Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”


WPROWADZENIE 1.1.Podstawy formalno - merytoryczne wykonania dokumentuPobieranie 1.1 Mb.
Strona2/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1.WPROWADZENIE
1.1.Podstawy formalno - merytoryczne wykonania dokumentu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata .


Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kietrz” został przyjęty Uchwałą Nr XXV/157/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 stycznia 2005 r.
Aktualizację planu gospodarki odpadami dla Gminy Kietrz opracowano zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego (APGOWO) oraz Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Głubczyckiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 (zwaną w dalszej części opracowania Aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami – APPGO).
„Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz za lata 2004-2006” oraz Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz za lata 2007-2008”, stanowią odrębne dokumenty.

1.2.Podstawowe cele

Celem głównym Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Kietrz wynikającym z KPGO 2010, APGOWO oraz APPGO jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady: • zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów;

 • ograniczenia właściwości niebezpiecznych;

 • wykorzystania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów.

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to: • zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska;

 • zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów;

 • bieżąca aktualizacja danych o gospodarce odpadami w gminie.1.3.Zakres opracowania

Plan Gospodarki Odpadami dotyczy odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kietrz oraz innych odpadów, w tym m.in.: odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych i komunalnych osadów ściekowych.


Plan Gospodarki Odpadami obejmuje:

- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące: • rodzaju, ilości i źródeł pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia,

 • posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

 • rozmieszczenia istniejących instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

 • identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

- system gospodarowania odpadami,

- zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

- instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy: • wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

 • harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.
Do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały dane z: informacji zaczerpniętych z Urzędu Miejskiego w Kietrzu, gminnych sprawozdań z PGO, KPGO 2010, APGOWO, APPGO oraz przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Kietrz.

2.OCENA REALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Zadania zaplanowane w „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kietrz” realizowane były zgodnie z założeniami określonymi w „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami”.


Na terenie gminy Kietrz realizowane były działania edukacyjno - informacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami.
Stopień realizacji zadań:

 • na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych było objęte 74,3% mieszkańców,

 • wdrożono selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych: papier, tworzywa sztuczne, szkło (w podziale na białe i kolorowe),

 • zorganizowano zbiórki odpadów:

 • wielkogabarytowych,

 • budowlanych pochodzących z sektora komunalnego,

 • zużytych baterii,

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • przeterminowanych leków od ludności,

 • zrekultywowano składowisko odpadów komunalnych w Kietrzu przy ul. Lubotyńskiej,

 • Gmina dofinansowywała z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizację prac  związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Kietrz.

W 2005 r. Gmina zadeklarowała chęć przystąpienia do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który wykonywać będzie publiczne zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. w zakresie budowy i eksploatacji Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.


W związku z planami rozbudowy Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu o: 2 kwatery składowania, płytę kompostową, modułową stację segregacji odpadów komunalnych poszerzoną o dodatkowy moduł do produkcji paliw alternatywnych, boksów magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi wewnętrzne, piezometry, studnie odcieków z przepompownią, studnie odgazowujące) oraz uzyskaniem dla składowiska pozwolenia zintegrowanego, ważnego do 2017 r. – Gmina Kietrz w chwili obecnej nie przystępuje do Związku Międzygminnego „Czysty region”.
W kolejnych latach należy uwzględnić realizację zadań ujętych w planie, dla których cykl osiągnięcia efektu jest wieloletni. Program Gospodarki Odpadami (PGO) stanowi w tym przypadku bezpośrednie narzędzie do szczegółowego planowania i realizacji poszczególnych celów. Realizacja powinna być w tym przypadku rozumiana dynamicznie, gdyż postępujące zmiany w sektorze gospodarczym i społecznym są na etapie planowania trudne do przewidzenia i zaaplikowania działań korygujących. Z tego powodu w odstępach dwuletnich przygotowywane są sprawozdania z realizacji PGO, a w odstępach czteroletnich zalecane są kolejne aktualizacje PGO. Ma to zapobiec dezaktualizacji planów, sprawić że będą przystawały do aktualnych możliwości i potencjału gminy oraz dynamiki wzrostu gospodarki kraju.


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna