Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”


HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃPobieranie 1.1 Mb.
Strona16/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

9.HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ

W związku z identyfikacją problemów i prognozą zmian w zakresie gospodarki odpadami oraz wyznaczonymi na ich podstawie celami i kierunkami działań określono zadania do realizacji w ramach GPGO.9.1.Harmonogram zadań z zakresu gospodarki odpadami

W tabeli nr 28 zestawiono zadania z zakresu gospodarki odpadami i termin ich realizacji


Tabela nr 28. Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami


L.p.

Rok

Zadanie

Wykonawca

1.

Zadanie ciągłe

Uwzględnianie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów

Gmina

2.

Zadanie ciągłe

Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów)

Gmina

3.

2010-2020

Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie:

- zapobiegania powstawaniu odpadów;

- selektywnego zbierania odpadów;

- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania;

- budowy regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO);

- rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania ZZOGmina, Zarządca składowiska, Gmina w ramach związków bądź porozumień międzygminnych lub gmina w ramach struktur międzygminnych

4.

Zadanie ciągłe

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.

Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadówGmina

5.

2010

Wykonanie pełnej inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych (dotyczy osób fizycznych)

Gmina

6.

2010-2032

Działalność informacyjna dotycząca możliwości finansowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wskazująca firmy uprawnione do prowadzenia prac

Gmina

7.

2010-2032

Dofinansowanie demontażu, transportu

i unieszkodliwiania wyrobów azbestowychWFOŚiGW, Budżet Powiatu, Budżet Gminy

8.

2010-2032

Działalność kontrolna związana z gospodarką wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Gmina

9.

2010--2010

Przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej i podmiotów zainteresowanych zajmujących się usuwaniem wyrobów azbestowych oraz ciągła kampania informacyjna w zakresie konieczności i sposobów usuwania azbestu

Firmy profesjonalne/Gmina

10.

2010--2018

Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych

Przedsiębiorcy, Gmina

11.

Zadanie ciągłe

Edukacja ekologiczna poprzez informowanie, koordynacja wdrażania Planu Gospodarki Odpadami

Gmina, fundacje ekologiczne, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie

12.

2011

Sporządzenie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010

Gmina

13.

2013

Sporządzenie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2011-2012

Gmina

14.

2010

Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów oraz odbieraniem odpadów komunalnych

Gmina, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie

15.

Zadanie ciągłe

Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całej gminy

Gmina, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie

16.

Zadanie ciągłe

Działania zmierzające do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, m.in. edukacja ekologiczna mająca na celu upowszechnienie wśród mieszkańców wykorzystanie kompostowników przydomowych oraz zbiórka odpadów biodegradowalnych od momentu uruchomienia kompostowni

Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie przy współpracy z Gminą

17.

Zadanie ciągłe

Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych

Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie przy współpracy z Gminą

18.

Zadanie ciągłe

Zbiórka odpadów

remontowo - budowlanych.Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie

19.

Zadanie ciągłe

Zbiórka odpadów

niebezpiecznychPodmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie przy współpracy z Gminą

20.

Zadanie ciągłe

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznegoPodmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie przy współpracy z Gminą, sklepy

21.

Zadanie ciągłe

Zbiórka przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców gminy

Apteki, placówki medyczne przy współudziale Gminy

22.

Zadanie ciągłe

Zbiórka zużytych opon

Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie przy współpracy z Gminą

23.

Zadanie ciągłe

Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych

Gmina, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie

24.

Zadanie ciągłe

Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów

Gmina, właściciele gruntów

25.

Zadanie ciągłe

Prowadzenie monitoringu składowisk odpadów, w tym monitoringu gruntowo-wodnego

Zarządcy składowisk

26.

Zadanie ciągłe

Zbiórka, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych powstałych na terenie gminy

Powiatowy Lekarz Weterynarii, Gmina, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Gmina, jednostki rolnicze, rolnicy, podmioty zbierające odpady

27.

Zadanie ciągłe

Dostosowanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy” do wymagań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

Gmina

28.

Zadanie ciągłe

Dostosowanie „wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia” do wymagań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

Gmina

29.

2010-2012

Rozbudowa i modernizacja Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu

Zarządca składowiska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KPGO 2010 i APGOWO


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna