Pl-ustroń: Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjnePobieranie 21.78 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.78 Kb.
PL-Ustroń: Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne

2008/S 137-183017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. J. Ziętka, ul. Szpitalna 11, Do wiadomości Hildegarda Szachowicz, PL-43-450 Ustroń. Tel.  (48-33) 854 54 93. E-mail zaopatrzenie@reumatologiczny.pl. Faks  (48-33) 854 35 99.Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Zdrowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Leki do programów terapeutycznych 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Apteka Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. J. Ziętka, ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Pakiet 1 Remicade (Infliximab) 100 mg - 75 Enbrel (Etanercept) op./amp.- strz. 4* 50 mg - 248 Enbrel (Etanercept) op. amp.-strz. 4* 25 mg - 40 Mabthera (Rytuksymab) inj. 500 mg/50 ml - 20 Humira (Adalimumab) inj. op./40 mg*2 amp.-strz - 5 Pakiet 2 Arava (Leflunomide) 20 mg*30 tabl.- 500 Arava (Leflunomide) 10 mg*30 tabl - 30 Arava (Leflunomide) 100 mg*3 tabl.- 5.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

24450000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.


II.1.8) Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: wszystkich części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.


II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Powyżej 206 000 EUR.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Pakiet 1

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet 1Remicade (Infliximab) 100 mg - Enbrel (Etanercept) op./amp.-strz.4* 50 mg Enbrel (Etanercept) op. amp.-strz. 4* 25 mg Mabthera (Rytuksymab) inj. 500 mg/50 ml Humira (Adalimumab) inj.op./40 mg*2 amp. - strz.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24450000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Remicade (Infliximab) 100 mg - 75 op. Enbrel (Etanercept) op./amp.- strz.4* 50 mg-248 op. Enbrel (Etanercept) op. amp.-strz. 4* 25 mg - 40 op. Mabthera (Rytuksymab) inj. 500 mg/50 ml-20 fiolek Humira (Adalimumab) inj. op./40 mg*2 amp.-strz - 5 op Humira (Adalimumab) inj.op./40 mg*2 amp.-strz Adalimumab) inj.op./40 mg*2 amp.-strz.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Pakiet 2

1) KRÓTKI OPIS:

Arava (Leflunomide) 20 mg*30 tabl. Arava (Leflunomide) 10 mg*30 tabl Arava (Leflunomide) 100 mg*3 tabl.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24450000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Arava (Leflunomide) 20 mg*30 tabl. - 500 op. Arava (Leflunomide) 10 mg*30 tabl - 30 op. Arava (Leflunomide) 100 mg*3 tabl.- 5 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Ustala się wadium na poszczególne części zamówienia: Pakiet 1 – 22 430; PLN; Pakiet 2 – 3 470 PLN; Razem - 25 900 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności przelew min. 30 dni.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁUIII.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych; 3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert; 4. Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym; 5. Oświadczenia, że oferowany Przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające jego stosowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. nr 126 poz.1381 z późn. zm). 6. Oświadczenie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom; 7. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, które uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 9. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.2.3) Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.


III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

15/2008.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoIV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.8.2008.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 21.8.2008 - 10:30.
Miejsce: Sala konferencyjna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.


VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.


VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

VI.4.2) Składanie odwołań:

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:11.7.2008.

Pobieranie 21.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna