„Pielęgnacja, konserwacja I bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie” zapytanie ofertowePobieranie 54.76 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar54.76 Kb.
Wołomin, 2010-04-12

Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie :Tabela 1

Prace związane z pielęgnacją trawników

Cena netto za

2692m2

Kwota podatku VAT

%VAT

Cena brutto za

2692m2

Krotność wykonania pracy


Wartość brutto

Razem

1

2

3

4

5

6

tabela 5 X

tabela 6

= tabela 7

Aeracja w sezonie wiosennym.


1
Wertykulacja w sezonie wiosennym.

1
Nawożenie nawozami 2 razy

2
Koszenie trawnika

16
Wywożenie skoszonej trawy.

16
Dosiewanie trawy.

1
Sprzątanie liści i wywiezienie

4

Cena ogółemTabela 2


Prace związane z pielęgnacją

powierzchni korowanych

Cena netto za 335,6 m2

Kwota

podatku


VAT

%VAT

Cena brutto za

335,6m2.


Krotność

Wykonania

pracy


Wartość

Brutto


Razem

1

2

3

4

5

6

T5 x T6=T7

Uzupełnienie kory 2 razy w roku.

2
Pielenie powierzchni korowanych.

6
Wysypanie powierzchni środkiem chwastobójczym.

2
Prace związane z pielęgnacją gazonów (19szt. o wymiarach 80/20/18/cm, 1szt. o śred.40 cm i 1szt 30cm.

3

Cena ogółem
Tabela 3

Cena ogółem tabela1Cena ogółem tabela2Razem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres prac na terenach przylegających bezpośrednio do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie obejmuje:
TRAWNIKI:

- aeracja trawników w sezonie wiosennym 1raz.

- wertykulacja trawników w sezonie wiosennym 1 raz.
- nawożenie trawnika nawozami wczesną wiosną oraz wczesnym latem 2 razy.
- koszenie trawników należy przyjąć 16 koszeń.
- wywożenie skoszonej trawy, każdorazowo po skoszeniu 16 razy.
- dosiewanie nowej trawy w sezonie wiosennym 1raz.

- w okresie jesiennym sprzątanie i wywożenie liści, należy przyjąć 4 razy (sprzątanie wokół budynków Starostwa znajdujących się w Wołominie: ul.. Prądzyńskiego 1-3, ul. Powstańców 8/10. ul.Kobyłkowska1A, ul. Legionów 78)
POWIERZCHNIE KOROWANE:
- uzupełnienie powierzchni warstwą izolacyjną świeżej kory 2 razy.
- pielenie powierzchni korowanych po wcześniejszym ustaleniu z inwestorem 6 razy.
- wysypanie powierzchni środkiem chwastobójczym typu CASARON 2 razy

GAZONY (wymiary: 80x20x18):
- nasadzenia roślin oraz uzupełnienie ziemi 3 razy w sezonie( rośliny po uzgodnieniu
z Zamawiającym zakupi Wykonawca)

-wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia prac zapewnia wykonawca.

1. Sposób wykonania usługi: Intensywność świadczenia usług Wykonawca dostosuje do potrzeb tak, aby wymienionym terenom zielonym zapewnić należytą czystość i dobrą kondycję zieleni.

2. Określenie rodzaju wykonywanych prac:

prace powinny odpowiadać jakościowo i technicznie najnowszym standardom, powinny być wykonane rzetelnie i starannie, zgodnie ze sztuką. Wartość oferty netto i brutto


z uwzględnieniem częstotliwości wykonywania poszczególnych usług zawartych w zapytaniu ofertowym.

3. Cena wykonania usługi musi zawierać wszystkie koszty: dojazdu, dostawy, materiały itp.

4.Stawką obowiązującą w niniejszym postępowaniu powinna być stawka 7% VAT, oferty nie spełniające tego kryterium będą odrzucane.

Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4., przesłać faksem (numer faksu 022 - 776 50 93) lub pocztą elektroniczną na adres wok@powiat-wolominski.pl.


Do oferty prosimy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2010 r.

Termin składania ofert - 20.04 2010 r. do godz.14.00
Termin otwarcia ofert - 20.04 .2010 r. godz. 14.30


Pobieranie 54.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna