Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”Pobieranie 1.1 Mb.
Strona3/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

3.CHARAKTERYSTYKA GMINY KIETRZ

Gmina Kietrz położona w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa opolskiego, zajmuje obszar o powierzchni 144 km2, w tym powierzchnia miasta to 18,9 km2 (tj. 13,5 % terenów gminy), w którym na koniec 2008r. zamieszkiwało ogółem 11 616 osób, z czego 6 321 w mieście i 5 295 na wsi. Gęstość zaludnienia wynosi 81 osób/km2 i jest niższa od średniej województwa opolskiego, która wynosi 116 osób/km2.


Gmina leży na Nizinie Śląskiej nad rzeką Troją, w południowej części województwa opolskiego - na płaskowyżu głubczyckim przy granicy polsko - czeskiej. Położona jest w Bramie Morawskiej – obniżeniu pomiędzy pasmami Sudetów i Karpat. Graniczy z trzema gminami wchodzącymi w skład powiatu głubczyckiego tj.: Baborowem, Branicami, Głubczycami oraz z gminą Pietrowice Wielkie w województwie śląskim. Od południa styka się z sześcioma gminami Republiki Czeskiej. Przejście graniczne Pilszcz - Opava gwarantuje najkrótsze połączenie Kędzierzyna-Koźla i Raciborza z czeską Opavą. Administracyjnie Gmina Kietrz przynależy do Powiatu Głubczyckiego i Województwa Opolskiego. Miasto Kietrz jest siedzibą władz gminnych.
Gmina Kietrz, będąc gminą nadgraniczną oferuje możliwość dokonywania wypadów turystycznych do sąsiednich miejscowości na terenie Czech:

 • Kietrz - Třebom,

 • Ściborzyce Wielkie - Hněvošice,

 • Pilszcz - Opava.

W granicach administracyjnych gminy znajduje się 12 sołectw: Kozłówki, Nowa Cerekwia, Rogożany, Wojnowice, Chróścielów z przysiółkiem Gniewkowice, Nasiedle z przysiółkiem Nowy Dwór, Ludmierzyce, Lubotyń, Dzierżysław, Pilszcz, Rozumice, Ściborzyce Wielkie.


Rysunek nr 1. Położenie Gminy Kietrz

Obszar Gminy jest pagórkowaty, miejscami rozczłonkowany przez stale odwadniane doliny rzeczne. Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość.

Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej. Tereny zurbanizowane charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz położeniem w obrębie dolin rzecznych i innych obniżeń.
Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Według regionalizacji fizyczno - geograficznej J. Kondrackiego gmina Kietrz leży na granicy dwóch dużych jednostek strukturalnych o znaczeniu europej­skim: Masywu Czeskiego i Nizin Środkowoeuropejskich. Masyw Czeski jest reprezentowany przez fragment mezoregionu Góry Opawskie wchodzącego w skład makroregionu Sudety Wschodnie, natomiast w skład Nizin Środkowoeuropejskich wchodzi makroregion Nizina Śląska, która z kolei reprezentowana jest przez mezoregion Płaskowyż Głubczycki. Mezoregion obejmuje położoną na wysokości od 235 do 320 m n.p.m. wysoczyznę lessową porozcinaną głębokimi dolinkami rzecznymi. Lokalnie, w szczególności na pograniczu mezoregionu z innymi jednostkami i na krawędziach erozyjnych rzek, z spod pokryw lessowych występują ostańcowe formy trzeciorzędowe, kredowe i karbonu, wśród których na terenie gminy występują pierwsze i trzecie.


W licznych opracowaniach (m.in. Kondracki 1998) wskazuje się, że obszar Płaskowyżu Głubczyckiego, w szczególności w części południowej tzw. Worka Głubczyckiego (a zatem i na terenie gminy Kietrz), powinien być klasyfikowany do grupy terenów wyżynnych, a nie nizin. Wysokie wyniesienie nad poziom morza oraz zróżnicowana, pofałdowana rzeźba terenu wskazuje, bowiem na jego wyżynną przynależność. Przy przyjęciu jako granicy między nizinami i wyżynami poziomicy 250 m n.p.m. okaże się, że ok. 80% terenów gminy jest zlokalizowana na wyżynach, zaś niziny ograniczone są głównie do jej części północno-wschodniej. Ze względu na zróżnicowanie geograficzne rozciągającej się od doliny Białej Głuchołaskiej w okolicach Nysy i Głuchołaz na zachodzie, do doliny Odry koło Raciborza na wschodzie jednostki, można wyróżnić jej części podrzędne. W opracowaniu A. Jahna (1968) oraz J. Badury, B. Przybylskiego, W. Bobińskiego i A. Krzyż (1996) wschodnią część Płaskowyżu Głubczyckiego nazwano Wysoczyzną Głubczycką. Zajmuje ona tereny gmin Kietrz i Baborów, oraz części gmin Głubczyce i Branice, które leżą poza fragmentem Gór Opawskich zlokalizowanym w okolicach Opawicy, Radyni i Braciszowa. Na terenie gminy Kietrz, ze względu na zróżnicowany charakter Wysoczyzny Głubczyckiej wyróżnić można następujące podrzędne jednostki podziału regionalnego (nazwy jednostek pochodzą od rzek lub największych miejscowości zlokalizowanych w ich obrębie): Garb Suchej Psiny, Obniżenie Troi, Wysoczyznę Nowej Cerekwi, Obniżenie Morawki, Wysoczyznę Nasiedla i Dzierżysławia, Obniżenie Pilszcza, Obniżenie Krzanówki.
Charakterystyczną cechą położenia fizyczno-geograficznego gminy Kietrz, które rzutuje na występujące na tym terenie walory przyrodnicze, jest jej zlokalizowanie przy osiowej części rozległego obniżenia między Sudetami i Karpatami zwanego Bramą Morawską. Rozdzielające dwa główne pasma górskie Polski obniżenie Bramy jest jednym z najważniejszych w kraju szlaków migracyjnych południowych elementów europejskiej flory i fauny, które zasilają nasze ekosystemy. Ponadto położenie obszaru gminy na skraju Niziny Śląskiej i jego wyżynne predyspozycje mają swoje konsekwencje w zróżnicowaniu walorów i zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej. Występuje tu przenikanie się różnych elementów flory i fauny.
Transport

Transport drogowy.

Gmina Kietrz posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Obecnie przez teren gminy przebiegają trzy drogi wojewódzkie, a sieć dróg powiatowych na terenie gminy jest dostatecznie gęsta i zapewnia możliwość dojazdu do wszystkich miejscowości oraz dobre powiązania wszystkich miejscowości gminy z siedzibą gminy.

Drogi gminne stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci dróg. Zapewniają przede wszystkim powiązania pomiędzy wsiami gminy i są jednocześnie trasami transportu rolnego, ułatwiającymi dojazd do pól uprawnych mieszkańców gminy.

Kluczowe połączenie zewnętrzne stanowi droga wojewódzka 416, która zapewnia połączenie Kietrza z Raciborzem, skąd droga krajowa 45 tworzy najlepsze połączenie drogowe Kietrza z Opolem. Stan obciążenia dróg ruchem określa się jako średni.

Przez teren gminy przebiegają drogi następujących kategorii:

 • drogi wojewódzkie:

 • drogi powiatowe, do których należą drogi łączące Kietrz z siedzibami gmin tworzących powiat (Baborów, Głubczyce, Branice) i drogi pomiędzy siedzibami poszczególnych gmin:

 • 1 221 Uciechowice – Pilszcz

 • 1 223 dojazd do stacji PKP Nasiedle

 • 1 224 Włodzienin –N. Cerekwia

 • 1 227 Kietrz – Tłustomosty

 • 1 234 Rozumice – Ściborzyce W.

 • 1 233 Rozumice – do drogi wojew. 420

 • 1 235 Dzierżysław – Gr. Państwa

 • 1 222 Gniewkowice – Dzierżysław

 • 1 237 Ludmierzyce – Nasiedle

 • 1 240 Wojnowice – Sułków

 • 1 238 Jakubowice – Grodczany

 • 1 291 Ściborzyce W. – Gr. Państwa

 • 1 292 Kietrz - Rozumice

 • 1 204 dojazd do stacji PKP N. Cerekiew

 • 1 276 Czerwonków – Kietrz

 • 2 083 ul. Wojska Polskiego w Kietrzu

 • 2 081 ul. Głowackiego w Kietrzu

 • 2 082 ul. Okrzei w Kietrzu

 • drogi gminne, tj. drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do wymienionych wyżej kategorii, z wyłączeniem dróg wewnętrznych, stanowiące sieć dróg uzupełniającą i służącą miejscowym potrzebom,

 • drogi nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi wewnętrzne w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.


Transport kolejowy

Przez teren gminy przebiega jednotorowa niezelektryfikowana linia kolejowa Pietrowice Wielkie - Kietrz, funkcjonująca jako linia towarowa (w 1993 r. ostatnie połączenie osobowe) obsługująca przede wszystkim Kombinat Rolny Kietrz. Służy do transportu płodów rolnych, środków produkcji oraz miału węglowego do ciepłowni, która zaopatruje w energię cieplną większość obiektów zlokalizowanych na terenie miasta.

Przez granice administracyjne gminy przebiega również linia kolejowa znaczenia miejscowego nr 325 relacji Baborów - Pilszcz z zawieszonym ruchem kolejowym (zostało zlikwidowane w 1991 r.).
Wody powierzchniowe

Na system wód powierzchniowych Gminy Kietrz, w zakresie wód płynących, składają się duża regionalna rzeka Troja z największymi swoimi dopływami z terenu opracowania, tj. Morawką i Rozumickim Potokiem, które odwadniają północną i centralną część gminy, rzeka Ostra odwadniająca część południowo-zachodnią i Krzanówka odwadniająca część południowo-wschodnią (Stachy red. 1986). Główne rzeki terenu opracowania uzupełnia szereg mniejszych cieków, kanałów i rowów melioracyjnych (te ostatnie ograniczone są do den dolin). Charakterystyczną cechą sieci rzecznej jest duży udział suchych dolin erozyjnych, które kiedyś aktywnie uczestniczyły w odwadnianiu terenu (nieliczne są w okresie intensywnych opadów aktywne).Cały analizowany obszar należy do zlewni Odry, w której wyróżnia się tu dwie zlewnie podrzędne: Psiny i Opawy. Dorzecze Psiny zajmuje większą część gminy i obejmuje zlewnie głównej rzeki Troi i wskazanych powyżej mniejszych jej dopływów oraz zlewnię Krzanówki, która opuszcza teren gminy w okolicach Ściborzyc Wielkich i po przepłynięciu krótkiego odcinka w Republice Czeskiej wpada bezpośrednio do Psiny na zachód od Samborowic. Zlewnia Opawy reprezentowana jest przez dorzecze Ostrej zlokalizowane w okolicach Pilszcza. Wododział obu głównych zlewni częściowych Odry na terenie gminy przebiega po wyniesieniach od Nasiedla poprzez Ludmierzyce do okolic PGR Pilszcz.
Oceniając procentowy udział poszczególnych zlewni częściowych dorzecza Odry w odwadnianiu analizowanego obszaru szacuje się, iż największy obszar należy do zlewni Psiny (ok. 75%). Do zlewni Opawy należy ok. 25% terenu gminy. W zlewni Psiny ok. 90% terenu odwadniana jest przez Troję i jej dopływy, natomiast pozostałe 10% odwadnia Krzanówka. W zlewni Opawy 100% obszaru odwadnia Ostra.
Współczesna sieć rzeczna gminy Kietrz jest bardzo silnie uregulowana. Rzadko występują typowe dla naturalnych dolin elementy koryta, tj. meandry, starorzecza, plosa, głębie, płycizny, podcięte wysokie krawędzie, namuliska, itp. Lokalnie w dnie potoków występują głazowiska starszych skał karbońskich lub powstałe przez zakumulowanie głazów polodowcowych. Podkreślają one podgórski charakter rzek.
Rzeki badanego obszaru należą do rzek podgórskich o niwalno-fluwialnym reżimie zasilania. Pod względem charakterystyk hydrologicznych przepływów typowa jest bardzo wysoka amplituda między wezbraniami i niżówkami. Rzeki, które podczas suszy mogą niemal całkowicie wyschnąć w przeciągu od kilkunastu minut do kilku godzin po gwałtownym opadzie mogą stanowić poważne zagrożenie powodziowe. Na terenie gminy jest ono tym większe, że większość miejscowości, w sposób typowy dla całego Płaskowyżu Głubczyckiego, ulokowana jest w dolinach rzecznych, a zlewnie wszystkich rzek zostały bardzo silnie wylesione i przez to charakteryzują się bardzo małymi właściwościami buforowymi w stosunku do opadów atmosferycznych.
Pod względem gęstości sieci rzecznej obszar opracowania charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Największą gęstością systemu hydrograficznego charakteryzują się tereny w obniżeniu Troi obejmujące dno doliny rzeki oraz dopływające do niej od północy i południa krótkie dopływy. Na obszarach garbów i wysoczyzn cieki nie występują lub występują na krótkich odcinkach.
W zakresie występowania zbiorników wód stojących tereny gminy odznaczają się bardzo małą ich liczebnością i bardzo niewielkim udziałem powierzchniowym. Niewielkie kompleksy sztucznych zbiorników wodnych występują bądź w dnach dolin rzecznych, gdzie założono stawy lub w dnach wyrobisk eksploatacyjnych. Niewielkie stawy zinwentaryzowano w okolicach Nasiedla i Chróścielowa (dolina Morawki), na południe od Lubotynia (dolinka bezimiennego dopływu Morawki), w Wojnowicach (dolinka dopływu Troi). Zbiorniki wodne poeksploatacyjne występują na południe od Nowej Cerekwi w kamieniołomie bazaltu (największy zbiornik wodny gminy), w okolicach kopalni gipsu w Dzierżysławiu, oraz na północ od Kozłówek.
Wody podziemne

Na obszarze gminy, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną A. Kleczkowskiego, występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych - GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko - Głubczycka tzw. Basen Sarmacki. Jest to zbiornik wód podziemnych o ośrodku porowym, obejmujący swym zasięgiem połączone hydraulicznie struktury wodonośne trzeciorzędowe sarmatu i tzw. głębokiego czwartorzędu o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 130 000 m3/24 h i średniej głębokości ujęć 80 m - 120 m. Zbiornik ten rozciąga się na rozległym obszarze od Białej na zachodzie, przez Kędzierzyn-Koźle, do terenów leżących przed Gliwicami na wschodzie. Zbiornik GZWP 332 to rozległa niecka, której dno stanowią łupki i szarogłazy karbonu, zalegające na głębokości około 550 m p.p.t. Lokalnie przykryte są one cienką warstwą wapieni i dolomitów triasu (zalegająca na głębokościach 508 - 550 m p.p.t.), warstwa wapieni i margli kredy (zalegająca do około 390 m p.p.t.) oraz cienka warstwa iłów marglistych i piasków drobnych tortonu. Cała nieckę wypełniają utwory trzeciorzędowe miocenu górnego - sarmatu, o miąższości 150 - 200 m w środkowej części basenu. Zbiornik ten jest zasilany na drodze bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na jego wychodniach. Wody podziemne zbiornika GZWP 332 są intensywnie eksploatowane przez istniejące na tym terenie zakłady przemysłowe oraz liczne ujęcia komunalne.


Na obszarze gminy jest to najzasobniejsze źródło wód ujmowanych m.in. w Kietrzu. Zasobność wód podziemnych gminy Kietrz przekracza jej potrzeby w tym zakresie. Ważnym problemem jest jednak ich ochrona przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza pochodzącymi z produkcji rolniczej oraz ściekami bytowo-gospodarczymi. Większa część terenu charakteryzuje się dobrą izolacją powierzchniową (lessy) użytkowego poziomu wodonośnego, jednak zwłaszcza w okolicach doliny Troi konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód.
Warunki przyrodnicze

Gmina Kietrz jest zlokalizowana przy osiowej części obniżenia między Sudetami i Karpatami zwanego Bramą Morawską. Bram Morawska jest jednym z najważniejszych w kraju szlaków migracyjnych południowych elementów europejskiej flory i fauny,które zasilają nasze ekosystemy. Położenie gminy na skraju Niziny Śląskiej i jego wyżynne predyspozycje wpływają na zróżnicowanie walorów i zasobów przyrodniczych zarówno ożywionej jak i nieożywionej. Występuje tu przenikanie różnych elementów flory i fauny.


Struktura krajobrazu gminy Kietrz nie posiada wielu ekosystemów naturalnych
i seminaturalnych. Wysokiej klasy grunty zostały przekształcone podczas rozwoju funkcji rolniczej i osadniczej i niewiele jest miejsc o w miarę naturalnym funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i dużej bioróżnorodności florystycznej i faunistycznej. Na terenie gminy stwierdzono występowanie 18 gatunków roślin chronionych ściśle i 11 gatunków roślin chronionych częściowo. Występuje co najmniej 35 gatunków rzadkich i ginących w skali województwa, regionu i całego kraju. Stanowiska wielu gatunków roślin w gminie Kietrz są często jedynymi istniejącymi na Śląsku Opolskim. Na terenie gminy występuje 70 zespołów i zbiorowisk roślinnych. Oprócz gatunków chronionych na uwagę zasługują również gatunki rzadkie w skali regionu i województwa opolskiego, a występujące na terenie gminy Kietrz.
Stosunkowo duże zróżnicowanie roślinności na terenie gminy Kietrz jest odzwierciedleniem dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku zróżnicowanej rzeźby terenu, różnorodności występujących typów gleb i warunków klimatycznych. Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami gminy Kietrz są zespoły roślinne użytków rolnych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych i okopowych zajmują duże powierzchnie i stanowią ważny element krajobrazu.
Grupa zbiorowisk roślin wodnych na terenie gminy Kietrz, z uwagi na brak większych zbiorników wodnych, spotykana jest dosyć rzadko. Zespoły wodne stwierdzono w stawach na terenie niektórych sołectw i drobnych zbiornikach na terenie nieczynnej kopalni gipsu w Dzierżysławiu. Otoczenie zbiorników wodnych stanowią zbiorowiska szuwarowe różnego typu.
Istotnym, choć mocno zdewastowanym elementem szaty roślinnej gminy Kietrz są łąki położone w dolinach rzek. W okolicach Rozumic, Lubotynia oraz miasta Kietrz występują łąki wilgotne, najczęściej niezagospodarowane oraz zagospodarowane intensywnie (Lubotyń).
Najciekawszą grupą zespołów roślinnych w gminie są fitocenozy (ciepłolubne murawy) o charakterze stepowym należące do zespołów ginących w skali regionu
Intensywna produkcja rolnicza spowodowała, że istnieją na terenie gminy tylko dwa wartościowe kompleksy leśne: Las Rozumicki oraz Las koło Nowego Dworu.
Dolina rzeki Troi stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym. Jest to jedyna przebiegająca przez teren gminy Kietrz, szeroka i długa struktura przestrzenna w której grupują się fragmenty różnorodnych ekosystemów o znacznej naturalnej bioróżnorodności. Korytarz łączy ekologiczny system przestrzenny gminy z pozostałą częścią systemu ekologicznego Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór Opawskich od strony zachodniej i systemu ekologicznego doliny Psiny i Odry na wschodzie (Odra jest korytarzem o randze międzynarodowej – wpisana do sieci ECONET).

Dolina Potoku Rozumickiego stanowi korytarz ekologiczny o charakterze lokalnym. Łączy system ekologiczny gminy z terenami Republiki Czeskiej, a dalej z systemem przestrzennym gminy Pietrowice Wielkie.


Gatunki roślin objęte ochroną ścisłą

 • Centuria pospolita (Centaurium erythrea),

 • Ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum),

 • Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis),

 • Goryczuszka (Goryczka) orzęsiona (Gentainella ciliata),

 • Kruszczyk połabski (Epipactis albensis),

 • Kruszczyk siny (Epipactis purpurata),

 • Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine),

 • Lilia złotogłów (Lilium martagon),

 • Listera jajowata (Listera ovata),

 • Obrazki alpejskie (Arum alpinum),

 • Ostożeń pannoński (Cirsium pannonicum),

 • Podkolan biały (Platanthera bifolia),

 • Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis),

 • Śniadek baldaszkowi (Ornithogalum umbellatum),

 • Śniadek cienkolistny (Ornithogalum collinum),

 • Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis),

 • Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum),

 • Zimowit jesienny (Colchicum autumnale).


Gatunki roślin objęte ochroną częściową

 • Barwinek pospolity (Vinca minor),

 • Bluszcz pospolity (Hedera helix),

 • Kalina koralowa (Viburnum opulus),

 • Konwalia majowa (Convallaria majalis)

 • Kopytnik pospolity (Asarum europaeum),

 • Kruszyna zwyczajna (Frangula alnus),

 • Pierwiosnek lekarski (Primula veris),

 • Pierwiosnek wyniosły (Primula elatior),

 • Przytulia wonna (Galium odoratum)


Gatunki rzadkie w skali województwa i regionu

 • Cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis),

 • Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum),

 • Czosnek wężowy (Allium scorodoprasum),

 • Dąbrówka kosmata (Ajuga genevensis),

 • Dziewanna fioletowa (Verbasoum phoeniceum),

 • Dziurawiec kosmaty (Hypericum hirsutum),

 • Dzwonek boloński (Campanula bononiensis),

 • Dzwonek skupiony (Campanula glomerata),

 • Głowienka wielkokwiatowa (Prunella grandiflora),

 • Jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus),

 • Kokorycz pełna (Corydalis solida),

 • Kokorycz pusta (Corydalis cava),

 • Kostrzewa walezyjska (Fastuca valesiaca),

 • Krwawnik pannoński (Achillea pannonica).


Zbiorowiska roślinne

 • Zbiorowiska upraw okopowych: m.in. zespół chwastnicy jednostronnej i włośnicy sinej;

 • Zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym: m.in. zespół z dominacją lepiężnika różowego;

 • Zbiorowiska roślin wodnych: zespół rzęsy trójrowkowej, zespół moczarki kanadyjskiej, zespoły jaskra wodnego, rogatka sztywnego, wywłócznika kłosowego, rdestnicy pływającej oraz zespół rdestnicy stępionej;

 • Zbiorowiska otoczenia zbiorników wodnych: szuwar trzciny pospolitej, pałki szerokolistnej, ponikła błotnego, zbiorowiska z dominacją strzałki wodnej, jeżogłówki gałęzistej, rzepichy ziemnowodnej oraz manny mielec, zespół kosaćca żółtego, turzycy błotnej, turzycy dziobkowatej, turzycy zaostrzonej i turzycy sztywnej oraz szuwar mozgowy na terenach zalewowych;

 • Zbiorowisko małoroślowe z dominacją wiązówki błotnej;

 • Trzęślicowe łąki zmiennowilgotne;

 • Łąki z dominacją ostrożenia warzywnego,

 • Zespół sitowia błotego;

 • Płaty łąk wyczyńcowych i owsicowych;

 • Murawy zalewowe z charakterystycznym pięciornikiem gęsim, pięciornikiem rozłogowym, sitem ścieśnionym i tojeścią rozesłaną;

 • Zbiorowisko z dominacją Kostrzewy bruzdkowanej i strzęplicy nadobnej ;

 • Zbiorowiska okrajkowe: rzepik pospolity, gorysz siny, bodziszek krwisty;

 • Zespół z dominacją lepiężnika białego należącego do wysokogórskich zbiorowisk ziołoroślowych;

 • Zbiorowiska zaroślowe: zarośla ligustru i tarniny oraz zarośla derenia i szakłaka;

 • Łęgi wierzbowe, jesionowo- olszowe, jesionowo- wiązowe, podgórskie łęgi jesionowe;

 • Zbiorowiska leśne: grąd subkontynentalny, acydofilne dąbrowy: podgórska wilgotna dąbrowa acydofilna i podgórska dąbrowa acydofilna.


Rezerwaty przyrody

 • Rezerwat „Góra Gipsowa” – znajduje się 4 km za Kietrzem w Dzierżysławiu, posiada obecnie status rezerwatu ścisłego; planuje się zmianę statusu ze ścisłego na częściowy; obszar rezerwatu wynosi 1,02 ha; jest to rezerwat przyrody odtworzony w 1957 r. (przed wojną również był objęty ochroną); występuje tu roślinność stepowa z ostrożeniem pannońskim i kostrzewą walezyjską; na Górze Gipsowej (285 m n.p.m.) znajduje się nieczynna kopalnia gipsu (eksploatację zakończono w 1972 r., obecnie kopalnia jest zalana); rezerwat jest wyjątkowym w skali Śląska zbiorowiskiem muraw kserotermicznych; poważnym zagrożeniem dla ich istnienia są: przerastanie lasem, obecność barszczu sosnowskiego (obcego, szkodliwego gatunku, który zaczyna dominować w murawie), zarastanie trzciną od dołu wzgórza;

 • Rezerwat „Rozumice” – został utworzony w 2000 r. dla ochrony lasu liściastego „o cechach naturalnych z udziałem chronionych i rzadkich gatunków w runie”; las odznacza się dobrym stanem zdrowotnym, zróżnicowaniem gatunkowym oraz niezakłóconym układem pięter; zajmuje obszar 92,62 ha i obejmuje kompleks leśny położony na południowy wschód od miejscowości Rozumice; występuje w nim 171 gatunków roślin naczyniowych w tym część stanowią gatunki rzadkie oraz chronione.


Projektowane formy ochrony przyrody

Z uwagi na występowanie wielu chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych oraz rzadko spotykanych zwierząt, do proponowanych miejsc zasługujących na objęcie ich ochroną zaliczyć należy: • „Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Nowy Dwór”;

 • Użytek ekologiczny Kartuzek – obszar stanowi stare wyrobisko piasków plejstoceńskich z domieszką żwirów. Miejsce występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin;

 • Użytek ekologiczny Lubotyń – obszar obejmuje stare wyrobisko piasku; zbocza i dno pokryte murawami; miejsce występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin;

 • Użytek ekologiczny Kozłówki – reprezentuje obniżenie suchej doliny, usytuowane poprzecznie w stosunku do dużej doliny Troi; miejsce występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin;

 • Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej Gipsy koło Dzierżysławia – obszar obejmuje teren starej kopalni gipsów o pow. ok. 25 ha; niektóre zapadliska na terenie kopalni wypełnione są wodą; utwory geologiczne oprócz gipsów reprezentowane są przez margle i iły; teren jest silnie zarośnięty przez krzewy i drzewa; na terenie znajduje się wzniesienie ostańca gipsowego wyniesionego o ok. 30 m ponad dno doliny Morawki; jest to jedyny w wojewodztwie ostaniec denudacyjny zbudowany z tych skał;

 • Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej Bazalty w Nowej Cerekwi – proponuje się objąć ochroną ściany nieczynnego wyrobiska bazaltu położonego na południe od Nowej Cerekwi; najceniejszą częścią jest ściana bazaltu wystająca ponad taflę wody po nieczynnym wyrobisku;

 • Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej Żyła Bazaltowa – obszar proponowanej ochrony to przykrta lessem żyła bazaltowa położona na pólnoc od Nowej Cerekwi;

 • Pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy - zlepieniec występujący w dnie czynnej piaskowni koło Lubotynia; głaz ma wysokość 1,5 m i obwód ok. 4,0 m.


Pomniki przyrody

Na terenie gminy Kietrz znajdują się obecnie dwa pomniki przyrody: • lipa drobnolistna rosnąca w parku w Lubotyniu (nr rej. Woj. 329) o obwodzie 409 cm i wysokości 25 m,

 • lipa drobnolistna rosnąca w Pilszczu, na terenie boiska sportowego przy skrzyżowaniu ulic Pszennej, Wojska Polskiego i Alei Schumana; obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 330 cm; lipa drobnolistna podlega wpisowi do rejestru pomników przyrody województwa opolskiego.


Obszary NATURA 2000

Na terenie gminy nie został wyznaczony żaden obszar Natura 2000, projektowany jest natomiast jeden obszar Natura 2000 – „Rozumicki Las” PLH160018: • powierzchnia: 96,6 ha,

 • typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

 • Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) - 88,40 % pokrycia,

 • Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) - 4,90 % pokrycia,

 • Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion - 6,70 % pokrycia.,

 • klasy siedlisk:

 • lasy liściaste - 96 % pokrycia,

 • siedliska rolnicze - 4 % pokrycia,

 • opis obszaru:

 • Las Rozumicki jest izolowanym kompleksem leśnym położonym w południowej części Śląska Opolskiego na granicy z Czechami; las porasta fragment wysoczyzny polodowcowej ze stropowo zalegającymi glinami lessopodobnymi i zwałowymi; obszar charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu; dominujące spadki wynoszą >10-15%, deniwelacje sięgają 15 m; wysoczyzna rozcięta jest na terenie kompleksu leśnego głębokimi dolinkami; jest to bardzo ważny pod względem fitosocjologicznym obszar, pokryty w dużym stopniu przez bardzo dobrze wykształcone zbiorowiska grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum z większością taksonów charakterystycznych; także pozostałe typy roślinności, a w szczególności łęg podgórski jesionowy Carici remotae-Fraxinetum oraz dębniak trzęślicowy Molinio arundinaceae-Quercetum są osobliwościami roślinności Polski i ponadregionalnym znaczeniu; bogata jest także flora obszaru proponowanego SOO; występuje tu ok. 20 gatunków zagrożonych lub podlegających prawnej ochronie,

 • wartość przyrodnicza i znaczenie:

 • obszar Lasu Rozumickiego jest jednym z najważniejszych ekosystemów leśnych na Śląsku Opolskim; stan zachowania zbiorowisk roślinnych jest tu bardzo dobry, flora jest wyjątkowo bogata i naturalna; o wysokiej wartości przyrodniczej decydują dobrze wykształcone zbiorowiska oraz jedno z najbogatszych w Polsce stanowisk cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis,

 • zagrożenia:

 • wzrost zwarcia drzewostanu, który mógłby ewentualnie zagrozić populacji Hacquetia epipactis; nie do końca zidentyfikowanym zagrożeniem, o raczej potencjalnym charakterze jest także intensywne rolnictwo wokół rezerwatu, infiltracja nawozów, środków ochrony roślin oraz ekspansja gatunków obcych geograficznie i ekologicznie,

 • status ochrony: obszar w całości jest objęty ochroną rezerwatową - Rezerwat Rozumice,

 • struktura własności: RDLP w Katowicach, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.


Fauna

Fauna gminy Kietrz nie jest wdostateczny sposób zbadana. Prace faunistyczne prowadzone na terenie gminy miały charakter powierzchowny i rozpoznawczy, często były porwadzone przypadkowo na wybranych terenach i dotyczyły jedynie kilku grup zwierząt (owadów). Największym obszarem badawczym jest teren rezerwatu przyrodniczego „Gipsowa Góra”.

Najlepiej poznaną grupą zwierząt na tym terenie są ptaki. Zgodnie z obowiązującym w Polsce od 1 maja 2004 prawie Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać dwie Dyrektywy unijne dotyczące ochrony europejskiej flory i fauny. Są to Dyrektywa 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, zwana Dyretywą Ptasią oraz Dyretywa 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej flory i fauny, zwana Dyrektywą Habitatową. Na terenie gminy Kietrz w ostatnim dwudziestoleciu przystąpiło do lęgów 85 gatunków ptaków. Z tej ilości 79 gatunków jest objętych całkowitą ochroną gatunkową.

Na terenie rezerwatu „Gipsowa Góra” zaobserwowano występowanie rzadkich gatunków zwierząt.

Na terenie gminy Kietrz stwierdzono występowanie gatunków objętych ochroną tj.:


 • ślimak winniczek,

 • traszka zwyczajna,

 • ropucha szara,

 • ropucha zielona,

 • rzekotka drzewna,

 • żaba wodna,

 • żaba jeziorkowa,

 • żaba trawna,

 • jaszczurka zwinka,

 • jaszczurka żyworodna,

 • padalec, zaskroniec.

 • jeż zachodni,

 • ryjówki malutkiej,

 • rzęsorek rzeczek,

 • nocek rudy,

 • mroczek późny,

 • borowiec wielki,

 • gacek brunatny,

 • wiewiórka pospolita.

Dwa największe na tym terenie kompleksy leśne („Las Rozumicki” i las koło Nowego Dworu) zapewniają dobre warunki egzystowania dla wielu gatunków fauny leśnej. Typowi jej przedstawiciele to: jeleń europejski, dzik, kuna leśna, mysz leśna, a z ptaków dzięcioł duży, strzyżyk, rudzik, kruk zięba. Fauna na terenie gminy jest zagrożona. Niewielka powierzchnia obszarów leśnych w połączeniu z dosyć młodym drzewostanem oraz nielicznymi obszarami starodrzewów nie stwarzają warunków do zwiększania ilości występujących zwierząt leśnych.

Obszary o szczególnym znaczeniu dla fauny gminy Kietrz to:


 • rezerwat „Gipsowa Góra” – ostoja fauny ciepłolubnej oraz wielu gatunków owadów i rzadko spotykanych ptaków,

 • rezerwat „Rozumice” ostoja fauny leśnej,

 • kamieniołom na południe od Nowej Cerekwi – największy zbiornik wodny – miejsce rozrodu płazów,

 • kompleks leśny pod Nowym Dworem – ostoja fauny leśnej,

 • rzeka Troja – ostoja fauny wodno-błotnej.

 • dwa oczka wodne pod Rogożanami i zbiornik ppoż. w Pilszczu.: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna