Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”


Prognoza ilości wytwarzania odpadów opakowaniowychPobieranie 1.1 Mb.
Strona10/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

5.2.Prognoza ilości wytwarzania odpadów opakowaniowych

Prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów opakowaniowych. Do 2018 r. dominującymi z uwagi na masę będą odpady z papieru i tektury, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych. Zgodnie z KPGO 2010 ilość odpadów opakowaniowych będzie wrastała do 2014 r. o 1,1% rocznie, a po 2014 r. o 0,7% rocznie.


Oszacowaną masę wszystkich rodzajów opakowań przedstawiono w tabeli nr 19. Ilość poszczególnych rodzajów opakowań w kolejnych latach wyliczono w oparciu o współczynniki przyjęte w KPGO 2010.
Tabela nr 19. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych.


Rodzaj materiału opakowaniowego

Prognozowana masa odpadów opakowaniowych [Mg]

Rok bazowy

Prognoza na lata

2008 r.

2010 r.

2012 r.

2016 r.

2018 r.

Papier i tektura

485

495

507

525

532

Szkło

336

344

351

364

369

Tworzywa sztuczne

185

189

193

200

203

Wielomateriałowe

54

56

56

58

59

Blacha stalowa

42

43

44

46

47

Aluminium

12

12

13

13

13

Razem

1 115

1 139

1 165

1 207

1 224

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010

5.3.Prognoza ilości wytwarzania komunalnych osadów ściekowych

Na ilość wytwarzanych osadów mają wpływ dwa zasadnicze czynniki: zmiany demograficzne oraz realizacja inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków. W związku z powyższym przyjęto, że do 2014 r. ilość osadów będzie wrastała o 1,2% rocznie, a po 2014 r. o 2,5%.


Tabela nr 20. Prognoza przyrostu ilości komunalnych osadów ściekowych


Ilość [Mg s.m.]

Rok bazowy

Prognoza na lata

2008 r.

2010 r.

2012 r.

2016 r.

2018 r.

12,0

12,2

12,6

13,2

13,9

s.m. – sucha masa

Źródło: Opracowanie własne

5.4.Prognoza ilości wytwarzania innych odpadówOdpady zawierające azbest
Przewiduje się wzrost ilości odpadów zawierających azbest w związku z realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r.

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r.„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przewiduje intensyfikację wszystkich działań do 2012 r., tak aby w latach 2012-2013 dokonać dokładnej analizy i oceny realizacji celów zawartych w programie oraz opracować jego aktualizację do 2015 r.
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Na prognozę ilości wycofanych samochodów, poza ilością rejestrowanych i wyrejestrowanych samochodów, ma wpływ kilka innych czynników, między innymi: wartość wskaźnika ilości osób przypadających na 1 samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu zamożności społeczeństwa liczba pojazdów, a więc także liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie systematycznie wzrastać. Obserwowane będzie zjawisko wymiany starszych modeli pojazdów na nowsze, co również przyczyni się do wzrostu ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji w strumieniu odpadów niebezpiecznych. Przyjmuje się wzrost ilości pojazdów wyeksploatowanych i przekazywanych do demontażu o 5% rocznie (zgodnie z KPGO 2010).
Tabela nr 21. Prognoza przyrostu ilości odpadów pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji


Ilość [Mg]

Rok bazowy

Prognoza na lata

2008 r.

2010 r.

2012 r.

2016 r.

2018 r.

87

95

106

128

142

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010
Zużyte opony
Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać, w tempie proporcjonalnym do wzrostu ilości pojazdów mechanicznych.
Tabela nr 22. Prognoza przyrostu ilości zużytych opon


Ilość [Mg]

Rok bazowy

Prognoza na lata

2008 r.

2010 r.

2012 r.

2016 r.

2018 r.

13,2

14,6

16,0

19,5

21,5

Źródło: Opracowanie własne


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna