pieczęć adresowa wykonawcy) z dniaPobieranie 36.56 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar36.56 Kb.
Numer referencyjny: ZA/4/433/2013

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr ..... do umowy nr ..........................

(pieczęć adresowa wykonawcy) z dnia ............................................... .

Formularz cenowo – techniczny zadania nr 9


1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy frezów jednokrotnego użytku , szaft, oleju oraz frezów wielorazowego użytku ( do kraniotomu, rozetowych, diamentowych, odwrócony stożek) do wiertarek szybkoobrotowych Microspeed UNI producenta Aesculap A.G. posiadanych przez zamawiającego, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 9 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz

zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych), na których

umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- wyraźnie oznakowany rozmiar,

- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa

wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.


5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną

niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.


6. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę ........................... złotych, słownie złotych : ......................................., zgodnie z następującą kalkulacją:Lp.Przedmiot zamówienia

- zadanie nr 9


Jednostka

miary

Ilość

Cena jednostkowa

tzw. „brutto” (zł/szt.)

Wartość

(zł)

6 = 4 x 5

INFORMACJE DODATKOWE*

Stawka podatku VAT (%) zawarta w kwocie ”Wartość” poz.6


Numer

katalogowy; producent

1

2

3

4

5

6

7

8

1.


Frezy jednokrotnego użytku do kątnicy szybkoobrotowej z wymiennymi szaftami -
Uwaga:

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie dostarczyć Zamawiającemu do używania kątnicę, kosz z uchwytami i silnik kompatybilny z jednostką sterującą wiertarki neurochirurgicznej szybkoobrotowej Microspeed UNI producenta Aesculap A.G. posiadanej przez Zamawiającego.
szt.1002.

Szafty -szt.

4

3.

Olej do wiertarki -


op.

12

1

2

3

4

5

6

8

9

4.

Frezy wielorazowego użytku kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego wiertarka szybkoobrotowa Microspeed UNI producenta Aesculap A.G.:

- frezy do kraniotomu, rozetowe, diamentowe, odwrócony stożek ( do wyboru przez zamawiającego z katalogu wykonawcy o różnych rozmiarach i kształtach) -

szt.

100


Razem Cena

oferty:
* Informacje dodatkowe nie będą brane pod uwagę przy badaniu i ocenie ofert, zostaną ewentualnie wykorzystane przy

zamawianiu i rozliczaniu poszczególnych dostaw.
..........................., dn. ....................2013 roku

………………………………………………….podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do

reprezentowania wykonawcy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna