Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”


PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMIPobieranie 1.1 Mb.
Strona15/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

8.PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeń wykonawczych.


Na terenie gminy powinno być prowadzone selektywne zbieranie odpadów posegregowanych w podziale na: tworzywa sztuczne, papier, szkło. System odbioru odpadów powinien obejmować 100% mieszkańców gminy.

W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zwartej oraz usługowej ustawione powinny być następujące pojemniki na: • szkło,

 • makulaturę,

 • tworzywa sztuczne.

Na terenach zabudowy rozproszonej, ze względu na większą efektywność, sugeruje się rozdział odpadów w systemie workowym („u źródła”).
Ponadto w punktach wytwarzania znacznych ilości odpadów biodegradowalnych powinno być prowadzone ich selektywne zbieranie.
Zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

 • punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), przyjmujące odpady od indywidualnych dostawców nieodpłatnie,

 • mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (MPZON), objeżdżające w wyznaczonym czasie określony obszar,

 • objazdowe zbieranie wybranych odpadów w określonych i ogłaszanych terminach (np. odpady wielkogabarytowe),

 • zbieranie przez sieć handlową różnych odpadów niebezpiecznych,

 • odbieranie odpadów budowlanych – jako „usługa na telefon”,

 • rozwój metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wdrażanie do stosowania przydomowych kompostowników.


Planowane instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych
W 2005 r. Gmina Kietrz zadeklarowała chęć przystąpienia do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który miałby wykonywać publiczne zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi m. in. w zakresie budowy i eksploatacji Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK).
W 2005 r. zostało opracowane „Wstępne studium wykonalności dla Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu”.
Przynależność do Związku Międzygminnego „Czysty Region” zadeklarowały 23 gminy z terenu 5 powiatów:

 • kędzierzyńsko-kozielskiego – Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś,

 • strzeleckiego – Strzelce Opolskie, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Zawadzkie,

 • głubczyckiego – Głubczyce, Baborów, Branice, Kietrz,

 • krapkowickiego – Krapkowice, Walce, Strzeleczki, Zdzieszowice, Gogolin,

 • prudnickiego – Głogówek.

Miejscem przeznaczonym pod lokalizację RCZiUO jest teren Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu. 2 lipca 2008 r. Związek Międzygminny „Czysty Region” został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i uzyskał osobowość prawną 22 lipca 2008 r. Gminami założycielskimi są: • z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Polska Cerekiew i Kędzierzyn-Koźle,

 • z powiatu krapkowickiego – Walce, Strzeleczki, Zdzieszowice i Krapkowice.

W ramach tego projektu przewiduje się: • kompostownię odpadów zielonych,

 • sortownię odpadów użytkowych z selektywnej zbiórki z linią do produkcji paliw alternatywnych,

 • sortownię odpadów zmieszanych,

 • instalację fermentacji odpadów ulegających biodegradacji,

 • instalację do wykorzystania energetycznego biogazu,

 • punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,

 • stację przeróbki odpadów budowlanych,

 • punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, magazyny,

 • infrastrukturę towarzyszącą (drogi, place manewrowe, zasilanie w energię elektryczną, sieć wodociągowa, kanalizacja, zieleń).

Obiektami uzupełniającymi będą: • składowisko odpadów w Kędzierzynie-Koźlu,

 • instalacja przeładunku odpadów w powiecie głubczyckim.

Ponadto w ramach projektu zostaną dopełnione, zamknięte i zrekultywowane wszystkie składowiska odpadów zlokalizowane na terenie Związku Międzygminnego.


Od czasu pierwszej deklaracji o chęci przystąpienia do Związku, w Gminie Kietrz kilka istotnych spraw uległo zmianie. Przede wszystkim zarządcą Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu została firma NAPRZÓD Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rydułtowy, która inwestuje w jego rozbudowę. Ponadto składowisko otrzymało pozwolenie zintegrowane ważne do 09.11.2017 r.
Plany związane z rozbudową Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu przewidują budowę:

 • płyty kompostowej,

 • stacji segregacji odpadów komunalnych, poszerzonej o dodatkowy moduł do produkcji paliw alternatywnych,

 • dodatkowych zbiorników na odcieki wraz z przepompownią,

 • 2 kwater do składowania dobudowanych do istniejącej, wyposażonych w instalacje na odcieki i gaz składowiskowy,

 • boksy magazynowe (zadaszone typu wiatowego),

 • zasilanie w energię.

W związku z powyższym Gmina Kietrz w chwili obecnej nie przystępuje do Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Konieczne jest jednak wypracowanie porozumienia ze Związkiem, które dałoby możliwość ewentualnego przystąpienia do niego po zakończeniu eksploatacji Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu.


W związku z powyższym – schematy blokowe projektowanego systemu gospodarki odpadami zamieszczone na rysunkach przedstawiają:

 • rys. nr 4 – system gospodarowania odpadami w gminie przed przystąpieniem do Regionu (po rozbudowie Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu),

 • rys. nr 5 – system gospodarowania odpadami w gminie działający w ramach Regionu.


Rysunek nr 4. Schemat blokowy projektowanego systemu gospodarki odpadami
Odpady komunalne z gospodarstw domowych

i infrastrukturySurowce wtórne

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych
– przed przystąpieniem do Regionu


Odpady zielone z parków

i ogrodówOdpady biodegradowalne z targowisk

Odpady z czyszczenia ulic

Odpady wielkogabarytoweSortownia odpadów użytkowych z selektywnej zbiórki z linią do produkcji paliw alternatywnych i sortownia odpadów zmieszanych

Kompostownia odpadów zielonychBalast

Surowce wtórneKompost

Balast

Składowisko odpadów
Rysunek nr 5. Schemat blokowy projektowanego systemu gospodarki odpadami
Odpady komunalne z gospodarstw domowych

i infrastrukturySurowce wtórne

Kompostownia odpadów zielonych

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

Balast

Surowce wtórne
– w ramach Regionu


Odpady zielone z parków

i ogrodówOdpady biodegradowalne z targowisk

Odpady z czyszczenia ulic

Odpady wielkogabarytoweSortownia odpadów użytkowych z selektywnej zbiórki z linią do produkcji paliw alternatywnych i sortownia odpadów zmieszanychInstalacja fermentacji odpadów ulegających biodegradacji
Kompost


Instalacja do wykorzystania energetycznego biogazu


Balast


Składowiska odpadów: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna