Pl europejski trybunał obrachunkowy komunikat prasowy eca/12/10Pobieranie 13.76 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.76 Kb.

PL


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/12/10

Luksemburg, dnia 28 marca 2012 r.Sprawozdanie specjalne ETO na temat skuteczności pomocy rozwojowej Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce Subsaharyjskiej

Bezpieczeństwo żywnościowe od dawna pozostaje problemem światowym – szacuje się, że głodu doświadcza miliard ludzi na świecie. Jest ono definiowane jako sytuacja, w której „wszyscy ludzie cały czas mają fizyczny, społeczny i ekonomiczny dostęp do bezpiecznej i pożywnej żywności wystarczającej do zaspokojenia ich potrzeb żywieniowych oraz preferencji w zakresie aktywnego i zdrowego życia”. Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi poważny problem w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie w 2010 r. głód cierpiało 239 mln osób, tj. 30% ogólnej liczby ludności.W latach 2002-2010 UE przeznaczyła łącznie ponad 3,1 mld euro na interwencje w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce Subsaharyjskiej za pośrednictwem Europejskich Funduszy Rozwoju (EFR), które stanowią podstawowe ramy współpracy z poszczególnymi krajami Afryki Subsaharyjskiej, oraz za pomocą trzech instrumentów tematycznych finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej (pozycja budżetowa dotycząca bezpieczeństwa budżetowego, program tematyczny dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego i instrument żywnościowy, ustanowiony w 2008 r. w celu zapewnienia szybkiej reakcji na kryzys spowodowany wahaniami cen żywności w krajach rozwijających się).

Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenił, czy pomoc rozwojowa udzielana przez UE na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce Subsaharyjskiej jest skuteczna – czy odpowiada potrzebom i priorytetom krajów oraz czy interwencje UE są skuteczne. Kontrola skoncentrowana była na bezpośredniej pomocy rozwojowej UE w trzech wymiarach bezpieczeństwa żywnościowego, tj.: dostępności żywności, dostępu do niej oraz jej wartości żywieniowej.Trybunał stwierdza, że pomoc rozwojowa UE na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce Subsaharyjskiej jest w przeważającej mierze skuteczna i w istotny sposób przyczynia się do osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego. W kilku obszarach istnieją jednak możliwości znacznej poprawy:

  • Mimo że Komisja skoncentrowała pomoc rozwojową na krajach o największej liczbie niedożywionej ludności, nie wzięła wystarczająco pod uwagę możliwości udzielania wsparcia UE w innych krajach, w których również występuje chroniczny brak bezpieczeństwa żywnościowego.

  • Instrument żywnościowy, ustanowiony w celu podejmowania działań w związku ze skutkami kryzysu cen żywności w latach 2007 2008, nie był przewidziany do rozwiązywania problemu długoterminowej niestabilności cen żywności.

  • Pomoc UE jest właściwie ukierunkowana na potrzeby i priorytety w zakresie dostępności żywności i dostępu do niej. Komisja nie położyła jednak odpowiedniego nacisku na żywienie.

  • Wyznaczane w ramach interwencji cele często nie są dostatecznie precyzyjne. Są one często zbyt ambitne, w szczególności w przypadku projektów organizacji pozarządowych.

  • Jedynie w połowie przypadków można oczekiwać, że interwencje będą mieć trwały charakter.

Trybunał formułuje następujące zalecenia:

  • W okresie programowania po 2013 r. Komisja oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) powinny prowadzić zorganizowaną ocenę sytuacji pod względem bezpieczeństwa żywnościowego w poszczególnych krajach oraz systematycznie analizować możliwości udzielania wsparcia przez UE w tym obszarze.

  • Komisja powinna zbadać, czy w praktyce możliwe jest utworzenie stałego instrumentu na potrzeby ograniczania konsekwencji potencjalnych przyszłych kryzysów żywnościowych w krajach rozwijających się.

  • Przy określaniu strategii współpracy, określaniu i opracowywaniu interwencji oraz prowadzeniu dialogu politycznego z rządami partnerskimi, w szczególności w ramach programów wsparcia budżetowego, Komisja oraz ESDZ powinny nadać odpowiednio dużą wagę żywieniu.

  • Komisja powinna określić cele interwencji, które byłyby dostatecznie precyzyjne i mierzalne za pomocą wskaźników wykonania. Powinna ona zapewnić osiągalność celów – przeprowadzając lepszą ocenę ryzyka i założeń związanych z realizacją interwencji.

  • Komisja powinna bardziej wspierać finansową trwałość programów dotyczących rolnictwa i transferów socjalnych.


Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny tekst sprawozdania można pobrać ze strony internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) lub otrzymać na wniosek w wersji papierowej.
ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg
Tel.: (+352) 4398 45410 - Faks: (+352) 4398 46410 – Tel. kom.: (+352) 621 55 22 24
e-mail: press@eca.europa.eu

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna