Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”


Zadania i koszty w zakresie gospodarki odpadamiPobieranie 1.1 Mb.
Strona17/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

9.2.Zadania i koszty w zakresie gospodarki odpadami

Koszty inwestycyjne realizacji zadań określonych w GPGO przedstawiono w tabeli nr 29.Tabela nr 29. Zadania i koszty związane z realizacją zadań określonych w GPGO


Lp.

Jednostkowe cele krótkookresowe do 2013 r.

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł]

Jednostki i podmioty realizujące

Źródła finansowania

2010

2011

2012

2013

RAZEM

1.

Dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną, koordynacja wdrażania Planu Gospodarki Odpadami

7 000

7 000

7 000

7 000

28 000

Gmina, fundacje ekologiczne, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie

Fundusze ochrony środowiska w tym: WFOŚiGW

Budżet Powiatu, Budżet Gminy2.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

-

3 500

-

3 500

7 000

Gmina

Budżet Gminy

3.

Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy

Koszty ponoszone przez Gminę i podmioty zbierające odpady

Gmina, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie

Budżet Gminy, Fundusze strukturalne oraz podmioty zbierające odpady

4.

Działania zmierzające do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, m.in. edukacja ekologiczna mająca na celu upowszechnienie wśród mieszkańców wykorzystanie kompostowników przydomowych oraz zbiórka odpadów biodegradowalnych od momentu uruchomienia kompostowni na Miejsko-Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu

5 000

10 000

15 000

20 000

50 000

Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie przy współpracy z Gminą

Fundusze ochrony środowiska w tym: WFOŚiGW,

Budżet Powiatu, Budżet Gminy oraz Fundusze strukturalne i podmioty zbierające odpady5.

Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych

Koszty ponoszone przez wytwórców odpadów

Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie

Środki własne wytwórców odpadów

6.

Zbiórka odpadów remontowo

- budowlanychKoszty ponoszone przez wytwórców odpadów

Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie

Środki własne wytwórców odpadów

7.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych

2 000

5 000

5 000

5 000

17 000

Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie, Gmina

WFOŚiGW,

Budżet Powiatu, Budżet Gminy oraz podmioty zbierające odpady, wytwórcy odpadów8.

Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych

Koszty ponoszone przez podmioty zbierające odpady

Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie

Środki własne podmiotów zbierających odpady

9.

Usuwanie i rekultywacja dzikich

wysypisk odpadówKoszty ponoszone przez właścicieli gruntów

Właściciele gruntów

Środki własne właścicieli gruntów

10.

Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów oraz odbieraniem odpadów komunalnych

Koszty ponoszone przez Gminę i podmioty zbierające odpady

Gmina, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie

Budżet Gminy, Fundusze strukturalne oraz środki własne podmiotów zbierających odpady

11.

Zbiórka, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych powstałych na terenie gminy


Koszty ponoszone przez: Gminę, jednostki rolnicze, rolników, podmioty zbierające odpady

Powiatowy Lekarz Weterynarii, Gmina, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Gmina, jednostki rolnicze, rolnicy, podmioty zbierające odpady

Budżet Gminy, jednostki rolnicze, rolnicy, podmioty zbierające odpady

12.

Wykonanie pełnej inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych

20 000

-

-

-

20 000

Gmina

Budżet Gminy

13.

Dofinansowanie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów azbestowych

10 000

20 000

20 000

20 000

70 000

Gmina

Budżet Powiatu,

Budżet Gminy,

WFOŚiGW


14.

Przeprowadzenie szkoleń oraz ciągła kampania informacyjna w zakresie szkodliwości, konieczności i sposobów usuwania wyrobów azbestowych

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

Gmina

Budżet Gminy

15.

Prowadzenie monitoringu Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu, w tym monitoringu gruntowo-wodnego

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

Zarządca składowiska

Środki własne zarządcy składowiska

16.

Prowadzenie monitoringu terenu po zrekultywowanym wysypisku w Kietrzu przy ul. Lubotyńskiej

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

Gmina

Budżet Gminy

17.

Rozbudowa i modernizacja Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu

ok. 14 mln

Zarządca składowiska

Środki własne zarządcy składowiska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KPGO 2010 i APGOWO


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna