcia

 • 16 pól zasilających napędy 6 kV

 • 2 pola zasilające transformator 6/0,4 kV

 • 2 pola sprzęgłowe pomiędzy sekcjami rozdzielni (odcinacze i wyłącznik, funkcja SZR)

 • 2 pola zasilania rezerwowego

 1. Ostateczna liczba pól odbiorowych, napędowych w rozdzielni 6kV zostanie zweryfikowana na etapie projektu wykonawczego, zgodnie z zaoferowaną technologią Wykonawcy i wg rozdziału 5 niniejszej specyfikacji.

 2. Rozdzielnice SN wykonane zostaną w izolacji powietrznej, a aparatura łączeniowa w izolacji próżniowej. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń, aparatów łączeniowych w izolacji SF6.

 3. W przypadku umiejscowienia rozdzielnicy 6kV na poziomie wyższym niż 0,0m zostanie zapewniony transport wyłączników z poziomu rozdzielni na poziom 0,0 m, poprzez zainstalowanie elektrowciągu nad szybem transportowym, lub umożliwi się przejazd wózka serwisowego z członem ruchomym do windy bez pokonywania różnicy poziomów.

 4. Transformatory będą typu suchego w izolacji żywicznej wzmocnionej rowingiem szklanym, uzwojenia zalewane będą żywicą epoksydową „na mokro” podczas nawijania a następnie utwardzane termicznie (technologia RESIBLOC lub równoważna). Obwód magnetyczny będzie wykonany z cienkich blach z walcowanej na zimno, teksturowanej stali magnetycznej o niskich stratach. Każda blacha będzie obustronnie pokryta izolacją odporną na temperatury występujące w czasie pracy transformatora.

 5. Transformatory będą posiadały uzwojenia z miedzi i będą zaprojektowane w taki sposób, aby były w stanie przejąć 100% obciążenia dwóch sekcji (rezerwa utajona).

 6. Napędy, które ze względu na proces technologiczny wymagać będą regulacji prędkości obrotowej oraz te, których rozruch bezpośredni nie będzie dopuszczalny wyposażone zostaną w odpowiednio dobrane przetwornice częstotliwości.

 7. Przemienniki częstotliwości SN wykonane będą w topologii falownika prądowego opartego na tyrystorach SGCT. Prostownik i falownik przemiennika powinien być zbudowany w oparciu o elementy półprzewodnikowe, które w przypadku uszkodzenia nie powodują wyładowania łukowego. Przemienniki częstotliwości SN będą wyposażone w automatyczne układy by-pass (obejściowe) umożliwiające przełączenie silnika na zasilanie bezpośrednie z rozdzielnicy SN w przypadku awarii przemiennika, przy pracującym bloku z drugim wentylatorem. W przypadku pracy mieszanej wentylatorów spalin, tzn. jeden wentylator regulowany z przemiennika, drugi regulowany za pomocą kierownic mechanicznych (o ile jest w nie wyposażony), zapewniona będzie praca w pełnym układzie automatycznym.

 8. Wykonawca dokona niezbędnych zmian w polach zasilających wentylatory spalin (rozdzielni 6kV BBA bloków 4-6) i dostosuje je do pracy bezpośredniej silnika lub przez falownik. Wybieranie trybu pracy musi odbywać się również zdalnie, z nastawni, z sytemu DCS.

 9. Rozdzielnia 0,4 kV IOS powinna być zbudowana, jako dwusekcyjna ze sprzęgłem realizującym funkcję SZR pomiędzy sekcjami i zawierać odpowiednią ilość pól odpływowych. Rozdzielnia będzie przystosowana również do podłączenia agregatu prądotwórczego (wyposażenie pól powinno spełniać automatyczne załączenie agregatu w przypadku działania SZR na rozdzielni).

 10. Układ niezawodnego zasilania. Do zasilania napędów awaryjnych, systemów automatyki i zabezpieczeń oraz instalacji oświetlenia awaryjnego Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje układ niezawodnego zasilania. Układ służył będzie do zasilania odbiorów dla których:

 • przerwa w pracy może być tylko krótkotrwała (do 1 minuty) – zasilanie z rozdzielnic niezawodnego zasilania 0,4kV

 • przerwa w pracy jest niedopuszczalna – zasilanie z rozdzielnic napięcia gwarantowanego i rozdzielnic prądu stałego.

 1. Silniki dmuchaw powierza natleniającego zasilane będą napięciem 6 kV.

1.5.16.2 Wymagania dla sieci elektrycznej:


Podstawowe parametry sieci:

 • znamionowe napięcie zasilania Un 6/0,4kV; 50Hz, 3f

 • znamionowe napięcie gniazd spawalniczych 230/400V; 50Hz, 3f

 • znamionowe napięcie gniazd remontowych 230/400V; 50Hz, 3f

 • znamionowe napięcie instalacji prądu stałego 220V DC

 • układ sieci SN sieć z izolowanym punktem neutralnym;

 • układ sieci nn TN;

 • układ sieci 220VDC IT

Zainstalowane urządzenia do regulacji obrotów silników napędowych oraz inne urządzenia energoelektroniczne muszą być tak dobrane, aby współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi THD napięcia w sieci zasilającej, oraz zawartość poszczególnych wyższych harmonicznych napięcia (do numeru 40) nie może przekraczać wartości podanych w tabeli:

Tabela 22

napięcie sieci zasilającej

110kV

<110kV

współczynnik odkształcenia THD

2,5%

6%

zawartość poszczególnych harmonicznych

1,5%

4%

Jednocześnie poziom emisji harmonicznych prądu pobieranego przez te odbiorniki nie powinien przekraczać następujących wartości: • harmoniczna 3 21,6%

 • harmoniczna 5 10,7%

 • harmoniczna 7 7,2%

 • harmoniczna 9 3,8%

 • harmoniczna 11 3,1%

 • harmoniczna 13 2%

 • harmoniczna 15 0,7%

 • harmoniczna 17 1,2%

 • harmoniczna 19 1,1%

 • harmoniczna 21 0,6%

 • harmoniczna 23 0,9%

 • harmoniczna 25 0,8%

 • harmoniczna 27 0,6%

 • harmoniczna 29 0,7%

 • harmoniczna 31 0,7%

 • harmoniczna 33 0,6%

1.5.16.3 Podstawowe kryteria projektowe


W projektowaniu układu elektrycznego i w doborze wszystkich elementów układu należy uwzględnić następujące kryteria:

 • Wysoki stopień niezawodności,

 • Pewność zasilania,

 • Bezpieczeństwo obsługi,

 • Łatwość wprowadzania uzupełnień i modyfikacji,

 • Kompatybilność elektromagnetyczna,

 • Unifikację rozwiązań,

 • Zgodność z obowiązującymi przepisami oraz spełnienie obowiązujących Norm

Wysoki stopień niezawodności będzie zapewniony przez zastosowanie urządzeń i aparatury najwyższej jakości, produkowanych przez renomowane firmy, posiadające niezbędne referencje dotyczące dostosowania do pracy tych urządzeń w energetyce. Jeżeli w warunkach szczegółowych nie podano wymagań odnoszących się do danego asortymentu, zastosowane będą co najmniej 10 procentowe rezerwy każdego z elementów układu w zakresie zdolności łączeniowej i obciążalności prądem roboczym, oraz co najmniej 100% rezerwa, dotycząca katalogowej liczby działań wyłączników i styczników w stosunku do przewidywanych w 25 letnim okresie eksploatacji Obiektu.

Pewność zasilania będzie zapewniona przez zastosowanie redundancji torów zasilania każdej z rozdzielni głównej i rejonowej (podrozdzielni). Zasada ta będzie stosowana również w układach zasilania napięciem stałym, w tym zasilania układów zabezpieczeń i sterowania. Wszystkie rozdzielnie SN oraz główne rozdzielnie nn będą wyposażone w układy SZR/PPZ.

Bezpieczeństwo obsługi będzie zapewnione przez zastosowanie dla wszystkich urządzeń elektrycznych stopnia ochrony przy pracy normalnej co najmniej IP20, jeżeli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej, bez względu na miejsce zainstalowania urządzenia w pomieszczeniach ogólnodostępnych, czy też w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego. Zapewnione będą środki ochrony od skutków termicznych i dynamicznych łuku elektrycznego w wyniku zwarć wewnątrz urządzenia. Odnosi się to jedynie do rozdzielnic SN, rozdzielnic nn zasilanych z transformatorów SN/nn i do skrzynek przyłączowych silników SN. Zastosowane będą wymagane odpowiednimi normami środki ochrony od porażeń.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa prac konserwacyjno-remontowych dla wszystkich urządzeń i układów elektrycznych i wszystkich stosowanych poziomów napięć przygotowane i oznaczone zostaną miejsca do zakładania uziemiaczy oraz dostarczone odpowiednie uziemiacze przenośne.Łatwość wprowadzania uzupełnień i modyfikacji będzie zapewniona przez:

 • rezerwę w zwymiarowaniu poszczególnych elementów układu jak transformatory, układy bezprzerwowego zasilania, torów zasilania rozdzielni i innych punktów odbioru energii w stosunku do wartości obliczeniowych, dla umożliwienia przyłączenia dodatkowych odbiorów lub zwiększenia obciążenia w stosunku do projektowanego,

 • zastosowanie pól i obwodów rezerwowych we wszystkich rozdzielniach i punktach rozgałęźnych,

 • zastosowanie rezerwowych żył we wszystkich kablach sterowniczych posiadających więcej niż 4 żyły,

 • zastosowanie rezerwowej przestrzeni na półkach kablowych oraz zapewnienie możliwości ułożenia dodatkowych kabli na trasach kablowych (koryta, przepusty).

Powyższe rezerwy powinny wynosić co najmniej 15%, jeżeli w warunkach szczegółowych, dotyczących poszczególnych asortymentów i układów nie podano innych wymagań. Rezerwa w zwymiarowaniu torów zasilania układów z rezerwą utajoną będzie dotyczyła przypadku wypadnięcia z pracy jednego z torów. Wymagane rezerwy powinny zostać zachowane po uwzględnieniu wyszczególnionych w specyfikacji odbiorów oraz w momencie oddania Obiektu do eksploatacji.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dotyczy ograniczenia emisji zakłóceń przez urządzenia i instalacje, jak również odporności urządzeń na zakłócenia zewnętrzne i będzie zapewniona przez ścisłe spełnienie wymagań zawartych w odpowiednich normach.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiednich pomiarów potwierdzających spełnienie w/w wymagań.

Unifikację rozwiązań – w szczególności dla całego układu elektrycznego Obiektu zostanie zastosowany jeden typ/producent głównych rozdzielnic (dla poszczególnych poziomów napięć), transformatorów SN/nn oraz innych powtarzalnych urządzeń elektrycznych. Wymaganie to dotyczy również instalowanej w rozdzielnicach aparatury pierwotnej i wtórnej.

1.5.16.4 Ochrona przeciwporażeniowa


 1. Wszystkie urządzenia zostaną dobrane do wymagań warunków zwarciowych, prądów znamionowych oraz do poziomu napięć roboczych.

 2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim urządzeń elektrycznych (ochrona podstawowa) będzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudów (osłon) lub umieszczeniem ich poza zasięgiem dotyku.

 3. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) będzie zrealizowana:

 • w sieci SN pracującej z izolowanym punktem zerowym - przez połączenie wszystkich części przewodzących nie stanowiących fragmentu obwodu elektrycznego z systemem uziemień zakładu w sposób spełniający wymagania stawiane uziemieniom ochronnym

 • w sieci nn pracującej w układzie TN tj. z uziemionym punktem zerowym zarówno w obwodach 3-ch jak i jednofazowych, w zależności od miejscowych warunków i stopnia zagrożenia zgodnie z PN-IEC-60364-4 poprzez:

 • zastosowanie samoczynnego wyłączenia w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego (bezpieczniki topikowe, wyłączniki samoczynne szybkie wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo - prądowe),

 • zastosowanie urządzeń II klasy ochronności,

 • zastosowanie separacji odbiorników,

 • w sieci prądu stałego pracującej w układzie IT - przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego (bezpieczniki, wyłączniki samoczynne szybkie).

1.5.16.5 Ochrona przeciwprzepięciowa


Na obiekcie zostanie zastosowana wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa za pomocą połączeń wyrównawczych (EB) głównych i dodatkowych (miejscowych) oraz urządzenia ochrony przepięciowej zgodnie z normą wieloczęściową PN-IEC 60364 oraz normą PN-IEC 61024-1, a także Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.

1.5.16.6. Zabezpieczenia antykorozyjne i malowanie


Zabezpieczenie antykorozyjne będzie zastosowane do wszelkich elementów stalowych (elementów konstrukcyjnych, urządzeń) będących w zakresie dostaw i robót Wykonawcy. Wszystkie konstrukcje stalowe winne być ocynkowane ogniowo.

Wszystkie urządzenia powinny być zaoferowane zgodnie z istniejącymi warunkami klimatycznymi oraz powinny uwzględniać specyficzne warunki, zgodnie z warunkami środowiskowymi w miejscu ich zainstalowania.


1.5.16.7. Dostęp do pomieszczeń ruchu elektrycznego


Wszystkie pomieszczenia ruchu elektrycznego objęte będą Systemem Kontroli Dostępu (SKD). Dostęp podstawowy do pomieszczeń możliwy będzie z zastosowaniem kart zbliżeniowych. Dostęp awaryjny zapewniony będzie przy użyciu standardowego klucza do wkładek patentowych. Zastosowany zostanie jeden wzór klucza do wszystkich pomieszczeniach ruchu elektrycznego dla całego Obiektu. Sygnał nieautoryzowanego wejścia do pomieszczenia ruchu elektrycznego (otwarcie drzwi bez użycia karty SKD) sygnalizowany będzie miejscowo i na nastawni IOS. Pozostawienie niezamkniętych drzwi po opuszczeniu pomieszczenia przez ostatnią osobę będzie sygnalizowane miejscowo i na nastawni IOS.

1.5.16.8. Oznaczenia urządzeń


 1. Każde urządzenie elektryczne powinno posiadać tabliczkę znamionową z danymi technicznymi. Tabliczka powinna być czytelna i umieszczona w dostępnym miejscu.

 2. Na każdej rozdzielnicy należy umieścić tabliczkę z opisem poziomu napięcia oraz nazwą rozdzielnicy z oznaczeniem KKS.

 3. Na każdej szafie rozdzielnicy należy umieścić tabliczkę z opisem numeru szafy z oznaczeniem KKS.

 4. Na każdym członie funkcjonalnym należy umieścić tabliczkę z opisem numeru członu, skróconym KKS pola odpływowego, oraz nazwą odpływu (w j. polskim) z pełnym oznaczeniem KKS zasilanego odbiornika.

 5. Oznaczenia powinny być trwałe, najlepiej grawerowane. Nie dopuszcza się stosowania oznaczeń drukowanych na folii samoprzylepnej.

1.5.16.9. Listwy zaciskowe i oznaczenia przewodów


 1. Wymaga się aby identyfikacja przewodu (końcówka adresowa na przewodzie) na jednym końcu pozwalała na jednoznaczną identyfikację miejsca wpięcia drugiego końca przewodu. Zasadę tę oraz poniższe wymagania należy uwzględnić również przy produkcji urządzeń (np. rozdzielnica, falowniki itd.). Końcówki przewodów oznaczane będą według następującego kodu:

 • Dla połączeń zewnętrznych: NN/AABBB-XXX/MM

 • NN – nr zacisku listwy do którego wpięta jest oznaczana końcówka przewodu;

 • AABBB – KKS szafy wpięcia drugiego końca przewodu

 • XXX – oznacz. listwy zaciskowej wpięcia drugiego końca przewodu (w szafie AABBB)

 • MM – nr zacisku wpięcia drugiego końca przewodu (na listwie AABBB-XXX)

 • Dla połączeń wewnętrznych: NN/KKK/MM

 • NN – nr zacisku (listwy, aparatu) do którego wpięta jest oznaczana końcówka przewodu;

 • KKK – oznaczenie listwy lub aparatu wpięcia drugiego końca przewodu

 • MM – nr zacisku wpięcia drugiego końca przewodu (na listwie, aparacie KKK)

 1. Liczba znaków na poszczególnych miejscach powyższego kodu dostosowana będzie do pełnego odwzorowania danego elementu (szafy, listwy, nr zacisku) zgodnie z oznaczeniem KKS

 2. Nie będzie akceptowane znakowanie polegające na opisaniu na końcówce adresowej przewodu jedynie numeru zacisku listwy zaciskowej, numeru zacisku przekaźnika lub innego przyrządu elektrycznego, numeru urządzenia, na który końcówka przewodu jest wpięta.

 3. Nie będzie akceptowane wpinanie dwóch przewodów do jednego zacisku.

 4. Ułożenie przewodów będzie zgodne z adresami podanymi w dokumentacji montażowej i nie będzie utrudniało dostępu do zacisków łączeniowych,

 5. W obwodach wtórnych prądowych należy zapewnić możliwość wykonywania pomiarów okresowych cęgami prądowymi, np. przez wykonanie pętli na przewodzie prądowym lub przez wstawienie dodatkowych ”wolnych” zacisków zapewniających dostęp do przewodu prądowego,

 6. W obwodach wtórnych układów i urządzeń elektrycznych nie będzie akceptowane stosowanie piętrowych listew zaciskowych,

 7. W obwodach wtórnych prądowych zastosować zaciski mostkowane z gniazdami pomiarowymi a w obwodach napięciowych zastosować dodatkowe zaciski umożliwiające wpięcie dodatkowej aparatury pomiarowej lub zastosować dedykowane zaciski pomiarowe,

 8. W obwodach pomiaru energii elektrycznej zastosować listwy pomiarowe dostosowane do plombowania.

 9. W obwodach wtórnych (prądowych, napięciowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych) rozdzielń i urządzeń SN i nn zastosować zaciski sprężynowe.

 10. Rozmieszczenie aparatury i listew zaciskowych obwodów wtórnych w szafach i rozdzielnicach powinno być przejrzyste, umożliwiać łatwy dostęp obsłudze oraz odpowiednią wentylacje aparatury.

 11. W rozdzielniach SN zastosować listwy kontrolno-pomiarowe lub bloki testowe umożliwiające wykonywanie pomiarów i sprawdzeń bez konieczności ingerencji w połączenia obwodów.

 12. Wszystkie zaciski muszą być wykonane w klasie palności V0 zgodnie z normą UL94

 13. Wszystkie styki pomocnicze położenia łączników (wyłączniki, odłączniki, uziemniki) wyprowadzić na listwy zaciskowe szaf, szafek i przedziałów sterowniczych.

1.5.16.10. Części zamienne i warunki remontowe


 1. Wykonawca ujmie w swojej ofercie dostawę części zamiennych oraz ich wykaz na okres gwarancyjny, jak również zestawienie zalecanych części zamiennych na co najmniej dwuletni okres eksploatacji po upływie okresu gwarancyjnego. Części zamienne powinny być w pełni wymienialne z oryginalnym wyposażeniem.

 2. W oferowanych dostawach będą ujęte wszelkie specjalne urządzenia i narzędzia dla prowadzenia ruchu, jak i wszelkiego typu remontów, łącznie z generalnymi. Dotyczy to także specjalistycznych urządzeń czyszczących.

 3. W ofercie należy ująć podstawowe informacje o niezbędnych materiałach do montażu i prób oraz spis urządzeń tymczasowych potrzebnych do ruchu próbnego i pomiarów gwarancyjnych.

 4. Do wszystkich zainstalowanych urządzeń elektrycznych zapewniony zostanie odpowiedni dostęp umożliwiający bezpieczną eksploatację oraz przewidziane dla tego urządzenia czynności remontowe.

1.5.17 Instalacja teletechniczna


 1. Sieć telefoniczna

  1. W celu zapewnienia łączności telefonicznej na projektowanym obiekcie należy wykonać przyłącze telekomunikacyjne pomiędzy przełącznicą telefoniczną PS 202, znajdującą się na poz. 5,5 m Budynku Nastawni Bloków 5/6 a zaprojektowaną główną przełącznicą obiektową.

  2. Kabel łączący obiekt z przełącznicą PS 202 powinien być typu XzTKMXpw NNx4x0.5, gdzie NN oznacza liczbę czwórek odpowiednią do liczby zainstalowanych na obiekcie instalacji telefonicznych.

  3. W przypadku większej liczby instalacji telefonicznych na obiekcie warto zaprojektować dodatkowe, odpowiednio rozlokowane przełącznice telefoniczne.

  4. Na obiektach przemysłowych obok przełącznic telefonicznych montuje się skrzynki rozdzielcze zasilające sygnalizatory optyczno-akustyczne montowane przy telefonach przemysłowych.

  5. Kable magistrale łączące przełącznicę główną i ew. przełącznice obiektowe powinny być zgodne z punktem 1.2.

  6. Instalacje telefoniczne wykonywać kablem YTKSY 3x2x0,5. Na zakończeniach instalacji stosować gniazda i puszki odpowiednie do zastosowanych aparatów końcowych.

  7. Przełącznice telekomunikacyjne, sygnalizatory i puszki należy zastosować zgodne z katalogiem „Energoaparatura zeszyt 7 rok 1998” (dostępny w wydziale TMZ).

  8. Jako elementy końcowe do rozszycia kabli telekomunikacyjnych stosuje się łączówki typu VS Standard firmy Reichle de Massari:
   R27001-20-02 - łączówki nierozłączne po stronie liniowej (numeracja: 0-9),
   R27002-20-02 - łączówki rozłączne po stronie stacyjnej (numeracja: 0-9),
   R27005-20 - bloki opisowe na początku każdej głowicy

  9. Na obiekcie przemysłowym stosuje się analogowe aparaty telefoniczne typu ATP-2, jeżeli potrzeba to wyposażone w sygnalizatory optyczno-akustyczne.

  10. Na nastawniach i w innych pomieszczeniach stosuje się aparaty systemowe zgodne z zainstalowaną centralą telefoniczną (obecnie Alcatel 4400).

 2. Instalacje rozgłaszania przewodowego

  1. W celu zapewnienia sygnału rozgłaszania przewodowego na projektowanym obiekcie należy wykonać przyłącze pomiędzy przełącznicą radiowęzłową PR 202, znajdującą się na poz. 5,5 m Budynku Nastawni Bloków 5/6 a zaprojektowaną główną przełącznicą obiektową.

  2. Instalacje magistralne i rozprowadzające wykonuje się przewodem typu XTDYekw 2x2x1,13;

  3. Instalacje budynkowe wykonywać przewodem typu YTKSYekw 2x2x0,8;

  4. Osprzęt instalacyjny (listwy, kostki zaciskowe itp.) firmy PHOENIX CONTACT;

  5. Głośniki typu KR 2 –20 (naścienne) i GS - 08 (sufitowe);

  6. Grupowe regulatory głośności typu: RG 12 i RG 100;

  7. Skrzynki aparaturowe (przełącznice) typu: PR-01-01 i PR-01- 04 firmy ENERGOAPARATURA Katowice;

  8. Przy projektowaniu instalacji zwiększających ilość głośników należy wykonać bilans mocy dla wzmacniacza, do którego dana instalacja ma być podłączona;

 3. Systemy alarmowe

  1. Wytyczne do systemów: sygnalizacji pożaru, telewizji przemysłowej i innych alarmowych zostaną wydane po zapoznaniu się ze szczegółową koncepcją obiektu i wymogami dotyczącymi jego ochrony.

1.5.18 Poziom głośności urządzeń


Sumaryczny poziom dźwięku A emitowany przez maszyny i urządzenia wchodzące w zakres dostaw Instalacji Odsiarczania Spalin mierzony w odległości 1 m od poszczególnych urządzeń i elementów IOS nie może przekraczać wartości 85 dB. Pomiar poziomu dźwięku powinien być wykonany w miejscu zainstalowania maszyny z uwzględnieniem rzeczywistego wpływu otoczenia badawczego (w obliczeniach nie uwzględnia się poprawki środowiskowej K2, poziom hałasu tła akustycznego jest rozumiany jako hałas pochodzący od urządzeń nie wchodzących w zakres dostaw). Pomiary wykonuje się w oparciu o normę PN EN ISO 3746.

Powyższa gwarancja nie dotyczy wnętrza obudów dźwiękochłonnych oraz wnętrza budynków i pomieszczeń nieprzeznaczonych do wykorzystywania w charakterze stałych miejsc pracy personelu Zamawiającego, które będą traktowane jako obudowy dźwiękochłonne. Obudowami dźwiękochłonnymi w powyższym rozumieniu, nie mogą być podstawowe budynki technologiczne IOS z wyjątkiem ewentualnego budynku wentylatorów spalin.


1.5.19 Pozostałe informacje

1.5.19.1 Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwoleń


W dniu wejścia Kontraktu w życie, Zamawiający przekaże Wykonawcy „Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” wraz z oświadczeniem o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu przygotuje i dostarczy niezbędną dla Zamawiającego dokumentację, wymaganą Prawem Budowlanym z 7 lipca 1994 r. z póź. zmian. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 i innymi przepisami obowiązującymi w Polsce, celem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.

Zamawiający poinformuje przyszłego Wykonawcę o innych dokumentach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych zezwoleń.

Inne wymagane prawem zezwolenia i uzgodnienia dokumentacji związane z Realizacją Obiektów uzyska Wykonawca.


1.5.19.2 Język


Korespondencja, wymiana informacji, dokumentacji technicznej i poleceń, odbywać się będzie w języku polskim.

1.5.19.3 Kod identyfikacyjny


Do identyfikacji wszystkich elementów IOS będzie używany system oznaczania uzgodniony
z Zamawiajacym.

Dokumentacja techniczna będzie zawierała system oznaczania wszystkich elementów IOS, uzgodniony z Zamawiajacym.


1.5.19.4 Wymagania dotyczące elektronicznej wersji dokumentacji projektowej


    1. Wymagania ogólne

 • Elektroniczna wersja dok. proj. musi być zapisana na jednym nośniku CD, DVD lub Blu-Ray wg struktury określonej w pkt 3 lub 4 niniejszego punktu. Nośnik musi być opisany następująco:

    • Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „………..”.

    • Data wykonania dokumentacji

    • Nazwa biura projektowego wykonującego projekt

 • Wersja elektroniczna dokumentacji musi być całkowicie zgodna z jej wersją papierową.

 • Jeden plik rysunkowy powinien zawierać tylko jeden rysunek,

 • Rysunek powinien być tak zapisany, aby już w oknie podglądu przeglądarki był widoczny w całości (opcja wyświetlania „zoom zakres”).

 • Nieużywane bloki rysunkowe i odniesienia powinny być usunięte z pliku.

 • Część opisowa w całości powinna być zapisana w jednym pliku Worda,

 • W przypadku, gdy część opisowa powstaje w kilku różnych programach, to poza wersją źródłową – edytowalną, należy przygotować również wersję w formacie PDF – w pliku wielostronicowym.

 • W przypadku, gdy do rysunku dołączony jest plik referencyjny np. w postaci bitmapy, to należy je zapisać w jednym pliku w formacie PDF, o tym samym numerze i nazwie.

 • Dokumentacja projektowa musi być dostarczana w plikach źródłowych i w plikach w formacie PDF z zachowaniem oryginalnego rozmiaru rysunku.

Uwaga: Zamawiający preferuje zapis plików źródłowych do formatu PDF, gdyż tylko taki sposób tworzenia plików PDF umożliwia przeszukiwanie ich zawartości.

Skanowanie do PDF dopuszcza się dla następujących dokumentów:    • plików referencyjnych do rysunku wektorowego w postaci bitmapy,

    • uprawnień, oświadczeń, protokołów, świadectw, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, atestów, kart gwarancyjnych, itp.,

    • kart katalogowych producenta,

    • DTR-ek zakupionych maszyn i urządzeń,

    • itp.

 • Wykaz wszystkich plików występujących w danej strukturze musi być wykonany w osobnym pliku programu Microsoft Excel. Plik ten służy do automatycznego zasilania systemu zarządzania dokumentacją techniczną.

Wykaz ten musi zawierać tabelę sporządzoną w układzie:

    • 1-sza kolumna – liczba porządkowa,

    • 2-ga kolumna – numer rysunku,

    • 3-cia kolumna - nazwa pliku

    • 4-ta kolumna – nazwa rysunku.

 • Ilość plików w projekcie musi odpowiadać ilości pozycji w tabelarycznym wykazie plików,

 • Dokumentacja SASiZ powinna zawierać zestawienia sygnałów (bazy) z uwzględnieniem alokacji w systemach DCS, sterownikach PLC, koncentratorach itp., zapisane w arkuszu programu Excel.

 • Kolorystyka schematów technologicznych Elektrowni Turów wg pkt. 4..

 • Kolorystyka schematów elektrycznych Elektrowni Turów w zależności od napięcia wg pkt. 5.

 • Istniejąca dokumentacja założeniowa przekazana projektantowi przez Zamawiającego, powinna być zwrócona (w dokumentacji odbiorowej) z naniesionymi zmianami z tym samym numerem rysunku, nazwą pliku i tą samą nazwą rysunku. Kolejny numer wersji lub zmiany powinien być umieszczony tylko w tabelce rysunkowej.

 • Nazwa pliku zawierającego przedmiar, kosztorys musi być numerem przedmiaru, kosztorysu

 • Nazwa pliku zawierającego rysunek musi być taka sama jak numer tego rysunku. Niedopuszczalne jest dodawanie tekstu do nazwy rysunku. Nazwa rysunku powinna być umieszczona tylko w tabelce rysunkowej i w wykazie wszystkich plików, o którym mowa w pkt. 1.

 • Zamawiający wymaga, aby nazwy plików (numery rysunków) dokumentacji projektowej były tworzone wg wzoru:

NNAAAMMRRCCC_XX_B (np. 01CBD01DA041_01_A), gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Tabela 23

NN

numer (symbol) bloku lub innego obiektu wg księgi KKS

AAA

oznaczenie układu technologicznego lub technicznego wg księgi KKS

MM

numer kolejny układu (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu lub w przypadku występowania braku możliwości jednoznacznej identyfikacji oznaczać 00)

RR

symbol typu urządzenia (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu)

CCC

numer kolejny urządzenia w układzie (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu)

XX

nr kolejny rysunku

B

oznaczenie branż: (A-automatyki, B-budowlana, C-chemiczna, E-elektryczna, K-kotłowa, N-nawęglania_odpopielania_odpylania_odsiarczania, T-turbinowa, W-wodna, Z- zabezpieczeń, itp.)

 • Nazwa pliku zawierającego spisy, zestawienia itp. jest tworzona wg wzoru:

KKK_B_NNAAAMM - tytuł zestawienia,

gdzie poszczególne symbole jak w podpunkcie powyżej tego punktu • Numery projektów, tworzone wg podanego wzoru będą zawierały tytuł projektu odzwierciedlający jego zawartość,

KKK_B_NNAAAMM – tytuł projektu,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:Tabela 24

KKK

numer kontraktu (umowy)

B

oznaczenie branż: (A-automatyki, B-budowlana, C-chemiczna, E-elektryczna, K-kotłowa, N-nawęglania_odpopielania_odpylania_odsiarczania, T-turbinowa, W-wodna, zabezpieczeń, itp.)

NN

numer (symbol) bloku lub innego obiektu wg księgi KKS

AAA

oznaczenie układu technologicznego lub technicznego wg księgi KKS

MM

numer kolejny układu (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu lub w przypadku występowania braku możliwości jednoznacznej identyfikacji oznaczać 00) • Warunkowo dopuszcza się numerację dokumentacji projektanta jeżeli obiekt nie posiada oznaczenia KKS, a projektant posiada własną niepowtarzalną numerację projektów i rysunków. Ilość znaków powinna zawierać się w zakresie od 8 do 20 znaków.

 • Dopuszczalne formaty plików:

    • DWG (AutoCad w wersji możliwie najnowszej ) - rysunki projektów,

    • DGN (Microstation w wersji możliwie najnowszej)

    • warunkowo dopuszcza się wykonanie rysunków projektów w formatach: FCW, FCD (FastCad), CDR (CorelDraw), po uzgodnieniu z zamawiającym

    • KST, ATH (Norma) i dodatkowo w .pdf – kosztorysy, przedmiary robót

    • XLS (Excel) – wykazy, specyfikacje, bazy sygnałów

    • DOC (Word) – część opisowa dokumentacji technicznej, DTR,

    • PDF – DTR, dokumentacja fabryczna elementów montowanych przez wykonawcę w całości,

    • TIF, BMP, JPG – pliki referencyjne (bitmapy)

    1. Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej wielobranżowej (projektu podstawowego (PP), projektu budowlanego (PB), projektu wykonawczego (PW), itd.):    1. Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej jednobranżowej    1. Kolorystyka schematów technologicznych

Tabela 25
Czynnik = nazwa warstwy w CAD

KOLOR

Nr

KKSWoda zasilająca

ciemnozielony

94

LAA÷LAD, LDA÷LDD, NDA÷NDK, LAHWoda wtryskowa

ciemnozielony

94

LAE÷LAF, LCEWoda (chłodząca i ruchowa)

jasnozielony

110

LCW, PAA÷PAS, PGA, PBA÷PBL, PCB, PGM

PCA÷PCM
Kondensat

jasnozielony z czarną cienką przerywaną


80,250

LCA÷LCC, LCP, MAG, NAK÷NAMSkropliny

zielona przerywana

90

LCH÷LCJ, LCN, NABOdsoliny i ług

seledynowy

60

LCQPara

czerwony

10

LBA÷LBS, MAA÷MAC, LBW, LBQ, MAN, QHA MAW, NAA, NAE÷NAJOlej (smarny i łożyskowy)

brązowy

14

MVA÷MVUOlej regulacyjny

oliwkowy

40

MAX, MXA÷MXUOlej sterujący

oliwkowy z czarną cienką przerywaną

40,250

MYA÷MYUOlej lewarowy

brązowy z czarną cienką przerywaną

14,250

MWA÷MWUDestylat

ciemnozielony z czarną cienką przerywaną

94,250

MKFOdpopielanie i pulpa

szafirowy

230

HDAMazut przypalnikowy

jasnobrązowy

242

HJAMazut zewnętrzny

ciemnoczerwony-czarny

242,250

EGA÷EGDWęgiel

szary

253

HFB÷HFFBiomasa

ciemnozielony

106

ENA÷ENUMleko wapienne i freon

ciemnofioletowy

200

GCN, GNN, QJJKamień wapienny

jasnofioletowy

201

HTJ÷HTKKorpusy maszyn

ciemnoszary

252


Linie impulsowe i powietrze ster.

błękitny - cienką przerywaną

130

QFA÷QFUPowietrze

błękitny

130

HLA÷HLD, MAJMieszanka pyło-powietrzna

czarno-błękitny

250,130

HHDSpaliny i powietrze transportowe

ciemnoniebieski

172

HNA÷HNF, QEA÷QETWodór

żółty

50

QJA, MKGAzot i propan

pomarańczowy

30

QJB, QJH, QJM, MKGHydrazyna i Amoniak

brązowy

32

LFN20,40, QCA, QCBFosforan

odcień niebieski

140

LFN50, QCCTlen

niebieski

170

QJLOdwodnienia i odpowietrzenia

czarny - cienka

8

HAN, HAU, MALŚcieki oczyszczone

ciemnoniebieska

172

GNK, GTAŚcieki nieczyszczone:

przemysłowe

sanitarne

granatowa z czarną –przerywaną

czarno-szafirowa

174,250


250,230

GMA÷GMU


GNA÷GND,GRA÷GRSGQA÷GQU

KKS-y linii technologicznych, armatury i napędów  kolor czarny na warstwie: Opis

Armatura i napędy na warstwie o nazwie czynnika i w kolorze czynnika

Pomiary (baloniki) kolor czarny na warstwie: AKPiA

Uwagi i tabele kolor czarny na warstwie: TEXT

Tabelka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Tabelka

Ramka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Ramka
    1. Kolorystyka schematów elektrycznych w zależności od napięcia

Lp.

Napięcie = nazwa warstwy w CAD

KOLOR

NR RBG

NR CAD

KKS

1

400 kV

biały (czarny)

255,255,255 (51,51,51)

255 (250)

ABA÷ABZ, ACA÷ACZ

2

220 kV

pomarańczowy

255,127,0


30


ADA÷ADZ

3

110 kV

czerwony

255,0,0

10

AEA÷AEZ

4

15,75 kV

brązowy

153,0,0

14

BAA÷BAC, BBT

5

6 kV

zielony

0,255,0

90

BBA÷BBS, BCA÷BCZ

6

0,4 kV

niebieski

0,0,255

170

BFA÷BFS, BHA÷BHZ, BJA÷BJY, BKA÷BKZ, BLA÷BLX, BTL÷BTN

7

230 V

odcień niebieski

0,191,255

140

BRA÷BRS

8

220 VDC

fioletowy

255,0,255

210

BUA÷BUF, BRT÷BRF

9

24 VDC

odcień fioletowy

191,0,255

200

BUG÷BUJ

KKS-y, linie, symbole, ramki  kolor czarny na warstwie: Opis

Pomiary (baloniki) - kolor czarny na osobnej warstwie: AKPiA

Uwagi i tabele kolor czarny na warstwie: TEXT

Tabelka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Tabelka

Ramka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Ramka

Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna