Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”


STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYMPobieranie 1.1 Mb.
Strona20/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

12.STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kietrz” został przyjęty Uchwałą Nr XXV/157/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 stycznia 2005 r.


Aktualizację planu gospodarki odpadami dla Gminy Kietrz opracowano zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego (APGOWO) oraz Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Głubczyckiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.
Celem głównym Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Kietrz wynikającym z planów wyższego szczebla, jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa.
Plan gospodarki odpadami obejmuje:

 • opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

 • rodzaju, ilości i źródeł pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia,

 • posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

 • rozmieszczenia istniejących instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

 • identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

 • prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

 • cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

 • system gospodarowania odpadami,

 • zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

 • rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

 • instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy:

 • wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

 • harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

 • system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Szacuje się, że w 2008 r. w gminie Kietrz wytworzono ok. 3 345,4 Mg odpadów komunalnych. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2008 r. zwiększyła się o ok. 1,27% w stosunku do 2005 r., przy ok. 1,54% spadku liczby ludności w analizowanych latach.


Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2005 r. wyznaczona została na poziomie 1 544,9 Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca gminy przypadło wówczas ok. 131 kg/rok. W 2008 r. ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji wyznaczono na poziomie ok. 1 564,6 Mg – na jednego mieszkańca gminy przypadło ok. 135 kg/rok.
Ze względu na charakter gminy (miejsko-wiejska) przyjmuje się, że większość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenach wiejskich, zagospodarowywana jest we własnym zakresie przez mieszkańców: w przydomowych kompostownikach, przy skarmianiu zwierząt, spalana w paleniskach domowych.
Gmina przeprowadziła wśród mieszkańców edukację ekologiczną o konieczności kompostowania odpadów ulegających biodegradacji zarówno na terenach wiejskich jak i w mieście na terenach ogródków działkowych.
Gmina będzie podejmowała czynności dążące do wprowadzenia zbiórki odpadów biodegradowalnych.
Główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Kietrz jest składowanie. Wszystkie zebrane odpady, przeznaczone do składowania, kierowane były na Miejsko-Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu.
Na terenie gminy Kietrz selektywny system zbiórki odpadów złożony jest z dwóch sposobów ich zbierania:


 • system wielkopojemnikowy czyli ustawione w wyznaczonych punktach przy zabudowie wielorodzinnej kolorowe pojemniki o poj. 1 100 l przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów typu: szkło, plastik i makulatura,

 • „u źródła” – system zbiórki odpadów przez mieszkańców posesji jednorodzinnych w kolorowych workach: biały – szkło bezbarwne, zielony – szkło kolorowe, żółty – tworzywa sztuczne, niebieski – makulatura.

Ponadto na terenie gminy zorganizowane są selektywne zbiórki: • odpadów wielkogabarytowych,

 • odpadów budowlanych pochodzących z sektora komunalnego,

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • zużytych baterii,

 • przeterminowanych leków od ludności.

Gmina posiada dane, dotyczące występowania na jej obszarze wyrobów zawierających azbest, ze zgłoszeń od ludności, które są na bieżąco aktualizowane.


Gmina posiada Regulamin dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji prac  związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Kietrz.

W regulaminie określona jest ogólna kwota dofinansowania, która nie może przekroczyć: • dla osób fizycznych 1 000,00 zł (na jeden obiekt w roku),

 • dla pozostałych wnioskodawców 2 000,00 zł (na jeden obiekt w roku).

W 2005 r. Gmina Kietrz zadeklarowała chęć przystąpienia do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który miałby wykonywać publiczne zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi m. in. w zakresie budowy i eksploatacji Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.


Od czasu pierwszej deklaracji o chęci przystąpienia do Związku, w Gminie Kietrz kilka istotnych spraw uległo zmianie. Przede wszystkim zarządcą Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu została firma NAPRZÓD Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rydułtowy, która inwestuje w jego rozbudowę. Ponadto składowisko otrzymało pozwolenie zintegrowane ważne do 09.11.2017 r.
Plany związane z rozbudową Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu przewidują budowę:

 • płyty kompostowej,

 • stacji segregacji odpadów komunalnych, poszerzonej o dodatkowy moduł do produkcji paliw alternatywnych,

 • dodatkowych zbiorników na odcieki wraz z przepompownią,

 • 2 kwater do składowania dobudowanych do istniejącej, wyposażonych w instalacje na odcieki i gaz składowiskowy,

 • boksy magazynowe (zadaszone typu wiatowego),

 • zasilanie w energię.

W związku z powyższym Gmina Kietrz w chwili obecnej nie przystępuje do Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Konieczne jest jednak wypracowanie porozumienia ze Związkiem, które dałoby możliwość ewentualnego przystąpienia do niego w późniejszym terminie.


Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

 • niewystarczająca kontrola pomiarów odbierających i zbierających odpady komunalne, zarówno przez służby państwowe jak i organy samorządowe,

 • niestabilna sytuacja prawna, dotycząca właściciela odpadów komunalnych,

 • brak objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych, co skutkuje tym, iż część odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości (nieposiadających umów na odbiór odpadów) jest zagospodarowywana w sposób nielegalny,

 • selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie gminy w chwili obecnej nie pozwala w zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,

 • brak wdrożonej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz na większą skalę selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

 • spalanie odpadów w paleniskach domowych,

 • „dzikie wysypiska śmieci”,

 • brak pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy.


Cele do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

 • zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów;

 • zwiększenie udziału odzysku, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska;

 • zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów;

 • wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;

 • bieżąca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami;

 • objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych;

 • rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz budowlanych;

 • wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy;

 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska;

 • zwiększenie efektywności selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych;

 • usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 r.

W kolejnych latach należy uwzględnić realizację zadań ujętych w planie, dla których cykl osiągnięcia efektu jest wieloletni. Realizacja celów i zadań oceniana będzie w oparciu o wykonywane sprawozdania.
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna