Pieczątka jednostki organizacyjnejPobieranie 12.98 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar12.98 Kb.

Wzór nr 4a

Pieczątka jednostki organizacyjnej

………………………………

………………………………

………………………………

Nr identyfikacyjny Politechniki Śląskiej

NIP: 631 - 020 - 07 - 36


Wasz znak: …………… Data: ……………….. Nasz znak: …………….. Data: ………………

Symbol: ……………………………….POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zamówienie (data i numer jak wyżej) potwierdzamy niniejszym przyjęcie zlecenia do wykonania na niżej określonych warunkach:
 1. Temat i zakres pracy: ………………………………………………………………………......
  ………………………………………………………………………………………………….

 2. Termin wykonania: …………………………………………………………………………….
 1. Forma opracowania wyników: …………………………………………………………………
 1. Koszt pracy ……………………………………………………………

ODWROTNE OBCIĄŻENIE:

Zgodnie z art. 28b ust. 1, 2, 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, usługobiorca jest zobowiązany rozliczyć VAT w miejscu, w którym posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania bądź w stałym miejscu prowadzenia swojej działalności, jeżeli ta prowadzona jest w innym miejscu niż siedziba lub stałe miejsce zamieszkania.REVERSE CHARGE

In accordance with the Polish law on VAT of 11 March 2004, article 28b paragraph 1, 2, 3 the purchaser is obliged to pay VAT in the place where his headquarters are, his permanent address or in the permanent place of running his business, when location is different from headquarters or permanent address.
 1. Odbiór pracy nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO/WYKONAWCY* w terminie 14 dni od zakończenia pracy. Strony sporządzają obustronny protokół zdawczo-odbiorczy, który po podpisaniu stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 2. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie dokona odbioru pracy w terminie, o którym mowa w pkt. 5 WYKONAWCA może sporządzić jednostronny protokół, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
 1. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Politechniki Śląskiej:

ING Bank Śląski S.A O Gliwice BIC/SWIFT code: INGBPLPW

Nr rachunku/Account No: PL 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056


 1. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek WYKONAWCY.

 2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe.

 3. Inne warunki: …………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………….

 4. ZAMAWIAJĄCY jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …………………...

 5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 6. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie akceptuje warunków określonych w pkt. 1-7 zobowiązany jest do zawiadomienia WYKONAWCY w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 7. W przypadku gdy w pracy zostaną zawarte wynalazki i wzory użytkowe chronione lub zgłoszone do ochrony na rzecz Uczelni, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zawarcia umowy licencyjnej i wypłaty wynagrodzenia twórcom na warunkach pracowniczych projektów wynalazczych.

…………………………………………… ………………………….Kwestor/z-ca Kwestora – kontrasygnata finansowa podpis osoby upoważnionej**


* podkreślić właściwe

** osoba posiadająca pełnomocnictwo RektoraPobieranie 12.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna