Pieczęć WykonawcyPobieranie 97.47 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar97.47 Kb.
Załącznik nr 5 do SIWZ
.


Pieczęć Wykonawcy

....................................., dnia ........................... roku

(miejscowość) (data)

Filharmonia im. A Malawskiego w Rzeszowie

ul. Szopena 30

35-959 Rzeszów
Przygotowanie projektów, przygotowanie do druku, druk i dostawa materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem

Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie


OFERTAI. Oferta złożona przez wykonawcę/podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie

Nazwa

Adres

123...
II. Osoba do kontaktu


Imię i Nazwisko
Instytucja
Adres
Telefon
Fax
e-mail

III. Treść oferty

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, oświadczamy, że: 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę brutto


Łączną cenę ……………. zł (słownie: ………………… złotych)

W tym poszczególne pozycje zamówienia zgodnie z kosztorysem:L.P.

pozycja

Cena brutto za sztukę

Ilość sztuk

Cena brutto za całość

1

Plakat: B1 jeden kolor
10.000
2

Plakat: B1 dwa kolory
5.000
3

Plakat: B1 cmyk
5.000
4

Ulotka jeden kolor
20.000
5

Ulotka dwa kolory
10.000
6

Ulotka cmyk
10.000
7

Informator koncertowy na sezon: forma A5, 1+1 do 128 stron
3.000
8

Informator koncertowy na sezon: forma A5, 1+1 - 8 dodatkowych
3.000
9

Informator koncertowy na sezon: forma A5, 1+1 - 16 stron
3.000
10

Informator koncertowy na sezon: forma A5, 4+4 do 128 stron
2.000
11

Informator koncertowy na sezon: forma A5, 4+4 - 8 dodatkowych
2.000
12

Informator koncertowy na sezon: forma A5, 4+4 - 16 stron
2.000
13

Programy koncertowe 1+1 do 24 stron
15.000
14

Programy koncertowe 1+1 dodatkowe 8 stron
15.000
15

Programy koncertowe 1+1 dodatkowe 16 stron
15.000
16

Programy koncertowe 4+4 do 24 stron
5.000
17

Programy koncertowe 4+4 dodatkowe 8 stron
5.000
18

Programy koncertowe 4+4 dodatkowe 16 stron
5.000
19

Folder festiwalowy 1+1 do 96 stron
2.000
20

Folder festiwalowy 1+1 dodatkowe 8 stron
2.000
21

Folder festiwalowy 1+1 dodatkowe 16 stron
2.000
22

Folder festiwalowy 4+4 do 96 stron
2.000
23

Folder festiwalowy 4+4 dodatkowe 8 stron
2.000
24

Folder festiwalowy 4+4 dodatkowe 16 stron
2.000
25

Programy festiwalowy 1+1 4 strony
5.000
26

Programy festiwalowy 1+1 dodatkowe 2 strony
5.000
27

Programy festiwalowy 1+1 dodatkowe 4 strony
5.000
28

Programy festiwalowy 4+4 4 strony
5.000
29

Programy festiwalowy 4+4 dodatkowe 2 strony
5.000
30

Programy festiwalowy 4+4 dodatkowe 4 strony
5.000
31

Zaproszenia jeden kolor
5.000
32

Zaproszenia dwa kolory
5.000
33

Zaproszenia cmyk
5.000
34

Abonamenty jeden kolor
500
35

Abonamenty dwa kolory
500
36

Abonamenty cmyk
500
37

Papier firmowy A4 jeden kolor
10.000
38

Papier firmowy A4 dwa kolory
10.000
39

Papier firmowy A4 cmyk
10.000
40

Papier firmowy A5 jeden kolor
5.000
41

Papier firmowy A5 dwa kolory
5.000
42

Papier firmowy A5 cmyk
5.000
43

Koperty firmowe C5 jeden kolor
10.000
44

Koperty firmowe C5 dwa kolory
10.000
45

Koperty firmowe C5 cmyk
10.000
46

Koperty firmowe DL jeden kolor
10.000
47

Koperty firmowe DL dwa kolory
10.000
48

Koperty firmowe DL cmyk
10.000
49

bilety wstępu Książeczka z 100 szt biletów
150
50

bilety wstępu Książeczka z 50 szt biletów
100
51

bilety wstępu Książeczka z 25 szt biletów
100
52

bilety wstępu Książeczka z 10 szt biletów
100
53

opracowanie projektów graficznych plakatów
200
Łączna kwota:


 1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

 2. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru określonego w Załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

  Lp.

  Zakres prac

  1.
  2.
  ...
 5. Oferta zawiera łącznie <…..> ponumerowanych i parafowanych stron.

.......................................................................................(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Do oferty zostały dołączone następujące załączniki:
Należy wyliczyć wszystkie załączniki
Załącznik nr 1 ...................................................

Załącznik nr 2 ...................................................

Załącznik nr 3 ................................................... (...)


Pobieranie 97.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna