Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”Pobieranie 1.1 Mb.
Strona1/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY KIETRZ NA LATA 2010-2013

Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY

NA LATA 2014-2017”Kietrz, 2009 r.


ul. Niemodlińska 79, pok. 22, 23


45-864 Opoletel. 77/454-07-10, 77/474-24-57

kom. 605-262-427, 783-995-101

mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm

Wykonawcą

„Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”

był zespół

firmy Albeko z siedzibą w Opolu

w składzie:


mgr inż. Beata Podgórska

mgr inż. Jarosław Górniak

mgr inż. Marta Janowska

mgr inż. Paweł Synowiec

lic. Marta Stelmach

lic. Mariusz Orzechowski


SPIS TREŚCI


1. WPROWADZENIE 5

2. OCENA REALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6

3. CHARAKTERYSTYKA GMINY KIETRZ 7

4. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI 18

5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 36

6. CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI I TERMINY ICH OSIĄGNIĘCIA 41

7. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 47

8. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 51

9. HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ 56

10. WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO 66

11. SYSTEMY MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU 67

12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 69

ZAŁĄCZNIK - WYKAZ FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZBIERANIEM I TRANSPORTEM ODPADÓW NA TERENIE GMINY KIETRZ 74
SPIS TABEL

Tabela nr 1. Liczba ludności w gminie Kietrz 16

Tabela nr 2. Podział podmiotów gospodarki narodowej 17

Tabela nr 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2002-2007 18

Tabela nr 4. Zestawienie informacji na temat Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu – stan na 31 grudnia 2008 r. 19

Tabela nr 5. Bilans i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Kietrz w latach 2005-2008 22

Tabela nr 6. Ilości wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji 23

Tabela nr 7. Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Kietrz, unieszkodliwionych i przekazanych do unieszkodliwiania w latach 2005-2008 25

Tabela nr 8. Ilość odpadów zebranych selektywnie na terenie gminy Kietrz, przekazanych do odzysku w latach 2005-2008 26

Tabela nr 9. Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 28

Tabela nr 10. Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 29

Tabela nr 11. Wykaz przedsiębiorców prowadzących w gminie Kietrz działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 30

Tabela nr 12. Masa odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie na terenie gminy Kietrz w latach 2005-2008 32

Tabela nr 13. Ilość wytworzonych osadów ściekowych (sucha masa) w gminie Kietrz w latach 2005-2008 i sposób ich zagospodarowania 33

Tabela nr 14. Prognoza wytwarzania strumieni odpadów komunalnych 37

Tabela nr 15. Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych 38

Tabela nr 16. Prognoza przyrostu ilości odpadów niebezpiecznych 38

Tabela nr 17. Prognoza przyrostu ilości zużytych baterii i akumulatorów 38

Tabela nr 18. Prognoza przyrostu ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 38

Tabela nr 19. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych. 39

Tabela nr 20. Prognoza przyrostu ilości komunalnych osadów ściekowych 39

Tabela nr 21. Prognoza przyrostu ilości odpadów pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 40

Tabela nr 22. Prognoza przyrostu ilości zużytych opon 40

Tabela nr 23. Proponowany podział terytorialny Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi wg APGOWO 42

Tabela nr 24. Wojewódzki Plan Depozytowy dla Południowo-Wschodniego RGOK 42

Tabela nr 25. Poziomy odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów 44

Tabela nr 26. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 46

Tabela nr 27. Roczne poziomy odzysku i recyklingu zużytych opon 47

Tabela nr 28. Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami 56

Tabela nr 29. Zadania i koszty związane z realizacją zadań określonych w GPGO 59

Tabela nr 30. Wskaźniki monitorowania GPGO 68


SPIS RYSUNKÓW

Rysunek nr 1. Położenie Gminy Kietrz 7

Rysunek nr 2. Mapa lokalizacyjna składowiska odpadów 21

Rysunek nr 3. Aktualny model systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 27

Rysunek nr 4. Schemat blokowy projektowanego systemu gospodarki odpadami – przed przystąpieniem do Regionu 54

Rysunek nr 5. Schemat blokowy projektowanego systemu gospodarki odpadami – w ramach Regionu 55WYKAZ SKRÓTÓW

APGOWO

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego

GPGO

Gminny Plan Gospodarki Odpadami

KPGO

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

KPGO 2010

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

MPZON

mobilny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych

PZON

punkt zbierania odpadów niebezpiecznych

WFOŚiGW

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZZO

Zakład Zagospodarowania Odpadów: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna