Pismo okólne nr 27/14/15 Rektora Politechniki ŚląskiejPobieranie 289.86 Kb.
Strona1/5
Data09.05.2016
Rozmiar289.86 Kb.
  1   2   3   4   5

PISMO OKÓLNE Nr 27/14/15

Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 30 marca 2015 roku

A CIRCULAR LETTER No 27/14/15

of the Rector of the Silesian University of Technology

of 30th March 2015
w sprawie Regulaminu studiów

on the Studies Regulations


Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki Śląskiej w dniu 30 marca 2015 roku Uchwałą Nr XXVII/219/14/15 uchwalił Regulamin studiów, stanowiący Załącznik do niniejszego Pisma.

Studies Regulations, adopted by the Senate of the Silesian University of Technology as an Act No XXVII/219/14/15 on 30th March 2015, are announced in the annex to this circular letter.

Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

The regulations shall be in effect from 1st October 2015.


The Rector of the Silesian University of Technology

Prof. Andrzej Karbownik (PhD., Eng.)

Załącznik do Pisma Okólnego Nr 27/14/15

Annex to Circular Letter No 27/14/15


POLITECHNIKA ŚLĄSKA

THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


REGULAMIN STUDIÓW

STUDIES REGULATIONS

GLIWICE 2015

SPIS TREŚCI

CONTENTS
I. PRZEPISY OGÓLNE 3

I. GENERAL REGULATIONS 3

II. PODEJMOWANIE STUDIÓW 7

II. TAKING UP STUDIES 7III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 10

III. RIGHTS AND DUTIES OF STUDENTS 10IV. ORGANIZACJA STUDIÓW 11

IV. ORGANIZATION OF STUDIES 11V. ZALICZANIE PRZEDMIOTÓW I SEMESTRÓW 18

V. AWARDING COURSE AND SEMESTER CREDITS 18

VI. PRACA DYPLOMOWA 24

VI. DIPLOMA THESIS 24

VII. EGZAMIN DYPLOMOWY 26

VII. DIPLOMA EXAMINATION 26VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 31

VIII. PRIZES AND DISTINCTIONS 31IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA 31

IX. LIABILITY OF STUDENTS 31X. PRZEPISY KOŃCOWE 32

X. FINAL REGULATIONS 32

I.  PRZEPISY OGÓLNE

I. GENERAL REGULATIONS


§ 1

  1. Studia na Politechnice Śląskiej, zwanej także w dalszej części Uczelnią, są prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

Studies at the Silesian University of Technology, referred to as the University in the further part of the Regulations, are conducted on the grounds of the regulations in force, specifically:

 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,

The Act of 27 July 2005 – Higher Education Law (Journal of Acts 2012, item 572 with further amendments); later referred to as the Act,

 1. Statutu Politechniki Śląskiej, zwanego dalej Statutem,

The Statute of the Silesian University of Technology, later referred to as the Statute,

 1. Regulaminu studiów, zwanego dalej Regulaminem.

Studies Regulations, later referred to as the Regulations.

  1. Studia na Uczelni prowadzone są z uwzględnieniem zasad określonych w Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia wdrożonego na Politechnice Śląskiej.

Studies at the University are conducted in accordance with the rules defined in the System of Education Quality adopted at the Silesian University of Technology.

  1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych (w tym studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów.

The Regulations determine the organization and course of the first and second-cycle studies, full-time and part-time (including studies conducted by means of methods and techniques of distant teaching) and rights and duties of students connected with them.

  1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

The following terms used in the Regulations refer to:

 1. student – osobę kształcącą się na studiach wyższych,

student – a person studying at higher studies,

 1. studia stacjonarne – formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,

full-time studies – a form of higher studies in which at least a half of the educational programme is realized in the form of classes requiring direct participation of academic teachers and students,

 1. studia niestacjonarne – formę studiów wyższych inną niż studia stacjonarne (studia zaoczne, wieczorowe),

part-time studies – a form of higher studies different from full-time studies (extra-mural, evening classes),

 1. studia międzyobszarowe – studia obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, prowadzonym w Uczelni,

multi-area studies – studies which include at least two areas of study and which lead to awarding a diploma in at least one field of study offered at the University,

 1. punkty ECTS – punkty ECTS (European Credit Transfer System) przypisane przedmiotowi i modułowi kształcenia,

ECTS points – ECTS points (European Credit Transfer System) allocated to a course and a programme module,

 1. program kształcenia – dokument przyjęty przez radę wydziału dla danego kierunku studiów, stopnia studiów i profilu kształcenia obejmujący:

study programme – a document adopted by the faculty board for a given study field, a given study cycle and educational profile including:

     1. opis zakładanych efektów kształcenia,

a description of the expected learning outcomes,

     1. program studiów,

a study programme,

 1. stopień studiów – studia I lub II stopnia,

cycle of studies – first-cycle or second-cycle studies,

 1. program studiów – opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia, obejmujący w szczególności:

a study programme – a description of the educational process leading to achievement of the expected learning outcomes, including specifically:

 1. opis przedmiotów (modułów kształcenia) wraz z przypisanymi punktami ECTS oraz opisem zakładanych efektów kształcenia,

a description of courses (educational modules) with allocated ECTS points and a description of the expected learning outcomes,

 1. plan studiów,

a study schedule,

 1. sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta,

methods of verification of the expected learning outcomes achieved by a student,

 1. przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych w tym samym semestrze planu studiów i podlegających łącznej ocenie z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS,

a course – a set of classes under a common name, foreseen in the same semester of the study schedule and assessed by an overall grade with an allocated number of ECTS points,

 1. moduł kształcenia – przedmiot lub grupa przedmiotów, również praktyka, przygotowanie pracy dyplomowej itp. zajęcia, którym przyporządkowana jest liczba punktów ECTS,

an educational module – a course or a set of courses, as well as a practical placement, preparation of a diploma thesis and similar classes which have an allocated number of ECTS points,

 1. efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych
  w procesie kształcenia przez studenta,

learning outcomes – a scope of knowledge, skills and social competences gained by a student during the process of learning,

 1. EKOS – Elektroniczny Katalog Ocen Studenta,

EKOS – the Electronic Catalogue of Student's Grades,

 1. prowadzący przedmiot (odpowiedzialny za przedmiot) – nauczyciela akademickiego upoważnionego do dokonywania wpisów dotyczących tego przedmiotu w dokumentacji przebiegu studiów (protokołach zaliczeń/EKOS-ie i indeksach studentów),

a course leader (responsible for a course) – an academic teacher authorised to enter information referring to the course into the documentation in the whole course of study (credit documentation/EKOS and student record books),

 1. rozkład zajęć – zatwierdzony przez dziekana harmonogram realizacji zajęć w określonym semestrze roku akademickiego,

timetable – a timetable of classes adopted by the dean for a given semester in an academic year,

 1. rejestracja – decyzję dziekana o wpisaniu studenta na kolejny okres rozliczeniowy (semestr) studiowania,

registration – the dean’s decision on enrolling the student for a successive period (semester) of study,

 1. ukończenie studiów – złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.

graduation from studies – passing a diploma examination with a positive result.

  1. Postanowienia Regulaminu dotyczące dziekana, prodziekana, rady wydziału i wydziałowego organu samorządu studentów odnoszą się odpowiednio do dyrektora, zastępcy dyrektora, rady
   i organu samorządu studentów innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

The terms dean, vice-dean, faculty board and faculty-level student self-government body shall also refer respectively to the head, deputy head, board and student self-government body of any basic organizational unit providing a degree programme other than a faculty.

  1. Czas trwania studiów określają programy kształcenia dla poszczególnych stopni, kierunków, form i profili kształcenia.

The duration time of studies is defined by the educational programmes for individual cycles, study fields and educational forms and profiles.

  1. Studia stacjonarne są studiami nieodpłatnymi, za wyjątkiem przypadku, w którym student:

Full-time studies are free-of-charge except when a student:

 1. powtarza określone zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce,

re-attends definite classes because of insufficient learning results,

 1. uczestniczy w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym w zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku.

participates in classes not included in the study schedule, including classes supplementary to learning outcomes necessary to take up the second-cycle studies in a given field.

  1. Studia niestacjonarne są studiami odpłatnymi na zasadach określonych w uchwale Senatu
   i w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora.

Part-time studies are chargeable studies in accordance with the rules defined by an act of the Senate and in the amount determined by the Rector's Directive.

  1. Przedmiot i wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala Rektor. Senat Politechniki Śląskiej określa zasady pobierania opłat, oraz tryb i warunki zwalniania z ich wnoszenia.

The subject and amount of the fee for educational services are determined by the Rector. The Senate of the Silesian University of Technology defines rules of charging the fees, including the course and conditions of exemption therefrom.

  1. Studentów innych uczelni realizujących część programu kształcenia w Politechnice Śląskiej obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu w zakresie ich dotyczącym.

Students from other universities completing a part of their educational programme at the Silesian University of Technology are subject to the provisions of the Regulations as applicable.
§ 2

 1. Przełożonym wszystkich studentów jest Rektor.

The Rector is the superior of all students.

 1. Rektor sprawuje ogólny nadzór nad rekrutacją, procesem dydaktycznym i przebiegiem studiów.

The Rector has a general supervision over recruitment, educational process and the course of studies.
§ 3

 1. Dziekan jest bezpośrednim przełożonym studentów na wydziale.

The Dean is a direct superior of students at a faculty.

 1. Dziekan podejmuje decyzje związane z realizacją przebiegu studiów, jeśli nie są one zastrzeżone do kompetencji innych organów Uczelni.

The Dean makes decisions connected with completing a course of studies if they are not in the competence of other bodies at the University.

 1. Dziekan podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach studenckich, a w szczególności:

The Dean makes decisions in individual student cases, especially referring to:

  1. przyjęcia na studia,

admission to the University,

  1. udzielenia lub nieudzielenia urlopu,

granting or refusing a leave,

  1. skreślenia z listy studentów,

striking students off from the register,

  1. wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów,

resuming studies after being struck off from the register,

  1. zmiany wydziału, kierunku, stopnia lub formy studiów,

a change of a faculty, study field, level or form of studies,

  1. przyjęcia na kierunek dodatkowy,

admission to an additional study field,

  1. przyjęcia z innej uczelni,

admission from another university,

  1. przeniesienia na inną uczelnię.

transfer to another university.

 1. Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 1-8, wymagają formy pisemnej i powinny być skutecznie doręczone.

The decisions mentioned in section 3 points 1-8 shall be made in a written form and delivered effectively.

 1. Od decyzji dziekana, w sprawach wymienionych w ust. 3, studentowi służy odwołanie do Rektora, za pośrednictwem dziekana, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

The decisions of the Dean mentioned in section 3 may be appealed against to the Rector, through the Dean, within 14 days of the receipt of the decision.

 1. Dziekan może, na podstawie przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, przekazać swoje uprawnienia prodziekanowi.

The Dean has a right, on the grounds of the rules of the act – The Code of Administrative Proceedings, to grant his powers to the Vice-Dean.
§ 4

Dziekan podejmuje działania zmierzające do zapewnienia równych szans realizacji programu kształcenia przez studenta niepełnosprawnego, uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku i specjalności studiów dostosowuje zajęcia do jego indywidualnych potrzeb przez:

The Dean takes action in order to ensure equal chances of completing an educational programme by a disabled student, taking into account a degree and character of disability as well as the uniqueness of a given study field and major, through adapting classes to individual requirements by:


 1. umożliwienie studentowi niepełnosprawnemu korzystania ze specjalistycznego sprzętu, który gwarantuje mu pełny udział w procesie kształcenia. Student niepełnosprawny ma możliwość bezpłatnego wypożyczenia w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych sprzętu wspomagającego proces uczenia się,

enabling a disabled student to use specialist equipment which guarantees his full participation in the educational process. A disabled student may borrow free equipment aiding the learning process in the Office for the Disabled.

 1. dostosowanie formy egzaminów/zaliczeń do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności studenta. Forma dostosowania egzaminów/ zaliczeń jest zaproponowana przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z dziekanem,

adjusting the form of examinations/credits to the needs resulting from the student's disability type. The form of adjusting examinations/credits is proposed by the Rector's Plenipotentiary for the Disabled after consultation with the Dean.

 1. umożliwienie studentowi niepełnosprawnemu korzystania podczas zajęć i egzaminów
  z pomocy osób trzecich tj. tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie to jest przyznane na wniosek studenta zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora
  ds. Osób Niepełnosprawnych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

enabling a disabled student to use during classes and examinations help from the third party, i.e. a sign language translator and a disabled person's assistant. The support is permitted on the grounds of a student's application with the approval of the Rector's Plenipotentiary for the Disabled and the Vice-Rector for Students and Education.
§ 5

Reprezentantem studentów, uprawnionym do wyrażania stanowiska w sprawach dotyczących studentów są właściwe organy samorządu studenckiego.

Student self-government bodies represent students and are entitled to voice their opinions on students' matters.

II. PODEJMOWANIE STUDIÓWII. TAKING UP STUDIES
§ 6

 1. Zasady i warunki przyjęcia na studia określa Ustawa i uchwała Senatu.

Rules and conditions of admission to the University are defined by the Act and Senate's Resolution.

 1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

A person admitted to the University receives student's rights upon matriculation and taking an oath.

 1. Osoba przyjęta na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się zobowiązana jest złożyć do dziekana wniosek o zaliczenie uznanych przedmiotów. Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senatu.

A person admitted to the University in the course of confirming the learning outcomes is obliged to submit an application for credits of the acknowledged subjects to the Dean. Detailed rules of confirming learning outcomes are defined in a separate resolution of the Senate.

 1. Dziekan ustala w porozumieniu z osobą, o której mowa w ust. 3, indywidualny plan studiów wyznaczając równocześnie opiekuna naukowego.

The Dean establishes, with the approval of the person mentioned in section 3, an individual study schedule and at the same time appoints a tutor.

 1. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje także z dniem przeniesienia z innej uczelni lub podjęcia przez studenta innej uczelni studiów na drugim kierunku w Uczelni, albo z momentem wznowienia studiów.

Admission as a student to the University follows also on the day of transfer from another university or beginning the second faculty at the University by a student from another university, or at the moment of resumption of studies.

 1. Po immatrykulacji student otrzymuje indeks i legitymację studencką. Dokumenty te są wydawane odpłatnie. Wysokość opłat regulują odrębne przepisy.

After matriculation a student receives a student record book and identity card. Those documents are issued for a charge. The amount of the charge is resolved in separate regulations.

 1. Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Ważność legitymacji studenckiej potwierdzana jest co semestr w dziekanacie.

An identity card is a document verifying a student's status. The validity of an identity card is confirmed every semester in the Dean's office.

 1. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, zobowiązany jest zwrócić ją Uczelni.

A student who has lost a right to an identity card is obligated to return it to the University.

 1. Indeks stanowi własność studenta.

A student owns his student record book.

 1. W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku lub kontynuacji studiów na studiach II stopnia student otrzymuje odrębny indeks.

In case of studying at more than one field or continuing studies at the second-cycle studies a student receives a separate record book.

 1. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej.

The conditions of payment for studies are specified in a written contract.
§ 7

 1. Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia oraz odbywać studia na Politechnice Śląskiej na zasadach określonych Ustawą i aktami wykonawczymi do Ustawy.

Foreigners can be admitted to the Silesian University of Technology on the grounds of the rules defined in the Act and executive provisions to the Act.

 1. Odpłatność za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

Payment for educational services for foreign students is specified in separate regulations.

 1. Kształcenie cudzoziemców może być realizowane według Indywidualnych Programów Studiów (IPS) zapewniając osiągnięcie założonych dla danego kierunku efektów kształcenia. Zasady studiowania według IPS określa rada wydziału.

Education of foreigners may be realized according to the Individual Study Programmes (ISP) assuring that the learning outcomes assumed for a given study field are achieved. The study rules according to the ISP are defined by the Faculty Board.
§ 8

 1. Student ma prawo studiować poza swoim kierunkiem podstawowym na drugim kierunku studiów na warunkach określonych w Ustawie.

A student has a right to study at the second field apart from his basic field according to the rules specified in the Act.

 1. Student podejmuje studia na drugim kierunku studiów na ogólnych zasadach rekrutacji na pierwszy rok tego kierunku studiów.

A student begins studies at the second field according to general recruitment rules for the first year of this study field.


Pobieranie 289.86 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna