Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”


WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKOPobieranie 1.1 Mb.
Strona19/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

10.WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

Projektowany system gospodarki odpadami stanowi aktualizację uchwalonego w 2005 r. „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kietrz” i jest zgodny z ustaleniami KPGO 2010, APGOWO i APPGO. Ponadto spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z polskich i unijnych przepisów określających zasady ochrony środowiska.


Dokument ten promuje stworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju polegającego na zapobieganiu i minimalizacji ilości wytworzonych odpadów.
Założone w planie cele do osiągnięcia oraz kierunki, w jakim będą zmierzać zaprojektowane działania są zgodne z celami ustalonymi w polityce ekologicznej państwa i dostosowane do lokalnych uwarunkowań.
Przedstawione tutaj działania winny być uwzględnione podczas realizacji niniejszego planu, ze szczególnym wyróżnieniem następujących zagadnień:

 • systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy lokalnej ludności na temat zasad przyjętego systemu gospodarki odpadami,

 • stworzenie gminnego systemów zbierania i transportu odpadów komunalnych uwzględniających segregację odpadów „u źródła”, w tym selektywne gromadzenie odpadów niebezpiecznych oraz okresowe zbieranie odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

 • budowa skutecznego systemu egzekwowania realizacji ustaleń GPGO przez mieszkańców gminy, zwalczanie niewłaściwych praktyk w tym przedmiocie oraz wiarygodnego ewidencjonowania danych dotyczących wytwarzania i zbierania odpadów.

Niezrealizowanie zapisów zawartych w omawianym planie gospodarki odpadami przyniesie negatywne skutki środowiskowe i gospodarcze, dlatego zasadnym jest efektywne prowadzenie działalności w celu realizacji zapisów omawianego dokumentu.


Zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją GPGO będzie nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań. Dotyczy to przede wszystkim realizacji zadań w zakresie zbierania odpadów i ich odzysku lub unieszkodliwiania. Przy założeniu stałego generowania odpadów, konieczne jest podniesienie efektywności ich selektywnego zbierania, bowiem w przeciwnym razie odpady te trafią na składowisko.
Rozwiązania, przewidywane w projekcie GPGO można uznać za przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych negatywnych oddziaływań transgranicznych.
Aktualizacja PGO stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o odpadach oraz ma na celu przyjęcie nowych standardów w planowaniu i gospodarowaniu odpadami oraz dostosowanie go do zmienionego stanu prawnego. Niniejsza aktualizacja planu nie zawiera istotnych odstąpień od ustaleń zawartych w dokumencie dotychczas obowiązującym.
Z analizy i oceny wpływu projektowanych rozwiązań planu na środowisko można stwierdzić, że realizacja planu pozwoli na wzrost ilości odpadów poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów oraz ograniczenie przyczyn powstawania nowych zagrożeń i uciążliwości dla środowiska powodowanych przez odpady.

11.SYSTEMY MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

Ustawa o odpadach w art. 14 ust. 12b i 13 nakłada na organy wykonawcze gminy obowiązek przygotowywania, co 2 lata sprawozdania z realizacji celów i zadań określonych w planach gospodarki odpadami.


Wdrażanie GPGO jest procesem ciągłym, wymagającym stałej obserwacji ilościowych i jakościowych zmian wybranych wskaźników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, mającym na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań oraz inicjowanie ich zmian w przypadku rozbieżności pomiędzy założeniami a realizacją. Narzędziem ww. procesu jest monitoring.

Wdrażanie GPGO będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie : • określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań,

 • określenia stopnia realizacji przyjętych celów,

 • oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

 • analizy przyczyn ich rozbieżności.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji GPGO jest prawidłowy system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Odpowiedni zestaw wskaźników zapewnia sprawne przeprowadzenie monitoringu przedsięwzięć oraz analiz porównawczych i tematycznych, dostarczających rzetelnej informacji o wdrażanym GPGO.
W tabeli nr 30 przedstawiono zestaw wskaźników monitorowania GPGO.
Tabela nr 30. Wskaźniki monitorowania GPGO


Lp.

NAZWA WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA

Wartość wskaźnika w 2008 r.

Zakładana wartość wskaźnika w 2010 r.

Zakładana wartość wskaźnika w 2012 r.

1.

Masa wytworzonych odpadów komunalnych – ogółem

Mg

3 345,4

3 381

3 426

2.

Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem

Mg

2 380,3

3 381

3 426

3.

Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie

Mg

96,5

400

411

4.

Masa odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów

Mg

2 286,6

2 000

1 542

5.

Odsetek wytworzonych odpadów komunalnych poddanych odzyskowi materiałowemu

%

2,8

9

12

6.

Odsetek wytworzonych odpadów komunalnych poddanych odzyskowi organicznemu

%

b.d.*

10

25

7.

Odsetek wytworzonych odpadów komunalnych poddanych odzyskowi energetycznemu

%

-

15

30

8.

Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania zmieszanych odpadów komunalnych

%

74,3

100

100

9.

Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych

%

74,3

100

100

10.

Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r.

%

b.d.*

85

60

11.

Liczba czynnych składowisk odpadów komunalnych

szt.

1

1

1

12.

Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych

Mg/rok

0,71

5,3

22

13.

Odsetek komunalnych odpadów niebezpiecznych zebranych selektywnie i poddanych unieszkodliwieniu

%

2,7

20

80

14.

Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych

%

Selekt. zebrano 0,307 Mg baterii (co stanowi ok. 9,6% w stosunku do ilości wytworz. odpadów z tej grupy)

100

100

15.

Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych

%

40

40

16.

Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-żelazowych

%

20

20

17.

Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji

szt.

0

0

0

18.

Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach

Mg

0

0

0

19.

Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych

Mg s.m.

12,0

12,2

12,6

20.

Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi (odzyskowi energetycznemu)

%

-

-

>40

21.

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych - ogółem

%

5,6

35

45

22.

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła

%

10,2

45

49

23.

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych

%

10,2

18

20

24.

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury

%

1,8

50

56

25.

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali

%

-

29

42

26.

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium

%

-

45

48

27.

Wartość wskaźnika zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

kg/M/rok

0,03

2

4

* - ze względu na charakter gminy (miejsko-wiejska), większość odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenach wiejskich zagospodarowywana jest na przydomowych kompostownikach

Źródło: Opracowane na podstawie APGOWO
Dane potrzebne do oceny podanych wskaźników opracowano na podstawie: informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Kietrzu, gminnych sprawozdań z PGO, KPGO 2010, APGOWO, APPGO oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.
Organizacja i przebieg monitoringu
Dla właściwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie sprawnej struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania.
Do głównych zadań w zakresie monitoringu wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami będzie należeć:

 • koordynacja monitoringu,

 • zbieranie niektórych danych i informacji,

 • gromadzenie i przetwarzanie danych,

 • analiza danych i informacji,

 • przygotowanie raportów,

 • ocena wyników oraz przygotowanie wstępnej rekomendacji zmian.
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna