Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”


Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno - technologicznychPobieranie 1.1 Mb.
Strona11/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

5.5.Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno - technologicznych

Przewiduje się, że będzie następować: • rozwój selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych, między innymi w związku z koniecznością wdrażania wymagań dyrektyw unijnych,

 • przyspieszenie działań w zakresie tworzenia systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji,

 • rozwój selektywnej zbiórki odpadów: niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych,

 • rozbudowa i modernizacja Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu,

 • budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Południowo-Wschodniego RGOK.6.CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI I TERMINY ICH OSIĄGNIĘCIA

Celem dalekosiężnym tworzenia gminnego planu gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami.


Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, przyjęto następujące cele główne:

 • zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

 • zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

 • wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Dla poszczególnych grup odpadów sformułowano, przedstawione poniżej, dodatkowe cele szczegółowe.6.1.Odpady komunalne

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2010: • objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do końca 2007 r.,

 • zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010 najpóźniej do końca 2007 r.,

 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
 • w 2010 r. więcej niż 75%,

 • w 2013 r. więcej niż 50%,

 • w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

  • zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maks. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

Termin niektórych z wyznaczonych w KPGO 2010 zadań już minął, jednakże część z nich nie została jeszcze zrealizowana. Należy dołożyć wszelkich starań, aby w jak najkrótszym terminie osiągnąć wyznaczone cele.


Zgodnie z Wojewódzkim Planem Depozytowym, poniżej przedstawiono: ilość odpadów komunalnych (ogółem) dopuszczoną do składowania oraz ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczną do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie – dla Gminy Kietrz, w rozbiciu na poszczególne lata prognozy planu.
Ilość odpadów komunalnych (ogółem) dopuszczona do składowania w gminie Kietrz (wg APGOWO – Wojewódzki Plan Depozytowy):

 • 1 970 Mg w 2010 r.,

 • 1 313 Mg w 2013 r.,

 • 919 Mg w 2020 r.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie w gminie Kietrz (wg APGOWO – Wojewódzki Plan Depozytowy): • 334 Mg w 2010 r.,

 • 667 Mg w 2013 r.,

 • 867 Mg w 2020 r.6.1.1.Proponowane systemy
6.1.1.1.Podział województwa na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi

W tabeli nr 23 przedstawiono proponowany w APGOWO podział województwa na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w skład których będą wchodziły związki, porozumienia międzygminne, spółki międzygminne lub inne podmioty powołane w celu wspólnego gospodarowania odpadami.


Tabela nr 23. Proponowany podział terytorialny Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi wg APGOWO


Region

Gminy

Ilość mieszkańców objętych systemem

Południowo-Wschodni RGOK

Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew,

Reńska Wieś, Strzelce Opolskie, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Zawadzkie, Głubczyce, Baborów, Branice, Kietrz, Krapkowice, Walce, Strzeleczki, Zdzieszowice, Gogolin, Głodówek314,5 tys.

Południowo-Zachodni RGOK

Paczków, Otmuchów, Kamiennik, Nysa, Pakosławice, Skoroszyce, Łambinowice, Korfantów, Głuchołazy, Prudnik, Biała, Lubrza, Grodków, Tułowie

210,7 tys.

Północny RGOK

Wilków, Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Wołczyn, Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Gorzów Ślaski, Praszka, Rudniki, Radłów, Olesno, Zebowice, Dobrodzien

181,8 tys.

Centralny RGOK

Olszanka, Lewin Brzeski, Niemodlin, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa, Popielów, Dobrzeń Wielki, Murów, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Opole

280,9 tys.

Środkowo-Zachodni

RGOK


Brzeg, Skarbimierz, Lubsza (wchodzące w skład związku

międzygminnego „EKOGOK”)54,1 tys.

Źródło: APGOWO
W tabeli nr 24 przedstawiono ilości odpadów koniecznych do przetworzenia w ramach Południowo-Wschodniego RGOK, do którego gmina Kietrz została przyporządkowana. Wartości przedstawione poniżej, wyznaczone zostały przez Wojewódzki Plan Depozytowy.
Tabela nr 24. Wojewódzki Plan Depozytowy dla Południowo-Wschodniego RGOK


Cel dotyczący zagospodarowania odpadów komunalnych

2010

2013

2020

POŁUDNIOWO-WSCHODNI RGOK (100%)

Ilość odpadów ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie

[Mg/rok]


8 423

16 842

21 896

Dopuszczalna do składowania ilość odpadów komunalnych ogółem

[Mg/rok]


49 744

33 163

23 213

GMINA KIETRZ W RAMACH POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO RGOK (ok. 4%)

Ilość odpadów ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie

[Mg/rok]


334

667

867

Dopuszczalna do składowania ilość odpadów komunalnych ogółem

[Mg/rok]


1 970

1 313

919

Źródło: APGOWO
W celu realizacji powyższych założeń, przedstawiono w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dwa rozwiązania systemowe zbierania odpadów.

6.1.1.2.Rozwiązania systemowe zbierania odpadów

W APGOWO przedstawiono dwie koncepcje rozwiązań dotyczących systemów zbierania odpadów:  1. Cztery rozbudowane zakłady zagospodarowania odpadów współpracujące z instalacją współspalarnia

  2. Centralna spalarnia odpadów.


Cztery rozbudowane zakłady zagospodarowania odpadów współpracujące z instalacją współspalania
Proponowany system opiera się na następujących elementach:

  • powołaniu 4-5 regionów i prowadzeniu w nich odbierania, zbierania i rozdziału strumienia odpadów na następujące frakcje: surowce wtórne, odpady ulegające biodegradacji, balast,

  • wykorzystaniu gęstej sieci odpowiednio przygotowanych lokalnych składowisk do unieszkodliwiania balastu celem ich dopełnienia i zamknięcia,

  • produkcji paliwa alternatywnego i biogazu w celu maksymalizacji odzysku energii,

  • odzysku energetycznym paliwa alternatywnego w cementowni Górażdże Cement S.A. (ewentualne alternatywne punkty wykorzystania paliwa: Elektrownia, ECO, Cementownia Odra).

Przepływ odpadów w ramach Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami: • selektywne zbieranie odpadów posegregowanych (szkło, tworzywa sztuczne, papier) w systemie workowym na terenach niskiej zabudowy i w systemie donoszenia na terenach zabudowy miejskiej i wielorodzinnej + odbieranie zmieszanych odpadów,

 • selektywne zbieranie odpadów biodegradowalnych w punktach wytwarzania znacznych ilości tych odpadów,

 • punkty gromadzenia odpadów: wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • sortownia dla odpadów zebranych selektywnie lub dla zmieszanych odpadów komunalnych (wydzielenie frakcji do fermentacji, do paliw alternatywnych, do odzysku materiałowego oraz odpadów niebezpiecznych),

 • instalacja fermentacji odpadów (zasilana frakcją biodegradowalną zebraną selektywnie oraz z sortowni, komunalnymi osadami ściekowymi, odpadami z przemysłu spożywczego) lub kompostownia odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie lub wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych (wybór instalacji byłby uwarunkowany lokalną morfologią odpadów i rachunkiem ekonomicznym),

 • w niektórych przypadkach budowa stacji przeładunkowych odpadów (zależnie od regionalnych uwarunkowań), celem zmniejszenia kosztów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych związanych z transportem odpadów,

 • instalacja do produkcji paliw alternatywnych, celem wykorzystania w procesie odzysku energetycznego w cementowni.


Centralna spalarnia odpadów
Propozycja ta zakłada wybudowanie jednej centralnej spalarni odpadów w centrum województwa.
Główne założenia systemu:

 • selektywne zbieranie odpadów posegregowanych (tworzywa sztuczne, papier, szkło) oraz zbieranie zmieszanych odpadów w każdym regionie,

 • selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji przy punktach wytwarzania znacznych ilości tych odpadów,

 • uruchomienie sortowni dla odpadów komunalnych zebranych selektywnie w każdym regionalnym systemie,

 • uruchomienie stacji przeładunkowych odpadów (w zależności od regionalnych uwarunkowań logistycznych),

 • powstanie instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie na terenie każdego z powiatów,

 • wydzielenie w sortowniach frakcji odpadów nadających się do odzysku materiałowego, natomiast pozostała cześć odpadów będzie kierowana do jednej centralnej spalarni odpadów, przyjmującej odpady ze wszystkich regionów.

Biorąc pod uwagę przedstawione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami aspekty ekologiczne i ekonomiczne proponowanych rozwiązań oraz tworzące się w województwie struktury – uzasadnione jest przyjęcie pierwszego wariantu systemu gospodarowania odpadami.6.1.2.Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnychZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
Cele krótko- i długookresowe na lata 2010-2017:

 • do 2014 r. należy osiągnąć poziomy odzysku i recyklingu wskazane w tabeli nr 25:


Tabela nr 25. Poziomy odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów

Lp.

Rodzaj baterii lub akumulatorów,

z których powstał odpad

2010 r.

2012 r.

2014 r.

% poziomu

% poziomu

% poziomu

odzysku

recyklingu

odzysku

odzysku

recyklingu

odzysku

1.

Akumulatory kwasowo- ołowiowe

wszystkie zgłoszone

wszystkie zebrane

wszystkie zgłoszone

wszystkie zgłoszone

wszystkie zebrane

wszystkie zgłoszone

2.

Akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogabarytowe)

60

60

60

60

60

60

3.

Akumulatory niklowo-kadmowe (małogabarytowe)

40

40

40

40

40

40

4.

Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe)

40

40

40

40

40

40

5.

Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe)

20

20

20

20

20

20

6.

Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych

22,5

22,51)

30

20

201)

30

1) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Dz. U. z 2007 r. Nr 109 poz. 752


 • osiąganie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26 września 2006 r.,str.1)),tj.:
 • minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. - zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a,

 • minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 45% do 2016 r. - zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b,

 • minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2010 r.) - zgodnie z art. 12 ust. 4,

 • minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2010 r.) - zgodnie z art. 12 ust. 4,

 • minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (do 2010 r.) — zgodnie z art. 12 ust. 4,

 • ustanowienie od 2009 r. zakazu wprowadzania do obrotu:

 • wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem ogniw guzikowych z zawartością rtęci nie wyższą niż 2% wagowo,

 • baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu, w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w:

 • systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym,

 • sprzęcie medycznym,

 • elektronarzędziach bezprzewodowych,

 • ustanowienie od 2012 r. zakazu stosowania akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-Cd).


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Cele krótkookresowe na lata 2010-2013:

 • rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie ich ze składowania - w związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe:

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. (KPGO 2010) poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

 • dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

 • poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,

 • poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
  zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

 • dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

 • poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

 • poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;

 • dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

 • poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

 • poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
  zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;

 • dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części
  składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80% masy tych zużytych lamp;

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. (KPGO 2010) poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok;
Cele długookresowe na lata 2014-2017:

 • doskonalenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,

 • zapewnienie wprowadzania na rynek jedynie sprzętu zgodnego z tzw. „dyrektywami nowego podejścia”, ustalającymi normy dla sprzętu.


PRZETERMINOWANE LEKI
Cel krótko- i długookresowy 2010-2017:

 • podnoszenie efektywności utworzonego systemu zbierania przeterminowanych leków od ludności.


PRZETERMINOWANE PESTYCYDY
Cele krótko- i długookresowe 2010-2017:

 • weryfikacja informacji o ewentualnym występowaniu magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin,

 • utworzenie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach powstających ze stosowania w rolnictwie,

 • rozwój oraz uszczelnienie utworzonego systemu zbierania odpadów z tej grupy.
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna