Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”


AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMIPobieranie 1.1 Mb.
Strona5/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

4.AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI

W niniejszym rozdziale przeprowadzona zostanie analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kietrz. Dane pochodzą z: informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Kietrzu, gminnych sprawozdań z PGO, KPGO 2010, APGOWO, APPGO oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.4.1.Instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Składowiska odpadów
Na terenie gminy Kietrz funkcjonuje Miejsko-Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu. Lokalizację wspomnianego składowiska przedstawiono na rysunku nr 2, natomiast najważniejsze informacje na jego temat zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Zestawienie informacji na temat Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu – stan na 31 grudnia 2008 r.


INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa i adres składowiska

Miejsko-Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu

(gmina Kietrz)Właściciel składowiska odpadów

Gmina Kietrz

ul. 3 Maja 1, 48-130 KietrzWłaściciel gruntu pod składowiskiem odpadów

Gmina Kietrz

ul. 3 Maja 1, 48-130 KietrzZarządzający składowiskiem odpadów

Naprzód Sp. z o.o.

ul. Raciborska 144b, 44-280 RydułtowyTyp składowiska

Inne niż niebezpieczne i obojętne

DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Decyzja

Numer decyzji
i data wydania


Organ wydający

Decyzja lokalizacyjna

WBK 7335/2/92

30.07.1992 r.Urząd Miasta Kietrz

Pozwolenie na budowę

NB-7351b/10/92

19.10.1992Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

OŚ 7626/28/2002

27.11.2002Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Pozwolenie na użytkowanie

Umowa z dnia 23.12.1993

Urząd Marszałkowski

Pozwolenie zintegrowane

ŚR.III-MSe-6610-1-50/07

09.11.2007Opolski Urząd Wojewódzki

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia

[ha]

6,07

Pojemność całkowita składowiska

[m3]

288 766

Pojemność pozostała do wypełnienia

[m3]

220 339,8

Ilość odpadów unieszkodliwionych (D5) w 2008 r.

[Mg]

1 704,54

Liczba kwater

[szt.]

1

Liczba kwater przyjmujących odpady

[szt.]

1

Liczba kwater zamkniętych

[szt.]

0

Liczba kwater planowanych

[szt.]

2

Uszczelnienie

naturalne

nie

sztuczne

Materiałem uszczelniającym jest folia PHED grubości 2 mm, która została przykryta 30 cm warstwą materiału rodzimego (pospółki)

Instalacja do zbierania odcieków

sposób postępowania

Drenaż odcieków, odprowadzający odcieki z wysypiska wykonano z rurek kamionkowych perforowanych średnicy 10 i 15 cm. Sieć drenarska składa się ze zbieraczy i sączków. Rozstaw sączków co 20 m. Zbieracze łączą się ze studzienkami zbierającymi. Odcieki odprowadzane są do zbiornika odcieków. Spadek dna kwatery zgodnie ze spadkiem terenu.

Wody opadowe

sposób ujmowania

Wody opadowe i roztopowe wsiąkają w masę deponowanych odpadów skąd zostają zebrane systemem drenarskim do zbiorników i dalej wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków

Instalacja do ujmowania gazu składowiskowego

Sposób postępowania

6 studni odgazowania. Studnie wykonano z betonowych kręgów ażurowych o średnicy 50 cm. Kręgi posadowione są na płycie dennej grubości 25 cm. Studnie wypełnione są żwirem o uziarnieniu 5-10 mm. Studnie mają przykrycie gazoszczelne w postaci płyty żelbetowej o średnicy 80 cm, na której posadowiony jest kręg betonowy z biofiltrem (humus i torf). Studnie znajdują się w części kwatery wypełnionej odpadami

Monitoring
w fazie eksploatacyjnej

opad atmosferyczny

tak

częstotliwość: codziennie (mm)

gaz wysypiskowy

tak

częstotliwość: pomiar emisji co 1 m-c;

zakres: skład gazu składowiskowego (metan dwutlenek węgla, tlen), emisjawody podziemne

tak

częstotliwość: co 3 m-ce;

zakres: odczyn, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, metale ciężkie, WWAwody odciekowe

tak

częstotliwość: co 3 m-ce, co 1 m-c;

zakres: odczyn, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, metale ciężkie, WWA co 3 m-ce; objętość wód odciekowych co 1 m-c (dm3 lub m3)osiadanie powierzchni składowiska

tak

częstotliwość: raz w roku

struktura i skład odpadów

tak

częstotliwość: raz w roku

Urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska

[tak/nie]kompaktor

tak

brodzik

tak

spychacz

tak

waga

tak

środki transportu

tak

pas zieleni

tak

Źródło: Gminne sprawozdanie z PGO

Rysunek nr 2. Mapa lokalizacyjna składowiska odpadówS

SMiejsko-Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych Dzierżysławiu

Na terenie gminy, do 1993 r. funkcjonowało składowisko odpadów komunalnych w Kietrzu przy ul. Lubotyńskiej. Gmina została zobowiązana do przeprowadzenia rekultywacji Decyzją Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego działającego w imieniu Wojewody Opolskiego nr OŚ.III.7626/0/II/10/4/93/94 z dnia 21 lutego 1994 r.

Teren po byłym składowisku odpadów komunalnych został zrekultywowany pod względem technicznym i ekologicznym. Prace rekultywacyjne rozpoczęto w lipcu 2007 r. i zakończono 30 czerwca 2008 r. Rekultywacja terenu miała charakter biologiczny i polegała na nasadzeniu drzew i krzewów oraz obsianiu trawą. Na terenie zrekultywowanym zainstalowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych oraz instalację odgazowującą. Obecnie prowadzony jest monitoring terenu.
Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów
Na terenie gminy Kietrz brak jest instalacji do odzysku i unieszkodliwiania innego niż składowanie odpadów pochodzących z sektora komunalnego.
W Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego (APGOWO) zamieszczono informacje o instalacji odzysku GRG - PELL S.C. znajdującej się w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 24. W 2008 r. instalacja została przeniesiona do Raciborza.: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna