Pójdziemy z wieży do domuPobieranie 35.91 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar35.91 Kb.
LEKCJA CZTERNASTA
1.

A. My (włączne) pójdziemy z wieży do domu.

B. Wszyscy Elfowie odeszli [/zniknęli] ze świata.

C. Krasnoludowie przyszli z gór, poszli do domów i piją nasze (wł.) wino.

D. Źli wojownicy pochwycą złoto naszego (wł.) ludu aby wysłać nasze (wł.) skarby do dalekiego kraju.

E. Kobieta odeszła z mojego domu i poszła nad rzekę [/do rzeki].

F. Pierwszy statek przybędzie z zachodu.

G. Człowiek [/ktoś] boi się lwów [quenya: "...czuje strach od lwów"], gdyż one zjadły króla naszego (wył.) ludu i nie odejdą z naszego (wył.) kraju [albo po prostu: "...nie opuszczą naszego kraju".] (Jako że "lew" ma formę rdzenia ráv-, a **rávllon nie jest dozwolonym słowem, ablativus liczby mnogiej prawdopodobnie wymagałby samogłoski łączącej, czyli -i- w przypadku liczby mnogiej: Stąd rávillon jako ablativus lm od . Zauważmy również lielmo jako dopełniacz lm od lielma "nasz lud".)

H. Nessimë powiedziała [albo mówi] do Calandil: "Mój syn znikł z mojego pokoju!"
2.

I. Equë Calandil Nessimenna: "Yondolya elendië [albo oantië] et i coallo, an ilyë i seldor lender [albo oanter = "odeszli"] i ambonna." (Wyraz et można ominąć, gdyż sam ablativus i coallo może wyrazić "ze środka domu" – ale bez et, ablativus może także być interpretowany jako "od domu".)

J. Menello Anar antëa cala Ambarelvan, ar i mornië avánië. (Być może Menelello z samogłoską łączącą -e- byłoby również poprawną formą ablativusa od Menel. Być może możliwy były tu też allativus Ambarelvanna, ze znaczeniem: "Słońce wydaje światło [które dociera] do naszego świata". Przypadki celownik i allativus są ze sobą związane; układ Listu do Plotza sugeruje, że celownik na -n mógł rozwinąć się jako krótszy wariant końcówki allativusa -nna.)

K. Equë Calandil i úmëa aranna: "Ementiel() ohtarilyar i mindonna hirien yondonyar. Mólinya varyuva i seldor, ar úvantë vanwë!" (Alternatywne formy allativusa dla aran, mindon mogłyby brzmieć aranenna, mindonenna. Zauważmy, że końcówka -nya zawsze preferuje -i- jako samogłoskę łączącą kiedy jest ona konieczna, stąd "mój niewolnik" = mólinya. Z drugiej strony, ohtarilyar "twoi wojownicy" wykazuje -i- tylko dlatego, że wyraz jest w liczbie mnogiej, por. także mólilmar "nasi niewolnicy" w przykładzie N poniżej. Zgodnie z systemem, który staraliśmy się tu opracować, formy pojedyncze brzmiałyby ohtarelya "twój wojownik", mólelma "nasz niewolnik". – Być może "moi synowie" mogłoby być również wyrażone skróconą formą yonyar [zamiast yondonyar] ale yonya "mój syn" [LR, s. 61] może być przede wszystkim używane jako bezpośredni zwrot.)

L. I nér arwa i ciryaron mernë auta, ar ilyë i ciryar oanter Númenna.

M. Lendelmë sambenta, ar i nér i ambollon [albo ambollor] ánë yondolyan alta macil, quétala: "I macil tulë haira nórello, (et) anhaira Númello."

N. Ilyë aldar firner ar váner nórelvallo, ar equë Calandil ar Nessimë: "Mentuvalmë mólilmar hirien nórë arwa rimbë aldaron." (Zauważmy, że czasownik equë nie otrzymuje końcówki -r nawet gdy ma kilka podmiotów.)

O. I vendë quentë i lamnenna: "Rucin(yë) altë rasselyalto." (Jako że vendë jest rzeczownikiem pospolitym a nie nazwą własną szczególny czasownik equë nie powinien być tu użyty. Jeśli chodzi i konstrukcję "bać się" = "czuć strach od" por. przykład G powyżej. Alternatywną formą allativusa od laman "zwierzę" może być lamanna jako skrót od laman-nna [zamiast użycia formy rdzenia lamn-, wymagającej zastosowania samogłoski łączącej].)

P. Lenden() sambelvanna hostien engwenyar, an mernen() anta torninyan minya parmanya; i parma caitanë i talamenna. ("Mój brat": użyłem tu torninya [z końcówka celownika -n], utworzonego od toron, torn- "brat" z samogłoską łączącą -i- która jest preferowana przed końcówką -nya "mój". Być może toronya, od toron-nya, byłoby także możliwe [celownik toronyan]. Talamenna jako allativus od talan "podłoga" bierze pod uwagę formę rdzenia talam-, ale być może talanna od talan-nna jest także do zaakceptowania.)

Dodatkowe ćwiczenia:
3.

a) Z naszych (.) domów

b) Dla mojego ciała

c) Dla naszych (.) ciał

d) Nasze (.) języki (mianownik)

e) Do twojego kraju

f) Nasze (wył.) rzeczy (mianownik)

g) Od twojego króla

h) Mojego niewolnika

i) Moich niewolników

j) Do naszych (.) miast

k) Naszego (podwójne .) ludu [= "ludu nas dwóch"]

l) Twojego syna

Tłumacząc formę podwójną od sambë "pokój" jako "dwupokojowe mieszkanie":

m) Nasze (wył.) dwupokojowe mieszkanie (mianownik)

n) Dwa mojego dwupokojowego mieszkania

o) Twojego dwupokojowego mieszkania

p) Do naszego (.) dwupokojowego mieszkania

q) Z twojego dwupokojowego mieszkania

r) Mojego ludu

s) Naszych (wł.) synów

t) Dwa twojej królowej

u) Naszych (wył.) ludów

v) Moich mężczyzn

w) Mojego mężczyzny

x) Od moich chłopców

y) Z naszych (wył.) [dwóch siostrzanych] statków (liczba podwójna)

z) Naszego syna (podwójne .) syna [= "syna nas dwojga"]
4.

a) Ambolyannar

b) Sérelman

c) Parmalyat

d) Mindonelyanna / mindonilyannar (Zauważmy jak -e- funkcjonuje jako samogłoska łącząca w lp, natomiast -i- w lm.)

e) Tárilmava

f) Sellinyaiva

g) Sellinyallo (Zauważmy jak końcówka -nya "mój" preferuje -i- jako samogłoskę łączącą nawet w liczbie pojedynczej, jak tutaj po seler, sell- "siostra". Por. także przykłady M, N, U, Y poniżej.)

h) Annalvaron

i) Maltalvo

j) Alasselvan

k) Limpelyo

l) Ambarelyallo

m) Anarinyo

n) Aranyan (od aran-nya-n; ewentualnie araninyan w samogłoską łączącą)

o) Yondolmava

p) Yulmalmaron

q) Aiwelyant

r) Rambalmanta

s) Rambalvalto

t) Nórelyallon [ewentualnie nórelyallor]

u) Sellinyato (zakładamy, że końcówka -nya "mój" preferuje -i-jako samogłoskę łączącą także w formach podwójnych)

v) Harmalmaron

w) Roccolvannar

x) Coamman

y) Torninyan (albo być może toronyan od toron-nya-n, niezależnie od torn- jako normalnej formy rdzenia toron "brat")z) Aldalmannar

Pobieranie 35.91 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna