Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”Pobieranie 1.1 Mb.
Strona4/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

3.1.Sytuacja demograficzna

Według danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Kietrzu – liczba mieszkańców w gminie na koniec 2008 r. wynosiła 11 616 osób, z tego w mieście 6 321 osób tj. 54,4% a na terenach wiejskich 5 295 osób tj. 45,6%. W porównaniu z 2005 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o ok. 1,54% - w mieście liczba mieszkańców spadła łącznie o 46 osób, a na terenach wiejskich liczba mieszkańców spadła o 116 osób.


Obserwuje się migracje ludności z terenu gminy poza granicę państwa oraz ujemny przyrost naturalny. Średnia gęstość zaludnienia na koniec 2008 r. wyniosła ok. 81 osób na 1 km2. Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek liczby ludności.
Tabela nr 1. Liczba ludności w gminie Kietrz


Gmina

Liczba ludności w roku:

2005

2006

2007

2008

Szacunkowo

2010

2012

2016

Miasto Kietrz

6 387

6 397

6 305

6 321

6 308

6 271

6 220

Sołectwa

5 411

5 349

5 333

5 295

5 258

5 148

5 046

RAZEM

11 798

11 746

11 638

11 616

11 500

11 419

11 266

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z ewidencji ludności z Urzędu Miejskiego

3.2.Sytuacja gospodarcza

Istniejące położenie, ukształtowanie i zagospodarowanie gminy wskazują na jej rolniczy charakter. Do niedawna w sposób jednoznaczny określano Gminę Kietrz jako gminę rolniczą. Obecnie, biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę osób zatrudnionych poza tym sektorem, w tym także pracujących poza granicami Polski, jak również liczbę zarejestrowanych i funkcjonujących form działalności, można stwierdzić, że dokonuje się proces restrukturyzacji zajęć ludności. Ostatnie lata, mimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej przyniosły rozwój sfery rzemiosła, usług i handlu. Wzrosła zarówno liczba funkcjonujących podmiotów, jak i różnorodność oferowanych przez nie usług i produktów, ponadto rośnie liczba osób podejmujących prace wymagające wyższych kwalifikacji, na ogół poza terenem Gminy.

Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Przemysł jest związany w dużej części z przetwórstwem rolno-spożywczym oraz w mniejszej z elektromechaniką, ceramiką i przetwórstwem drewna.
Po wojnie uruchomiono w mieście Zakład Tkanin Dekoracyjnych „Welur”, zatrudniający w szczytowym okresie ponad 2000 osób. Stworzono także PGR „Kietrz”, który jako kombinat rolny istnieje do tej pory i jest w dobrej kondycji. W 1990 roku rozpoczęły się dwa istotne procesy.

Z jednej strony konkurencja rynku wymusiła restrukturyzacje przedsiębiorstw. PGR wyszedł z tych przekształceń z sukcesem, natomiast restrukturyzacja „Weluru” nie udała się. Na majątku „Weluru” powstały trzy firmy, z których tylko jedna obecnie funkcjonuje i powoli rozwija działalność. Pustego miejsca na rynku pracy po „Welurze”, nie zajął żaden nowy liczący się podmiot gospodarczy.


Do największych przedsiębiorstw zlokalizowanych obecnie na terenie gminy Kietrz należą m.in.:

 • Kombinat Rolny „Kietrz” sp. z o.o.,

 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kietrzu,

 • Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” sp. z o.o. w Kietrzu,

 • Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej sp. z o.o. w Kietrzu,

 • Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski Zbigniew Nasieniak w Kietrzu,

 • B.K. Fabryka Dywanów Kietrz,

 • Fach Bud w Kietrzu,

 • Filplast w Kietrzu,

 • Quitessence w Kietrzu,

 • Zakład Remontowo - Budowlany „Duda” w Kietrzu,

 • Centrotechnika - Nasiedle,

 • Firma „GABI” w Nasiedlu,

 • Instal „Taro” w Kietrzu,

 • Zakład Betoniarski,

 • Zakład Ogólnobudowlany Julian Karpina w Kietrzu,

 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna - Chróścielów,

 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna - Wojnowice,

 • Kółko Rolnicze - Dzierżysław,

 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna - Nowa Cerekwia,

 • „WELUR - MATT” Sp. z o.o. - Kietrz,

 • P.P.H. „PROMESSA” Sp. z o.o. - Kietrz,

 • P.P.U.H „ANTRACYT” - Nowa Cerekwia,

 • „BIOCHEM” spółka jawna - Kietrz.

Analizując strukturę, wśród większych podmiotów gospodarczych silną przewagę mają podmioty związane z rolnictwem. Jedynym przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 100 osób jest Kombinat Rolny Kietrz. Ponadto działa 10 przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 100 pracowników.


Pozostałe gałęzie gospodarki są słabo lub bardzo słabo rozwinięte. Lokalny rynek pracy dysponuje niewielką i stale malejącą liczbą pozarolniczych miejsc pracy. Recesja w gospodarce spowodowała, iż duże zakłady pracy albo zostały zlikwidowane, albo zmuszone do zmniejszania poziomu istniejącego zatrudnienia. Stabilności zatrudnienia nie gwarantują również osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, nie tworzące nowych miejsc pracy, bądź też zatrudniające mniej niż 5 pracowników.
W gminie nie występują obszary nadmiernej kumulacji funkcji gospodarczych, zaś uwarunkowania do ich rozwoju są korzystne. Największy rozwój nastąpić powinien w dziedzinie usług decydujących o jakości życia mieszkańców i usług dla rolnictwa.
Położenie Gminy w pobliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz miast Województwa Opolskiego stwarza szansę zaopatrzenia tych ośrodków w produkty żywnościowe.
Tabela nr 2. Podział podmiotów gospodarki narodowej


W sektorze publicznym:

Miasto Kietrz

Obszar wiejski

63

15

 • państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem

11

15

 • spółki handlowe

2

-

 • państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze

-

-

W sektorze prywatnym:

 • podmioty gospodarki narodowej ogółem

528

224

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

448

183

17

3

 • spółki z udziałem kapitału zagranicznego

7

-

 • spółdzielnie

1

3

 • fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

9

13

Źródło www.stat.gov.pl, 2007 r.
Równolegle obok działalności przemysłowej funkcjonuje również działalność usługowa prowadzona prze firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, usługami dla ludności, doradztwem, usługami bankowymi, telekomunikacją, transportem, oświatą:

 • Gabinet Weterynaryjny,

 • Handlotrans,

 • Kwiaciarnia Podkaliccy,

 • Komandor,

 • PGU Kec,

 • PKO Bank Polski S.A. Oddział w Raciborzu, Agencja Kietrz,

 • SKOK Ziemi Rybnickiej, Oddział w Kietrzu,

 • Usługi Geodezyjno – Kartograficzne,

 • Usługi Malarskie,

 • Usługi Transportowe Kęska Marek,

 • ZETS Agencja Interaktywna.

Sieć placówek handlowych należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się sfer życia gospodarczego.


Tabela nr 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2002-2007


Rok

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem

Sektor publiczny

Sektor prywatny

Miasto Kietrz

Obszar wiejski

Miasto Kietrz

Obszar wiejski

2002

750

45

17

469

219

2003

798

50

16

497

235

2004

794

55

16

496

227

2005

831

58

15

528

230

2006

828

62

15

527

224

2007

830

63

15

528

224

Źródło: www.stat.gov.pl
W sektorze publicznym w 2007 roku zarejestrowano: 78 podmiotów (9,4%), natomiast w sektorze prywatnym 752 (90,6%).
Barierą dla rozwoju przemysłu czy większych jednostek gospodarczych są dobre jakościowo grunty rolne oraz wysokie opłaty związane z ich wyłączeniem z produkcji rolnej. Rolnictwo w gminie jest na dobrym poziomie. Wysoka produkcja roślinna, zwierzęca i dobre usprzętowienie lokuje gminę w czołówce gmin województwa opolskiego.


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna