Plan działań profilaktycznych rok szkolny 2009/2010Pobieranie 44.95 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar44.95 Kb.
Plan działań profilaktycznych rok szkolny 2009/2010


Działania

Zadania

Formy działań

Odpowiedzialni


DZIAŁANIA

SKIEROWANE

DO

UCZNIÓW


1.Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami
 1. Zapoznanie uczniów na godzinie z wychowawcą ze Statutem, Ocenianiem wewnątrzszkolnym, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktyki

 2. Przepisy BHP w szkole i poza nią. Regulaminy pracowni i sali gimnastycznej.

 3. Regulamin wycieczek.

 4. Regulamin dowozów szkolnych

 5. Monitoring w szkole.Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów.


Organizator wycieczki.
Dyrektor szkoły

W–ce dyrektor szkoły

Nauczyciele dowożący2. Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych:

 • przeciwdziałanie uzależnieniom;

 • bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
 1. Zapoznanie uczniów z problemami szkodliwości używania środków uzależniających

 2. Edukacja medialna. Lepiej zapobiegać .Przyszłość w naszych rękach

 3. Systematyczna kontrola boiska szkolnego, toalet i pomieszczeń w ramach dyżurów nauczycielskich.

 4. Karta rowerowa

 5. Bloki tematyczne dla klas I – III.

 6. „Pierwsza pomoc”- zapoznanie z zasadami

 7. Działania „Klubu wiewiórka”Nauczyciele Wychowawcy

Pedagog szkolny.

Nauczyciele dyżurujący

W-ce dyrektor szkoły.

Pracownicy obsługi.

Straż Gminna.

Straż Pożarna.

Policja.3. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 1. Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach profilaktycznych, programach rządowych, w programach ogólnopolskich oraz kampaniach

 2. Plakaty i gazetki tematyczne.

 3. Konkursy.

 4. Poranki szkolne.

 5. Ruch wypoczynek, krajoznawstwo- turystyka – wiedza ekologiczna.

 6. Bloki tematyczne w klasach I - III

 7. Warsztaty samorządoweW-ce dyrektor szkoły

Wychowawcy

Opiekun Klubu wiewiórka

Opiekun LOP

Koordynator do spraw zdrowia.

Nauczyciele przedmiotów.

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego

Pedagog szkolny

Uczniowie
4. Stwarzanie przyjaznego klimatu.
 1. Wspólna organizacja imprez szkolnych.

 2. Bloki tematyczne w klasach I - III

 3. Warsztaty samorządowe.

 4. Pogadanki.

 5. Godziny z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

 6. Kształcenie u uczniów umiejętności prospołecznych i postaw akceptowanych społecznie.

 7. Stosujemy szkolne kodeksy i zasady postępowania.

- zbiór najważniejszych zasad dotyczących „Dobrych relacji międzyludzkich”

-„ABC dobrej przyjaźni”

- „ABC Kultury osobistej ucznia i jego języka

- Szkolny Kodeks Przeciwdziałania Przemocy i Agresji.
 1. Zapobieganie konfliktom szkolnym.

 2. Podniesienie świadomości uczniów związanych z ich prawem zawartym w Konwencji o Prawach Dziecka i Konwencji Praw Człowieka.

 3. Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”Dyrektor szkoły.

W-ce dyrektor szkoły

Wychowawcy.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Nauczyciel WDŻ.

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego.

Pedagog szkolny.

DZIAŁANIA

SKIEROWANE

DO

RODZICÓW


1.Informowanie rodziców o pracy szkoły.
 1. Zapoznanie rodziców ze Statutem szkoły, Ocenianiem wewnątrzszkolnym, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktyki,

 2. Organizowanie Dni Drzwi Otwartych Szkoły.

 3. Konsultacje z Pedagogiem Szkolnym


Dyrektor szkoły

W-ce dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Wychowawcy2. Informowanie rodziców funkcjonowaniu dziecka w szkole.
 1. Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na zebraniach z rodzicami.

 2. Pedagogizacja rodziców.

 3. Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą i nauczycielami.

 4. Indywidualne konsultacje rodziców z Pedagogiem szkolnym


Wychowawcy

Dyrektor.

W-ce dyrektor szkoły

Nauczyciele

Pedagog szkolny
3. Współpraca z rodzicami.

1. Włączenie rodziców do organizacji imprez szkolnych.

2. Systematyczna współpraca z Radą Rodziców.

Dyrektor


W-ce dyrektor szkoły

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotów.DZIAŁANIA

SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI


1. Propagowanie kursów i szkoleń
 1. Informowanie o kursach szkoleniach w pokoju nauczycielskim.

 2. Zachęcanie nauczycieli do aktywnego udziału w działaniach promujących zdrowie.

Lider WDN

Dyrektor

W-ce dyrektor szkoły

Zespół do spraw profilaktyki i edukacji zdrowotnej w szkole.


2. Organizacja szkoleń i warsztatów.
 1. Spotkania z pracownikami Poradni z zakresu wychowania i profilaktyki.W-ce dyrektor szkoły

Lider WDN


DZIAŁANIA

ALTERNATYWNE


1. Praca w organizacjach działających w szkole.
 1. Działalność Samorządu Uczniowskiego.

 2. Działalność organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły: LOP, UKS ,Klub Europejski, ZHP , Szkolny Klub Caritas, Międzyszkolny Klub Wolontariatu, Klub Wiewiórka

Opiekunowie organizacji

W-ce dyrektor szkoły

Pedagog szkolny.

Wychowawcy


2.Wspólpraca ze środowiskiem.
 1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Częstochowie.

 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 3. Rada Rodziców

 4. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.

 5. Ludowy Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej.

 6. Straż Gminna w Kamienicy Polskiej

 7. Straż Miejska.

 8. Policja

 9. Gminny Ośrodek Zdrowia

Dyrektor szkoły.

W-ce dyrektor szkoły

Wychowawcy. Nauczyciele.

Pedagog szkolny.

Zespół do spraw edukacji zdrowotnej.
3. Zajęcia pozalekcyjne.
 1. Działalność kół zainteresowań
W-ce dyrektor

Nauczyciele prowadzący.

Pedagog szkolny

 1. Organizacja i udział

w imprezach masowych.
 1. Wyjazdy na spektakle filmowe, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne.

 2. Wycieczki klasowe.

 3. Imprezy organizowane zgodnie z Kalendarzem Imprez Szkolnych.W-ce dyrektor szkoły

Wychowawcy

Nauczyciele

Opiekun Samorządu Uczniowskiego5. Organizacja, propagowanie olimpiad, konkursów i zawodów.
 1. Udział w zawodach sportowych.

 2. Udział w konkursach.
Dyrektor szkoły

W-ce dyrektor szkoły

Nauczyciele w- f

WychowawcyNauczyciele przedmiotów
Pobieranie 44.95 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna